EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0304

2009/304/ЕО: Решение на Комисията от 30 март 2009 година за назначаване на дванадесет членове на Европейския статистически консултативен комитет (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 84, 31.3.2009, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/304/oj

31.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/44


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2009 година

за назначаване на дванадесет членове на Европейския статистически консултативен комитет

(текст от значение за ЕИП)

(2009/304/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски статистически консултативен комитет и за отмяна на Решение 91/116/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 4, параграф 1, буква а) от него,

след консултации със Съвета,

след консултации с Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Европейският статистически консултативен комитет се състои от 24 членове.

(2)

Съгласно член 4, параграф 1 от Решение № 234/2008/ЕО дванадесет членове се назначават от Комисията след консултации с Европейския парламент и със Съвета.

(3)

Държавите-членки предоставиха на Комисията списъци на кандидати с доказана квалификация в областта на статистиката.

(4)

При назначаването на тези дванадесет членове Комисията се стреми да гарантира, че те представляват в еднаква степен ползвателите, респондентите и другите заинтересовани страни в областта на статистиката на Общността (включително научната общност, социалните партньори и гражданското общество),

РЕШИ:

Член 1

Посочените в приложението лица се назначават за членове на Европейския статистически консултативен комитет за срок от пет години.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 30 март 2009 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 73, 15.3.2008 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Karl Andrea FEMRELL

Ladislav KABÁT

Lea KAUPPI

Irena E. KOTOWSKA

Denise Anne LIEVESLEY

Христина МИТРЕВА

Luca PAOLAZZI

Robert ROCHEFORT

Julio RODRĺGUEZ LÓPEZ

Ineke STOOP

Hartmut TOFAUTE

Brendan WALSH


Top