EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0298

2009/298/ЕО: Решение на Комисията от 26 март 2009 година за удължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2009) 2078) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 81, 27.3.2009, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 210 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/298/oj

27.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/23


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 март 2009 година

за удължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн

(нотифицирано под номер C(2009) 2078)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/298/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (1), и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2006/502/ЕО на Комисията (2) от държавите-членки се изисква да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн.

(2)

Решение 2006/502/ЕО е прието в съответствие с разпоредбите на член 13 от Директива 2001/95/ЕО, която ограничава валидността на решението за период, не по-дълъг от една година, но позволява тя да бъде потвърждавана за периоди, ненадвишаващи една година.

(3)

Решение 2006/502/ЕО беше изменяно два пъти, първо с Решение 2007/231/ЕО (3), с което беше удължена валидността на решението до 11 май 2008 г., и втори път с Решение 2008/322/ЕО (4), с което беше удължена валидността на решението с още една година до 11 май 2009 г.

(4)

При липсата на други задоволителни мерки по отношение на безопасността на запалките спрямо деца е необходимо да се удължи валидността на Решение 2006/502/ЕО за още 12 месеца и то да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден с Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 6, параграф 2 от Решение 2006/502/ЕО се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 11 май 2010 г.“

Член 2

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото решение, най-късно до 11 май 2009 г. и публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 март 2009 година.

За Комисията

Меглена КУНЕВА

Член на Комисията


(1)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 41.

(3)  ОВ L 99, 14.4.2007 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 40.


Top