EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0257

Регламент (ЕО) № 257/2009 на Комисията от 24 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на формуляра за допълнителна информация за уведомление за държавна помощ за рибарство и аквакултури (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 81, 27.3.2009, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 249 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/257/oj

27.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 257/2009 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на формуляра за допълнителна информация за уведомление за държавна помощ за рибарство и аквакултури

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (1), и по-специално член 27 от него,

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1)

След приемането от страна на Комисията на новите Насоки на Общността за преглед на държавната помощ за рибарство и аквакултура (2) формулярът за допълнителна информация в приложение I, част III.14 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (3) следва да бъде заменен с нов формуляр за допълнителна информация в съответствие с рамката, която е в сила.

(2)

Регламент (ЕО) № 794/2004 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част III.14 от приложение I към Регламент (ЕО) № 794/2004 се заменя с текста, даден в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2009 година.

За Комисията:

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 84, 3.4.2008 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ЧАСТ III.14

ФОРМУЛЯР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Настоящият формуляр за допълнителна информация трябва да се използва за уведомяване за всяка схема за помощ или индивидуална помощ, обхваната от Насоките за преглед на държавната помощ за рибарство и аквакултура („насоките“).

ЦЕЛИ НА СХЕМАТА или ИНДИВИДУАЛНАТА ПОМОЩ (отбележете подходящото квадратче и впишете нужната информация):

Настоящият раздел е в същата последователност като алинеите от параграф 4 от насоките: „Помощ, която може да се обяви за съвместима“.

   Точка 4.1 от насоките: помощ за категориите мерки, обхванати от регламент за групово освобождаване

Общи забележки относно този вид помощ

Два регламента за групово освобождаване са в сила: Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията (1), който се прилага в сектор „Рибарство и аквакултури“, и Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията (2), който е общ регламент за освобождаване и се прилага за всички сектори.

Следователно по принцип не следва да се уведомява за такива помощи.

Все пак съгласно съображение 6 от Регламент (ЕО) № 736/2008 и съображение 7 от Регламент (ЕО) № 800/2008 посочените регламенти не следва да засягат възможността на държавите-членки да уведомяват за държавна помощ, чиито цели отговарят на целите, обхванати от споменатите регламенти.

Освен това следните видове помощ не могат да се възползват от освобождаването, предвидено в регламенти (ЕО) № 736/2008 и (ЕО) № 800/2008: помощи, надхвърлящи определени тавани, посочени в член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 736/2008 или в член 6 от Регламент (ЕО) № 800/2008, или имащи специфични характеристики, по-специално помощи, отпуснати на дружества, които не са малки или средни предприятия, помощ за дружества в затруднено положение, непрозрачна помощ, помощ за дружество, което е обект на разпореждане за възстановяване в резултат от решение на Комисията, с което дадена помощ е обявена за несъвместима с общия пазар.

Характеристики на помощта, за която се уведомява:

помощ от същия вид като помощта, обхваната от Регламент (ЕО) № 736/2008

помощ от същия вид като помощта, обхваната от Регламент (ЕО) № 800/2008

помощ, надхвърляща определения таван

помощ, отпусната на предприятия, които не са малки или средни

помощ, която не е прозрачна

помощ за дружество, което е обект на разпореждане за възстановяване

други характеристики: моля, посочете

Съвместимост с общия пазар

От държавата-членка се изисква да предостави подробна и разумна обосновка защо помощта може да се счита за съвместима с общия пазар.

   Точка 4.2 от насоките: помощ, попадаща в обхвата на определени хоризонтални насоки

От държавата-членка се изисква да предостави препратка към съответните насоки, които се считат за приложими към съответната мярка за помощ, както и подробна и разумна обосновка защо помощта се счита за съвместима с тези насоки.

От държавата-членка се изисква да попълни и другите съответни формуляри за обобщена информация, приложени към настоящия регламент.

помощ за обучение: формуляра в част III.2,

помощ за насърчаване на заетостта: формуляра в част III.3,

помощ за научноизследователска и развойна дейност: формуляра в част III.6.А или III.6.Б, което е приложимо,

помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение: формуляра в част III.7 или III.8, което е приложимо,

помощ за околната среда: формуляра в част III.10.

   Точка 4.3 от насоките: помощ за инвестиции на борда на риболовните кораби

От държавата-членка се изисква да предостави информация, която доказва съвместимостта на помощта с условията, определени в член 25, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство (3).

Изисква се също да се предостави обосновка защо тази помощ не е част от оперативната програма, съфинансирана от посочения фонд.

   Точка 4.4 от насоките: помощ за компенсиране на вредите, причинени от природни бедствия, извънредни обстоятелства или специфични неблагоприятни климатични явления

От държавата-членка се изисква да предостави следната информация, доказваща съвместимостта на помощта:

подробна информация за съществуването на природно бедствие или извънредно обстоятелство, включително технически и/или научни доклади,

доказателство за причинно-следствената връзка между събитието и щетите,

метод за изчисляване на щетите,

други начини за обосновка.

   Точка 4.5 от насоките: данъчни облекчения и разходи за работна ръка, засягащи риболовните кораби от Общността, осъществяващи дейност извън водите на Общността

От държавата-членка се изисква да предостави информация, доказваща съвместимостта на помощта с условията по точка 4.5 от насоките:

Тази информация трябва да включва по-специално подробности, показващи опасността от отписване от Регистъра на риболовния флот за корабите, обхванати от схемата.

   Точка 4.6 от насоките: помощ, финансирана посредством парафискални такси

От държавата-членка се изисква:

да посочи как ще бъде използвано финансирането посредством парафискални такси, и

да докаже как и въз основа на какво неговото използване е съвместимо с правилата за държавната помощ.

Освен това тя трябва да покаже как от схемата ще се възползват едновременно националните и вносните продукти.

   Точка 4.7 от насоките: помощ за търговията с продукти от крайно отдалечени региони

От държавата-членка се изисква да предостави информация, доказваща съвместимостта на помощта с условията по посочената точка и със съответните условия в Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета от 21 май 2007 г. за въвеждане на схема за компенсиране на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти от крайно отдалечените региони Азорските острови, Мадейра, Канарските острови, Френска Гвиана и Реюнион (4).

   Точка 4.8 от насоките: помощ, засягаща риболовната флота в крайно отдалечените региони

От държавата-членка се изисква да предостави информация, доказваща съвместимостта на помощта с условията по посочената точка и със съответните условия в Регламент (ЕО) № 639/2004 на Съвета от 30 март 2004 г. относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността (5) и в Регламент (ЕО) № 2792/1999 на Съвета от 17 декември 1999 г. за установяване на подробни правила и условия относно структурната помощ на Общността за сектор „Рибарство“ (6).

   Точка 4.9 от насоките: помощ за други мерки

От държавата-членка се изисква да опише много прецизно вида помощ и нейните цели.

Освен това от нея се изисква да предостави подробна и разумна обосновка за съвместимостта на помощта с условията по точка 3 от насоките и да докаже как тази помощ служи на целите на общата политика в областта на рибарството.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

От държавата-членка се изисква да декларира, че няма да се отпуска помощ по отношение на операции, които вече са започнати от страна на бенефициера, или за дейности, които бенефициерът би предприел сам съгласно пазарните условия.

От държавата-членка се изисква да декларира, че няма да се отпуска помощ, при която не се спазва законодателството на Общността, и по-специално правилата на общата политика в областта на рибарството.

В тази връзка от държавата-членка се изисква да декларира, че мярката за помощ изрично предвижда, че през периода на отпускане на помощта нейните бенефициери спазват правилата на общата политика в областта на рибарството и че ако през този период се установи, че бенефициерът не спазва правилата на общата политика в областта на рибарството, помощта ще трябва да се възстанови в степен, съобразена със сериозността на нарушението.

От държавата-членка се изисква да декларира, че помощта е ограничена до най-много 10 години или ако случаят не е такъв, да започне повторно уведомяване за помощта поне 2 месеца преди десетата годишнина от влизането в сила.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

От държавата-членка се изисква да предостави списък с всички придружаващи документи, изпратени с уведомлението, както и обобщение на тези документи (например социално-икономически данни за районите бенефициери, научна и икономическа обосновка).

От държавата-членка се изисква да посочи, че тази помощ не се дублира с друга помощ за същите приемливи разходи или за същата компенсация.

Ако е налице такова дублиране, от държавата-членка се изисква да посочи препратките към помощта (схема за помощ или индивидуална помощ), с която има дублиране, и да докаже, че общата отпусната помощ е съвместима със съответните правила. За тази цел държавата-членка взема под внимание всеки вид държавна помощ, включително помощ от вида de minimis.


(1)  ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 223, 15.8.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 176, 6.7.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 102, 7.4.2004 г., стр. 9.

(6)  ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 10.“


Top