EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0182

2009/182/ЕО: Решение на Комисията от 12 септември 2007 година относно схема за помощ C 12/06 (ex № 132/05), която Чешката република възнамерява да приведе в действие за подпомагане на комбиниран транспорт (нотифицирано под номер C(2007) 4134) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 68, 13.3.2009, p. 8–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/182/oj

13.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/8


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 септември 2007 година

относно схема за помощ C 12/06 (ex № 132/05), която Чешката република възнамерява да приведе в действие за подпомагане на комбиниран транспорт

(нотифицирано под номер C(2007) 4134)

(само текстът на чешки език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/182/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като прикани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените разпоредби (1),

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 16 март 2005 г. Чешкото постоянно представителство уведоми за схема за помощ за подпомагане на комбиниран транспорт. Помощта е заведена под номер 132/05. С писмо от 19 май 2005 г. Комисията отправя допълнителни въпроси относно въпросната схема за помощ, на които чешките власти отговарят с писмо, заведено в ГД „Енергетика и транспорт“ на 11 юли 2005 г. На 14 юни 2005 г. се състоя техническа среща между чешките власти и службите на Комисията. С писмо от 5 септември 2005 г. беше изпратено второ искане за информация. Отговорът на това искане беше изпратен от чешките власти с писмо от 5 октомври 2005 г. С писмо от 1 декември 2005 г. беше изпратено трето искане за информация. Отговорът на това искане беше изпратен от чешките власти с писмо от 9 януари 2006 г.

(2)

С писмо от 4 април 2006 г. Комисията информира Чешката република, че е решила да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО по отношение на една конкретна мярка, свързана със закупуването на някои видове вагони, предназначени за употреба в комбиниран транспорт и че е решила да не повдига никакви възражения по отношение на останалите мерки.

(3)

Решението на Комисията да открие процедурата беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията прикани заинтересованите страни да представят мненията си.

(4)

Комисията не получи мнения от заинтересованите страни.

(5)

С писмо от 9 май 2006 г. чешките власти предадоха на Комисията своите мнения относно решение на Комисията от 4 април 2006 г.

(6)

С писмо от 1 февруари 2007 г. чешките власти информираха Комисията за въведени изменения в схемата за помощ, за която е направено уведомление, по отношение на закупуването на някои видове вагони, предназначени за употреба в комбиниран транспорт. На Комисията беше предоставена допълнителна информация на 27 април 2007 г. С писмо от 28 юни 2007 г. чешките власти информираха Комисията за нови изменения, въведени в схемата за помощ, за която е направено уведомление, по отношение на закупуването на някои видове вагони, предназначени за употреба в комбиниран транспорт.

2.   ОПИСАНИЕ НА СХЕМАТА ЗА ПОМОЩ

2.1.   Цел

(7)

Целта на схемата за помощ е да бъде развит комбинирания транспорт, за да бъде постигнато пренасочване на товарния превоз по шосе към транспорт по други пътища. Схемата за помощ е съставена от няколко подпрограми:

а)

Подпрограма 1: Помощ за изграждане, разширяване и модернизиране на съществуващи терминали за комбиниран транспорт.

б)

Подпрограма 2: Помощ за придобиване на оборудване за комбиниран транспорт — инвестиционни помощи.

в)

Подпрограма 3: Помощ за началната фаза на нови пътища за комбиниран транспорт.

(8)

Схемата за помощ следва най-вече да увеличи използването на непридружаван комбиниран транспорт чрез повишаване на неговата конкурентоспособност.

2.2.   Правно основание

(9)

Правното основание ще бъде резолюцията на правителството на Чешката република относно рамкова политика за разработване и подпомагане на комбинирания транспорт за периода 2006—2010 година.

2.3.   Получатели

(10)

Получатели ще бъдат оператори на комбиниран транспорт, железопътни превозвачи и оператори на терминали.

(11)

Всички дружества от Европейския съюз, имащи регистрирани офиси, агенции, клонове или дъщерни дружества в Чешката република ще имат достъп до помощта.

2.4.   Вид на помощта

(12)

Помощта ще бъде под формата на безвъзмездни субсидии.

Подпрограма 2 предвижда помощ, под формата на инвестиционни помощи, за придобиване на оборудване за комбиниран транспорт, включително закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт.

(13)

Държавните помощи, включени в подпрограми 1 и 3 и тези, в рамките на подпрограма 2, с изключение на помощта за закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт, са предмет на решението на Комисията от 4 април 2006 г., с което се открива настоящата процедура по разследване. По отношение на всички останали мерки, с изключение на мярката, свързана със закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт, Комисията реши да не повдига никакви възражения. Следователно настоящото решение засяга само помощта за закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт.

(14)

В тяхното уведомление чешките власти, се счита, че тези специални вагони не могат да бъдат използвани за традиционни железопътни услуги, а изключително и само за транспортиране на интермодални транспортни единици. Тези вагони имат специална конструкция, направена само за транспортиране на интермодални транспортни единици, което прави невъзможно използването на тези вагони за пренасяне на стоки, пътуващи в традиционни железопътни вагони — тези вагони, например нямат подова част, нямат странични надлъжни и напречни стени, но са снабдени с елементи за закрепване (закрепващи механизми със завъртане „twistlocks“). Субсидията е предвидена само за тези специални железопътни вагони и заявителят ще трябва да предостави точните им спецификации и да ги използва за конкретна нова линия на комбиниран транспорт. Главната цел на помощта е да осигури необходимия брой железопътни вагони за съответната линия на комбиниран транспорт или железопътните вагони, необходими за „новите“ системи за комбиниран транспорт (например транспортиране на пътни ремаркета), които досега не са били използвани в Чешката република. Същият принцип ще бъде използван и за специалните пътни превозни средства за комбиниран транспорт, като помощта обхваща и интермодалните транспортни единици, с изключение на контейнери по стандарт ISO.

2.5.   Интензитет, бюджет и продължителност

(15)

Интензитетът на помощта е 30 % от приемливите разходи.

(16)

Очакваният бюджет за периода 2006—2010 г. е 1 580 млн. CZK (55 702 450 EUR) за цялата програма.

2.6.   Процедура

(17)

Процедурата по предоставяне на помощта, оценката на проекта, съчетаването и контролните мерки, са същите като разрешените от Комисията в решението ѝ от 4 април 2006 г.

3.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ: СЪМНЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪВМЕСТИМОСТТА С ДОГОВОРА НА ПОМОЩИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ВАГОНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ.

(18)

По отношение на конкретната част от помощта, която се отнася за специалните вагони, предназначени за комбиниран транспорт, Комисията имаше съмнения относно съвместимостта ѝ с Договора за Европейската общност.

(19)

В светлината на политиката на Комисията за насърчаване на комбинирания транспорт, въпросната мярка би могла да се приеме за съвместима на основание на член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО ако изрично беше гарантирано, че вагоните, чието закупуване се подпомага от помощта, могат да бъдат използвани единствено за операции по комбиниран транспорт. На етапа на откриване на процедурата, Комисията не разполагаше с достатъчна информация, за да направи твърдо заключение, че тези вагони могат да бъдат използвани единствено и изключително в рамките на услуги по комбиниран транспорт.

(20)

И обратно, помощ, предоставена за придобиване на подвижен състав, който не е предназначен изключително за комбиниран транспорт, би могла да бъде приета за съвместима, ако получателите на помощта са само средни и малки предприятия. Член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (3) разрешава помощ за инвестиране в железопътни вагони за малки и средни предприятия. По-специално, интензитетът на помощта, фиксиран по член 4, параграф 2 е 15 % за малки и 7,5 % за средни предприятия. С оглед прилагане на тези разпоредби, Комисията поиска потвърждение за това, че мярката е предвидена само за малки и средни предприятия и е в рамките на посочените прагове.

4.   МНЕНИЯ НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

А.   Мнения по решението за откриване на официална процедура по разследване

(21)

В писмо от 9 май 2006 г. властите на Чешката република предоставят следните мнения.

(22)

Предложената помощ обхваща закупуването на специални железопътни вагони, предназначени за употреба само за комбиниран транспорт и не могат да бъдат използвани за други цели на железопътния транспорт поради специалното си предназначение и проектиране.

(23)

Съгласно международната система за обозначаване на UIC (Международен съюз на железниците), тези вагони са от категория „S“ или евентуално категория „L“. Категория „S“ означава платформен вагон с талиги със специална конструкция, а категория „L“ означава платформен двуосен вагон със специална конструкция. Вагоните от тази категория са специално проектирани (специална конструкция), замислена изключително за пренасяне на интермодални транспортни единици, което прави невъзможно употребата на тези вагони за пренасяне на стоки по същия начин като с другите железопътни вагони. Частта от вагоните, включени в тези категории, на която се товари, има вид на рамка с механизми за закрепване или други специални елементи или устройства, които са от основно значение за прикрепване или обслужване на интермодалните транспортни единици. Вагоните нямат цяла подова част, нито странични надлъжни и напречни стени и поради това на тях не могат да се поставят видове товари, различни от интермодалните транспортни единици. В Европа съществуват около 100 вида вагони от тези категории.

(24)

Целта на помощта за закупуване на въпросните вагони е осигуряване на специални железопътни вагони за новите пътища за комбиниран транспорт или осигуряване на железопътни вагони за „нови“ системи за комбиниран транспорт, които никога до днешна дата не са били прилагани в Чешката република (например транспортиране на полуремаркета) или са прилагани в ограничени размери (например транспортиране на сменяеми каросерии).

(25)

Специалните железопътни вагони, чието придобиване, би могло да се финансира с обществени средства, биха могли да се използват само в контекста на нов път за комбиниран транспорт и при условията, залегнали предварително в правителственото решение, посочено в съображение 9. Помощта може да възлиза най-много на 30 % от общите разходи за придобиване. Комитета за оценка ще прегледа броя на придобитите вагони, размера на помощта, спазването на условията на програмата и бизнес плана.

(26)

На редовни тримесечни срещи през определения период, получателите на помощта ще предоставят на министерство на транспорта изрична информация относно функционирането на нов път и използването на железопътни вагони (придобити със средствата, предоставени чрез помощта). В допълнение, министерство на транспорта ще извършва съсредоточено наблюдение на инвентарните данни и физически проверки на случаен принцип на съответните вагони.

(27)

Трансформирането на тези вагони е трудно от техническа гледна точка и много скъпо. Трансформирането би включвало и промяна на обозначенията на вагоните, за което разбира се изисква административното одобрение на железопътните власти, чешки държавен орган. Трансформирането на вагоните би се отразило и на инвентарните данни на вагоните, което би довело до проверки от страна на министерство на транспорта.

(28)

Чешката република вярва, че помощ за закупуване на железопътни вагони от серия „S“ или „L“ е съвместима с Договора за създаване на Европейската общност, защото самото проектиране на тези вагони ги прави неизползваеми за обикновен железопътен транспорт и трансформирането им би било трудно от техническа гледна точка и много скъпо. Наблюдението на използването на финансовите ресурси ще се основава, първо, на информация, която получателите на помощта са длъжни да предоставят на министерство на транспорта, и изрично отнасяща се до функционирането на нов път и използването на железопътни вагони, придобити със средства от предоставената помощ и, второ, на проверка на счетоводните и инвентарни данни на получателите на помощта, включително и физически проверки на случаен принцип на съответните вагони.

Б.   Промяна на схемата за помощ

(29)

В писмо от 1 февруари 2007 г. чешките власти уведомиха Комисията относно изменение на схемата за помощ по отношение на интензитета на помощта за закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт с цел адаптирането ѝ към разпоредбите на Регламент (ЕО) № 70/2001. С писмо от 28 юни 2007 г. обаче чешките власти информираха Комисията за нови изменения, въведени в схемата за помощ, за която е направено уведомление, по отношение на закупуването на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт с цел да бъдат запазени разпоредбите, предвидени в първоначалното уведомление.

5.   ОЦЕНКА НА МЯРКАТА

(30)

Съгласно член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез държавни ресурси, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или предоставянето на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар, ако в Договора не е предвидено друго.

(31)

Що се отнася до условието за ползване на държавни ресурси, мярката предвижда получаването на държавно подпомагане в полза на избраните получатели на помощта. Държавата е отговорна за предоставянето на такова финансово подпомагане. Комисията прави заключение, че мярката предвижда използването на държавни ресурси.

(32)

Що се отнася до условието за избирателно икономическо преимущество, мярката е приложима само за железопътни дружества, които упражняват дейност в комбинирания транспорт в Чешката република. Следователно тя облагоприятства определени дружества или предоставянето на определени стоки.

(33)

Що се отнася до условието за нарушаване на конкуренцията и търговията между засегнатите държави-членки, когато помощ, предоставена от държава-членка укрепва позицията на едно предприятие спрямо други предприятия, конкуриращи се в търговията в рамките на Общността, последните трябва да се считат за засегнати от тази помощ (4).

(34)

Директива 92/106/ЕИО на Съвета от 7 декември 1992 година относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки (5) освободи операциите по комбиниран транспорт, посочени в член 1 от същата директива, от всички системи на квоти и разрешения, считано от 1 юли 1993 г. Оттогава предприятията постепенно започнаха да упражняват дейност в някои държави-членки и търговията в рамките на Общността започна да се развива. Конкуренцията между икономическите единици, упражняващи дейност в комбинирания транспорт на стоки се разгръща отвъд границите на отделните държави-членки. Географското разположение на Чешката република развива по-силно конкуренцията между операторите на комбиниран транспорт от тази държава-членка и операторите от останалите държави-членки, в сравнение с конкуренцията в други части на Общността. Предвидената мярка ще подпомага операторите на комбиниран транспорт, които развиват дейност в рамките на Чешката република, в конкуренция с други оператори, които развиват дейността си в съседните държави-членки. Поради това е вероятно да бъде нарушена конкуренцията и да бъде засегната търговията между държавите-членки.

(35)

С оглед на тези факти Комисията счита, че схемата за помощ, за която е постъпило уведомление, представлява помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО и следователно е забранена по силата на този член, освен ако може да се счита за съвместима с общия пазар по силата на някое от изключенията, предвидени в Договора или вторичното законодателство.

6.   ПРЕЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА МЯРКАТА ЗА ПОМОЩ

(36)

Поради липсата на по-точна разпоредба, схемата, за която е постъпило заявление, може да бъде оценена само на основание на член 87, параграф 3, буква в) от Договора.

(37)

Член 87, параграф 3, буква в) предвижда, че за съвместими с общия пазар могат да се считат помощите, насочени към улесняване развитието на някои дейности или на някои икономически райони, когато те не променят условията на търговия до степен, която да противоречи на общия интерес.

6.1.   Цели от общ интерес

(38)

От известно време насам Комисията следва политика за постигане на балансирана система на интермодален транспорт и засилването на конкуренцията в областта на комбинирания транспорт е част от тази политика. Целта на политиката на Европейската общност за комбиниран транспорт е пренасочване на транспорта от шосейните към други видове пътища.

(39)

Инструментите на Общността, като например Директива 92/106/ЕИО, целят изрично развитието на комбиниран транспорт, както е потвърдено в четвъртото съображение на тази директива. Бялата книга за транспортната политика (6) насърчава използването на железопътен транспорт и други видове транспорт, щадящи околната среда, за да се превърнат в конкурентни алтернативи на шосейния транспорт.

(40)

Политиката за интермодалност на транспорта е инициатива за премахване на напрежението в сектора на шосейния товарен транспорт, а също така е в съответствие със заключенията на Европейския съвет от Гьотеборг през юни 2001 г., който обяви, че мерки в подкрепа на замяната на шосейния транспорт с други видове транспорт, които са по-щадящи за околната среда, са в центъра на политиката за устойчив транспорт (7).

(41)

Освен това понастоящем европейската промишленост поддържа или увеличава конкурентоспособността на продукцията, базирана в Европа, чрез напреднали логистични методи, оптимизирани производство и разпространение, придаване на стойност в този процес. Тези усъвършенствани вериги на доставки са все по-уязвими спрямо намаляващата надеждност и увеличаващите се разходи при шосейния товарен транспорт. Интермодалната логистика следователно ще трябва да се превърне в приоритет на европейската производствена промишленост, за да задържи нивото на производствените активи и производствените процеси в Европа.

6.2.   Необходимост и съразмерност на помощта

(42)

Интермодалният транспорт е комплексна транспортна възможност, която включва различни участници и техните различни бизнес модели, в разпокъсана и ограничена среда, често все още разделени поради транспортни обичаи и различни националности. Комисията призна, че на първо място, задачата на пазарните оператори е да подобрят интермодалния транспорт на пазарите, до които има свободен достъп и за които важат правилата на свободна конкуренция, предлагане и търсене. За да бъде използван изцяло потенциала на интермодалния транспорт обаче, трябва да бъде стимулирана готовността за поемане на рискове, свързани с преминаването от шосеен към алтернативни видове транспорт.

(43)

Много транспортни дружества оперират понастоящем на пазари в състояние на пълно преструктуриране. Техните маржове са малки, планирането е трудно, а бъдещето е несигурно. Поради това, програмите за помощ, ориентирани към пазара и практическото подпомагане, трябва да бъдат разделени, за да помогнат при поемането на риска в сектора на интермодалния транспорт и съответно да отговорят на предизвикателството за постигане на устойчива и обхватна смяна на вида транспорт, в съответствие с целите, предвидени в Бялата книга на Комисията от 2001 г.

(44)

Предложената помощ е предвидена за закупуването на специални железопътни вагони, предназначени за употреба само за комбиниран транспорт, които не могат да бъдат използвани за други цели на железопътния транспорт поради специалното им предназначение и проектиране.

(45)

Комисията счита, че разясненията, направени от чешките власти в писмото им от 9 май 2006 г., посочени в съображения 20—27 от настоящото решение, ясно посочват, че специалните вагони са предназначени изключително за операции по комбиниран транспорт, поради специалното им проектиране (специална конструкция), замислена изключително за пренасяне на интермодални транспортни единици, което прави трудна употребата на тези вагони за пренасяне на стоки по същия начин както с другите железопътни вагони.

(46)

Комисията е счела в своята практика, че държавна помощ за придобиване на оборудване, проектирано специално за комбиниран транспорт (8), и по-специално, вагони, отговарящи на тези специални условия (9), е съвместима с правилата по Договора. В допълнение Комисията счита, че (10) модернизирането или подновяването на подвижния състав в областта на железопътния транспорт е необходимо, с цел предотвратяване на намаляването на пазарния дял на железопътния транспорт в сравнение с други видове транспорт, които са по-неустойчиви и по-вредни за околната среда.

6.3.   Условията на търговия не са засегнати до степен, която противоречи на общия интерес

(47)

Комисията счита, че съгласно с установената практика (11), ограничаването на планирания интензитет на помощта до 30 % ще гарантира, че условията на търговия нямат да бъдат засегнати до степен, която противоречи на общия интерес.

6.4.   Заключение: съвместимост на помощта по член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО

(48)

Комисията следователно прави заключение, че помощта за закупуване на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт, предмет на настоящото разследване, може да бъде считана за съвместима с Договора за ЕО в съответствие с член 87, параграф 3, буква в) от Договора дотолкова, доколкото помощта няма да наруши търговията по начин, който противоречи на общия интерес,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, която Чешката република възнамерява да приведе в действие, за закупуването на някои видове вагони за употреба в комбиниран транспорт, е съвместима с общия пазар съгласно член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО.

Следователно привеждането в действие на помощта е разрешено.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Чешката република.

Съставено в Брюксел на 12 септември 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ C 150, 28.6.2006 г., стp. 35.

(2)  Виж бележка под линия на стр. 1.

(3)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 33.

(4)  Вж., по-специално Решение по дело 730/79 Philip Morris/Комисия [1980], Сборник, стр. 2671, точка 11; Решение по дело C-53/00 Ferring [2001], Сборник, стр. I-9067, точка 21; и Решение по дело C-372/97 Италия/Комисия, [2004], Сборник, стр. I-3679, точка 44.

(5)  ОВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38.

(6)  Бяла книга; Европейска транспортна политика за 2010 г.: време за решаване, COM(2001) 370.

(7)  За справка: (http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/goteborg_concl_en.pdf стр. 29).

(8)  Решение от 22 декември 2006 г., Дело N 575/06 — Италия (ОВ C 139, 23.6.2007 г., стр. 11); Решение от 6 април 2006 г., Дело N 132/05 — Чешка република (ОВ C 150, 28.6.2006 г., стр. 35); Решение от 8 септември 2004 г., Дело N 140/04 — Австрия (ОВ C 126, 25.5.2005 г., стр. 10); Решение от 19 февруари 2002 г., Дело N 566/02 — Белгия (ОВ C 248, 16.10.2003 г., стр. 3); Решение от 11 ноември 2003 г., Дело N 134/01 — Италия (ОВ C 311, 20.12.2003 г., стр. 18); Решение от 24 юли 2002 г., Дело N 833/01 – Италия (ОВ C 242, 8.10.2002 г., стр. 8); Решение от 22 октомври 1997 г., Дело N 79/97 — Нидерландия (ОВ C 377, 12.12.1997 г., стр. 3); Решение от 4 май 1999 г., С 21/98 — Италия (ОВ L 227, 28.8.1999 г., стр. 12); Решение от 21 декември 2000 г., Дело N 508/99 — Италия (ОВ C 71, 3.3.2001 г., стр. 21); и Решение от 8 юли 1999 г., Дело N 121/99 — Австрия (ОВ C 245, 28.8.1999 г., стр. 2).

(9)  Решение от 27 февруари 2002 г., Дело С 644/2001 — Австрия (ОВ C 88, 12.4.2002 г., стр. 16). Вж. също Решение от 12 септември 2007 г., Дело N 76/07 — Австрия, актът все още не е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз.

(10)  Решение от 20 декември 2006 г., Дело С 46/04 (предишно NN 65/04) — Франция, съображения 176 и 177 (ОВ L 112, 30.4.2007 г., стр. 41).

(11)  Вж. Решение на Комисията от 22 декември 2006 г., Дело N 575/06 Италия — регион Friuli-Venezia Giulia — продължаване на съществуваща одобрена схема за помощ N 134/01 — Италия — регион Friuli-Venezia Giulia – проектозакон N 06/1-А — Помощ за създаване на инфраструктура и услуги в сектора на транспорта на стоки, за преструктуриране на автомобилния превоз и развитие на комбиниран транспорт (актът все още не е публикуван); Решение на Комисията от 13 септември 2006 г., Дело N 196/06 — Австрия — Указания относно помощ за системи за претоварване в комбинирания транспорт (ОВ C 280, 18.11.2006 г.); Решение от 6 април 2006 г., Държавна помощ N 132/05 — Чешка република (ОВ C 150, 28.6.2006 г., стр. 35); Решение на Комисията от 25 януари 2006 г., Дело N 247/04 — Белгия — Помощ за комбиниран транспорт в регион Валония (ОВ C 136, 3.6.2005 г., стр. 43); Решение на Комисията от 25 януари 2006 г., Дело N 160/05 — Полша — Схема за помощ за разработване на интермодални системи (ОВ C 272, 9.11.2006 г., стр. 10); Решение на Комисията от 16 март 2005 г., Дело N 238/04 — Германия — Схема за помощ за финансиране на нов комбиниран транспортен трафик (ОВ C 136, 3.6.2005 г., стр. 43); Решение на Комисията от 19 февруари 2002 г., Дело N 566/02 — Белгия — Решение на фламандското правителство относно помощ за комбиниран транспорт в контекста на законодателство за икономическа експанзия (ОВ C 248, 16.10.2003 г.); Решение на Комисията от 9 декември 1998 г., Дело N 598/98 — Нидерландия (ОВ C 29, 4.2.1999 г., стр. 13); Решение на Комисията от 8 юли 1999 г., Дело N 121/99 — Австрия (ОВ C 245, 28.8.1999 г., стр. 2); Решение на Комисията от 4 май 1999 г., Дело N 508/99 — Италия — регион Bozen-Alto Adige — закон 4/97 (ОВ C 71, 3.3.2001 г., стр. 21); Решение на Комисията от 15 ноември 2000 г., Дело N 755/99 — Италия — регион Bozen-Alto Adige — закон 8/98 (ОВ C 71, 3.3.2001 г., стр. 19).


Top