EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0135

Съвместно действие 2009/135/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Афганистан

OB L 46, 17.2.2009, p. 61–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010; отменен от 32009E0467

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/135/oj

17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/61


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2009/135/ОВППС НА СЪВЕТА

от 16 февруари 2009 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Афганистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14, член 18, параграф 5 и член 23, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 24 юли 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/612/ОВППС (1) за назначаване на г-н Ettore F. SEQUI за специален представител на Европейския съюз в Афганистан (СПЕС) до 28 февруари 2009 г.

(2)

Въз основа на преразглеждане на Съвместно действие 2008/612/ОВППС мандатът на СПЕС следва да бъде удължен за срок от 12 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на Общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Ettore F. SEQUI като специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Афганистан се удължава до 28 февруари 2010 г.

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на провежданата от Европейския съюз политика в Афганистан. По-специално СПЕС:

а)

допринася за прилагането на съвместната декларация на ЕС и Афганистан и на Споразумението за Афганистан, както и на съответните резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации и на други приложими резолюции на Организацията на обединените нации;

б)

насърчава положителния принос на участниците на регионално ниво в Афганистан и от съседните държави за мирния процес в Афганистан, като по този начин допринася за утвърждаването на афганистанската държава;

в)

подкрепя ключовата роля на Организацията на обединените нации, по-специално на специалния представител на генералния секретар; и

г)

подкрепя работата на Генералния секретар/Върховен представител (ГС/ВП) в региона.

Член 3

Мандат

С оглед постигането на целите на провежданата от Европейския съюз политика, в рамките на мандата СПЕС следва:

а)

да изразява становището на Европейския съюз за политическия процес, като се основава на ключовите принципи, договорени между Афганистан и международната общност, по-специално съвместната декларация на ЕС и Афганистан и Споразумението за Афганистан;

б)

да установява и поддържа тесни връзки и да оказва подкрепа на представителните институции на Афганистан, по-специално на правителството и парламента. Следва да се поддържат връзки и с други афганистански политически фигури и други съответни участници както в страната, така и в чужбина;

в)

да поддържа тесни връзки със съответните международни и регионални организации, особено с местните представители на Организацията на обединените нации;

г)

да поддържа тесни връзки със съседните и с други заинтересовани държави в региона, така че техните становища за ситуацията в Афганистан и развитието на сътрудничеството между тези държави и Афганистан да бъдат взети предвид в рамките на политиката на Европейския съюз;

д)

да предоставя информация за напредъка, постигнат по отношение на осъществяването на целите на съвместната декларация на ЕС и Афганистан и Споразумението за Афганистан, по-специално в следните области:

добро управление и създаване на институции, гарантиращи принципите на правовата държава,

реформи в областта на сигурността, включително създаване на съдебни институции, национална армия и полицейски сили,

зачитане на правата на човека за всички афганистанци, независимо от пол, етническа принадлежност или религия,

зачитане на демократичните принципи, принципите на правовата държава, правата на малцинствата, правата на жените и децата и принципите на международното право,

насърчаване на участието на жени в публичната администрация и гражданското общество,

зачитане на международните задължения на Афганистан, включително сътрудничество в международните усилия за борба с тероризма, трафика на наркотици и трафика на хора,

улесняване предоставянето на хуманитарна помощ и добре организираното завръщане на бежанци и разселени лица;

е)

да съдейства, съгласувано с представители на държавите-членки и Комисията, за това политическият подход на Европейския съюз да намира отражение в действията му в подкрепа на развитието на Афганистан;

ж)

съвместно с Комисията да участва активно в съвместния съвет за координация и наблюдение, създаден съгласно Споразумението за Афганистан;

з)

да предоставя съвети относно участието и позицията на Европейския съюз на международни конференции, посветени на Афганистан.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под контрола и оперативното ръководство на ГС/ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа привилегировани отношения със СПЕС и е основното звено за контакти със Съвета. КПС предоставя стратегически и политически насоки на СПЕС в рамките на неговия мандат.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2009 г. до 28 февруари 2010 г., е в размер на 2 830 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, са допустими от 1 март 2009 г. Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Европейските общности.

3.   Управлението на разходите е предмет на споразумение между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички извършени разходи.

Член 6

Създаване и състав на екипа

1.   В рамките на своя мандат и на предоставените му финансови средства, СПЕС отговаря за създаването на свой екип след консултация с председателството, със съдействието на ГС/ВП и в пълно взаимодействие с Комисията. Екипът включва експерти по конкретни политически въпроси в зависимост от изискванията на мандата. СПЕС уведомява ГС/ВП, председателството и Комисията за окончателния състав на своя екип.

2.   Държавите-членки и институциите на Европейския съюз могат да предложат да командироват служители, които да работят със СПЕС. Възнаграждението на персонала, командирован от държава-членка или институция на ЕС към СПЕС, се поема от съответната държава-членка или институция на ЕС. Експертите, командировани от държавите-членки към Генералния секретариат на Съвета също могат да бъдат назначени към СПЕС. Договорно наетият международен персонал трябва да притежава гражданство на държава-членка на ЕС.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава-членка или институция на ЕС и изпълняват задълженията си и действат в интерес на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и неговия персонал

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото функциониране на мисията на СПЕС и членовете на неговия персонал, се определят по взаимно съгласие с приемащата(ите) страна(и), в зависимост от случая. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят цялата необходима подкрепа.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на разпоредбите относно сигурността на Съвета (2), по-специално при работа с класифицирана информация на ЕС.

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите-членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всяка относима информация.

2.   Председателството, Комисията и/или държавите-членки, в зависимост от случая, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на ЕС за сигурността на персонала, разположен извън ЕС в оперативно качество съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, съобразени с неговия мандат и състоянието на сигурността в територията, по отношение на която е компетентен, за сигурността на целия персонал под неговото пряко ръководство, по-специално чрез:

а)

разработване на специфичен план за сигурност за съответната мисия, основаващ се на указанията на Генералния секретариат на Съвета, включващ специфични за мисията мерки за сигурност от физически, организационен и процедурен характер, мерки за управление на безопасното придвижване на персонала до и в границите на района на мисията, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и план на мисията за извънредни ситуации и евакуация;

б)

гарантиране, че целият персонал, разположен извън ЕС, е застрахован за висок риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантиране, че всички членове на неговия екип, разположени извън ЕС, включително местно наетият персонал, са преминали съответното обучение за сигурност предварително или при пристигането си в района на мисията, въз основа на определената от Генералния секретариат на Съвета степен на риск за района на мисията;

г)

гарантиране, че всички съвместно приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, са изпълнени, и представяне пред ГС/ВП, Съвета и Комисията на писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Доклади

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади пред ГС/ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи. Редовните писмени доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. По препоръка на ГС/ВП или КПС, СПЕС може да представя доклади пред Съвета по общи въпроси и външни отношения.

Член 12

Координация

1.   СПЕС съдейства за цялостната политическа координация на ЕС. Той съдейства за осигуряване на съгласуваност при използването на всички инструменти на ЕС на мястото на мисията, за да се постигнат целите на политиката на ЕС. Действията на СПЕС се координират с тези на председателството и на Комисията, както и с действията на СПЕС за Централна Азия. СПЕС редовно информира мисиите на държавите-членки и делегациите на Комисията.

2.   На място се поддържат тесни връзки с председателството, Комисията и ръководителите на мисии на държавите-членки. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL AFGHANISTAN). СПЕС и командващият гражданските операции се консултират взаимно в зависимост от нуждите. СПЕС също така работи съгласувано с други участници на международно и регионално равнище на място.

Член 13

Преразглеждане

Изпълнението на настоящото съвместно действие и неговата съгласуваност с други действия на Европейския съюз в региона подлежи на редовен преглед. До края на юни 2009 г. СПЕС представя на ГС/ВП, Съвета и Комисията междинен доклад за напредъка и изчерпателен доклад за изпълнението на мандата до средата на ноември 2009 г. Тези доклади представляват основа за оценка на мандата в съответните работни групи и от КПС. В рамките на общите приоритети за разполагане на персонал, ГС/ВП отправя препоръки към КПС относно решението на Съвета за подновяване, изменение или прекратяване на мандата.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 15

Публикуване

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 февруари 2009 година.

За Съвета

Председател

O. LIŠKA


(1)  ОВ L 197, 25.7.2008 г., стр. 60.

(2)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1.


Top