EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_046_R_0006_01

2009/127/ЕО: Решение на Съвета от 18 декември 2008 година относно сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси
Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси

OB L 46, 17.2.2009, p. 6–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.2.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/6


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 декември 2008 година

относно сключването на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси

(2009/127/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 280 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

На 14 декември 2000 г. Съветът упълномощи Комисията да договори с Конфедерация Швейцария споразумение за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягащи финансовите интереси на Общността и на нейните държави-членки, включително данък върху добавената стойност и акцизи.

(2)

Съгласно Решението на Съвета от 26 октомври 2004 г. относно подписването, от името на Европейската общност, на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси, и при условие на сключването му на по-късна дата, споразумението бе подписано от името на Европейската общност на 26 октомври 2004 г.

(3)

Със споразумението се създава съвместен комитет с правомощия за вземане на решения в някои области и във връзка с това е необходимо да се определи представителят на Общността в този комитет.

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси (наричано по-долу „споразумението“), и заключителният акт към него се одобряват от името на Общността.

Текстът на споразумението и заключителният акт са приложени към настоящото решение (2).

Член 2

По отношение на въпроси, които са от нейната компетентност, Общността се представлява от Комисията в съвместния комитет, създаден съгласно член 39 от споразумението.

Позицията, заемана от Общността при изпълнението на споразумението по отношение на решения или препоръки на съвместния комитет, се определя от Съвета по предложение на Комисията с квалифицирано мнозинство. Съветът действа с единодушие в случите, когато позицията се отнася до област, за която се изисква единодушие при приемането на вътрешни правила.

Член 3

Председателят на Съвета извършва нотифицирането от името на Общността в съответствие с член 44, параграф 2 от споразумението (3).

Председателят на Съвета нотифицира декларация на Европейската общност, според която до влизането в сила на споразумението Общността се счита обвързана от споразумението, в рамките на своята компетентност, в отношенията си с всяка друга договаряща страна, направила същата декларация, в съответствие с член 44, параграф 3 от споразумението (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

M. BARNIER


(1)  ОВ C 304 Е, 1.12.2005 г., стр. 106.

(2)  Вж. стр. 8 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.

(4)  Датата на прилагане на споразумението между Общността и Швейцария по силата на член 44, параграф 3 от споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

от една страна,

и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

от друга страна,

наричани по-долу „договарящите страни“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД тесните отношения между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна,

В ЖЕЛАНИЕТО СИ ефективно да се борят с измамите и с друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на договарящите страни,

КАТО ОТЧИТАТ необходимостта да се разшири административното съдействие в тези области,

УБЕДЕНИ, че трябва да бъде осигурена правна взаимопомощ, обхващаща претърсване и изземване, включително при всички случаи на контрабанда и избягване на непреки данъци, по-конкретно данък върху добавената стойност, мита и акцизи,

КАТО ПРИЗНАВАТ значимостта на борбата с изпирането на пари,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел

Целта на настоящото споразумение е да разшири обхватът на административното съдействие и правната взаимопомощ по наказателноправни въпроси между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с незаконните дейности, за които се прилага член 2.

Член 2

Обхват

1.   Настоящото споразумение се прилага за:

а)

административната и наказателната превенция, разкриване, разследване, наказателно преследване и наказване на измамите и на другите незаконни дейности, засягащи съответните финансови интереси на договарящите страни, по отношение на:

търговия със стоки в нарушение на митническото или селскостопанското законодателство,

търговия в нарушение на данъчното законодателство, приложимо за данъка върху добавената стойност, специалните данъци върху потреблението и акцизите,

събирането или задържането на средства — включително използването им за цели, различни от тези, за които първоначално са били отпуснати — от бюджета на договарящите страни или от бюджети, управлявани от тях или от тяхно име, като безвъзмездни помощи и възстановени суми,

процедури за възлагане на договори от страна на договарящите страни;

б)

изземването и възстановяването на средства, дължими или неправомерно получени в резултат на незаконните дейности, посочени в буква а).

2.   Не може да бъде отказано оказване на сътрудничество по смисъла на дял II (Административно съдействие) и дял III (Правна взаимопомощ) единствено на основание, че искането се отнася до правонарушение, считано за данъчно нарушение или престъпление в замолената договаряща страна, или че законодателството на замолената договаряща страна не предвижда същия вид облагане или разход, нито съдържа същия вид правила или същата правна характеристика на фактите като законодателството на молещата договаряща страна.

3.   Обхватът на настоящото споразумение включва изпирането на облагите от дейностите, обхванати от споразумението, при условие че дейностите, които съставляват предикатното престъпление, се наказват съгласно правото на двете договарящи страни с наказание, включващо лишаване от свобода, или с мярка, изискваща задържане за максимален срок от повече от шест месеца.

4.   Преките данъци са изключени от обхвата на настоящото споразумение.

Член 3

Незначителни случаи

1.   Органът на замолената договаряща страна може да отхвърли искане за сътрудничество, когато предполагаемата сума по частично изплатени или избегнати задължения не надхвърля 25 000 EUR или когато предполагаемата стойност на изнесените или внесените без разрешение стоки не надвишава 100 000 EUR, освен когато поради обстоятелствата или самоличността на заподозряното лице случаят се счита за особено тежък от молещата договаряща страна.

2.   Органът на замолената договаряща страна уведомява своевременно органа на молещата договаряща страна относно основанията си да отхвърли искането за сътрудничество.

Член 4

Обществен ред

Замолената договаряща страна може да откаже да окаже сътрудничество, ако счита, че има вероятност изпълнението на искането да засегне нейния суверенитет, сигурност, обществен ред или други основни интереси.

Член 5

Предаване на информация и доказателствени материали

1.   Информация и доказателствени материали, предадени или получени съгласно настоящото споразумение, под каквато и да е форма, се считат за професионална тайна и се ползват от защитата, предоставяна за аналогична информация от вътрешното право на договарящата страна, която ги получава, както и от съответните разпоредби, приложими за институциите на Общността.

По-конкретно, подобни информация и доказателствени материали не могат да бъдат разкривани пред лица, различни от тези, чиито функции в институциите на Общността, държавите-членки или Конфедерация Швейцария изискват те да бъдат запознати с тях, нито да бъдат използвани за цели, които са извън обхвата на настоящото споразумение.

2.   Информацията и доказателствените материали, придобити от молещата договаряща страна съгласно настоящото споразумение, могат да бъдат предавани на всяка договаряща страна, ако тази договаряща страна провежда разследване, за което оказването на сътрудничество не е изключено, или ако са налице ясни признаци, че тази договаряща страна би могла ефективно да проведе подобно разследване. Подобно предаване не може да служи за цели, различни от целите на настоящото споразумение.

3.   Предаването на информация и доказателствени материали, придобити по силата на настоящото споразумение, от една договаряща страна на друга или на повече договарящи страни не подлежи на обжалване в първоначално замолената договаряща страна.

4.   Всяка договаряща страна, на която се предават информация или доказателствени материали в съответствие с параграф 2, съблюдава ограниченията върху използването на информацията, наложени от замолената договаряща страна на договарящата страна, поискала първото предаване.

5.   Предаването на информация или доказателствени материали, придобити съгласно настоящото споразумение, от договаряща страна на трета държава се извършва с разрешение на договарящата страна, от която произлизат информацията и доказателствените материали.

Член 6

Поверителност

Молещата договаряща страна може да поиска от замолената договаряща страна да гарантира поверителността на искането и неговото съдържание, освен когато това е несъвместимо с изпълнението на искането. Ако замолената договаряща страна не може да спази изискванията за поверителност, тя предварително уведомява органа на молещата договаряща страна.

ДЯЛ II

АДМИНИСТРАТИВНО СЪДЕЙСТВИЕ

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 7

Връзка с други споразумения

Настоящият дял не засяга разпоредбите, приложими по отношение на правната взаимопомощ по наказателноправни въпроси, нито по-всеобхватните задължения в областта на административното съдействие или по-благоприятните разпоредби в двустранни или многостранни договорености за сътрудничество между договарящите страни, по-конкретно допълнителния протокол относно административната взаимопомощ в митническата област от 9 юни 1997 г.

Член 8

Обхват

1.   Договарящите страни взаимно си оказват съдействие в борбата с незаконните дейности, към които се прилага настоящото споразумение, по-конкретно в предотвратяването и разкриването на операции и други актове на действие или бездействие, които нарушават съответното законодателство, както и при провеждането на свързаните с това разследвания.

2.   Предвиденото в настоящия дял съдействие се прилага за всички компетентни административни органи в договарящите страни, упражняващи правомощия по административно разследване или правомощия по наказателно преследване, включително когато тези органи упражняват правомощията по искане на органите на съдебната власт.

Когато наказателно разследване се провежда от или под ръководството на орган на съдебната власт, този орган определя дали исканията за взаимно съдействие или сътрудничество в тази връзка се отправят въз основа на разпоредбите, приложими към правната взаимопомощ по наказателноправни въпроси, или въз основа на настоящия дял.

Член 9

Правомощия

1.   Органите на договарящите страни прилагат настоящия дял в рамките на правомощията, които са им предоставени съгласно националните разпоредби. Нищо в настоящия дял не може да се тълкува като засягащо правомощията, предоставени на органите на договарящите страни съгласно националните разпоредби по смисъла на настоящия дял.

Те процедират по същия начин, както когато действат от свое име или по искане на друг орган от същата договаряща страна. За да отговорят на искането, тези органи използват всички законови правомощия, с които разполагат в рамките на националното им право.

2.   Искания, отправени към органи, различни от компетентните, своевременно се препращат на компетентния орган.

Член 10

Пропорционалност

Органът на замолената договаряща страна може да отхвърли искане за сътрудничество, когато е ясно, че:

а)

броят и характерът на направените искания за информация от молещата договаряща страна за определен период от време създават прекомерна административна тежест за съответния замолен орган;

б)

органът на молещата договаряща страна не е изчерпал обичайните източници на информация, които би могъл да използва в конкретния случай, за да получи необходимата информация, без да излага на риск постигането на желания краен резултат.

Член 11

Централни звена

1.   Всяка договаряща страна определя едно или повече централни звена, оправомощени да обработват исканията за административно съдействие съгласно настоящия дял.

Тези звена възлагат на компетентните административни органи задължението за оказване на исканото съдействие.

2.   Централните звена контактуват пряко помежду си.

3.   Дейностите на централните звена не изключват, особено при спешни случаи, прякото сътрудничество между други органи на договарящите страни, оправомощени да предприемат действия в области, към които се прилага настоящото споразумение. Централните звена биват уведомявани за всяко действие, което налага подобно пряко сътрудничество.

4.   Договарящите страни, когато извършват предвиденото в член 44, параграф 2 нотифициране, обявяват кои са органите, считани за централни звена за целите на настоящия член.

ГЛАВА 2

Съдействие при поискване

Член 12

Искания за информация

1.   По искане на органа на молещата договаряща страна органът на замолената договаряща страна му предоставя, в рамките на обхвата на настоящото споразумение, цялата информация, която може да даде възможност на него или на други органи на същата договаряща страна да предотвратят, разкрият и преследват наказателно незаконните дейности, за които се прилага споразумението, или която е необходима за удовлетворяването на претенциите за възстановяване. Органът на замолената договаряща страна провежда необходимите административни проучвания, нужни за събирането на подобна информация.

2.   Предоставената информация следва да бъде придружавана от доклади и други документи или от техни заверени копия или извлечения, върху които се основава тази информация и които са на разположение на органите на замолената договаряща страна, както и от такива, изготвени или придобити, за да бъде изпълнено искането за информация.

3.   При споразумение между органа на молещата договаряща страна и органа на замолената договаряща страна служители, упълномощени от органа на молещата договаряща страна, в съответствие с дадените им от органа на замолената страна подробни инструкции имат достъп, в помещенията на органите на замолената договаряща страна, до документите и информацията съгласно параграф 1, с които разполагат органите на замолената договаряща страна и които се отнасят до конкретни незаконни дейности, влизащи в обхвата на настоящото споразумение. Тези служители имат право да правят копия от споменатата документация.

Член 13

Искания за наблюдение

По искане на органа на молещата договаряща страна органът на замолената договаряща страна, доколкото е възможно, извършва наблюдение върху търговията със стоки, която е в нарушение на посоченото в член 2 законодателство. Подобно наблюдение може да се отнася до заподозряно лице, за което съществуват основателни съмнения, че е участвало или участва в извършването на такива незаконни дейности, или че е извършило подготвителни действия с оглед осъществяването на такива незаконни дейности, както и до помещенията, транспортните средства и стоките, които са свързани с такива дейности.

Член 14

Нотификация и изпращане по пощата

1.   По искане на органа на молещата договаряща страна органът на замолената договаряща страна, в съответствие с националните норми на замолената договаряща страна, нотифицира адресата или осигурява нотифицирането му относно всички инструменти или решения, които произтичат от компетентните органи на молещата договаряща страна и които попадат в обхвата на настоящото споразумение.

2.   Исканията за нотификация, посочващи предмета на инструмента или решението, което се нотифицира, се придружават от превод на официалния език на замолената договаряща страна или на приемлив език за тази договаряща страна.

3.   Договарящите страни могат да изпращат по пощата актове за нотификация и искания за информация и документи директно до субектите, за които се отнасят член 2, параграф 1, буква а), трето и четвърто тире, пребиваващи на територията на другата договаряща страна.

Тези лица могат да дадат отговор и да предоставят съответните документи и информация по начина, определен от нормите и договореностите, съгласно които са били отпуснати средствата.

Член 15

Искания за разследвания

1.   Замолената договаряща страна по искане на молещата договаряща страна провежда или нарежда провеждането на подходящи разследвания на операции или поведение, които представляват незаконни дейности, за които настоящото споразумение се прилага или които дават повод на органа на молещата договаряща страна да изрази основателни подозрения, че са извършени такива незаконни дейности.

2.   Замолената договаряща страна използва всички средства за извършване на разследване, с които разполага в рамките на националното право, както би действала от свое име или по искане на друг вътрешен орган, включително участие или упълномощаване от страна на съдебните органи, когато е необходимо.

Тази разпоредба не засяга задължението на икономическите оператори да сътрудничат съгласно член 17.

Органът на замолената договаряща страна предоставя резултатите от подобни разследвания на органа на молещата договаряща страна. Член 12, параграф 2 се прилага mutatis mutandis.

3.   Органът на замолената договаряща страна разширява обхвата на съдействието до всички обстоятелства, предмети и лица, явно свързани с предмета на искането за съдействие, без да е необходимо да се отправя допълнително искане. В случай на съмнение органът на замолената договаряща страна се свързва най-напред с органа на молещата договаряща страна.

Член 16

Присъствие на служители на молещата договаряща страна

1.   По споразумение между органа на молещата договаряща страна и органа на замолената договаряща страна служителите, определени от органа на молещата договаряща страна, могат да присъстват при провеждането на посочените в предходния член разследвания. За тяхното присъствие не се изисква съгласието на лицето или икономическия оператор, които се разследват.

2.   Разследванията, във всеки един момент, се провеждат от служителите на органа на замолената договаряща страна. Служителите на молещата договаряща страна не могат по собствена инициатива да упражняват правомощията, предоставени на служителите на органа на замолената държава.

Те обаче имат достъп до същите помещения и до същите документи както служителите на замоления орган, чрез тези служители и единствено за целите на провежданото разследване.

3.   Разрешението може да бъде свързано с определени условия.

4.   Информацията, до която получава достъп органът на молещата договаряща страна, не може да бъде използвана като доказателство, докато не се разреши предаването на свързаните с изпълнението документи.

Член 17

Задължение за сътрудничество

Икономическите оператори се задължават да сътрудничат при изпълнението на искането за административно съдействие, като предоставят достъп до своите помещения, транспортни средства и документация и като представят цялата необходима информация.

Член 18

Форма и съдържание на исканията за съдействие

1.   Искания за съдействие се отправят писмено. Те се придружават от документите, необходими за тяхното изпълнение.

При спешни случаи се приемат устни искания, като те трябва да бъдат потвърдени писмено възможно най-бързо.

2.   Към исканията се прилага следната информация:

а)

молещият орган;

б)

исканите мерки;

в)

предметът и основанията за искането;

г)

законите, нормите и другите съответни правни разпоредби;

д)

възможно най-точни и пълни сведения за физическите или юридическите лица, които са предмет на разследванията;

е)

кратко изложение на съществените факти и на вече проведените разследвания, освен в предвидените в член 14 случаи.

3.   Исканията се представят на официалния език на замолената договаряща страна или на език, приемлив за тази договаряща страна.

4.   Неточни или непълни искания могат да бъдат коригирани или допълнени. Необходимите за изпълнение на искането мерки започват да се прилагат междувременно.

Член 19

Използване на информация

1.   Придобитата информация се използва изключително за целите на настоящото споразумение. Когато договаряща страна желае да използва подобна информация за други цели, тя изисква предварителното писмено съгласие на предоставилия информацията орган. Тогава това използване подлежи на всички ограничения, определени от този орган.

2.   Параграф 1 не изключва използването на информацията при съдебни или административни производства за неспазване на законодателството, за което се отнася искането за административно съдействие, ако същите форми за съдействие са допустими при тези производства. Предоставилият информацията компетентен орган на договарящата страна се уведомява незабавно за подобно използване.

3.   Договарящите страни могат в своите протоколи, доклади и свидетелски показания, както и в производството и представените пред съда обвинения да използват като доказателство получената информация и документите, с които са се консултирали, в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

ГЛАВА 3

Оказване на съдействие по собствена инициатива

Член 20

Оказване на съдействие по собствена инициатива

1.   Сътрудничество под всякаква форма, установена в предходната глава, може да бъде оказвано без предварително искане от друга договаряща страна.

2.   Органът на договарящата страна, който предава информацията, може, съобразно вътрешното си право, да постави условия за използването на информацията от органа на договарящата страна, който я получава.

3.   Всички органи на договарящите страни са обвързани от тези условия.

ГЛАВА 4

Специални форми на сътрудничество

Член 21

Съвместни операции

1.   Когато при внос, износ или транзит на стоки мащабът на търговията и свързаният с данъците и субсидиите риск са такива, че биха могли да доведат до значителни потенциални финансови загуби за бюджета на договарящите страни, тези страни могат да постигнат съгласие за провеждането на съвместни трансгранични операции за предотвратяване и наказателно преследване на незаконните дейности, за които се прилага настоящото споразумение.

2.   Централното звено или определена от него служба носят отговорност за координирането и планирането на подобни трансгранични операции.

Член 22

Съвместни екипи за специални разследвания

1.   По взаимно съгласие органите на няколко договарящи страни могат да създадат съвместен екип за специални разследвания, установен в договаряща страна.

2.   Съвместният екип провежда тежки разследвания, изискващи мобилизирането на значителни средства, и координира съвместните действия.

3.   Членството в екипа не дава на представителите на участващите органи на договарящите страни никакви правомощия за намеса на територията на договарящата страна, в която се провеждат разследванията.

Член 23

Служители за връзка

1.   Компетентните органи на договарящите страни могат да вземат решение за командироването за определен или неопределен срок на служители за връзка от една договаряща страна в компетентните служби на друга договаряща страна, за да осигурят взаимна подкрепа при оказването на административно съдействие.

2.   Служителите за връзка имат за задача да предоставят консултации и съдействие. Те нямат автономни правомощия да действат на територията на приемащата договаряща страна. Със съгласието или по искане на компетентните органи на договарящите страни служителите за връзка могат:

а)

да насърчават и ускоряват обмена на информация;

б)

да оказват съдействие в хода на разследванията;

в)

да оказват подкрепа при разглеждането на искания за съдействие;

г)

да предоставят консултации и съдействие на приемащата договаряща страна при подготовката и провеждането на трансгранични операции;

д)

да изпълняват всички други задължения, за които договарящите страни могат да се споразумеят помежду си.

3.   Компетентните органи на договарящите страни определят подробностите по взаимно съгласие.

4.   Служителите за връзка могат да представляват интересите на една или повече договарящи страни.

ГЛАВА 5

Възстановяване

Член 24

Възстановяване

1.   По искане на молещата договаряща страна замолената договаряща страна пристъпва към удовлетворяването на претенциите за възстановяване, към които се прилага настоящото споразумение, като към нейни собствени претенции.

2.   Искането за удовлетворяване на претенциите за възстановяване се придружава от официално копие или заверено копие на издадения от молещата договаряща страна документ, който позволява изпълнението, и където е уместно, от оригиналите или заверени копия на документите, необходими за извършване на възстановяването.

3.   Замолената договаряща страна взема предпазни мерки, за да обезпечи удовлетворяването на претенция за възстановяване.

4.   Органът на замолената договаряща страна прехвърля на органа на молещата договаряща страна сумата по претенцията за възстановяване, която е удовлетворил. По споразумение с молещата договаряща страна той може да удържи процент, който съответства на направените от него административни разходи.

5.   Независимо от параграф 1 претенциите за възстановяване не се ползват непременно от същата степен на важност като подобни претенции, възникнали в замолената договаряща страна.

ДЯЛ III

ПРАВНА ВЗАИМОПОМОЩ

Член 25

Връзка с други споразумения

1.   Разпоредбите на настоящия дял са предназначени да допълнят Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г. и Конвенцията относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление от 8 ноември 1990 г., както и да улеснят прилагането на тези две конвенции в договарящите страни.

2.   Не се засягат по-благоприятните разпоредби в двустранни или многостранни споразумения между договарящите страни.

Член 26

Процедури, при които също се оказва правна взаимопомощ

1.   Правна взаимопомощ се предоставя и:

а)

по производства, образувани от административни органи във връзка с деяния, които са наказуеми по националното право на една от двете или и на двете договарящи страни, поради това че представляват нарушения на правни норми, и при които решението може да доведе до образуване на производство пред съд, който е компетентен по-специално по наказателни дела;

б)

по граждански дела, свързани с наказателни производства, докато наказателният съд не се е произнесъл окончателно с присъда или решение в наказателното производство;

в)

за престъпления или нарушения, за които юридическо лице от молещата договаряща страна може да носи отговорност.

2.   Съдействие се оказва и за целите на разследвания и производства за изземване и конфискация на средствата и резултатите от тези незаконни дейности.

Член 27

Предаване на искания

1.   Исканията по настоящия дял се представят от органа на молещата договаряща страна или чрез съответния централен орган на замолената договаряща страна, или директно на органа на договарящата страна, който е оправомощен да изпълни искането на молещата договаряща страна. Органът на молещата договаряща страна и, когато е уместно, органът на замолената договаряща страна изпраща за информация копие от искането до своя централен орган.

2.   Всички документи във връзка с исканията или тяхното изпълнение могат да бъдат изпращани по същите канали. Тези документи или най-малко копие от тях трябва да бъдат изпратени директно до органа на молещата договаряща страна.

3.   Ако органът на договарящата страна, който получава искането, няма правомощия да разреши оказването на съдействие, той препраща искането до компетентния орган.

4.   Неточни или непълни искания се разглеждат, ако те съдържат информацията, която е необходима, за да бъдат удовлетворени, без да се засяга последващото им коригиране от молещата договаряща страна. Органът на замолената договаряща страна уведомява органа на молещата договаряща страна относно неточностите и му отпуска достатъчно време да ги коригира.

Органът на замолената договаряща страна своевременно изпраща до органа на молещата договаряща страна всички други указания, които могат да спомогнат да се допълни искането или да се разшири неговият обхват, така че да включи други мерки.

5.   Договарящите страни, когато извършват нотификацията, предвидена в член 44, параграф 2, обявяват кои са компетентните централни органи за целите на настоящия член.

Член 28

Връчване по пощата

1.   По правило при производства за незаконни дейности, попадащи в обхвата на настоящото споразумение, договарящите страни изпращат процедурните документи, предназначени за лица, които пребивават на територията на другата договаряща страна, директно по пощата.

2.   Ако органът на договарящата страна, който е издал документите, знае или има основания да смята, че адресатът разбира единствено друг език, документите, или поне най-важните части от тях, се придружават от превод на този друг език.

3.   Органът на връчващата договаряща страна уведомява адресата, че никакви ограничителни мерки, нито наказания не могат да бъдат директно изпълнени от този орган на територията на другата договаряща страна.

4.   Всички процедурни документи се придружават от доклад, в който се посочва, че адресатът може да получи информация от указания в доклада орган относно неговите или нейните права и задължения във връзка с документите.

Член 29

Временни мерки

1.   В рамките на вътрешното право и на съответните си правомощия компетентният орган на замолената договаряща страна, по искане на органа на молещата договаряща страна, нарежда налагането на необходимите временни мерки с цел да се запази съществуващо положение, да се защитят застрашени правни интереси или да се запазят доказателствени материали, освен ако искането за взаимно съдействие не е очевидно недопустимо.

2.   В случаите, в които се иска оказване на съдействие, се налага превантивно замразяване или изземване на средствата и облагите от престъпленията. Ако облагите от престъпление вече не съществуват изцяло или частично, същите мерки се налагат по отношение на активи, които се намират на територията на замолената договаряща страна и които в стойностно отношение съответстват на въпросните облаги.

Член 30

Присъствие на органите на молещата договаряща страна

1.   По искане на молещата договаряща страна замолената договаряща страна разрешава на представителите на органите на молещата договаряща страна да присъстват при изпълнението на искането за оказване на правна взаимопомощ. Тяхното присъствие не изисква съгласието на лицето, засегнато от съответната мярка.

Разрешението може да бъде придружено от условия.

2.   Присъстващите лица имат достъп до същите помещения и до същите документи като представителите на замолената договаряща страна, чрез тях и единствено за целите на изпълнението на искането за правна взаимопомощ. По-конкретно може да им бъде разрешено да поставят или да предлагат за разглеждане въпроси, както и да предлагат мерки във връзка с разследването.

3.   Присъствието им не води до разкриване на фактите пред лица, различни от лицата, на които е разрешено по силата на предходния параграф, в нарушение на съдебната тайна или на правата на засегнатото лице. Информацията, която се съобщава на органа на молещата договаряща страна, не може да се използва като доказателство, докато решението относно предаването на документите, свързани с изпълнението, не придобие сила на пресъдено нещо.

Член 31

Претърсване и изземване

1.   Договарящите страни изпълняват съдебни поръчки за претърсване и изземване само при следните условия:

а)

деянието, което е станало причина за съдебна поръчка, е наказуемо съгласно правото и на двете договарящи страни с наказание, включващо лишаване от свобода, или с мярка, изискваща задържане за срок не по-малко от шест месеца, или е наказуемо съгласно правото на една от двете договарящи страни с равностойно наказание, а съгласно правото на другата договаряща страна по силата на това, че то представлява правонарушение, което се преследва от административни органи, където решението може да доведе до образуване на производство пред съд, компетентен по-специално по наказателни дела;

б)

изпълнението на съдебната поръчка е в съответствие с правото на замолената договаряща страна.

2.   Съдебна поръчка за целите на претърсването и изземването за престъпления изпиране на пари в обхвата на настоящото споразумение е допустима, при условие че дейностите, които съставляват предикатното престъпление, са наказуеми съгласно правото на двете договарящи страни с наказание, включващо лишаване от свобода, или с мярка, изискваща задържане за максимален срок повече от шест месеца.

Член 32

Искания за банкова и финансова информация

1.   Когато са спазени условията на член 31, замолената договаряща страна изпълнява исканията за съдействие при получаването и предаването на банкова и финансова информация, включително:

а)

установяването на наличието и информацията относно банкови сметки, открити в установени на нейна територия банки, на които разследваните лица са титуляри, пълномощници или упражняват ефективен контрол;

б)

установяването и цялата информация относно банкови транзакции и операции, извършени от, към и чрез една или повече банкови сметки от конкретно определени лица за конкретно определен период.

2.   В рамките на позволеното от нормите на своето вътрешно право, уреждащо наказателните производства за сходни вътрешни дела, замолената договаряща страна може да разпореди наблюдението на банковите операции, извършени от, към или чрез една или повече банкови сметки от определени лица за определен период, и да предаде резултатите на молещата договаряща страна. Решението относно наблюдението на транзакциите и предаването на резултатите се взема за всеки отделен случай от компетентните органи на замолената договаряща страна и съответства на националното право на тази договаряща страна. Практическите подробности по отношение на наблюдението се определят чрез споразумение между компетентните органи на молещата и на замолената договаряща страна.

3.   Всяка договаряща страна предприема необходимите мерки, за да гарантира, че финансовите институции не разкриват пред съответните клиенти или пред други трети лица, че са приложени мерки по искане на молещата договаряща страна или че се провежда разследване за периода от време, който е необходим, за да бъде избегнато компрометиране на резултатите.

4.   Органът на договарящата страна, подала искането:

а)

посочва причините, поради които счита, че е възможно поисканата информация да бъде от съществено значение за целите на разследването на престъплението;

б)

посочва основанията за предположението си, че в банките в замолената договаряща страна има сметки и, доколкото съществува информация, кои са участващите банки;

в)

включва цялата налична информация, която може да улесни изпълнението на искането.

5.   Договаряща страна не се позовава на банковата тайна като основание за отхвърляне на всякакво сътрудничество по искане за взаимопомощ от страна на друга договаряща страна.

Член 33

Контролирани доставки

1.   Компетентният орган в замолената договаряща страна се ангажира да гарантира, че по искане на органа на молещата договаряща страна контролираните доставки могат да бъдат разрешени на тяхна територия в рамките на наказателни разследвания на престъпления, даващи основание за екстрадиране.

2.   Решението за извършване на контролирани доставки се взема за всеки отделен случай от компетентните органи на замолената договаряща страна в съответствие с националното ѝ право.

3.   Контролирани доставки се извършват в съответствие с процедурите, предвидени в правото на замолената договаряща страна. Компетентните органи на тази договаряща страна имат право да извършват, да ръководят и да контролират операциите.

Член 34

Предаване с цел конфискуване или възстановяване

1.   По искане на молещата договаряща страна всички предмети, документи, средства и други ценни вещи, които са иззети като предпазна мярка, могат да бъдат предадени за конфискуване или за връщане на законния им собственик.

2.   Замолената договаряща страна не може да откаже връщането на средствата единствено на основание, че те съответстват на данъчно или митническо задължение.

3.   Запазват се правата, предявени от трета страна, която действа добросъвестно.

Член 35

Ускоряване на съдействието

1.   Органът на замолената договаряща страна изпълнява искането за правна взаимопомощ възможно най-бързо, като се съобразява в най-висока степен с процедурните срокове и другите крайни срокове, посочени от органа на молещата договаряща страна. Молещата договаряща страна посочва основанията за определяне на краен срок.

2.   Ако искането не може или не може изцяло да бъде изпълнено в съответствие с определените от молещата договаряща страна изисквания, органът на замолената договаряща страна уведомява своевременно органа на молещата договаряща страна и посочва условията, при които би могло да се изпълни искането. Органите на молещата и на замолената договаряща страна могат впоследствие да постигнат съгласие относно по-нататъшните действия, които да бъдат предприети във връзка с искането, като при необходимост обвържат подобни действия с изпълнението на тези условия.

Ако е предвидимо, че определеният от органа на молещата договаряща страна краен срок за изпълнение на нейното искане не може да бъде спазен и ако основанията, посочени във второто изречение на параграф 1, показват ясно, че всяко забавяне ще навреди съществено на провежданото от този орган производство, органът на замолената договаряща страна своевременно посочва приблизителното време, необходимо за изпълнение на искането. Органът на молещата договаряща страна своевременно посочва дали поддържа искането при това положение. Органите на молещата и на замолената договаряща страна могат впоследствие да постигнат съгласие относно по-нататъшните действия, които да бъдат предприети във връзка с искането.

Член 36

Използване на информация и доказателствени материали

Информация и доказателствени материали, предадени в хода на процедурата по оказване на съдействие, могат да бъдат използвани за следните цели в допълнение към целите на процедурата, за която са били предоставени:

а)

при наказателни производства в молещата договаряща страна срещу други лица, участвали в извършването на престъплението, за което се предоставя съдействието;

б)

когато нарушенията, върху които се основава искането, съставляват друго престъпление, за което също трябва да бъде оказано съдействие;

в)

при производства за конфискуване на средствата и облагите от престъпленията, за които трябва да бъде оказано съдействие, както и при производства за вреди във връзка с нарушения, за които е оказано съдействие.

Член 37

Предаване по собствена инициатива

1.   В рамките на националното им право и на техните правомощия съдебните органи на договаряща страна могат, по собствена инициатива, да предават информация или доказателствени материали на съдебните органи на друга договаряща страна, когато считат, че подобна информация или доказателствени материали могат да съдействат на органа на получаващата договаряща страна при започването и провеждането на разследвания или производства, или могат да доведат до отправяне на искане за правна взаимопомощ от страна на получаващия орган.

2.   Органът на договарящата страна, която предава информацията, може, съобразно националното си право, да поставя условия за използването на подобна информация от органа на договарящата страна, който я получава.

3.   Всички органи на договарящите страни са обвързани от тези условия.

Член 38

Процедури в замолената договаряща страна

Искането за съдействие не засяга права, от които молещата договаряща страна може да се ползва в резултат от статута си на „граждански ищец“ по вътрешни съдебни наказателни производства, започнали пред органа на замолената договаряща страна.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 39

Съвместен комитет

1.   Създава се съвместен комитет, състоящ се от представители на договарящите страни, който носи отговорност за правилното прилагане на настоящото споразумение. За тази цел той отправя препоръки и взема решения в предвидените в споразумението случаи. Комитетът действа по взаимно съгласие.

2.   Съвместният комитет приема свой процедурен правилник, който включва разпоредби, уреждащи свикването на заседания, назначаването на председател и определянето на неговите функции.

3.   Съвместният комитет заседава, когато е необходимо, но не по-малко от веднъж годишно. Всяка договаряща страна може да поиска свикването на заседание.

4.   Съвместният комитет може да реши да сформира работни или експертни групи, които да го подпомагат при изпълнение на неговите задачи.

Член 40

Уреждане на спорове

1.   Всяка договаряща страна може да отнесе до съвместния комитет спор относно тълкуването и прилагането на настоящото споразумение, по-конкретно ако тя счита, че друга договаряща страна неколкократно е пропускала да предприеме действия в отговор на отправени към нея искания за съдействие.

2.   Съвместният комитет се стреми да уреди спора възможно най-бързо. Съвместният комитет получава цялата необходима информация, която да подпомогне задълбоченото проучване на ситуацията с оглед намиране на приемливо решение. За тази цел съвместният комитет проучва всички възможности за запазване на правилното функциониране на споразумението.

Член 41

Реципрочност

1.   Органът на замолената договаряща страна може да отхвърли искане за сътрудничество, когато молещата договаряща страна неколкократно е пропускала да предприеме действия в отговор на искания за сътрудничество в сходни случаи.

2.   Преди искане за сътрудничество да бъде отхвърлено с аргумент за реципрочност, съвместният комитет се уведомява, за да му се даде възможност да изрази становището си по този въпрос.

Член 42

Преразглеждане

Ако договаряща страна желае настоящото споразумение да бъде преразгледано, тя представя предложение пред съвместния комитет, който отправя препоръки, по-специално за започване на преговори.

Член 43

Териториален обхват

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на територията на Конфедерация Швейцария и, от друга страна, на териториите, за които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, и при условията, посочени в същия договор.

Член 44

Влизане в сила

1.   Настоящото споразумение се сключва за неопределен период.

2.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от договарящите страни съгласно съответните им процедури. То влиза в сила на първия ден от втория месец след последната нотификация на инструментите за ратификация или одобряване.

3.   До влизането в сила на настоящото споразумение всяка договаряща страна може в момента на нотификация, посочена в параграф 2, или във всеки последващ момент да направи декларация, че се счита за обвързана от споразумението в отношенията си с всяка друга договаряща страна, направила същата декларация. Тези декларации пораждат действие деветдесет дни след датата на получаване на нотификацията.

Член 45

Денонсиране

Европейската общност или Конфедерация Швейцария могат да денонсират настоящото споразумение, като нотифицират другата договаряща страна за решението си. Денонсирането поражда действие шест месеца след датата на получаване на нотификацията за денонсиране.

Член 46

Приложение във времето

Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат по отношение на искания, свързани с незаконни действия, които са извършени най-малко шест месеца след подписване на споразумението.

Член 47

Разширяване на обхвата на споразумението по отношение на новите държави-членки на Европейския съюз

1.   Всяка държава, която става държава-членка на Европейския съюз, може чрез писмена нотификация на договарящите страни да стане договаряща страна по настоящото споразумение.

2.   Текстът на споразумението на езика на новоприсъединила се държава-членка, както е установено от Съвета на Европейския съюз, се заверява чрез размяна на писма между Европейската общност и Конфедерация Швейцария. Той се счита за автентичен по смисъла на член 48.

3.   По отношение на всяка нова държава-членка, която се присъединява към Европейския съюз, настоящото споразумение влиза в сила деветдесет дни след депозирането на нейния инструмент за присъединяване или на датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, ако то още не е било в сила при изтичането на деветдесетдневния период.

4.   Ако настоящото споразумение все още не е в сила, когато новоприсъединяващата се държава нотифицира инструмента си за присъединяване, се прилага член 44, параграф 3.

Член 48

Езици

1.   Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на английски, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

2.   Малтийската езикова версия на настоящото споразумение се заверява от договарящите се страни на основата на размяна на писма. Тя също е автентична по същия начин, по който са автентични езиците, посочени в параграф 1.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО НА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители положиха собственоръчен подпис.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Упълномощените представители на:

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

от друга страна,

на среща в Люксембург на 26 октомври 2004 г. за подписването на Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси, приеха съвместните декларации, изброени по-долу и приложени към настоящия заключителен акт:

1.

Съвместна декларация относно изпирането на пари;

2.

Съвместна декларация относно сътрудничеството между Конфедерация Швейцария и Евроюст и, по възможност, между Конфедерация Швейцария и Европейската съдебна мрежа.

Упълномощените представители на Европейския съюз и на неговите държави-членки и упълномощените представители на Конфедерация Швейцария приеха също съгласувания протокол от преговорите, приложен към настоящия заключителен акт. Съгласуваният протокол е обвързващ.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Договарящите страни се споразумяват, че член 2, параграф 3 от Споразумението за сътрудничество в борбата с изпирането на пари включва като предикатни престъпления тези престъпления, които съгласно швейцарското право представляват данъчна измама или професионална контрабанда. Информация, получена в отговор на искане, свързано с изпиране на пари, може да бъде използвана в производства за изпиране на пари, освен в производства срещу швейцарски граждани, ако всички деяния във връзка с престъплението са извършени единствено в Швейцария.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЕВРОЮСТ И, ПО ВЪЗМОЖНОСТ, МЕЖДУ КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА

Договарящите страни отчитат желанието на Конфедерация Швейцария да разгледа възможностите за сътрудничество в работата на Евроюст и, по възможност, на Европейската съдебна мрежа.

СЪГЛАСУВАН ПРОТОКОЛ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ ОТНОСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ И С ДРУГА НЕЗАКОННА ДЕЙНОСТ, ЗАСЯГАЩА ТЕХНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНТЕРЕСИ

Договарящите страни се споразумяха за следното:

Към член 2, параграф 1, буква а)

Изразът „измами и друга незаконна дейност“ включва контрабанда, корупция и изпиране на облагите от дейностите, които влизат в обхвата на настоящото споразумение, предмет на член 2, параграф 3.

Изразът „търговия със стоки в нарушение на митническото или селскостопанското законодателство“ се разбира независимо от преминаването (изпращане, получаване или транзитно преминаване) или друго преминаване на стоките през територията на другата договаряща страна.

Изразът „търговия в нарушение на данъчното законодателство, приложимо към данъка върху добавената стойност, специалните данъци върху потреблението и акцизите“ се разбира независимо от преминаването (изпращане, получаване или транзитно преминаване) или друго преминаване на стоките през територията на другата договаряща страна.

Към член 15, параграф 2

Понятието „средства за разследване“ включва разпитването на лица, претърсването на помещения и транспортни средства, ксерокопирането на документи, искането на информация и изземването на предмети, документи и ценни вещи.

Към член 16, параграф 2, втора алинея

Тази алинея означава също, че на присъстващите може, по-конкретно, да бъде разрешено да повдигат въпроси и да предлагат мерки за разследване.

Към член 25, параграф 2

Понятието многостранни споразумения между договарящите страни включва, по-конкретно, след неговото влизане в сила, Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

Към член 35, параграф 1

„Искане за правна взаимопомощ“ означава също предаване на информация и доказателствени материали на органа на молещата договаряща страна.

Към член 43

Най-късно на датата на подписване на настоящото споразумение Европейската комисия изпраща индикативен списък на териториите, за които се прилага настоящото споразумение.


Top