EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0020

Регламент (ЕО) № 20/2009 на Комисията от 13 януари 2009 година за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2010 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот, предвиден с Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/20/oj

14.1.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 20/2009 НА КОМИСИЯТА

от 13 януари 2009 година

за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2010 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот, предвиден с Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 365/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за приемане на програма от ad hoc модули за 2010, 2011 и 2012 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (2), включва ad hoc модул относно съвместяването на професионалния и семейния живот.

(2)

Решение 2008/618/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки (3), Пътната карта за равенство между жените и мъжете на Европейската комисия (4) и Европейският пакт за равенството между половете (5) насърчават държавите-членки да предприемат мерки за постигането на по-добро равновесие между професионалния и личния живот за всички по отношение на детските заведения и социалните заведения за други лица на чужда издръжка и поощряването на ползването на родителския отпуск (отпуск за отглеждане на дете) както от жените, така и от мъжете. Следователно за проследяване на напредъка към постигане на целите на Европейската стратегия за заетостта и за оценяване на влиянието на неотдавнашните политики в областта е необходим широкообхватен и сравним набор от данни за съвместяването на професионалния и семейния живот.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подробният списък с данни, които трябва да бъдат събрани през 2010 г. в рамките на ad hoc модула относно съвместяването на професионалния и служебния живот, е изложен в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 януари 2009 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 112, 24.4.2008 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 198, 26.7.2008 г., стр. 47.

(4)  COM(2006) 0092 окончателен.

(5)  Заключение на председателството на Европейския съвет от Брюксел от 23 и 24 март 2006 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

Спецификации на ad hoc модула за 2010 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот

1.

Обхванати държави-членки и региони: всички.

2.

Променливите се обозначават със следните кодове:

Означаването на променливите от изследването на работната сила в колона „Филтър“ се позовава на приложение III към Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2009 г. нататък, на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи и за определянето на референтните тримесечия (1).

Име

Колона

Код

Описание

Филтър

REGCARE

197

 

Лицето редовно полага грижи за други деца на възраст до 14 години (различни от собствените деца/децата на съпруга(та), живеещи в домакинството) или за 15-годишни или по-възрастни роднини/приятели, които са болни, имат увреждания или са в напреднала възраст и се нуждаят от грижи

Всички на възраст от 15 до 64 години

1

Да, за други деца на възраст до 14 години

2

Да, за роднини/приятели на възраст 15 години или повече, които се нуждаят от грижи

3

Да, за други деца на възраст до 14 години и роднини/приятели на възраст 15 години или повече, които се нуждаят от грижи

4

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

CHILDCAR

198

 

Седмично ползване на услуги за полагане на грижи за най-малкото дете, живеещо в домакинството (включително платени детегледачи и грижи в предучилищна възраст; освен тези по задължителни училищни програми)

Всички на възраст от 15 до 64 години, като в домакинството живее поне едно собствено дете/дете на съпруга(та) на възраст до 14 години

 

Услугите за полагане на грижи за деца се ползват за … на седмица

1

най-много 10 часа

2

повече от 10 часа, но най-много 20 часа

3

повече от 20 часа, но най-много 30 часа

4

повече от 30 часа, но най-много 40 часа

5

повече от 40 часа

6

Не се ползват услуги за полагане на грижи за деца

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

IMPFACIL

199

 

Влияние на наличието и финансовата достъпност на услугите за полагане на грижи върху решението да не се работи изобщо или да се работи на частично работно време

Всички на възраст между 15 и 64 години и (FTPTREAS ≠ 3 и SEEKREAS ≠ 3 и (REGCARE = 1—3 или има поне едно собствено дете/дете на съпруга(та) на възраст до 14 години, което живее в домакинството) и FTPT ≠ 1

1

Липсват подходящи услуги за полагане на грижи за деца или те не са финансово достъпни

2

Липсват подходящи услуги за полагане на грижи за хора, които са болни, имат увреждания или са в напреднала възраст, или те не са финансово достъпни

3

Липсват подходящи услуги за полагане на грижи както за деца, така и за хора, които са болни, имат увреждания или са в напреднала възраст, или те не са финансово достъпни

4

Услугите за полагане на грижи не влияят на решението за участие на пазара на труда

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

NOWRECHI

200

 

Основна причина (свързана с полагане на грижи за деца) за решението да не се работи изобщо или да се работи на частично работно време

Всички на възраст между 15 и 64 години и (NEEDCARE = 1,3 или IMPFACIL = 1,3)

1

Липсват услуги за полагане на грижи за деца

2

Наличните услуги за полагане на грижи за деца са прекалено скъпи

3

Наличните услуги за полагане на грижи за деца не са достатъчно качествени

4

Други причини, свързани с липсата на подходящи услуги за полагане на грижи за деца

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

NOWRECAR

201

 

Основна причина (свързана с полагане на грижи за други лица на издръжка) за решението да не се работи изобщо или да се работи на частично работно време

Всички на възраст между 15 и 64 години и (NEEDCARE = 2,3 или IMPFACIL = 2,3)

1

Липсват услуги за полагане на грижи

2

Наличните услуги за полагане на грижи са прекалено скъпи

3

Наличните услуги за полагане на грижи не са достатъчно качествени

4

Други причини, свързани с липсата на подходящи услуги за полагане на грижи

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

VARHOURS

202

 

Плаващо работно време

Всички на възраст между 15 и 64 години и STAPRO = 3

1

Фиксирано начало и край на работния ден или плаващо работно време, според решението на работодателя

 

Схема по избор на работодателя от една от следните възможни:

2

Гъвкаво работно време/сумарно отчитане на работното време

3

Фиксиран брой работни часове за деня, но при известна гъвкавост в рамките на деня

4

Определяне на собствена работна схема (без всякакви формални ограничения)

5

Други

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

POSSTEND

203

 

Възможност за промяна на началото и/или края на работния ден по семейни причини (поне един час)

VARHOURS = 1,3,5, празно

1

По принцип е възможно

2

Рядко е възможно

3

Не е възможно

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

POSORGWT

204

 

Възможност за организиране на работното време по начин, който позволява ползването на цели дни по семейни причини (без да се използват празниците)

Всички на възраст между 15 и 64 години и STAPRO = 3

1

По принцип е възможно

2

Рядко е възможно

3

Не е възможно

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

REDWORK

205

 

Съкратено работно време с цел полагане на грижи за най-малкото дете в домакинството за поне един месец (без да се засяга отпускът по майчинство)

Всички на възраст между 15 и 64 години, като в домакинството живее поне едно собствено дете/дете на съпруга(та) на възраст до 8 години и (WSTATOR = 1,2 или (EXISTPR = 1 и REFYEAR–YEARPR <= възраст на най-малкото дете + 1)

1

Да

2

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

STOPWORK

206

 

Прекъсване на работа с цел полагане на грижи за най-малкото дете в домакинството за поне един месец (без да се засяга отпускът по майчинство)

Всички на възраст между 15 и 64 години, като в домакинството живее поне едно собствено дете/дете на съпруга(та) на възраст до 8 години и (WSTATOR = 1,2 или (EXISTPR = 1 и REFYEAR–YEARPR <= възраст на най-малкото дете + 1)

1

Не

 

Да, прекъсване на работа за завършен период от

2

най-много 3 месеца

3

повече от 3 месеца, но най-много 6 месеца

4

повече от 6 месеца, но най-много 1 година

5

повече от 1 година

6

Не е започната отново работа

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

PARLEAVE

207

 

Пълен родителски отпуск от поне един месец с цел полагане на грижи за най-малкото дете в домакинството (без да се засяга отпускът по майчинство)

Всички на възраст от 15 до 64 години, като в домакинството живее поне едно собствено дете/дете на съпруга(та) на възраст до 8 години

1

Не, не е ползван пълен родителски отпуск за поне един месец

 

Да, ползван е пълен родителски отпуск за завършен период от

2

най-много 3 месеца

3

повече от 3 месеца, но най-много 6 месеца

4

повече от 6 месеца, но най-много 1 година

5

повече от 1 година

6

Отпускът се ползва в момента

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

 

210/215

 

Коефициент на претегляне за ad hoc модула за 2010 г. (по избор)

Всички на възраст от 15 до 64 години

0000-9999

Колони 210—213 съдържат цели числа

00-99

Колони 214—215 съдържат десетични заряди


(1)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 57.


Top