EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_335_R_0039_01

2008/939/ЕО: Решение на Съвета от 8 декември 2008 година за подписване и временно прилагане на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти
Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

OJ L 335, 13.12.2008, p. 39–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/39


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 декември 2008 година

за подписване и временно прилагане на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

(2008/939/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Общността споразумение под формата на размяна на писма за удължаване с една година на срока на съществуващото споразумение и протоколи относно търговията с текстилни продукти с Република Беларус, с някои изменения на количествените ограничения.

(2)

Споразумението под формата на размяна на писма следва да бъде прилагано на временна основа от 1 януари 2009 г., докато бъдат приключени необходимите за неговото сключване процедури, при условие за реципрочно временно прилагане от страна на Република Беларус.

(3)

Споразумението под формата на размяна на писма следва да бъде подписано от името на Общността,

РЕШИ:

Член 1

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето/лицата, упълномощено/и да подпише/ат от името на Европейската общност споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти, парафирано на 1 април 1993 г., последно изменено и удължено със споразумението под формата на размяна на писма, парафирано на 19 октомври 2007 г., при условие на неговото сключване.

Текстът на споразумението под формата на размяна на писма е приложен към настоящото решение.

Член 2

При спазване на условията на реципрочност, споразумението под формата на размяна на писма се прилага временно от 1 януари 2009 г. до формалното му сключване.

Член 3

1.   Ако Република Беларус не изпълни своите задължения съгласно параграф 2, точка 4 от споразумението под формата на размяна на писма, квотата за 2009 г. ще бъде намалена до нивата, приложими за 2008 г.

2.   Решението за изпълнение на параграф 1 се взема в съответствие с процедурите, посочени в член 17 от Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (1).

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 275, 8.11.1993 г., стр. 1.


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

Уважаеми господине,

1.   Имам честта да се позова на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти, парафирано на 1 април 1993 г., последно изменено и удължено със споразумението под формата на размяна на писма, парафирано на 19 октомври 2007 г. (наричано по-долу „споразумението“).

2.   С оглед изтичането на срока на споразумението на 31 декември 2008 г. и в съответствие с член 19, параграф 1 от споразумението, Европейската общност и Република Беларус се споразумяват да удължат срока на споразумението с допълнителен период от една година при следните изменения и условия:

2.1.

Текстът на член 19, параграф 1 от споразумението се изменя, както следва:

„Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури. То се прилага до 31 декември 2009 г.“

2.2.

Приложение II, в което са посочени количествените ограничения при износ от Република Беларус към Европейската общност, се заменя с допълнение 1 към настоящото писмо.

2.3.

Приложението към протокол В, в което са посочени количествените ограничения при износ от Република Беларус към Европейската общност след операции по трафик за пасивно усъвършенстване в Република Беларус, се заменя с допълнение 2 към настоящото писмо за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

2.4.

Вносът на текстилни продукти и облекла с произход от Европейската общност в Беларус през 2009 г. се облага с мита, които не превишават тези, предвидени за 2003 г. в допълнение 4 към Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус, парафирано на 11 ноември 1999 г. и изменено с допълнение 3 към настоящото писмо. Изменението се отнася само за тарифни редове 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 и 6310 90. През 2009 г. Беларус ще прилага следните мита за тези продукти: 5407 72 — 4 %, 5606 00 10 — 0 %, 5905 00 — 4 %, 5906 91 — 0 %, 6309 00 — 20 %, 6310 10 — 20 %, 6310 90 — 20 %.

В случай на неприлагане на тези ставки Европейската общност ще има право да въведе отново за остатъчния срок на прилагане на споразумението и на пропорционална основа нивата на приложимите за 2008 г. количествени ограничения, както са определени при размяната на писма, парафирана на 19 октомври 2007 г.

3.   Европейската общност и Беларус припомнят съгласието си да започнат консултации не по-късно от шест месеца преди изтичането на настоящото споразумение с оглед на възможността за сключване на ново споразумение.

4.   Ако Република Беларус стане член на Световната търговска организация (СТО) преди датата на изтичане на срока на споразумението, договореностите и правилата в рамките на СТО се прилагат от датата на присъединяването на Република Беларус към СТО.

5.   Ще Ви бъда задължен да потвърдите дали Вашето правителство е съгласно с горепосоченото. В случай на утвърдителен отговор настоящото споразумение под формата на размяна на писма влиза в сила на първия ден от месеца, следващ деня, в който страните са се уведомили взаимно, че са приключени необходимите правни процедури за тази цел. Междувременно то се прилага временно от 1 януари 2009 г. при условията на реципрочност.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За Европейската общност

Допълнение 1

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Беларус

Категория

Единица

Квота, считано от 1 януари 2009 г.

Група IA

1

Тонове

1 586

2

Тонове

6 643

3

Тонове

242

Група IБ

4

Хил. броя

1 839

5

Хил. броя

1 105

6

Хил. броя

1 705

7

Хил. броя

1 377

8

Хил. броя

1 160

Група IIA

20

Тонове

329

22

Тонове

524

Група IIБ

15

Хил. броя

1 726

21

Хил. броя

930

24

Хил. броя

844

26/27

Хил. броя

1 117

29

Хил. броя

468

73

Хил. броя

329

Група IIIБ

67

Тонове

359

Група IV

115

Тонове

420

117

Тонове

2 312

118

Тонове

471

Хил. броя

:

брой в хиляди.“

Допълнение 2

„ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРОТОКОЛ В

Категория

Единица

Считано от 1 януари 2009 r.

4

1 000 броя

6 610

5

1 000 броя

9 215

6

1 000 броя

12 290

7

1 000 броя

9 225

8

1 000 броя

3 140

15

1 000 броя

5 387

21

1 000 броя

3 584

24

1 000 броя

922

26/27

1 000 броя

4 492

29

1 000 броя

1 820

73

1 000 броя

6 979“

Допълнение 3

„Приложение 4

Максимални ставки на митата, които се прилагат при внос в Република Беларус на текстилни продукти от Европейската общност

Код по КН

Митническа ставка в %

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2009 г.

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8

8

5516 23

9

8

8

8

8

5516 24

9

9

8

8

8

5516 31

9

9

8

8

8

5516 32

9

9

8

8

8

5516 33

9

9

8

8

8

5516 34

9

9

8

8

8

5516 41

9

9

8

8

8

5516 42

9

9

8

8

8

5516 43

9

9

8

8

8

5516 44

9

9

8

8

8

5516 91

9

9

8

8

8

5516 92

9

9

8

8

8

5516 93

9

9

8

8

8

5516 94

9

9

8

8

8

5601 10

4

4

4

4

4

5601 21

4

4

4

4

4

5601 22

4

4

4

4

4

5601 29

4

4

4

4

4

5601 30

4

4

4

4

4

5602 10

4

4

4

4

4

5602 21

4

4

4

4

4

5602 29

10

4

4

4

4

5602 90

4

4

4

4

4

5603 11

4

4

4

4

4

5603 12

4

4

4

4

4

5603 13

4

4

4

4

4

5603 14

4

4

4

4

4

5603 91

4

4

4

4

4

5603 92

4

4

4

4

4

5603 93

4

4

4

4

4

5603 94

4

4

4

4

4

5604 10

4

4

4

4

4

5604 90

4

4

4

4

4

5605 00

4

4

4

4

4

5606 00 10

4

4

4

4

0

5606 00 91

4

4

4

4

4

5606 00 99

4

4

4

4

4

5607 21

8

8

8

8

8

5607 29

8

8

8

8

8

5607 41

20

20

20

20

20

5607 49

5

5

5

5

5

5607 50

5

5

5

5

5

5607 90

8

8

8

8

8

5608 11

4

4

4

4

4

5608 19

4

4

4

4

4

5608 90

4

4

4

4

4

5609 00

4

4

4

4

4

5701 10

25

18

12

8

8

5701 90

8

8

8

8

8

5702 10

25

18

12

8

8

5702 20

8

8

8

8

8

5702 31

8

8

8

8

8

5702 32

25

18

12

8

8

5702 39

8

8

8

8

8

5702 41

8

8

8

8

8

5702 42

25

18

12

8

8

5702 49

8

8

8

8

8

5702 50

8

8

8

8

8

5702 91

8

8

8

8

8

5702 92

25

18

12

8

8

5702 99

25

18

12

8

8

5703 10

25

18

12

8

8

5703 20

25

18

12

8

8

5703 30

25

18

12

8

8

5703 90

25

18

12

8

8

5704 10

8

8

8

8

8

5704 90

25

18

12

8

8

5705 00

25

18

12

8

8

5801 10

18

15

10

8

8

5801 21

18

15

10

8

8

5801 22

18

15

10

8

8

5801 23

18

15

10

8

8

5801 24

18

15

10

8

8

5801 25

15

12

10

8

8

5801 26

15

12

10

8

8

5801 31

18

15

10

8

8

5801 32

18

15

10

8

8

5801 33

18

15

10

8

8

5801 34

18

15

10

8

8

5801 35

15

12

10

8

8

5801 36

15

12

10

8

8

5801 90

18

15

10

8

8

5802 11

18

15

10

8

8

5802 19

18

15

10

8

8

5802 20

18

15

10

8

8

5802 30

18

15

10

8

8

5803 00

18

15

10

8

8

5804 10

15

12

10

8

8

5804 21

18

15

10

8

8

5804 29

18

15

10

8

8

5804 30

18

15

10

8

8

5805 00

18

15

10

8

8

5806 10

15

12

10

8

8

5806 20

15

12

10

8

8

5806 31

18

15

10

8

8

5806 32

15

12

10

8

8

5806 39

15

12

10

8

8

5806 40

15

12

10

8

8

5807 10

18

15

10

8

8

5807 90

18

15

10

8

8

5808 10

18

15

10

8

8

5808 90

15

12

10

8

8

5809 00

15

12

10

8

8

5810 10

18

15

10

8

8

5810 91

15

12

10

8

8

5810 92

15

12

10

8

8

5810 99

15

12

10

8

8

5811 00

15

12

10

8

8

5901 10

4

4

4

4

4

5901 90

4

4

4

4

4

5902 10

4

4

4

4

4

5902 20

4

4

4

4

4

5902 90

5

5

5

5

5

5903 10

4

4

4

4

4

5903 20

4

4

4

4

4

5903 90

4

4

4

4

4

5904 10

8

8

8

8

8

5904 90

8

8

8

8

8

5905 00

8

8

8

8

4

5906 10

4

4

4

4

4

5906 91

4

4

4

4

0

5906 99

4

4

4

4

4

5907 00

4

4

4

4

4

5908 00

4

4

4

4

4

5909 00

4

4

4

4

4

5910 00

4

4

4

4

4

5911 10

4

4

4

4

4

5911 20

4

4

4

4

4

5911 31

4

4

4

4

4

5911 32

4

4

4

4

4

5911 40

4

4

4

4

4

5911 90

4

4

4

4

4

6001 10

4

4

4

4

4

6001 21

9

8

8

8

8

6001 22

4

4

4

4

4

6001 29

4

4

4

4

4

6001 91

4

4

4

4

4

6001 92

9

8

8

8

8

6001 99

9

8

8

8

8

6002 40

9

8

8

8

8

6002 90

9

8

8

8

8

6003 10

9

8

8

8

8

6003 20

9

8

8

8

8

6003 30

9

8

8

8

8

6003 40

9

8

8

8

8

6003 90

9

8

8

8

8

6004 10

9

8

8

8

8

6004 90

9

8

8

8

8

6005 21

9

8

8

8

8

6005 22

9

8

8

8

8

6005 23

9

8

8

8

8

6005 24

9

8

8

8

8

6005 31

9

8

8

8

8

6005 32

9

8

8

8

8

6005 33

9

8

8

8

8

6005 34

9

8

8

8

8

6005 41

9

8

8

8

8

6005 42

9

8

8

8

8

6005 43

9

8

8

8

8

6005 44

9

8

8

8

8

6005 90

9

8

8

8

8

6006 10

9

8

8

8

8

6006 21

9

8

8

8

8

6006 22

9

8

8

8

8

6006 23

9

8

8

8

8

6006 24

9

8

8

8

8

6006 31

9

8

8

8

8

6006 32

9

8

8

8

8

6006 33

9

8

8

8

8

6006 34

9

8

8

8

8

6006 41

9

8

8

8

8

6006 42

9

8

8

8

8

6006 43

9

8

8

8

8

6006 44

9

8

8

8

8

6006 90

9

8

8

8

8

6101 20

25

18

12

12

12

6101 30

25

18

12

12

12

6101 90

25

18

12

12

12

6102 10

25

18

12

12

12

6102 20

25

18

12

12

12

6102 30

25

18

12

12

12

6102 90

25

18

12

12

12

6103 10

25

18

12

12

12

6103 22

25

18

12

12

12

6103 23

25

18

12

12

12

6103 29

25

18

12

12

12

6103 31

25

18

12

12

12

6103 32

25

18

12

12

12

6103 33

25

18

12

12

12

6103 39

25

18

12

12

12

6103 41

25

18

12

12

12

6103 42

25

18

12

12

12

6103 43

25

18

12

12

12

6103 49

25

18

12

12

12

6104 13

25

18

12

12

12

6104 19

25

18

12

12

12

6104 22

25

18

12

12

12

6104 23

25

18

12

12

12

6104 29

25

18

12

12

12

6104 31

25

18

12

12

12

6104 32

25

18

12

12

12

6104 33

25

18

12

12

12

6104 39

25

18

12

12

12

6104 41

25

18

12

12

12

6104 42

25

18

12

12

12

6104 43

25

18

12

12

12

6104 44

25

18

12

12

12

6104 49

25

18

12

12

12

6104 51

25

18

12

12

12

6104 52

25

18

12

12

12

6104 53

25

18

12

12

12

6104 59

25

18

12

12

12

6104 61

25

18

12

12

12

6104 62

25

18

12

12

12

6104 63

25

18

12

12

12

6104 69

25

18

12

12

12

6105 10

25

18

12

12

12

6105 20

25

18

12

12

12

6105 90

25

18

12

12

12

6106 10

25

18

12

12

12

6106 20

25

18

12

12

12

6106 90

25

18

12

12

12

6107 11

25

18

12

12

12

6107 12

25

18

12

12

12

6107 19

25

18

12

12

12

6107 21

25

18

12

12

12

6107 22

25

18

12

12

12

6107 29

25

18

12

12

12

6107 91

25

18

12

12

12

6107 99

25

18

12

12

12

6108 11

25

18

12

12

12

6108 19

25

18

12

12

12

6108 21

25

18

12

12

12

6108 22

25

18

12

12

12

6108 29

25

18

12

12

12

6108 31

25

18

12

12

12

6108 32

25

18

12

12

12

6108 39

25

18

12

12

12

6108 91

25

18

12

12

12

6108 92

25

18

12

12

12

6108 99

25

18

12

12

12

6109 10

25

18

12

12

12

6109 90

25

18

12

12

12

6110 11

25

18

12

12

12

6110 12

25

18

12

12

12

6110 19

25

18

12

12

12

6110 20

25

18

12

12

12

6110 30

25

18

12

12

12

6110 90

25

18

12

12

12

6111 20

25

18

12

12

12

6111 30

25

18

12

12

12

6111 90

25

18

12

12

12

6112 11

25

18

12

12

12

6112 12

25

18

12

12

12

6112 19

25

18

12

12

12

6112 20

25

18

12

12

12

6112 31

25

18

12

12

12

6112 39

25

18

12

12

12

6112 41

25

18

12

12

12

6112 49

25

18

12

12

12

6113 00

25

18

12

12

12

6114 20

25

18

12

12

12

6114 30

25

18

12

12

12

6114 90

25

18

12

12

12

6115 10

13

12

12

12

12

6115 21

13

12

12

12

12

6115 22

13

12

12

12

12

6115 29

13

12

12

12

12

6115 30

13

12

12

12

12

6115 94

13

12

12

12

12

6115 95

13

12

12

12

12

6115 96

13

12

12

12

12

6115 99

13

12

12

12

12

6116 10

13

12

12

12

12

6116 91

13

12

12

12

12

6116 92

13

12

12

12

12

6116 93

13

12

12

12

12

6116 99

13

12

12

12

12

6117 10

25

18

12

12

12

6117 80

25

18

12

12

12

6117 90

25

18

12

12

12

6201 11

25

18

12

12

12

6201 12

25

18

12

12

12

6201 13

25

18

12

12

12

6201 19

25

18

12

12

12

6201 91

25

18

12

12

12

6201 92

25

18

12

12

12

6201 93

25

18

12

12

12

6201 99

25

18

12

12

12

6202 11

25

18

12

12

12

6202 12

25

18

12

12

12

6202 13

25

18

12

12

12

6202 19

25

18

12

12

12

6202 91

25

18

12

12

12

6202 92

25

18

12

12

12

6202 93

25

18

12

12

12

6202 99

25

18

12

12

12

6203 11

25

18

12

12

12

6203 12

25

18

12

12

12

6203 19

25

18

12

12

12

6203 22

25

18

12

12

12

6203 23

25

18

12

12

12

6203 29

25

18

12

12

12

6203 31

25

18

12

12

12

6203 32

25

18

12

12

12

6203 33

25

18

12

12

12

6203 39

25

18

12

12

12

6203 41

25

18

12

12

12

6203 42

25

18

12

12

12

6203 43

25

18

12

12

12

6203 49

25

18

12

12

12

6204 11

25

18

12

12

12

6204 12

25

18

12

12

12

6204 13

25

18

12

12

12

6204 19

25

18

12

12

12

6204 21

25

18

12

12

12

6204 22

25

18

12

12

12

6204 23

25

18

12

12

12

6204 29

25

18

12

12

12

6204 31

25

18

12

12

12

6204 32

25

18

12

12

12

6204 33

25

18

12

12

12

6204 39

25

18

12

12

12

6204 41

25

18

12

12

12

6204 42

25

18

12

12

12

6204 43

25

18

12

12

12

6204 44

25

18

12

12

12

6204 49

25

18

12

12

12

6204 51

25

18

12

12

12

6204 52

25

18

12

12

12

6204 53

25

18

12

12

12

6204 59

25

18

12

12

12

6204 61

25

18

12

12

12

6204 62

25

18

12

12

12

6204 63

25

18

12

12

12

6204 69

25

18

12

12

12

6205 20

25

18

12

12

12

6205 30

25

18

12

12

12

6205 90

25

18

12

12

12

6206 10

25

18

12

12

12

6206 20

25

18

12

12

12

6206 30

25

18

12

12

12

6206 40

25

18

12

12

12

6206 90

25

18

12

12

12

6207 11

25

18

12

12

12

6207 19

25

18

12

12

12

6207 21

25

18

12

12

12

6207 22

25

18

12

12

12

6207 29

25

18

12

12

12

6207 91

25

18

12

12

12

6207 99

25

18

12

12

12

6208 11

25

18

12

12

12

6208 19

25

18

12

12

12

6208 21

25

18

12

12

12

6208 22

25

18

12

12

12

6208 29

25

18

12

12

12

6208 91

25

18

12

12

12

6208 92

25

18

12

12

12

6208 99

25

18

12

12

12

6209 20

25

18

12

12

12

6209 30

25

18

12

12

12

6209 90

25

18

12

12

12

6210 10

25

18

12

12

12

6210 20

25

18

12

12

12

6210 30

25

18

12

12

12

6210 40

25

18

12

12

12

6210 50

25

18

12

12

12

6211 11

25

18

12

12

12

6211 12

25

18

12

12

12

6211 20

25

18

12

12

12

6211 32

25

18

12

12

12

6211 33

25

18

12

12

12

6211 39

25

18

12

12

12

6211 41

25

18

12

12

12

6211 42

25

18

12

12

12

6211 43

25

18

12

12

12

6211 49

25

18

12

12

12

6212 10

25

18

12

12

12

6212 20

25

18

12

12

12

6212 30

25

18

12

12

12

6212 90

25

18

12

12

12

6213 20

25

18

12

12

12

6213 90

25

18

12

12

12

6214 10

25

18

12

12

12

6214 20

25

18

12

12

12

6214 30

25

18

12

12

12

6214 40

25

18

12

12

12

6214 90

25

18

12

12

12

6215 10

25

18

12

12

12

6215 20

25

18

12

12

12

6215 90

25

18

12

12

12

6216 00

25

18

12

12

12

6217 10

25

18

12

12

12

6217 90

25

18

12

12

12

6301 10

25

18

12

12

12

6301 20

25

18

12

12

12

6301 30

25

18

12

12

12

6301 40

25

18

12

12

12

6301 90

25

18

12

12

12

6302 10

25

18

12

12

12

6302 21

25

18

12

12

12

6302 22

25

18

12

12

12

6302 29

25

18

12

12

12

6302 31

25

18

12

12

12

6302 32

25

18

12

12

12

6302 39

25

18

12

12

12

6302 40

25

18

12

12

12

6302 51

25

18

12

12

12

6302 53

25

18

12

12

12

6302 59

25

18

12

12

12

6302 60

25

18

12

12

12

6302 91

25

18

12

12

12

6302 93

25

18

12

12

12

6302 99

25

18

12

12

12

6303 12

25

18

12

12

12

6303 19

25

18

12

12

12

6303 91

25

18

12

12

12

6303 92

25

18

12

12

12

6303 99

25

18

12

12

12

6304 11

25

18

12

12

12

6304 19

25

18

12

12

12

6304 91

25

18

12

12

12

6304 92

25

18

12

12

12

6304 93

25

18

12

12

12

6304 99

25

18

12

12

12

6305 10

4

4

4

4

4

6305 20

4

4

4

4

4

6305 32

4

4

4

4

4

6305 33

18

15

12

12

12

6305 39

5

4

4

4

4

6305 90

5

4

4

4

4

6306 12

25

18

12

12

12

6306 19

25

18

12

12

12

6306 22

25

18

12

12

12

6306 29

12

12

12

12

12

6306 30

12

12

12

12

12

6306 40

12

12

12

12

12

6306 91

12

12

12

12

12

6306 99

12

12

12

12

12

6307 10

25

18

12

12

12

6307 20

25

18

12

12

12

6307 90

25

18

12

12

12

6308 00

25

18

12

12

12

6309 00

25

18

12

12

20

6310 10

25

18

12

12

20

6310 90

25

18

12

12

20“

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо от […] г. със следното съдържание:

„Уважаеми господине,

1.   Имам честта да се позова на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти, парафирано на 1 април 1993 г., последно изменено и удължено със споразумението под формата на размяна на писма, парафирано на 19 октомври 2007 г. (наричано по-долу „споразумението“).

2.   С оглед изтичането на срока на споразумението на 31 декември 2008 г. и в съответствие с член 19, параграф 1 от споразумението, Европейската общност и Република Беларус се споразумяват да удължат срока на споразумението с допълнителен период от една година при следните изменения и условия:

2.1.

Текстът на член 19, параграф 1 от споразумението се изменя, както следва:

„Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата, на която страните се уведомят взаимно за приключването на необходимите за тази цел процедури. То се прилага до 31 декември 2009 г.“

2.2.

Приложение II, в което са посочени количествените ограничения при износ от Република Беларус към Европейската общност, се заменя с допълнение 1 към настоящото писмо.

2.3.

Приложението към протокол В, в което се посочват количествените ограничения при износ от Република Беларус към Европейската общност след операции по трафик за пасивно усъвършенстване в Република Беларус, се заменя с допълнение 2 към настоящото писмо за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

2.4.

Вносът на текстилни продукти и облекла с произход от Европейската общност в Беларус през 2009 г. се облага с мита, които не превишават тези, предвидени за 2003 г. в допълнение 4 към Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус, парафирано на 11 ноември 1999 г. и изменено с допълнение 3 към настоящото писмо. Изменението се отнася само за тарифни редове 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 и 6310 90. През 2009 г. Беларус ще прилага следните мита за тези продукти: 5407 72 — 4 %, 5606 00 10 — 0 %, 5905 00 — 4 %, 5906 91 — 0 %, 6309 00 — 20 %, 6310 10 — 20 %, 6310 90 — 20 %.

В случай на неприлагане на тези ставки Европейската общност ще има право да въведе отново за остатъчния срок на прилагане на споразумението и на пропорционална основа нивата на приложимите за 2008 г. количествени ограничения, както са определени при размяната на писма, парафирана на 19 октомври 2007 г.

3.   Европейската общност и Беларус припомнят съгласието си да започнат консултации не по-късно от шест месеца преди изтичането на настоящото споразумение с оглед на възможността за сключване на ново споразумение.

4.   Ако Република Беларус стане член на Световната търговска организация (СТО) преди датата на изтичане на срока на действие на споразумението, договореностите и правилата на СТО се прилагат от датата на присъединяването на Република Беларус към СТО.

5.   Ще Ви бъда задължен да потвърдите дали Вашето правителство е съгласно с горепосоченото. В случай на утвърдителен отговор настоящото споразумение под формата на размяна на писма влиза в сила на първия ден от месеца, следващ деня, в който страните са се уведомили взаимно, че са приключени необходимите правни процедури за тази цел. Междувременно то се прилага временно от 1 януари 2009 г. при условията на реципрочност.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.“

Имам честта да потвърдя съгласието на моето правителство относно изложеното в писмото.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За правителството на Република Беларус


Top