EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1137

Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част първа

OJ L 311, 21.11.2008, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 144 - 197

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1137/oj

21.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1137/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2008 година

за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол

Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част първа

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 40, член 47, параграфи 1 и 2, първо и трето изречение, членове 55 и 71, член 80, параграф 2, членове 95 и 100, член 137, параграф 2, член 156, член 175, параграф 1 и член 285 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4) беше изменено с Решение 2006/512/ЕО на Съвета (5), което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерките от общ характер и предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет съгласно процедурата, предвидена в член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или допълването на акта с нови несъществени елементи.

(2)

В съответствие с декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (6) относно Решение 2006/512/ЕО, за да бъде приложима процедурата по регулиране с контрол към актовете, приети съгласно процедурата по член 251 от Договора, които вече са в сила, те трябва да бъдат адаптирани в съответствие с приложимите процедури.

(3)

Измененията, внесени в актовете за тази цел, засягат единствено процедурата на комитет и следователно, в случая на директивите, въвеждането им от държавите-членки не е необходимо,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Актовете, изброени в приложението, се адаптират, в съответствие със същото приложение, към Решение 1999/468/ЕО, изменено с Решение 2006/512/ЕО.

Член 2

Позоваването на разпоредбите на актовете, изброени в приложението, се счита за позоваване на тези разпоредби, така както са адаптирани с настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 22 октомври 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J.-P. JOUYET


(1)  ОВ C 224, 30.8.2008 г., стр. 35.

(2)  ОВ C 117, 14.5.2008 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 18 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 септември 2008 г.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11.

(6)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1.1.   Директива 1999/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно екстрактите от кафе и екстрактите от цикория  (1)

По отношение на Директива 1999/4/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за привеждане на същата директива в съответствие с общите разпоредби на Общността, приложими за храните. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 1999/4/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 1999/4/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Решение за привеждане на настоящата директива в съответствие с общите разпоредби на Общността, приложими за храните, се взема от Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 5, параграф 2.“;

2.

член 5 се заменя със следното:

„Член 5

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

1.2.   Директива 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2000 г. относно какаовите и шоколадовите продукти, предназначени за консумация от човека  (3)

По отношение на Директива 2000/36/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за приемане на мерките, необходими за изпълнението ѝ. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2000/36/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2000/36/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 5 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Следните мерки, необходими за изпълнението на настоящата директива и предназначени да изменят нейни несъществени елементи, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 2:

мерки за привеждане на настоящата директива в съответствие с общите разпоредби на Общността, приложими за храните,

мерки за адаптиране на разпоредбите в приложение I, раздел Б, точка 2 и раздели В и Г в съответствие с техническия прогрес.“;

2.

член 6 се заменя със следното:

„Член 6

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (4).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2.   ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

2.1.   Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място  (5)

По отношение на Директива 89/391/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за внасяне на адаптации от чисто техническо естество в специалните директиви, предвидени в член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, които произтичат от приемането на директиви в областта на техническата хармонизация и стандартизацията, както и от техническия прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и новите открития. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на специалните директиви, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради императивни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на изменения от чисто техническо естество.

Съответно член 17 от Директива 89/391/ЕИО се заменя със следното:

„Член 17

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет при внасянето на адаптации от чисто техническо естество в специалните директиви, предвидени в член 16, параграф 1, за да отчете:

а)

приемането на директиви в областта на техническата хармонизация и стандартизацията;

б)

техническия прогрес, промените в международните нормативни актове или спецификации и новите открития.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на специалните директиви, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в параграф 2. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в параграф 3.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

2.2.   Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове  (6)

По отношение на Директива 92/29/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за внасяне на адаптации от чисто техническо естество в приложенията към директивата в съответствие с техническия прогрес или промените в международните нормативни актове или спецификации и новите открития в областта. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 92/29/ЕИО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради императивни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на изменения от чисто техническо естество.

Съответно член 8 от Директива 92/29/ЕИО се заменя със следното:

„Член 8

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет при внасянето на адаптации от чисто техническо естество в приложенията към настоящата директива в съответствие с техническия прогрес или промените в международните нормативни актове или спецификации и новите открития в областта.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в параграф 2. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в параграф 3.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

2.3.   Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации) (шестнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)  (7)

По отношение на Директива 2002/44/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за внасяне на адаптации от чисто техническо естество в приложението към директивата в съответствие с приемането на директиви в областта на техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работно оборудване и/или на работни места, както и с техническия прогрес, промените в най-подходящите хармонизирани европейски стандарти или спецификации и нови открития относно механичните вибрации. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/44/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради императивни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на изменения от чисто техническо естество.

Съответно членове 11 и 12 от Директива 2002/44/ЕО се заменят със следното:

„Член 11

Технически изменения

Измененията от чисто техническо естество на приложението към настоящата директива се приемат от Комисията в съответствие със:

а)

приемането на директиви в областта на техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работно оборудване и/или на работни места;

б)

техническия прогрес, промените в най-подходящите хармонизирани европейски стандарти или спецификации и нови открития относно механичните вибрации.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 12, параграф 3.

Член 12

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, посочен в член 17, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

2.4.   Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум) (седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)  (8)

По отношение на Директива 2003/10/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за внасяне на изменения от чисто техническо естество, произтичащи от приемането на директиви в областта на техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работно оборудване и/или работни места, както и от техническия прогрес, изменението на най-подходящите хармонизирани европейски стандарти или спецификации и новите открития във връзка с шума. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2003/10/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради императивни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на изменения от чисто техническо естество.

Съответно членове 12 и 13 от Директива 2003/10/ЕО се заменят със следното:

„Член 12

Технически изменения

Изменения от чисто техническо естество са приемат от Комисията в съответствие със:

а)

приемането на директиви в областта на техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работно оборудване и/или работни места;

б)

техническия прогрес, измененията в най-подходящите хармонизирани европейски стандарти или спецификации и новите открития във връзка с шума.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 13, параграф 3.

Член 13

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, посочен в член 17, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

2.5.   Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО)  (9)

По отношение на Директива 2004/40/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за внасяне на изменения от чисто техническо естество на приложенията към директивата в съответствие с приемането на директиви в областта на техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работното оборудване и/или на работните места, като се отчита техническият прогрес, измененията в най-съществените хармонизирани европейски стандарти или спецификации и новите научни открития относно електромагнитните полета. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/40/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради императивни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на изменения от чисто техническо естество.

Съответно Директива 2004/40/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 10 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Изменения на приложението от чисто техническо естество са приемат от Комисията в съответствие със:

а)

приемането на директиви в областта на техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работното оборудване и/или на работните места;

б)

техническия прогрес, промените в най-съществените хармонизирани европейски стандарти или спецификации и новите научни открития относно електромагнитните полета.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 2. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 11, параграф 3.“;

2.

член 11 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

2.6.   Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)  (10)

По отношение на Директива 2006/25/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за внасяне на изменения от чисто техническо естество в приложенията към директивата като отчита приемането на директиви в областта на техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работно оборудване и/или на работни места, и като се отчита техническият прогрес, промените в най-съществените хармонизирани европейски стандарти или международни спецификации и новите научни открития относно експозицията на оптични лъчения при работа. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2006/25/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради императивни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на изменения от чисто техническо естество.

Съответно Директива 2006/25/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 10 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Изменения на приложенията от чисто техническо естество са приемат от Комисията в съответствие със:

а)

приемането на директиви в областта на техническата хармонизация и стандартизацията, свързани с проектирането, изграждането, производството или конструкцията на работно оборудване и на работни места;

б)

техническия прогрес, промените в най-съществените хармонизирани европейски стандарти или международни спецификации и новите научни открития относно експозицията на оптични лъчения при работа.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 2. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 11, параграф 3.“;

2.

член 11 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.   ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1.   Директива 76/767/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно общите разпоредби за уредите под налягане и методите за контрол на тези уреди  (11)

По отношение на Директива 76/767/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за привеждане в съответствие с техническия прогрес приложенията към директивата и разпоредбите на специалните директиви, посочени във всяка от тези директиви. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 76/767/ЕИО и на нейните специални директиви, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 76/767/ЕИО се изменя, както следва:

1.

в член 17, параграф 2 буква а) се заменя със следното:

„а)

държавата-членка предава документите с описанието на уреда и документацията, аргументираща искането за изключение, по-специално резултатите от всякакви проведени изпитвания, на останалите държави-членки, които разполагат със срок от четири месеца, за да изразят своето съгласие или своето несъгласие, да представят забележки, да зададат въпроси, да представят допълнителни изисквания или да поискат допълнителни изпитвания или, ако желаят това, да отнесат въпроса до комитета, посочен в член 20, параграф 1, за становище. Копия от документите се изпращат на Комисията. Тази кореспонденция е поверителна.“;

2.

член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Комисията адаптира към техническия прогрес приложения I и II към настоящата директива и разпоредбите на специалните директиви, посочени във всяка от тези директиви. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива и на специалните директиви, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 2.“;

3.

член 20 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

3.2.   Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати  (12)

По отношение на Директива 76/769/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на приложенията към директивата в съответствие с техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 76/769/ЕИО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради императивни причини за спешност като например спешна необходимост от засилване на ограниченията за пускането на пазара или употребата на опасни вещества, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 76/769/ЕИО се изменя, както следва:

1.

член 2а се заменя със следното:

„Член 2а

Комисията може да адаптира приложенията към настоящата директива в съответствие с техническия прогрес по отношение на веществата и препаратите, обхванати от настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 2б, параграф 2. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 2б, параграф 3.“;

2.

създава се следният член:

„Член 2б

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 29, параграф 1 от Директива 67/548/ЕИО на Съвета (13).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.3.   Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законoвите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно плавателните съдове с развлекателна цел  (14)

По отношение на Директива 94/25/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за внасяне на необходимите изменения в съответствие с напредъка в техническите познания и новите научни доказателства. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 94/25/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 94/25/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 6а се заменя със следното:

„Член 6а

Комисията може да внесе необходимите изменения в съответствие с развитието на техническото познание и новите научни доказателства, на изискванията от приложение I, част Б, точка 2 и приложение I, част В, точка 1, с изключение на преките или косвените промени на стойностите за емисиите от отработени газове или шумовите емисии и стойностите за числото на Фруд и съотношението между мощността и водоизместимостта. Такива изменения могат да включват еталонните горива и стандартите, които се използват при изпитванията за определяне на емисиите от отработени газове и шумовите емисии.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6б, параграф 2.“;

2.

създава се следният член:

„Член 6б

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден съгласно член 6, параграф 3.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.4.   Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно някои методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна  (15)

По отношение на Директива 96/73/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за приемане на мерките, необходими за адаптиране към техническия прогрес на методите за количествен анализ, предвидени в приложение II към директивата. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 96/73/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно членове 5 и 6 от Директива 96/73/ЕО се заменят със следното:

„Член 5

Комисията адаптира към техническия прогрес методите за количествен анализ, предвидени в приложение II. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 2.

Член 6

1.   Комисията се подпомага от Комитет по директивите за наименованията на текстилните продукти и етикетирането.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.5.   Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати  (16)

По отношение на Директива 1999/45/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране към техническия прогрес на приложенията към директивата. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 1999/45/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 1999/45/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 10, параграф 3 първото изречение се заменя със следното:

„По отношение на някои препарати, класифицирани като опасни по смисъла на член 7, чрез дерогация от точки 2.4, 2.5 и 2.6 от параграф 2 на настоящия член, Комисията може да определи изключения от някои разпоредби относно екомаркировката или специални разпоредби, свързани с екомаркировката, когато може да бъде доказано, че ефектът върху околната среда ще бъде намален. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20а, параграф 3.“;

2.

в член 12, параграф 4 второто изречение се заменя със следното:

„Ако е целесъобразно, Комисията може да вземе решение за мерките в рамките на приложение V. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20а, параграф 3.“;

3.

член 19, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията взема решение в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 20а, параграф 2.“;

4.

член 20 се заменя със следното:

„Член 20

Комисията адаптира към техническия прогрес приложенията към настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20а, параграф 3.“;

5.

създава се следният член:

„Член 20а

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 29, параграф 1 от Директива 67/548/ЕИО на Съвета (17).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.6.   Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства  (18)

По отношение на Директива 2002/24/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране към техническия прогрес на приложенията към директивата или разпоредбите на специалните директиви, посочени в приложение I към нея. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/24/ЕО или на специалните директиви, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2002/24/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Комисията може да адаптира към техническия прогрес приложенията към настоящата директива или разпоредбите на специалните директиви, посочени в приложение I към настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива или на специални директиви, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 2.“;

2.

член 18 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

3.7.   Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли  (19)

По отношение на Директива 2003/37/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране на приложенията към директивата, за адаптиране на техническите разпоредби на специалните директиви и за включване в специалните директиви на разпоредби, отнасящи се до типовото одобрение на ЕО на обособени технически възли. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2003/37/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2003/37/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 19 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1.   Следните мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, които са необходими за нейното изпълнение и са свързани с посочените по-долу въпроси, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3:“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията адаптира приложенията към настоящата директива, ако съгласно Решение 97/836/ЕО се въведат нови предписания или изменения на действащи предписания, които Общността е приела. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 3.“;

2.

в член 20 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

3.8.   Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди  (20)

По отношение на Директива 2004/22/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за предприемане на подходящи мерки за изменение на приложенията за специфичните уреди (от MI-001 до MI-010). Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/22/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2004/22/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 15 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 4 се заличава;

2.

в член 16 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   По искане на държава-членка или по собствена инициатива Комисията може да измени приложенията за специфичните уреди (от MI-001 до MI-010) по отношение на:

а)

максимално допустимите грешки (МДГ) и класовете на точност;

б)

номиналните работни условия;

в)

критичните стойности на промяна;

г)

смущенията.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 3.“

4.   ОКОЛНА СРЕДА

4.1.   Директива 76/160/ЕИО на Съвета от 8 декември 1975 г. относно качеството на водите за къпане  (21)

По отношение на Директива 76/160/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране в съответствие с техническия прогрес на „О“ и „З“ стойностите на параметрите и методите на анализ, посочени в приложението. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 76/160/ЕИО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 76/160/ЕИО се изменя, както следва:

1.

член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Комисията приема измененията, необходими за адаптиране към техническия прогрес на „О“ и „З“ стойностите на параметрите и методите на анализ, посочени в приложението към настоящата директива.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 2.“;

2.

член 11 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

4.2.   Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води  (22)

По отношение на Директива 91/271/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за изменение на изискванията, предвидени в приложение I, раздели А, Б и В. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 91/271/ЕИО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 91/271/ЕИО се изменя, както следва:

1.

в член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Канализационните системи, описани в параграф 1, отговарят на изискванията на приложение I, раздел А. Комисията може да изменя тези изисквания. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

2.

в член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, посочени в параграфи 1 и 2, отговарят на съответните изисквания на приложение I, раздел Б. Комисията може да изменя тези изисквания. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

3.

в член 5 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Заустванията от пречиствателните станции за градски отпадъчни води, посочени в параграф 2, отговарят на съответните изисквания на приложение I, раздел Б. Комисията може да изменя тези изисквания. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

4.

член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията разглежда това искане и взема подходящи мерки съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.“;

б)

в параграф 5 втора алинея се заменя със следното:

„При подобни обстоятелства държавите-членки предварително предоставят на Комисията съответната документация. Комисията проучва положението и взема подходящи мерки съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.“;

5.

в член 11 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Регламентирането и/или специалните разрешителни трябва да отговарят на изискванията на приложение I, раздел В. Комисията може да изменя тези изисквания. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

6.

в член 12 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Предварителното регламентиране и/или специалните разрешителни, отнасящи се до заустването на води, произхождащи от пречиствателни станции за градски отпадъчни води и отнасящи се съгласно параграф 2 до агломерации с ЕЖ между 2 000 и 10 000, в случая на изливане в сладки води и устия на реки, и с ЕЖ от 10 000 и повече — за всички изливания, осигуряват необходимите условия за съответствие със съответните изисквания на приложение I, раздел Б. Комисията може да изменя тези изисквания. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 3.“;

7.

в член 15 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Комисията може да определя насоки за посочения в параграфи 1, 2 и 3 мониторинг съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2.“;

8.

в член 17 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията определя в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 18, параграф 2, методите и моделите, които да бъдат приети във връзка с представянето на докладите за националните програми. Всяко изменение и допълнение на тези методи и модели на представяне се приема съгласно тази процедура.“;

9.

в член 18 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.3.   Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници  (23)

По отношение на Директива 91/676/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране или допълване на приложенията в съответствие с научно-техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 91/676/ЕИО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 91/676/ЕИО се изменя, както следва:

1.

членове 7 и 8 се заменят със следното:

„Член 7

Комисията може да изготви насоки за мониторинга, посочен в членове 5 и 6, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 9, параграф 2.

Член 8

Комисията може да адаптира към научно-техническия прогрес приложенията към настоящата директива.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3.“;

2.

в член 9 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

3.

в приложение III, точка 2 третата алинея се заменя със следното:

„Ако дадена държава-членка разреши различно количество съгласно втора алинея, буква б), то тя уведомява за това Комисията, която преценява доводите за това в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 9, параграф 2.“

4.4.   Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции  (24)

По отношение на Директива 94/63/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за изменение на спецификациите за оборудването за дънно пълнене, предвидени в приложение IV, и за адаптиране към техническия прогрес на приложенията към директивата, с изключение на нормите за допустими емисии, предвидени в приложение II, точка 2. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 94/63/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 94/63/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 4, параграф 1 шеста алинея се заменя със следното:

„Всички терминали с инсталации за товарене или разтоварване на автоцистерни се оборудват с не по-малко от една товарна площадка, която отговаря на техническите спецификации за оборудването за дънно пълнене, предвидени в приложение IV. Комисията преразглежда тези спецификации на редовни интервали и, ако е уместно, ги изменя. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 2.“;

2.

член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Адаптиране към техническия прогрес

С изключение на нормите за допустими емисии, предвидени в приложение II, точка 2, Комисията може да адаптира приложенията към настоящата директива към техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 2.“;

3.

член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

4.5.   Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества  (25)

По отношение на Директива 96/82/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране към техническия прогрес на приложения II—VI и за установяване на хармонизирани критерии за решенията на компетентните власти в държавите-членки, че дадено предприятие е в състояние, което не създава опасност от голяма авария. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 96/82/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 96/82/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 9, параграф 6 буква б) се заменя със следното:

„б)

Комисията установява хармонизирани критерии за решението на компетентната власт, че дадено предприятие е в състояние, което не създава опасност от голяма авария по смисъла на буква а). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.“;

2.

в член 15 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите-членки веднага след събиране на информацията, предвидена в член 14, информират Комисията за резултата от своя анализ и препоръки, като използват формуляр, изготвен и постоянно преразглеждан посредством процедурата по регулиране, посочена в член 22, параграф 2.

Предоставянето на тази информация от държавите-членки може да бъде забавено само за да позволи приключване на съдебно производство, когато предоставянето ѝ може да се отрази върху това производство“;

3.

член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Мандат на Комитета

1.   Комисията адаптира към техническия прогрес критериите, посочени в член 9, параграф 6, буква б) и приложения II—VI.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3.

2.   Мярката за изготвяне на формуляра, посочен в член 15, параграф 2, се приема в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 22, параграф 2.“;

4.

член 22 се заменя със следното:

„Член 22

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.6.   Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци  (26)

По отношение на Директива 1999/31/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране към научно-техническия прогрес на приложенията към директивата и за приемане на мерки за стандартизиране на методите на контрол, вземане на проби и анализ. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 1999/31/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 1999/31/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Процедура на комитет

Мерките, необходими за адаптиране на приложенията към настоящата директива към научно-техническия прогрес, и мерките за стандартизиране на методите на контрол, вземане на проби и анализ относно депонирането на отпадъци се приемат от Комисията, подпомагана от комитета, създаден с член 18 от Директива 2006/12/ЕО. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 3. За тази цел, по отношение на приложение II, комитетът взима предвид общите принципи и общите процедури за проверка, както и критериите за приемане съгласно приложение II и установява специфични критерии и/или методи за изследване и съответни прагови стойности, включително, по целесъобразност, за специфични видове депа в рамките на една категория, включително подземните хранилища.

Комисията приема и, ако е необходимо, изменя в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 17, параграф 2, разпоредби за хармонизиране и за редовно предаване на статистическите данни, предвидени в членове 5, 7 и 11.“;

2.

в член 17 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.7.   Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили  (27)

По отношение на Директива 1999/94/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на приложенията към директивата. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 1999/94/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 1999/94/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 9 се заменя със следното:

„Член 9

1.   Мерките, необходими за адаптиране на приложенията към настоящата директива и предназначени да изменят нейни несъществени елементи, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3, след съгласуване с организациите на потребителите и други заинтересовани страни.

За да се подпомогне този процес, всяка държава-членка изпраща на Комисията до 31 декември 2003 г. доклад за ефективността на разпоредбите на настоящата директива за периода от 18 януари 2001 г. до 31 декември 2002 г. Форматът на този доклад се установява в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 10, параграф 2, не по-късно от 18 януари 2001 г.

2.   В допълнение към мерките, посочени в параграф 1, Комисията предприема мерки, които имат за цел:

а)

да се определи по-подробно форматът на етикета, посочен в член 3, като адаптира приложение I;

б)

да се определят по-подробно изискванията за ръководството, посочено в член 4, с оглед класифициране на моделите нови леки автомобили, което би позволило изготвянето на списък на моделите по определени класове в зависимост от емисиите на СО2 и разхода на гориво, включително клас, в който да се вписват моделите нови леки автомобили с най-нисък разход на гориво;

в)

да се изготвят препоръки, така че да се позволи прилагане на принципите за предоставяне на данни в популяризиращата литература, посочена в член 6, първа алинея, по отношение на други информационни материали и средства за масово осведомяване.

Мерките, посочени в буква а) от първа алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.

Мерките, посочени в букви б) и в) от първа алинея, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 10, параграф 2.“;

2.

в член 10 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.8.   Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците  (28)

По отношение на Директива 2000/76/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за установяване на критерии за изискванията, свързани с намаляването на честотата на някои периодични измервания, за вземане на решение относно датата, от която да бъдат осъществявани постоянни измервания на някои норми за допустими емисии във въздуха, за адаптиране на членове 10, 11 и 13 и приложения I и III към техническия прогрес или новите открития, отнасящи се до полезното въздействие върху здравето, което може да се получи от намаление на емисиите, и за адаптиране на таблиците в приложение II, точка 2.1. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2000/76/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2000/76/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 11 се изменя, както следва:

а)

в параграф 7 първа алинея се заменя със следното:

„7.   Намаляването на честотата на периодичните измервания от два пъти на година на веднъж на всеки две години за тежките метали и от два пъти на година на веднъж годишно за диоксините и фураните може да бъде разрешено от компетентния орган в издаденото разрешително, при условие че емисиите, дължащи се на съвместно изгаряне или изгаряне, бъдат по-малки от 50 % от нормите за допустими емисии, определени в съответствие с приложение II или приложение V, според случая, и при условие че са налице критерии за предписанията, които ще се спазват. Комисията приема мерки за определянето на тези критерии въз основа поне на разпоредбите на втора алинея, букви а) и г). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 2.“;

б)

параграф 13 се заменя със следното:

„13.   От момента, в който пригодните техники за измерване бъдат на разположение в Общността, Комисията определя датата, след която трябва да бъдат осъществявани постоянни измервания на нормите за допустими емисии на тежки метали, диоксини и фурани във въздуха. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 2.“;

2.

член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Адаптиране към техническия прогрес или към новите открития

Комисията приема мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива и адаптира членове 10, 11 и 13 и приложения I и III към техническия прогрес или с новите открития, отнасящи се до полезното въздействие върху здравето, което може да се получи от намаление на емисиите. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 2.“;

3.

член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

4.

в точка II.2.1 от приложение II първата алинея се заменя със следното:

„В случай че за големите горивни инсталации са установени по-строги норми за допустими емисии в Директива 2001/80/ЕО или ще бъдат установени съобразно друго законодателство на Общността, тези норми за допустими емисии заменят за засегнатите инсталации и замърсяващи вещества нормите за допустими емисии, установени в таблиците по-долу (Спроцес). В този случай Комисията адаптира таблиците по-долу към тези по-строги норми за допустими емисии. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат незабавно в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 17, параграф 2.“

4.9.   Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда  (29)

По отношение на Директива 2002/49/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране към научно-техническия прогрес на приложение I, точка 3 и приложения II и III, както и за установяване на общи методи за оценка. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/49/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2002/49/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 6 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Чрез преразглеждане на приложение II Комисията установява общи методи за оценка за определяне на Lden и Lnight. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3. До приемането на тези методи държавите-членки могат да използват методи за оценка, които са приведени в съответствие с приложение II и които се основават на методите, определени в тяхното национално законодателство. В такъв случай държавите-членки трябва да докажат, че тези методи дават равностойни резултати на тези, които са получени чрез използване на посочените в точка 2.2 от приложение II методи.“;

2.

член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Адаптиране към научно-техническия прогрес

Комисията адаптира приложение I, точка 3 и приложения II и III към настоящата директива към научно-техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“;

3.

в член 13 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

4.

в приложение III уводната част на второто изречение се заменя със следното:

„Съотношенията „доза—въздействие“, които ще се въведат след бъдещите преразглеждания на това приложение в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3, ще се отнасят по-конкретно до:“.

4.10.   Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти  (30)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1830/2003, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за установяване и адаптиране на система за изготвянето и определянето на уникални идентификатори за ГМО. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на този регламент чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 1830/2003 се изменя, както следва:

1.

член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Уникални идентификатори

Комисията:

а)

установява система за изготвяне и определяне на уникални идентификатори за ГМО преди прилагането на членове 1—7;

б)

адаптира предвидената в буква а) система, както е уместно.

Мерките, предвидени в първата алинея, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 2. Като се прави това, се вземат под внимание развитията в международен план.“;

2.

член 10 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

б)

параграф 4 се заличава.

4.11.   Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства  (31)

По отношение на Директива 2004/42/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на приложение III към техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2004/42/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2004/42/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Адаптиране към техническия прогрес

Комисията адаптира приложение III към техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“;

2.

в член 12 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.12.   Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове  (32)

По отношение на Регламент (ЕО) № 842/2006, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за установяване на стандартните изисквания за проверка за течове, както и за установяване на минималните изисквания и условията за взаимно признаване по отношение на програмите за обучение и сертификация, както и за приемане на допълнителни маркировъчни изисквания. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 842/2006, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 842/2006 се изменя, както следва:

1.

в член 3 параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Комисията установява стандартните изисквания за проверка за течове за всяко от приложенията, предвидени в параграф 1. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“;

2.

член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Въз основа на информацията, получена от държавите-членки, и в консултация със съответните сектори, Комисията установява минималните изисквания и условията за взаимно признаване по отношение на програмите за обучение и сертификация както за предприятията, така и за съответния персонал, занимаващ се с инсталацията, поддръжката или сервиза на оборудването и системите, обхванати от член 3, параграф 1, както и за персонала, занимаващ се с дейностите, предвидени в членове 3 и 4. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“;

3.

в член 7 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Формата на етикета, която трябва да се използва, се определя съгласно процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.

Ако е подходящо, се приемат допълнителни маркировъчни изисквания към тези, предвидени в параграф 1. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Преди представяне на предложение на Комитета, предвиден в член 12, параграф 1, Комисията преразглежда необходимостта за включване на допълнителна екологична информация, включително потенциала за глобално затопляне, върху етикетите, като надлежно се вземат предвид съществуващите схеми за етикетиране по отношение на продуктите и оборудването, посочени в параграф 2.“;

4.

в член 12 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

4.13.   Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите  (33)

По отношение на Директива 2006/44/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране към научно-техническия прогрес на „О“ стойностите на параметрите и методите за анализ, посочени в приложение I. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2006/44/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2006/44/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Комисията приема мерките, необходими за адаптиране към научно-техническия прогрес на „О“ стойностите на параметрите и методите за анализ, посочени в приложение I към настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2.“;

2.

член 13 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

4.14.   Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно изискванията за качеството на водите с черупкови организми  (34)

По отношение на Директива 2006/113/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на „О“ стойностите на параметрите и методите за анализ, посочени в приложение I. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2006/113/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно член 12 от Директива 2006/113/ЕО заменя със следното:

„Член 12

Комисията, подпомагана от Комитета, създаден с член 13, параграф 1 от Директива 2006/44/ЕО, приема мерките, необходими за адаптиране към научно-техническия прогрес на „О“ стойностите на параметрите и на методите за анализ, посочени в приложение I към настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 2 от Директива 2006/44/ЕО.“

5.   ЕВРОСТАТ

5.1.   Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността  (35)

По отношение на Регламент (ЕИО) № 696/93, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на приложението към икономическия и техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕИО) № 696/93, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕИО) № 696/93 се изменя, както следва:

1.

членове 5 и 6 се заменят със следното:

„Член 5

След края на преходния период, посочен в член 4, Комисията може в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 7, параграф 2, да разреши на държава-членка да използва други статистически отчетни единици на производствената система.

Член 6

Мерките за прилагане на настоящия регламент, включително предназначените за адаптиране към икономическия и техническия прогрес, по-специално по отношение на статистическите отчетни единици на производствената система, използваните критерии и определенията, уточнени в приложението, се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“;

2.

член 7 се заменя със следното:

„Член 7

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.2.   Директива 95/57/ЕО на Съвета от 23 ноември 1995 г. относно събирането на статистическа информация в областта на туризма  (36)

По отношение на Директива 95/57/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за уточняване на определенията, приложими за характеристиките на събирането на данни, и корекциите на списъка на характеристиките, за приемане на необходимите минимални изисквания за точност, на които трябва да отговарят резултатите от събирането, и процедурите за осигуряване на хармонизирана обработка на систематичните отклонения и за приемане на подробни правила за обработката на събраната информация от държавите-членки. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 95/57/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 95/57/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Определенията, които са приложими за характеристиките на събирането на данни, и всяка корекция на списъка на характеристиките се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2.“;

2.

в член 4 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Събирането на статистическата информация, когато е възможно, гарантира, че резултатите отговарят на необходимите минимални изисквания за точност. Тези изисквания и процедурите за осигуряване на хармонизирана обработка на систематичните отклонения се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2. Минималните изисквания за точност се определят по-конкретно във връзка с годишните нощувки на национално ниво.“;

3.

член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Обработка на данни

Държавите-членки обработват събраната информация, посочена в член 3, в съответствие с изискванията за точност, предвидени в член 4, и с подробните правила, приети от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2. Регионалното ниво е в съответствие с Номенклатурата на териториалните единици (NUTS) на Статистическата служба на Европейските общности.“;

4.

в член 7, параграф 3 думите „в член 12“ се заменят с думите „в член 12, параграф 1“;

5.

в член 9 думите „в член 12“ се заменят с думите „в член 12, параграф 1“;

6.

в член 11 се добавят следните алинеи:

„Мерките, посочени в членове 3, 4 и 6, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2.

Мерките, посочени в членове 7 и 9, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 12, параграф 1.“;

7.

в член 12 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.3.   Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)  (37)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1059/2003, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране на териториалните единици за нуждите на класификацията NUTS, за отклонение от праговете за брой на населението за някои неадминистративни единици, за изменение на по-малките административни единици за нуждите на ниво NUTS 3 и за изменение на класификацията NUTS. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1059/2003, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 1059/2003 се изменя, както следва:

1.

член 3 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Съществуващите административни единици, използвани за класификацията NUTS, са установени в приложение II. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент и за адаптиране на приложение II, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.“;

б)

в параграф 5 третата алинея се заменя със следното:

„Някои неадминистративни единици обаче могат да се отклоняват от тези прагове поради определени географски, социално-икономически, исторически, културни или екологични условия, особено на островите или в най-отдалечените региони. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.“;

2.

в член 4, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент и за адаптиране на приложение III, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.“;

3.

член 5 се изменя, както следва:

а)

в параграф 4 първото изречение се заменя със следното:

„4.   Измененията в класификацията NUTS се приемат през втората половина на календарната година не по-често от веднъж на всеки три години въз основа на критериите, определени в член 3. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Когато се прави изменение в класификацията NUTS, съответната държава-членка предоставя на Комисията статистическите динамични редове според новото регионално деление, за да се заменят вече предадените данни. Статистическите динамични редове и тяхната продължителност се определят от Комисията, като се взема предвид осъществимостта на предаването им. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2. Статистическите динамични редове се предоставят в рамките на две години от измененията на класификацията NUTS.“;

4.

член 7 се заменя със следното:

„Член 7

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.4.   Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC)  (38)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1177/2003, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за приемане на мерките по отношение на целевите второстепенни области и физическите лица, включени в първоначалната извадка, както и мерките по прилагане, като взема предвид икономическите и техническите промени. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1177/2003, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 1177/2003 се изменя, както следва:

1.

в член 6 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Целевите второстепенни области се включват ежегодно само в компонента от моментното състояние, считано от 2005 г. Всяка година се включва една второстепенна област. Мерките за определяне на тези целеви области, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“;

2.

в член 8 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В компонента от повторени във времето изследвания физическите лица, включени в първоначалната извадка, а именно извадковите лица, се проследяват по време на цялата продължителност на панела. Всяко извадково лице, което се е преместило в частно домакинство в рамките на националните граници на същата държава, се проследява на новото си местонахождение в съответствие с правилата и процедурите на проследяване, които трябва да се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“;

3.

в член 14 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

4.

член 15 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 думите „в съответствие с предвидения в член 14, параграф 2 ред“ се заличават;

б)

добавя се следният параграф:

„5.   Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат най-малко 12 месеца преди началото на годината на проучване в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 3.“

5.5.   Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 5 декември 2003 г. относно икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) в Общността  (39)

По отношение на Регламент (ЕО) № 138/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за актуализиране на методологията на икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) в Общността, както и списъка на променливите величини и сроковете за предаването на данните за тези икономически сметки. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 138/2004, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 138/2004 се изменя, както следва:

1.

в член 2 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията актуализира методологията на ИССС. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 4, параграф 2.“;

2.

в член 3 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията актуализира списъка на променливите величини и сроковете за предаването на данните, установени в приложение II. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 4, параграф 2.“;

3.

член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

5.6.   Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно статистическите данни на Общността за информационното общество  (40)

По отношение на Регламент (ЕО) № 808/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за приемане на мерки за прилагане на модулите, отнасящи се до различни елементи, като подбора и спецификацията им, адаптирането, изменението на темите и характеристиките, обхвата и периодичността, предвидени в този регламент. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 808/2004, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно членове 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 808/2004 се заменят със следното:

„Член 8

Мерки за прилагане

1.   Мерките за прилагане на модулите от настоящия регламент се отнасят до подбора и спецификацията, адаптирането и изменението на темите и техните характеристики, обхвата, референтните периоди и разбивките на характеристиките, периодичността и времето на предоставяне на данните, както и крайните срокове за предаването на резултатите.

2.   Комисията приема мерки за прилагане, включително мерки за адаптиране и актуализация с оглед отчитането на икономическите и техническите промени. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 2, като се вземат предвид ресурсите на държавите-членки и тежестта за респондентите, техническата и методологичната осъществимост, както и надеждността на резултатите.

3.   Мерките за прилагане се приемат най-малко девет месеца преди началото на периода на събиране на данни.

Член 9

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

5.7.   Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции  (41)

По отношение на Регламент (ЕО) № 184/2005, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за определяне на общите стандарти за качество, както и съдържанието и периодичността на отчетите за качество. На Комисията следва също да бъде предоставено правомощието за адаптиране на приложенията към икономическите и техническите промени. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 184/2005, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 184/2005 се изменя, както следва:

1.

в член 4 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Общите стандарти за качество, както и съдържанието и периодичността на отчетите за качество се определят от Комисията, като се вземат предвид разходите за събирането и съставянето на данни, както и важните промени относно събирането на данни.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

Качеството на предаваните данни се оценява въз основа на отчетите за качество от Комисията с помощта на Комитета по платежния баланс, посочен в член 11, параграф 1.

Тази оценка на Комисията се изпраща за сведение на Европейския парламент.“;

2.

членове 10 и 11 се заменят със следното:

„Член 10

Адаптиране към икономически и технически промени

Следните мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, и необходими с оглед отчитане на икономическите и техническите промени, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3.

а)

мерки за актуализиране на изискванията за данни, включително крайните срокове за представяне, както и преразглеждането, разширяването и отстраняването на потоци данни, посочени в приложение I;

б)

мерки за осъвременяване на определенията, посочени в приложение II.

Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по платежния баланс („Комитета“).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   ЕЦБ може да присъства на заседанията на Комитета като наблюдател.“

5.8.   Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по институционален сектор  (42)

По отношение на Регламент (ЕО) № 1161/2005, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за установяване на графици и разбивка на транзакциите, за адаптиране на срока за предаване на данни, за адаптиране на дела от общата сума на Общността и за определяне на общи стандарти за качество. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 1161/2005, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 1161/2005 се изменя, както следва:

1.

член 2 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията приема времеви график за предаването, съответно, на данните по точки P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 и B.4G, както и всяко решение, съгласно което се изисква разбивка на транзакциите, изброени в приложението по сектори контрагенти. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3. Такива решения не се приемат, преди Комисията да е представила на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, съгласно член 9.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията може да адаптира най-много с пет дни срока за предаване, посочен в параграф 3. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3.“;

2.

в член 3 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Комисията може да адаптира посочения в параграф 1 дял (1 %) от общата сума на Общността. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3.“;

3.

в член 6 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират непрекъснатото подобряване на качеството на предаваните данни с оглед съответствието с общите стандарти за качество, които трябва да бъдат определени от Комисията. Мерките за определяне на общите стандарти за качество, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 8, параграф 3.“;

4.

член 7 се заличава;

5.

член 8 се заменя със следното:

„Член 8

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

6.   ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО

6.1.   Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи  (43)

По отношение на Директива 1999/93/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за установяване на критерии, на база на които държавите-членки да преценят дали даден орган следва да бъде определен да определя съответствието на устройствата за създаване на защитен подпис с изискванията, предвидени в приложение III. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 1999/93/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 1999/93/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 3, параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

„Съответствието на устройствата за създаване на защитен подпис с изискванията, определени в приложение III, се определя от подходящите обществени и частни органи, определени от държавите-членки. Комисията установява критериите, на база на които държавите-членки преценяват дали даден орган следва да бъде определен в тази връзка. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3.“;

2.

в член 3, параграф 5 думите „в член 9“ се заменят с думите „в член 9, параграф 2“;

3.

член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по електронните подписи.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

6.2.   Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 г. относно въвеждането на.eu домейн от най-високо ниво  (44)

По отношение на Регламент (ЕО) № 733/2002, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за установяване на критериите и процедурата за определяне на службата по регистрация и за приемане на правила за обществена политика относно изпълнението и функциите на.eu Top Level Domain (TLD) и принципите на обществена политика при регистрация. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 733/2002 чрез допълването му с нови елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради императивни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на критериите и на процедурата за обозначаване на службата по регистрация.

Съответно Регламент (ЕО) № 733/2002 се изменя, както следва:

1.

в член 3, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

установява критерии и процедура за определяне на службата по регистрация. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, посочена в член 6, параграф 4.“;

2.

в член 5 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   След консултация със службата по регистрация Комисията приема правила за обществена политика относно изпълнението и функциите на.eu TLD и принципите на обществена политика при регистрация. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 3.

Обществена политика включва:

а)

политика по извънсъдебно решаване на спорове;

б)

обществена политика при спекулативно регистриране и регистриране с цел злоупотреба на наименования на домейн, включително възможност за регистриране на наименования на домейн по етапи, за да се гарантират подходящи временни възможности за притежателите на съществуващи права, признати или установени от националното законодателство и/или от законодателството на Общността, и за обществените органи, да регистрират техните наименования;

в)

политика за възможно отнемане на наименования за домейни, включително по въпроса за bona vacantia;

г)

езикови въпроси и географски понятия;

д)

отношение към интелектуалната собственост и други права.“;

3.

член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета за регулиране на съобщенията, създаден съгласно член 22, параграф 1 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (45).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

7.   ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации  (46)

По отношение на Директива 2005/36/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено по-специално правомощие за установяване на необходимите критерии с оглед на прилагането на общите платформи, които имат за цел освобождаване от компенсационни мерки. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2005/36/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2005/36/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 11 се изменя, както следва:

а)

в буква в), подточка ii) второто изречение се заличава;

б)

добавя се следната алинея:

„Комисията може да адаптира списъка в приложение II, за да се отчете обучението, отговарящо на изискванията по първа алинея, буква в), подточка ii). Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

2.

в член 13, параграф 2, трета алинея третото изречение се заменя със следното:

„Комисията може да адаптира списъка в приложение III, за да се отчете регламентираното образование и обучение, което предоставя сравнима професионална подготовка и което подготвя обучаваните да изпълняват сравними отговорности и функции. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

3.

член 15 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 второто изречение се заменя със следното:

„Ако Комисията, след консултация с държавите-членки, счита, че представеният проект за обща платформа улеснява взаимното признаване на професионалните квалификации, тя може да представи проект за мерки с цел приемането им. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Ако държава-членка счита, че критериите, предвидени в мярка, приета в съответствие с параграф 2, вече не предлагат достатъчни гаранции по отношение на професионалните квалификации, тя уведомява за това Комисията. Комисията представя, ако е необходимо, проект за мерки с цел приемането им. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

4.

член 20 се заменя със следното:

„Член 20

Адаптиране на списъците на дейностите в приложение IV

Комисията може да адаптира списъците на дейностите в приложение IV, във връзка с които се признава професионален стаж в съответствие с член 16, с цел актуализиране или разясняване на номенклатурата, при условие че това не е свързано с никакви изменения на дейностите, свързани с отделните категории. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

5.

в член 21, параграф 6 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията може да адаптира обхвата на знанията и уменията, предвидени в член 24, параграф 3, член 31, параграф 6, член 34, параграф 3, член 38, параграф 3, член 40, параграф 3 и член 44, параграф 3, към научно-техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

6.

в член 25 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Комисията може да адаптира минималните периоди на обучение по точка 5.1.3 от приложение V към научно-техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

7.

в член 26 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията може да включи в точка 5.1.3 от приложение V нови медицински специалности, общи за най-малко две пети от държавите-членки, с цел актуализиране на настоящата директива в съответствие с измененията в националните законодателства. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

8.

в член 31, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията може да адаптира съдържанието, посочено в точка 5.2.1 от приложение V, към научно-техническия прогрес. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

9.

в член 34, параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията може да адаптира съдържанието, посочено в точка 5.3.1 от приложение V, към научно-техническия прогрес. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

10.

в член 35, параграф 2 третата алинея се заменя със следното:

„Комисията може да адаптира минималната продължителност на обучението, посочена във втората алинея, към научно-техническия прогрес. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

11.

в член 38, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията може да адаптира съдържанието, посочено в точка 5.4.1 от приложение V, към научно-техническия прогрес. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

12.

в член 40, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

„Комисията може да адаптира съдържанието, посочено в точка 5.5.1 от приложение V, към научно-техническия прогрес. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

13.

в член 44, параграф 2, втора алинея второто изречение се заменя със следното:

„Комисията може да адаптира съдържанието, посочено в точка 5.6.1 от приложение V, към научно-техническия прогрес. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

14.

в член 46, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„Комисията може да адаптира обхвата на знанията и уменията, предвидени в параграф 1, към научно-техническия прогрес. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 58, параграф 3.“;

15.

член 58 се заменя със следното:

„Член 58

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитет по признаване на професионалните квалификации.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

8.   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

8.1.   Директива 89/108/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно дълбоко замразените храни за човешка консумация  (47)

По отношение на Директива 89/108/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за установяване на критериите за чистота, на които трябва да отговарят криогенните среди, както и условията относно вземането на проби от дълбоко замразени храни, процедурите по следенето на тяхната температура и наблюдението на температурата в транспортните средства, хранилищата и складовете. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 89/108/ЕИО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 89/108/ЕИО се изменя, както следва:

1.

в член 4 третата алинея се заменя със следното:

„Критериите за чистота, на които трябва да отговарят тези криогенни среди, се определят, доколкото е необходимо, от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2.“;

2.

член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Условията относно вземането на проби от дълбоко замразени храни, процедурите по следенето на тяхната температура и наблюдението на температурата в транспортните средства, хранилищата и складовете се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2.“;

3.

член 12 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“;

б)

параграф 3 се заличава.

8.2.   Директива 90/496/ЕИО на Съвета от 24 септември 1990 г. относно етикетирането за питателност на храните  (48)

По отношение на Директива 90/496/ЕИО, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на необходимите разпоредби за промени в списъка на витамините, минералите и техните препоръчителни дневни приеми, за определяне на понятието целулоза и свързаните с нея методи за анализ, за ограничаване или забраняване на хранителни претенции, за изменения и добавяния към списъка на категориите хранителни вещества и техните коефициенти на конверсия, както и за установяване на правилата относно обхвата на информацията, която трябва да се предостави и начина на съобщаването ѝ за непакетираните храни. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 90/496/ЕИО, включително чрез допълването ѝ с несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 90/496/ЕИО се изменя, както следва:

1.

в член 1, параграф 4, буква а) втората алинея се заменя със следното:

„Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива и да променят списъка на витамините, минералите и техните препоръчителни дневни приеми, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“;

2.

в член 1, параграф 4, буква б), трета алинея думите „член 10“ се заменят с думите „член 10, параграф 2“;

3.

в член 1, параграф 4 буква й) се заменя със следното:

„й)

„целулоза“ означава материя, която да бъде определена от Комисията и се измерва посредством метод за анализ, определен от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“;

4.

член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Приемат се само хранителните претенции относно енергийната стойност, хранителните вещества, изброени в член 1, параграф 4, буква а), подточка ii), и субстанциите, които принадлежат към или са компоненти на категория от тези хранителни вещества. Разпоредби относно ограничаването или забраната на някои хранителни претенции по смисъла на настоящия член могат да се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“;

5.

в член 5 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   С цел по-точно изчисляване енергийната стойност на храните, Комисията приема изменения в посочените в параграф 1 коефициенти на конверсия и добавянето към списъка в същия параграф на субстанции, които принадлежат към или са компоненти на една от категориите хранителни вещества, посочени в него, и техните коефициенти на конверсия. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“;

6.

в член 6, параграф 3 думите „член 10“ се заменят с думите „член 10, параграф 2“;

7.

в член 6, параграф 5, буква б) думите „член 10“ се заменят с думите „член 10, параграф 2“;

8.

в член 6, параграф 8, втора алинея думите „член 10“ се заменят с думите „член 10, параграф 2“;

9.

член 8 се заменя със следното:

„Член 8

По отношение на непакетирани храни за продажба на крайния потребител или на масови доставчици, както и на храни, пакетирани на мястото на продажбата по молба на купувача, или предварително пакетирани за незабавна продажба, обхватът на посочената в член 4 информация и начинът на нейното съобщаване могат да бъдат определени от националното право до евентуалното приемане на мерки от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 3.“;

10.

в член 10 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

8.3.   Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение  (49)

По отношение на Директива 1999/2/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за прилагане на правила, които се отнасят до облъчването на храни. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 1999/2/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Поради причини за ефективност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, следва да бъдат съкратени за приемането на някои изключения от правилата относно максималните разрешени дози на облъчване за храните и използването на обработка чрез облъчване в съчетание с химическа обработка, както и за приемането на допълнителни изисквания за одобрението на съоръжения за облъчване.

Когато, поради императивни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на изменения на Директива 1999/2/ЕО или на директивите за прилагане чрез забрани или ограничения в сравнение с предишното правно положение, доколкото е необходимо, за да се осигури защитата на общественото здраве.

Съответно Директива 1999/2/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 5 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията може да приеме изключения от параграф 1. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 4.“;

2.

в член 7 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Одобрение се издава само ако съоръжението:

отговаря на изискванията на Международния кодекс за работата на съоръжения за облъчване, използвани при обработка на храни, препоръчан от Съвместната ФAO/СЗО комисия на Codex Alimentarius (препратка FAO/WHO/CAC, том ХV издание 1), както и всички допълнителни изисквания, които могат да бъдат приети от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 4,

определи лице, което отговаря за спазването на всички условия, които са необходими за прилагане на процеса.“;

3.

в член 8, параграф 3 думите „член 12“ се заменят с думите „член 12, параграф 2“;

4.

в член 9, параграф 2, буква а), първа алинея думите „член 12“ се заменят с думите „член 12, параграф 2“;

5.

член 12 се заменя със следното:

„Член 12

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (50).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и параграф 5, буква б), и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, букви б) и д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на два месеца, един месец и два месеца.

5.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

6.

в член 14, параграф 2 думите „член 12“ се заменят с думите „член 12, параграф 2“;

7.

в член 14 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Адаптациите на настоящата директива или на директивата за прилагането ѝ могат да се извършват от Комисията само доколкото е необходимо, за да се осигури защитата на общественото здраве, и във всеки случай са ограничени до въвеждане на забрани или ограничения в сравнение с предишното правно положение. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 12, параграф 5.“

8.4.   Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни  (51)

По отношение на Директива 2002/46/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за приемане на специални правила относно витамините и минералите, които се използват като добавки към храни, включително определяне на конкретни стойности за максималните и минималните количества витамини и минерали, които присъстват в добавките към храни, както и критерии за чистотата им. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/46/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Когато, поради императивни причини за спешност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, не могат да бъдат спазени, Комисията следва да може да приложи процедурата по спешност, предвидена в член 5а, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, за приемането на мярка, забраняваща употребата на даден витамин или минерал, употребата на които до този момент е била разрешена.

Съответно Директива 2002/46/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 4 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Критериите за чистота на веществата, изброени в приложение II към настоящата директива, се приемат от Комисията, освен когато тези критерии се прилагат съгласно параграф 3. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“;

2.

в член 4 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Изменения в списъците, посочени в параграф 1, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 13, параграф 4, с цел даден витамин или минерал да се извади от списъка, посочен в параграф 1 от настоящия член.“;

3.

в член 5 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Комисията приема максималните и минималните количества от витамини и минерали, посочени в параграфи 1, 2 и 3. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“;

4.

в член 12 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   За да се отстранят трудностите, посочени в параграф 1, и за да се гарантира защитата за човешкото здраве, настоящата директива или мерките за изпълнението ѝ се адаптират от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително и чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3. Поради императивни причини за спешност Комисията може да използва процедурата по спешност, предвидена в член 13, параграф 4, с цел приемане на адаптациите. В такъв случай държавата-членка, която е предприела защитни мерки, може да ги запази до приемането на адаптациите.“;

5.

член 13 се заменя със следното:

„Член 13

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, създаден с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (52).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1, 2, 4 и 6 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

9.   ЕНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ

9.1.   Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища  (53)

По отношение на Директива 91/672/ЕИО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на списъка на националните свидетелства на капитани за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 91/672/ЕИО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 91/672/ЕИО се изменя, както следва:

1.

член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Ако е необходимо, Комисията предприема необходимите стъпки за адаптиране на списъка на свидетелствата по приложение I към настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително и чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 2.“;

2.

член 7 се заменя със следното:

„Член 7

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

9.2.   Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите  (54)

По отношение на Директива 92/75/ЕИО, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за добавяне на други видове домакински уреди към списъка в член 1, параграф 1 и за приемане на мерки по отношение на изброените видове домакински уреди. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 92/75/ЕИО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 92/75/ЕИО се изменя, както следва:

1.

член 1, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Към списъка в този член може да бъдат добавяни други видове домакински уреди. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 2.“;

2.

в член 2 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Условията относно етикета и фиша се определят в директивите за всеки вид уред, които ще бъдат приети в изпълнение на тази директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 2.“;

3.

член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Комисията приема мерки за установяването и работата на схемата и добавянето към списъка по член 1, параграф 1 на други домакински уреди, с цел адаптиране на схемата към техническия прогрес, когато е възможно да се постигне значителна икономия на енергия.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 10, параграф 2.“

4.

член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

9.3.   Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно хармонизирането на условията за получаване на национално удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Общността  (55)

По отношение на Директива 96/50/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на образеца на удостоверението за капитан на плавателен съд към развитието в областта на професионалните знания, изисквани за получаване на удостоверението. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 96/50/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 96/50/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Комисията може да адаптира образеца на удостоверението за капитан на плавателен съд в приложение I към развитието в областта на професионалните знания, изисквани за получаване на удостоверението и изброени в приложение II. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2.“;

2.

член 12 се заменя със следното:

„Член 12

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 7 от Директива 91/672/ЕИО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

9.4.   Директива 98/41/ЕО на Съвета от 18 юни 1998 г. относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите-членки от Общността  (56)

По отношение на Директива 98/41/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на някои разпоредби, без да разширява обхвата на директивата, с цел отчитане на измененията на Конвенцията SOLAS относно регистрационните системи, влезли в сила впоследствие. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 98/41/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 98/41/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 9 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3, буква б) думите „член 13“ се заменят с думите „член 13, параграф 2“;

б)

в параграф 4, трета алинея думите „член 13“ се заменят с думите „член 13, параграф 2“;

2.

в член 12 първата алинея се заменя със следното:

„Без да се засягат процедурите за изменение на Конвенцията SOLAS, настоящата директива може да бъде изменяна с цел да осигури прилагането, за нуждите на настоящата директива и без да се разширява нейният обхват, на последващи изменения в Конвенцията SOLAS относно регистрационните системи, влезли в сила след приемането на настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“;

3.

член 13 се заменя със следното:

„Член 13

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (57), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

9.5.   Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари  (58)

По отношение на Директива 2000/59/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на приложенията към нея, на определението по член 2, буква б), и на позоваванията на актовете на Общността и на ММО, за адаптиране на приложенията, с цел да се подобри режимът, установен с Директива 2000/59/ЕО, и да се вземат предвид мерките на Общността и на ММО, които влизат в сила в бъдеще, така че да се осигури тяхното хармонизирано прилагане. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2000/59/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2000/59/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (59).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2.

член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Процедура за изменение

Приложенията към настоящата директива, определението в член 2, буква б), позоваванията на актовете на Общността и на ММО могат да бъдат адаптирани от Комисията, за да бъдат съобразени с мерките на Общността или ММО, които са влезли в сила, доколкото тези изменения не разширяват обхвата на настоящата директива.

Приложенията към настоящата директива могат също да бъдат изменени от Комисията, за да се подобри режимът, установен с настоящата директива дотолкова, доколкото тези изменения не разширяват обхвата на настоящата директива.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.

Измененията на международните актове, посочени в член 2, могат да бъдат изключени от приложното поле на настоящата директива съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 2099/2002.“

9.6.   Директива 2001/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 г. относно установяване на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари  (60)

По отношение на Директива 2001/96/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на някои определения, позоваванията на международните конвенции и кодекси, на резолюциите и циркулярните писма на ММО, на стандартите ISO и на актовете на Общността, както и приложенията към тях, с цел да се въведат процедурите, определени в директивата и да се осигури съответствие то им с актовете на Общността, приети, изменени или влезли в сила след приемането на Директива 2001/96/ЕО, при условие че с това не се разширява обхвата на директивата. На Комисията следва също да бъде предоставено правомощието за изменение на процедурите относно корабите за насипни товари и терминалите и задълженията за докладване. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2001/96/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2001/96/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. (61)

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

2.

в член 15 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Определенията в точки 1—6 и 15—18 от член 3, позоваванията на международните конвенции и кодекси, както и на резолюциите и циркулярните писма на ММО, позоваванията на стандартите ISO, позоваванията на актовете на Общността, както и на техните приложения, могат да се изменят с цел привеждането им в съответствие с международните актове и с актовете на Общността, приети, изменени или влезли в сила след приемането на настоящата директива, при условие че обхватът на настоящата директива не се разширява. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.

2.   Комисията може да изменя член 8 и приложенията за въвеждането на предвидените в настоящата директива процедури, както и да изменя или отменя задълженията за докладване, посочени в член 11, параграф 2 и член 12, при условие че тези разпоредби не разширяват обхвата на директивата. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.“

9.7.   Директива 2002/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 февруари 2002 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността  (62)

По отношение на Директива 2002/6/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за изменение списъците с формалностите за даване на сведения за корабите, подписващите страни, техническите спецификации, както и образците на FAL формулярите на ММО. На Комисията следва също да бъде предоставено правомощието за адаптиране на позоваванията на разпоредби на ММО с цел съгласуването на Директива 2002/6/ЕО с мерки на Общността или ММО. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/6/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2002/6/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Процедура за изменение

Комисията приема мерките за адаптиране на приложения I и II към настоящата директива и позоваванията на разпоредби на ММО с цел тяхното съгласуване с влезли в сила мерки на Общността или ММО, доколкото с тези разпоредби не се разширява обхватът на настоящата директива. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 6, параграф 2.“;

2.

член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и Съвета (63).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

9.8.   Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 март 2002 г. относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността  (64)

По отношение на Директива 2002/30/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на списъка на градски летища в приложение I. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/30/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2002/30/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 2 се изменя, както следва:

а)

в буква б) последното изречение се заличава;

б)

добавя се следната втора алинея:

„Комисията може да адаптира приложение I. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 13, параграф 3.“;

2.

в член 13 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

9.9.   Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийните характеристики на сградите  (65)

По отношение на Директива 2002/91/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране към техническия прогрес на определени части от общата рамка, изложена в приложението към тази директива. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2002/91/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2002/91/ЕО се изменя, както следва:

1.

в член 3 първата алинея се заменя със следното:

„Държавите-членки прилагат методика, на национално или регионално ниво, за изчисляване на енергийната ефективност на сградите, въз основа на общата рамка, изложена в приложението към настоящата директива. Комисията адаптира точки 1 и 2 от приложението към техническия прогрес, като се вземат предвид стандартите или нормите, прилагани съгласно националното право. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.“;

2.

в член 13 втората алинея се заменя със следното:

„Всички адаптации към техническия прогрес на точки 1 и 2 от приложението, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 14, параграф 2.“;

3.

член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

9.10.   Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 г. относно специфични изисквания за стабилност на ро-ро пътнически кораби  (66)

По отношение на Директива 2003/25/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на специфичните изисквания за стабилност и насоките за националните администрации, за да се отчете развитието на международно равнище, по-специално в ММО, и за да се подобри ефективността на директивата в светлината на натрупания опит и техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2003/25/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2003/25/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Адаптиране

Приложенията към настоящата директива могат да бъдат изменяни от Комисията, за да се отчита развитието на международно равнище, по-специално в Международната морска организация (ММО), и за да се подобри ефективността на настоящата директива в светлината на натрупания опит и техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 2.“;

2.

член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (67).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

9.11.   Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници  (68)

По отношение на Директива 2003/59/ЕО, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на приложенията към научно-техническия прогрес. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2003/59/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2003/59/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Адаптиране към научно-техническия прогрес

Адаптациите на приложения I и II към научно-техническия прогрес, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 2.“;

2.

член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

9.12.   Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства  (69)

По отношение на Регламент (ЕО) № 785/2004, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на сумите относно застраховката по отношение на отговорност за пътници, багаж и товари и сумите относно застраховката по отношение на отговорност към трети лица. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 785/2004, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 785/2004 се изменя, както следва:

1.

в член 6 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Стойностите, посочени в този член, могат да бъдат адаптирани, ако е уместно, когато изменения в съответните международни договори го налагат. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3.“;

2.

в член 7 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Стойностите, посочени в този член, могат да бъдат адаптирани, ако е уместно, когато изменения в съответните международни договори го налагат. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 9, параграф 3.“;

3.

в член 9 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

9.13.   Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността  (70)

По отношение на Регламент (ЕО) № 336/2006, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието за адаптиране на приложението към него, отнасящо се до разпоредбите за администрацията относно въвеждането на международния кодекс за управление на безопасността. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 336/2006, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Регламент (ЕО) № 336/2006 се изменя, както следва:

1.

в член 11 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Адаптациите на приложение II, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.“;

2.

член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 на Европейския парламент и на Съвета (71).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

9.14.   Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги  (72)

По отношение на Директива 2006/32/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за адаптиране към техническия прогрес на някои стойности и начини на пресмятане, за уточняване и допълване на общата рамка за измерване и потвърждаване на енергийните спестявания, за увеличаване на процента на хармонизираните изчисления от типа „отдолу нагоре“, използвани при хармонизирания модел на изчисление, и за разработване на набор от хармонизирани показатели и сравнителни критерии за енергийна ефективност. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 2006/32/ЕО, включително чрез допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Съответно Директива 2006/32/ЕО се изменя, както следва:

1.

член 15 се заменя със следното:

„Член 15

Преглед и адаптиране към техническия прогрес

1.   Стойностите и методите на изчисление, посочени в приложения II—V към настоящата директива, се адаптират към техническия прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3.

2.   До 1 януари 2010 г. Комисията уточнява и допълва, доколкото е необходимо, точки 2—6 от приложение IV, като се съобразява с общата рамка, установена в това приложение. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3.

3.   До 1 януари 2012 г. Комисията увеличава процента на хармонизираните изчисления от типа „отдолу нагоре“, използвани при хармонизирания модел на изчисление, посочен в точка 1 от приложение IV, без това да засяга онези национални схеми, които вече използват по-висок процент. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, трябва да бъде приета в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3. Новият хармонизиран модел на изчисление със значително по-голям процент на изчисления от типа „отдолу нагоре“ започва да се използва от 1 януари 2012 г.

Когато е практически осъществимо и възможно, при измерването на общите спестявания за целия срок на прилагане на настоящата директива се използва новият хармонизиран модел на изчисление, посочен в първата алинея, без това да засяга онези национални схеми, при които се използва по-висок процент на изчисления от типа „отдолу нагоре“.

4.   Не по-късно от 1 януари 2010 г. Комисията разработва набор от хармонизирани показатели за енергийна ефективности, въз основа на тях — сравнителни критерии, като взема предвид наличните данни или информация, която може да бъде събрана по икономически ефективен начин за всяка държава-членка. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 3. При разработването на тези хармонизирани показатели за енергийна ефективност и сравнителните критерии Комисията се ръководи от примерния списък, посочен в приложение V. Държавите-членки постепенно интегрират тези показатели и критерии в статистическите данни, включени в техните ПДЕЕ, както е посочено в член 14, и ги използват като едни от инструментите на тяхно разположение, чрез които вземат решения относно бъдещите приоритетни области в ПДЕЕ.

Не по-късно от 17 май 2011 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за напредъка при определяне на показателите и сравнителните критерии.“;

2.

член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“


(1)  ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 26.

(2)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.“

(3)  ОВ L 197, 3.8.2000 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.“

(5)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 19.

(7)  ОВ L 177, 6.7.2002 г., стр. 13.

(8)  ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 38.

(9)  ОВ L 159, 30.4.2004 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 38.

(11)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 153.

(12)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201.

(13)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.“

(14)  ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 15.

(15)  ОВ L 32, 3.2.1997 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.

(17)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.“

(18)  ОВ L 124, 9.5.2002 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 171, 9.7.2003 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 135, 30.4.2004 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 31, 5.2.1976 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

(23)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.

(24)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 24.

(25)  ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.

(26)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.

(27)  ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16.

(28)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91.

(29)  ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12.

(30)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24.

(31)  ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87.

(32)  ОВ L 161, 14.6.2006 г., стр. 1.

(33)  ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 20.

(34)  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 14.

(35)  ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1.

(36)  ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 32.

(37)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

(38)  ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1.

(39)  ОВ L 33, 5.2.2004 г., стр. 1.

(40)  ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 49.

(41)  ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 23.

(42)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 22.

(43)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

(44)  ОВ L 113, 30.4.2002 г., стр. 1.

(45)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.“

(46)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.

(47)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 34.

(48)  ОВ L 276, 6.10.1990 г., стр. 40.

(49)  ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 16.

(50)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.“;

(51)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

(52)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.“

(53)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 29.

(54)  ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 16.

(55)  ОВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 31.

(56)  ОВ L 188, 2.7.1998 г., стр. 35.

(57)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“

(58)  ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 81.

(59)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.“;

(60)  ОВ L 13, 16.1.2002 г., стр. 9.

(61)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.“;

(62)  ОВ L 67, 9.3.2002 г., стр. 31.

(63)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.“

(64)  ОВ L 85, 28.3.2002 г., стр. 40.

(65)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 65.

(66)  ОВ L 123, 17.5.2003 г., стр. 22.

(67)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.“

(68)  ОВ L 226, 10.9.2003 г., стр. 4.

(69)  ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 1.

(70)  ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 1.

(71)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 1.“

(72)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64.


Хронологичен индекс

1.

Директива 76/160/ЕИО на Съвета от 8 декември 1975 г. относно качеството на водите за къпане

2.

Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

3.

Директива 76/767/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно общите разпоредби за уредите под налягане и методите за контрол на тези уреди

4.

Директива 89/108/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно дълбоко замразените храни за човешка консумация

5.

Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

6.

Директива 90/496/ЕИО на Съвета от 24 септември 1990 г. относно етикетирането за питателност на храните

7.

Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води

8.

Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

9.

Директива 91/672/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимното признаване на национални свидетелства за капитани на речни кораби за превоз на стоки и пътници по вътрешни водни пътища

10.

Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове

11.

Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите

12.

Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността

13.

Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 1994 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно плавателните съдове с развлекателна цел

14.

Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции

15.

Директива 95/57/ЕО на Съвета от 23 ноември 1995 г. относно събирането на статистическа информация в областта на туризма

16.

Директива 96/50/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно хармонизирането на условията за получаване на национално удостоверение за капитан на плавателен съд за превоз на стоки и пътници по вътрешноводни пътища в Общността

17.

Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

18.

Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно някои методи за количествен анализ на двукомпонентни смеси от текстилни влакна

19.

Директива 98/41/ЕО на Съвета от 18 юни 1998 г. относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите-членки от Общността

20.

Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение

21.

Директива 1999/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно екстрактите от кафе и екстрактите от цикория

22.

Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци

23.

Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати

24.

Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи

25.

Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили

26.

Директива 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2000 г. относно какаовите и шоколадовите продукти, предназначени за консумация от човека

27.

Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари

28.

Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците

29.

Директива 2001/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 г. относно установяване на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари

30.

Директива 2002/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 февруари 2002 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността

31.

Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 март 2002 г. относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността

32.

Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства

33.

Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 г. относно въвеждането на.eu домейн от най-високо ниво

34.

Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни

35.

Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда

36.

Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации) (шестнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

37.

Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийните характеристики на сградите

38.

Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум) (седемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

39.

Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 април 2003 г. относно специфични изисквания за стабилност на ро-ро пътнически кораби

40.

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)

41.

Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване, заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли

42.

Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC)

43.

Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници

44.

Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти

45.

Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 5 декември 2003 г. относно икономическите сметки за селското стопанство (ИССС) в Общността

46.

Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди

47.

Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства

48.

Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства

49.

Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно статистическите данни на Общността за информационното общество

50.

Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО)

51.

Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции

52.

Регламент (ЕО) № 1161/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. относно изготвянето на тримесечни нефинансови сметки по институционален сектор

53.

Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации

54.

Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността

55.

Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (деветнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

56.

Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги

57.

Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно някои флуорирани парникови газове

58.

Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите

59.

Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно изискванията за качеството на водите с черупкови организми


Top