EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0842

Решение 2008/842/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 година за изменение на приложения III и IV към Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран

OJ L 300, 11.11.2008, p. 46–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 59 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2010; заключение отменено от 32010D0413

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/842/oj

11.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/46


РЕШЕНИЕ 2008/842/ОВППС НА СЪВЕТА

от 10 ноември 2008 година

за изменение на приложения III и IV към Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Обща позиция 2007/140/ОВППС (1), и по-специално член 7, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 27 февруари 2007 г. Съветът прие Обща позиция 2007/140/ОВППС в изпълнение на Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

(2)

На 7 август 2008 г. Съветът прие Обща позиция 2008/652/ОВППС (2) за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС в изпълнение на Резолюция 1803 (2008) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

(3)

Обща позиция 2008/652/ОВППС предвижда държавите-членки, наред с другото, да проявяват бдителност по отношение на дейностите, осъществявани от финансовите институции под тяхна юрисдикция с всички банки със седалище в Иран, както и с техните клонове и дъщерни дружества в чужбина, за да се предотврати използването на тези дейности за чувствителни от гледна точка на разпространението на ядрени оръжия дейности или за разработване на носители на ядрени оръжия.

(4)

Съветът определи клоновете и дъщерните дружества в чужбина на банките със седалище в Иран, за които се прилага Обща позиция 2008/652/ОВППС. Уместно е да се отбележи, че някои от посочените структури са също обект на замразяване на авоари по смисъла на член 5, параграф 1, букви а) и б) от Обща позиция 2007/140/ОВППС.

(5)

Следователно е уместно приложения III и IV към Обща позиция 2007/140/ОВППС да се изменят,

РЕШИ:

Член 1

Приложения III и IV към Обща позиция 2007/140/ОВППС се заменят с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 49.

(2)  ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 58.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Клонове и дъщерни дружества под юрисдикцията на държавите-членки на банки със седалище в Иран, посочени в член 3б, параграф 1, буква б) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Франция

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC код: MELIFRPP

Германия

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC код: MELIDEHH

Обединеното кралство

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC код: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Франция

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC код: SEPBFRPP

Германия

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC код: SEPBDEFF

Италия

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC код: SEPBITRR

Обединеното кралство

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC код: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Франция

Bank Saderat Iran

16, Rue de la Paix, 75002 Paris

BIC код: BSIRFRPP

Телекс: 220287 SADER A / SADER B

Германия

Клон Хамбург

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC код: BSIRDEHH

Телекс: 215175 SADBK D

Клон Франкфурт

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC код: BSIRDEFF

Гърция

Клон Атина

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC код: BSIRGRAA

Телекс: 218385 SABK GR

Обединеното кралство

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC код: BSPLGB2L

Телекс: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Франция

Bank Tejarat

124-126, Rue de Provence, 75008 Paris

BIC код: BTEJFRPP

Телекс: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Обединеното кралство

Централен офис и основен клон

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC код: PIBPGB2L

Телекс: 885426

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Клонове и дъщерни дружества, които не са под юрисдикцията на държавите-членки, на банки със седалище в Иран, както и финансови структури, чието седалище не е в Иран и които не попадат под юрисдикцията на държавите-членки, но се контролират от лица и организации, установени в Иран, посочени в член 3б, параграф 1, букви в) и г) (2)

1.   BANK MELLI*

Азербайджан

Bank Melli Iran, клон Баку

Nobel Ave. 14, Baku

BIC код: MELIAZ22

Ирак

No. 111 27 Alley 929 District Arasat street, Baghdad

BIC код: MELIIQBA

Оман

Клон Oman Muscat

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8/

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC код: MELIOMR

Китай

Melli Bank HK (дъщерно дружество на Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC код: MELIHKHH

Египет

Представителство

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Тел.: 2700605 / Fax: 92633

Обединени арабски емирства

Регионален офис

P.O. Box:1894, Dubai

BIC код: MELIAEAD

Клон Абу Даби

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC код: MELIAEADADH

Клон Al Ain

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC код: MELIAEADALN

Клон Bur Dubai

Адрес: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC код: MELIAEADBR2

Централен клон Дубай

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

BIC код: MELIAEAD

Клон Fujairah

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC код: MELIAEADFUJ

Клон Ras al-Khaimah

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC код: MELIAEADRAK

Клон Sharjah

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC код: MELIAEADSHJ

Руската федерация

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC код: MELIRUMM

Япония

Представителство

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Тел.: 332162631. Fax (3)32162638. Телекс: J296687.

2.   BANK MELLAT

Южна Корея

Bank Mellat, клон Сеул

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong

Gangnam-Ku, 135 280, Seoul

BIC код: BKMTKRSE

Телекс: K36019 MELLAT

Турция

Клон Истанбул

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC код: BKMTTRIS

Телекс: 26023 MELT TR

Клон Анкара

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC код: BKMTTRIS100

Телекс: 46915 BMEL TR

Клон Измир

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC код: BKMTTRIS 200

Телекс: 53053 BMIZ TR

Армения

Клон Ереван

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC код: BKMTAM 22

Телекс: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Обединени арабски емирства

Клон Дубай

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC код: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Ливан

Регионален офис

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC код: BSIRLBBE

Централен клон Бейрут

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

BIC код: BSIRLBBE

Телекс: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Клон Alghobeiri

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str.–Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC код: BSIRLBBE

Клон Baalbеk

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC код: BSIRLBBE

Клон Borj al Barajneh

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

BIC код: BSIRLBBE

Клон Saida

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC код: BSIRLBBE

Оман

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC код: BSIROMR

Телекс: 3146

Катар

Клон Доха

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC код: BSIR QA QA

Телекс: 4225

Туркменистан

Bank Saderat Iran, клон Ashkhabad

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

Телекс: 1161134-86278

Обединени арабски емирства

Регионален офис Дубай

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC код: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Murshid Bazar

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Bur Dubai

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Ajman

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubai

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Абу Даби

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 22263

Клон Al Ein

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Sharjah

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Бахрейн

Клон Бахрейн

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center;

Manama

Телекс: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

Телекс: 8688 SADER BANK

Узбекистан

Bank Saderat Iran, Ташкент

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC код: BSIRUZ21

Телекс: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Таджикистан

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC код: BTEJTJ22XXX

Телекс: 201135 BTDIR TJ

Китай

Представителство Китай

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District

Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (позната също като Aryan Bank)

Афганистан

Централен офис

House No. 2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC код: AFABAFKA

Клон Harat

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC код: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Бахрейн

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

BIC код: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Венецуела

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC код: IDUNVECAXXX..


(1)  Структурите, отбелязани с (*) са също обект на замразяване на авоари по смисъла на член 5, параграф 1, букви а) и б) от Обща позиция 2007/140/ОВППС.

(2)  Структурите, отбелязани с (*) са също обект на замразяване на авоари по смисъла на член 5, параграф 1, букви а) и б) от Обща позиция 2007/140/ОВППС.


Top