EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0840

2008/840/ЕО: Решение на Комисията от 7 ноември 2008 година относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Общността на Anoplophora chinensis (Forster) (нотифицирано под номер C(2008) 6631)

OJ L 300, 11.11.2008, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2012; отменен от 32012D0138 . Latest consolidated version: 09/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/840/oj

11.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/36


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2008 година

относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Общността на Anoplophora chinensis (Forster)

(нотифицирано под номер C(2008) 6631)

(2008/840/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално третото изречение от член 16, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В раздел I на част A от приложение I към Директива 2000/29/ЕО са посочени Anoplophora malasiaca (Forster) и Anoplophora chinensis (Thomson). При неотдавнашните проучвания бе установено, че тези две наименования обхващат всъщност един вид вредител. Следователно за целите на настоящото решение е уместно да се използва едно и също коригирано научно наименование Anoplophora chinensis (Forster), за да се обозначи посоченото в това приложение като Anoplophora malasiaca (Forster) и Anoplophora chinensis (Thomson).

(2)

Съгласно Директива 2000/29/ЕО, когато една държава-членка счита, че има опасност от въвеждане или разпространение на нейна територия на вредител, който е или не е включен в приложение I или в приложение II към посочената директива, временно тя може да предприеме всякакви допълнителни мерки, които са необходими, за да се предпази от тази опасност.

(3)

Вследствие на появата на Anoplophora chinensis (Forster) по различни растения гостоприемници в регион Ломбардия, на 23 ноември 2007 г. Италия уведоми Комисията и останалите държави-членки, че на 9 ноември 2007 г. е предприела допълнителни мерки за предотвратяване на по-нататъшното въвеждане и разпространение на нейна територия на посочения организъм.

(4)

В резултат на откриването на Anoplophora chinensis (Forster) по различни гостоприемници в Нидерландия, на 21 януари 2008 г. Комисията и другите държави-членки бяха уведомени за мерките, предприети с цел унищожаване на този организъм в Нидерландия.

(5)

Anoplophora chinensis (Forster) бе открит неотдавна в много пратки с растения за посев от вида Acer spp. с произход от трети държави. Понастоящем няма специални изисквания във връзка с този вредител за растенията от вида Acer spp. нито за други растения, които са сред най-податливите гостоприемници, с произход от трети държави или от Общността.

(6)

През 2008 г. Нидерландия разпространи анализ на риска от вредители относно Anoplophora chinensis (Forster), като заключението бе, че съществува много голяма вероятност от установяване на този организъм в Общността и голяма вероятност от икономическа вреда за няколко вида растения гостоприемници.

(7)

Следователно е необходимо да се предприемат спешни мерки срещу въвеждането и разпространението в Общността на Anoplophora chinensis (Forster). Мерките трябва да се прилагат към определен списък с растения, независимо от произхода им, „конкретни видове растения“, известни като гостоприемници на Anoplophora chinensis (Forster) и за които съществува най-голям риск да бъдат нападнати от вредители.

(8)

Необходимо да се определят мерки за вноса на конкретни видове растения с оглед на производството им в трети държави и извършването на проверки при внасянето им в Общността. Също така трябва да се определят мерки за производството, пренасянето и контрола на конкретните видове растения с произход от области на Общността, за които е потвърдено наличието на Anoplophora chinensis (Forster).

(9)

За онези области на Общността, за които е потвърдено наличието на Anoplophora chinensis (Forster) т.е. нападнатите от вредители зони, е необходимо да се определят подробни мерки. В тези зони трябва се прилагат подходящи мерки за унищожаване на организма и интензивно наблюдение за наличието му. В областите, които са в близост до нападнатите от вредители зони, т.е. в буферните зони, ще се извършва интензивно наблюдение за наличието на този организъм. В случай на първо откриване на организма в определена област на Общността, размерът на съответната буферна зона може да бъде намален, за да отрази по-добре по-ограниченият риск от разпространение.

(10)

Трябва да се извърши проверка за наличието или продължителното отсъствие на Anoplophora chinensis (Forster) по растенията гостоприемници във всички държави-членки.

(11)

Целесъобразно е до 31 май 2009 г. да се извърши преглед на мерките, като се вземат предвид резултатите от официалните проверки, извършени след сезона на растеж от страна на държавите-членки, на конкретните видове растения, които са внесени и пренесени в рамките на Общността съгласно неотложните мерки.

(12)

Държавите-членки се задължават при необходимост да адаптират своето законодателство, за да го приведат в съответствие с настоящото решение.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се приемат следните определения:

а)

„конкретни видове растения“ означава растения за посев, различни от семена, от видовете Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., и Ulmus spp.;

б)

„място на производство“ означава мястото на производство, посочено в Международния стандарт за фитосанитарни мерки № 5 на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) (2).

Член 2

Внос на конкретни видове растения

Конкретни видове растения, внесени от трети държави, в които е открит Anoplophora chinensis (Forster), могат да бъдат внесени в Общността само ако:

а)

отговарят на специфичните изисквания за внос, посочени в точка 1, раздел I на приложение I;

б)

без да се засяга член 13a, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО при внасянето в Общността е извършена проверка от отговорен официален орган в съответствие с точка 2, раздел I на приложение I за наличието на Anoplophora chinensis (Forster) и не са били открити признаци за наличието на този организъм.

Член 3

Пренасяне на конкретни видове растения в Общността

Конкретни видове растения, с произход от демаркационни зони в рамките на Общността, установени в съответствие с член 5, могат да бъдат пренасяни в рамките на Общността само ако изпълняват условията, определени в точка 1, раздел II на приложение I.

Конкретни видове растения, внесени в съответствие с член 2 от трети държави, за които е известно, че има наличие на Anoplophora chinensis (Forster), могат да бъдат пренасяни в рамките на Общността само ако изпълняват условията, определени в точка 2, раздел II на приложение I.

Член 4

Проверки

Всяка година държавите-членки извършват официални проверки, чиято цел е да се установи наличието на Anoplophora chinensis (Forster) и да се открият доказателства за заразяването с този организъм на растения гостоприемници на тяхна територия.

Без да се засяга член 16, параграф 1 от Директива 2000/29/ЕО резултатите от тези проверки, заедно със списъка и границите на демаркационните зони, посочени в член 5 от настоящото решение, се съобщават на Комисията и на другите държави-членки до 30 април всяка година.

Член 5

Демаркационни зони

Когато резултатите от проверките, посочени в член 4, потвърдят наличието на Anoplophora chinensis (Forster) в определена област или е налице доказателство за наличието на този организъм с помощта на други средства, държавите-членки определят демаркационни зони, които обхващат заразените зони и буферните зони в съответствие с раздел 1 на приложение II.

Държавите-членки предприемат официални мерки в демаркационните зони съгласно посоченото в точка 2 от приложение II.

Член 6

Съобразност

Държавите-членки предприемат всякакви мерки за постигането на съответствие с настоящото решение и ако е необходимо изменят мерките, които са приели, за да се защитят срещу внасянето и разпространението на Anoplophora chinensis (Forster), по такъв начин, че въпросните мерки да съответстват на настоящото решение. Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за съответните мерки.

Член 7

Преразглеждане

Настоящото решение ще бъде преразгледано най-късно до 31 май 2009 г.

Член 8

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Речник на фитосанитарните термини — Референтна МСФМ норма № 5 на Секретариата на Международната конвенция за защита на растенията в Рим.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 2 И 3

I.   Определени изисквания за внос

1)

Без да се засягат разпоредбите, изброени в приложение III, част A, точки 9, 16, 18 и приложение IV, част A, раздел I, точки 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 към Директива 2000/29/ЕО, конкретни видове растения с произход от трети държави, за които е известно, че е установено наличие на Anoplophora chinensis (Forster), се съпровождат от сертификат съгласно посоченото в член 13, параграф 1 от тази директива, в която под заглавието „Допълнителна декларация“ се посочва, че:

а)

растенията са били отглеждани през целия им живот в място на производство, намиращо се в област, незасегната от вредители, установена от националната организация по растителна защита в страната на произход в съответствие с подходящите международни стандарти за фитосанитарни мерки. Наименованието на областта, незасегната от вредители, се упоменава под заглавието „място на произход“; или

б)

през период от най-малко две години преди износа растенията са били отглеждани в място на производство, където не са били открити признаци на Anoplophora chinensis (Forster) в съответствие с международните стандарти за фитосанитарни мерки:

i)

което е регистрирано и контролирано от националната служба по растителна защита в страната на произход; както и

ii)

което всяка година е било предмет на две официални проверки за наличието на признаци на Anoplophora chinensis (Forster), извършени в подходящо време, и не са били открити признаци за наличие на организма; и

iii)

когато растенията са били отглеждани на място:

с цялостна физическа защита срещу въвеждането на Anoplophora chinensis (Forster); или

което е било подложено на подходящо превантивно третиране и което е заобиколено от буферна зона с радиус от поне два километра, а така също на което всяка година и в подходящо време са извършвани официални проверки за наличието или за признаци за наличието на Anoplophora chinensis (Forster); в случай на признаци за наличие на Anoplophora chinensis (Forster), незабавно се предприемат мерки за унищожаване на растенията с цел възстановяване на свободната от вредители буферна зона; и

iv)

когато непосредствено преди износа, пратки с растения са били по официален път предмет на задълбочена проверка за наличие на Anoplophora chinensis (Forster), и по-специално в корените и по стъблата на растенията. Когато е уместно тази проверка трябва да включва унищожаване на образците.

2)

Конкретните видове растения, внесени в съответствие с точка 1, преминават задълбочени проверки на граничния пункт или на мястото на дестинация, определени в съответствие с Директива 2004/103/ЕО на Комисията (1). Прилаганите методи за проверка гарантират откриването на всякакви признаци за наличието на Аnoplophora chinensis (Forster), и по-специално в корените и по стъблата на растенията. Когато е уместно тази проверка трябва да включва унищожаване на образците.

II.   Условия за пренасяне

1)

Конкретните видове растения с произход от демаркационни зони в рамките на Общността могат да бъдат пренасяни в рамките на Общността само ако са съпроводени с паспорт за растенията, изготвен и издаден в съответствие с Директива 92/105/ЕИО на Комисията (2) и които в период от най-малко две години преди пренасянето им са били отглеждани в място на производство:

i)

което е регистрирано в съответствие с Директива 92/90/ЕИО на Комисията (3); и

ii)

което всяка година е било предмет на две официални задълбочени проверки за наличието на всякакви признаци за Anoplophora chinensis (Forster), извършени в подходящо време, и не са били открити признаци за наличие на организма; когато е уместно тази проверка трябва да включва унищожаване на образците; и

iii)

когато растенията са били съхранявани на място:

с цялостна физическа защита срещу въвеждането на Anoplophora chinensis (Forster); или

което е било подложено на подходящо превантивно третиране и което е заобиколено от буферна зона с радиус от поне два километра, извън границата на заразената зона, а така също на което всяка година и в подходящо време са извършвани официални проверки за наличието или за признаци за наличието на Anoplophora chinensis (Forster). в случай на признаци за наличие на Anoplophora chinensis (Forster), незабавно се предприемат мерки за унищожаване на растенията с цел възстановяване на свободната от вредители буферна зона.

2)

Конкретни видове растения, внесени от трети държави, за които е известно, че има наличие на Anoplophora chinensis (Forster) в съответствие с раздел I, могат да бъдат пренасяни в рамките на Общността само ако са съпроводени от паспорта за растенията, посочен в точка 1.


(1)  ОВ L 313, 12.10.2004 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 4, 8.1.1993 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 344, 26.11.1992 г., стр. 38.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5

1.   Установяване на демаркационни зони

а)

Демаркационните зони, посочени в член 5 включват следните участъци:

i)

заразена зона, в която е било потвърдено наличието на Anoplophora chinensis (Forster) и която обхваща всички растения със симптоми, причинени от Anoplophora chinensis (Forster), и при необходимост всички растения, които принадлежат към една и съща партида в момента на засаждането;

ii)

буферна зона с радиус най-малко два километра от границата на заразената зона.

б)

Точното определяне на зоните, посочени в буква a), се извършва въз основа на установени научни принципи, биологията на Anoplophora chinensis (Forster), равнището на заразяване, специфичното разпространение на посочените растения в съответната зона и на доказателствата за наличие на вредния организъм. В случай на първо откриване на организма в определена област и в резултат на проверка за определяне на тази област, радиусът на буферната зона може да бъде намален до не по-малко от един километър извън границата на заразената зона.

в)

Ако е потвърдено наличието на Anoplophora chinensis (Forster) извън заразената зона, съответно се изменя определянето на демаркационните зони или незабавно се предприемат мерки за унищожаване на растенията с цел възстановяване на свободна от вредители буферна зона.

г)

Ако въз основа на годишните проверки, посочени в точка 2, буква б), в период от четири години не бъде открит Anoplophora chinensis (Forster) в демаркационната зона, това разграничение се премахва и се прекратява прилагането на мерките, посочени в точка 2.

2.   Мерки в демаркационните зони

Официалните мерки, посочени в член 5, които трябва да бъдат предприети в демаркационните зони, включват най-малко следното:

а)

всяка година преди 30 април в заразената зона се предприемат подходящи мерки, насочени към унищожаване на Anoplophora chinensis (Forster), включително изкореняване и унищожаване на заразените растения и на растенията с признаци за наличие на Anoplophora chinensis (Forster), включително на корените им;

б)

интензивно наблюдение в заразената зона и в буферната зона за наличие на Anoplophora chinensis (Forster) чрез извършване в подходящо време на годишни проверки на растенията гостоприемници на организма.


Top