EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1110

Регламент (ЕО) № 1110/2008 на Съвета от 10 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран

OJ L 300, 11.11.2008, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; заключение отменено от 32010R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1110/oj

11.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1110/2008 НА СЪВЕТА

от 10 ноември 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2008/652/ОВППС на Съвета от 7 август 2008 година за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран (1),

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Обща позиция 2008/652/ОВППС предвижда допълнителни ограничителни мерки, засягащи, inter alia, лицата и образуванията, чиито активи са замразени; въздържане от публична финансова помощ, по-специално експортни кредити, гаранции и застраховки, с оглед избягването на всякаква финансова помощ, която способства за дейности чувствителни от гледна точка на разпространението на ядрени оръжия или за разработване на носители на ядрени оръжия; както и проверка на товарите за и от Иран на въздухоплавателни средства и плавателни съдове, притежавани или контролирани от „Iran Air Cargo“ и „Islamic Republic of Iran Shipping Line“, доколкото съществуват основателни причини да се счита, че такова въздухоплавателно средство или плавателен съд превозва стоки, забранени по силата на посочената обща позиция. Обща позиция 2008/652/ОВППС предвижда още забрана на доставката, продажбата или прехвърлянето на някои артикули, материали, оборудване, стоки и технологии, които могат да спомогнат за осъществяване на дейности чувствителни по отношение на разпространението на ядрени оръжия или за разработване на носители на ядрени оръжия.

(2)

Обща позиция 2008/652/ОВППС призовава държавите-членки, inter alia, да проявяват бдителност по отношение на дейностите на финансовите институции под тяхна юрисдикция с всички банки със седалище в Иран, както и с техните клонове и представителства в чужбина, за да се предотврати възможността тези дейности да способстват за дейности чувствителни от гледна точка на разпространението на ядрени оръжия или за разработване на носители на ядрени оръжия. За тази цел някои разпоредби на посочената обща позиция засягат Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (2).

(3)

Следва да бъде пояснено, че представянето и предаването на дадена банка на необходимите документи с цел окончателното им прехвърляне на дадено лице, образувание или структура, които не са включени в списъка, с оглед извършване на плащания, разрешени по силата на член 9 от Регламент (ЕО) № 423/2007 (3), не представлява предоставяне на финансови средства по смисъла на член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(4)

Регламент (ЕО) № 423/2007 наложи някои ограничителни мерки срещу Иран, в съответствие с Обща позиция 2007/140/ОВППС. Поради това икономическите оператори са изложени на риска срещу тях да бъдат предявени искове и затова е необходимо да се осигури трайна защита на тези оператори срещу искове, свързани с всякакъв вид договори или други операции, чието изпълнение би било засегнато от мерките, наложени съгласно посочения регламент.

(5)

Тези мерки попадат в приложното поле на Договора за създаване на Европейската общност и поради това, по-специално с цел гарантиране на еднаквото им прилагане от икономическите оператори във всички държави-членки, е необходим законодателен акт на Общността, осигуряващ тяхното изпълнение в Общността.

(6)

Позоваването в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 423/2007 на член 5, параграф 1, буква в) следва да се промени, за да бъде отразено изменението, въведено с Регламент (ЕО) № 618/2007 на Съвета от 5 юни 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран (4).

(7)

Регламент (ЕО) № 423/2007 следва съответно да бъде изменен.

(8)

За да се гарантира ефективността на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 423/2007 се изменя, както следва:

а)

В член 1 се добавят следните букви:

„л)

„договор или операция“ означава всяка операция, независимо от формата й и от приложимото към нея законодателство, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел терминът „договор“ включва всяка гаранция или обратна гаранция, по-специално финансова и всеки кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от подобна операция или свързана с нея;

м)

„иск“ означава всеки иск за обезщетение или всеки друг иск от този вид, като иск за компенсация или иск във връзка с гаранция, по-специално всеки иск за удължаване на сроковете или за изплащане на гаранция или обратна гаранция, по-специално финансова, независимо от формата;

н)

„лице, образувание или структура в Иран“ означава:

i)

държавата Иран или всеки публичен орган на тази държава;

ii)

всяко физическо лице, което се намира или пребивава в Иран;

iii)

всяко юридическо лице, образувание или структура, чието седалище се намира в Иран;

iv)

всяко юридическо лице, образувание или структура, пряко или косвено контролирано(а) от едно или повече от посочените по-горе лица.“

б)

В член 2, параграф 1, буква а) се добавя следната точка:

„iii)

някои други стоки и технологии, които могат да спомогнат за дейности, свързани с обогатяването, преработването или тежката вода, или да допринесат за разработването на носители на ядрени оръжия или за осъществяване на дейности, свързани с други въпроси, по които МААЕ е изразила загриженост или е определила като важни. Приложение IA съдържа списък на тези стоки и технологии.“

в)

В член 3 се добавя следният параграф:

„1а.   За всеки износ, за който се изисква разрешение съгласно настоящия регламент, разрешението се издава от компетентните органи на държавата-членка, където е установен износителят и в съответствие с условията, предвидени в член 7 от Регламент (ЕО) № 1334/2000. Разрешението важи за цялата Общност.“

г)

Член 4 се заменя със следния текст:

„Забранява се придобиването, вносът или превоза от Иран на стоките и технологиите, изброени в приложения I и IА, независимо дали съответният артикул е с произход от Иран или не“.

д)

Вмъква се следният член:

„Член 4а

За да се предотврати пренасянето на стоки и технологии, изброени в приложения I и IА, товарните самолети и търговските плавателни съдове, притежавани или контролирани от „Iran Air Cargo“ и „Islamic Republic of Iran Shipping Line“, се изисква да предоставят на компетентните митнически органи на съответната държава-членка информация, преди пристигане или преди заминаване, за всички стоки, които влизат на територията на Общността или излизат от нея.

Правилата, уреждащи задължението за предоставяне на информация преди пристигане или преди заминаване, по-специално сроковете, които трябва да се спазват, и данните, които трябва да се изискат, се определят в съответните разпоредби относно входните и изходните митнически манифести, както и относно митническите декларации, в Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2005 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (5) и Регламент (ЕО) № 1875/2006 на Комисията от 18 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 (6).

Освен това, „Iran Air Cargo“ и „ Islamic Republic of Iran Shipping Line“ или техни представители декларират дали стоките попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1334/2000 или на настоящия регламент, и в случай че тези стоки подлежат на разрешителен режим, посочват подробна информация за предоставеното им в тази връзка разрешение.

До 30 юни 2009 г. входните и изходните митнически манифести и изискваните допълнителни елементи съгласно посоченото по-горе могат да се представят в писмена форма чрез използването на търговска, пристанищна или транспортна информация, при условие че в нея са посочени необходимите данни. В случай на използване на декларация за износ, данните, предвидени в приложение 30А към Регламент (ЕО) № 1875/2006 не се изисква да се посочват преди 30 юни 2009 г.

Считано от 1 юли 2009 г. изискваните допълнителни елементи съгласно посоченото по-горе се представят или в писмена форма, или като се използват входните и изходните митнически манифести, според случая.

е)

Член 5, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или косвено, на техническа помощ по отношение на стоките и технологиите, изброени в общия списък на военно оборудване на Европейския съюз или свързано със снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, изброени в този списък, на физически или юридически лица, образувания или структури, намиращи се в Иран или с цел използване в тази държава;

б)

предоставянето, пряко или косвено, на техническа помощ или брокерски услуги, по отношение на стоките и технологиите, изброени в приложения I и IА, или свързано със снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, изброени в приложения I и IА, на физически или юридически лица, образувания или структури, намиращи се в Иран или с цел използване в тази държава;

в)

предоставянето на инвестиции на предприятия, които участват в Иран в производството на стоки и технологии, изброени общия списък с военно оборудване на Европейския съюз или в приложения I и IА;

г)

предоставянето, пряко или косвено, на финансиране или финансова помощ по отношение на стоките и технологиите, изброени в общия списък на военно оборудване на Европейския съюз или в приложения I и IА, включително по-специално субсидии, заеми или експортно кредитно застраховане, за всяка продажба, доставка, пренасяне или износ на такива стоки или за всяко предоставяне на съответна техническа помощ, на физически или юридически лица, образувания или структури в Иран или с цел използване в тази държава;

д)

участие, съзнателно или доброволно в дейности, имащи за предмет или последица заобикаляне на забраните, посочени в букви а)—г).“

ж)

В член 7, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на лицата, образуванията или структурите, изброени в приложение IV, както и всички финансови средства и икономически ресурси, притежавани, държани или контролирани от тези лица, образувания или структури. Приложение IV включва лицата, образуванията и структурите, определени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите в съответствие с параграф 12 от Резолюция 1737 (2006) на Съвета за сигурност на ООН и параграф 7 от Резолюция 1803 (2008) на Съвета за сигурност на ООН.“

з)

Вмъкват се следните членове:

„Член 11а

1.   Финансовите и кредитните институции, които попадат в приложното поле на член 18, в рамките на дейностите си с посочените в параграф 2 финансови и кредитни институции и с цел да се избегне тези дейности да способстват за осъществяване на дейности чувствителни по отношение на разпространението ядрени или за разработване на носители на ядрени оръжия:

а)

проявяват постоянна бдителност по отношение на движението по сметките, по-специално най-малко посредством своите програми от мерки за бдителност над клиентите, и в рамките на задълженията си във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

б)

изискват попълването на всички информационни полета на платежните нареждания, които се отнасят до наредителя или до бенефициера на операцията и ако тази информация не е предоставена, отказват операцията;

в)

поддържат всички регистри на операции за период от пет години и ги предоставят на компетентните национални органи при поискване;

г)

ако подозират или имат основателни причини да подозират, че средствата са свързани с финансиране на разпространението на ядрени оръжия, незабавно уведомят за своите подозрения звеното за финансово разузнаване (ЗФР) или всеки друг компетентен орган, определен от съответната държава-членка, както е посочено в интернет страниците, изброени в приложение III, без да се засягат членове 5 и 7. ЗФР или този друг компетентен орган изпълнява ролята на национален център за получаване и анализ на декларациите за съмнителни операции, свързани с потенциално финансиране на разпространението на ядрени оръжия. На ЗФР или на този друг компетентен орган се осигурява пряк или косвен своевременен достъп до информацията с финансов, административен и правен характер, която му е необходима за правилно изпълнение на неговите функции, които включват по-специално анализ на декларациите за съмнителни операции.

2.   Мерките, посочени в параграф 1, се прилагат за дейностите на финансовите и кредитните институции с:

а)

финансовите и кредитните институции със седалище в Иран, по-специално Bank Saderat;

б)

клоновете и дъщерните дружества, попадащи в приложното поле на член 18, на кредитни и финансови институции със седалище в Иран, посочени в приложение VI;

в)

клоновете и дъщерните дружества, непопадащи в приложното поле на член 18, на кредитни и финансови институции със седалище в Иран, посочени в приложение VI;

г)

финансовите и кредитните институции, чието седалище не е в Иран и които не попадат в приложното поле на член 18, но са контролирани от лица и образувания със седалище в Иран, посочени в приложение VI.

Член 11б

1.   Клоновете и дъщерните дружества на Bank Saderat, които попадат в приложното поле на член 18, уведомяват компетентния орган на държавата-членка, в която са установени, както е посочено в интернет страниците от списъка в приложение III, за всички извършени или получени от тях парични преводи, за наименованията на страните, за сумата и датата на транзакцията, в срок от пет работни дни след извършването или получаването на съответния превод на средства. Ако информацията е налице, в декларацията трябва да се уточни естеството на транзакцията и според случая естеството на стоките, за които се отнася транзакцията и по-конкретно да се посочи дали става въпрос за стоки, обхванати от Регламент (ЕО) № 1334/2000 или от настоящия регламент, и в случай че износът на тези стоки е подложен на разрешителен режим, да се посочи номерът на предоставеното разрешение.

2.   При спазване и съобразно договореностите относно условията за обмена на информация, уведомените компетентни органи незабавно предават тези данни, съобразно потребностите за предотвратяване на всяка транзакция, способстващи за дейности чувствителни от гледна точка на разпространението на ядрени оръжия или разработването на носители на ядрени оръжия, на компетентните органи на други държави-членки, в които са установени страните по тези операции.“

и)

В член 12, параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Забраната, посочена в член 5, параграф 1, буква г) и в член 7, параграф 3, не поражда каквато и да било отговорност за съответните физически или юридически лица или образувания, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да подозират, че действията им ще бъдат в нарушение на тази забрана.“

й)

В член 12 се добавя следният параграф:

„3.   Предвиденото в членове 11а и 11б доброволно разкриване, от страна на институция или лице, попадащи в обхвата на настоящия регламент, или от страна на управляващите или служителите на такава институция или лице, на информацията, посочена в членове 11а и 11б, не поражда каквато и да било отговорност за институцията или лицето, управляващите или служителите ѝ (му).“

к)

Вмъква се следният член:

„Член 12а

1.   Не се удовлетворява никой иск за обезщетение, нито който и да е друг иск от този вид, като иск за компенсация или иск във връзка с гаранция, по-специално иск за удължаване на сроковете или за изплащане на гаранция или обратна гаранция, по-специално финансова, независимо от формата, предявен от:

а)

лицата, образуванията или структурите, изброени в приложения IV, V и VI;

б)

всички други лица, образувания или структури в Иран, включително иранското правителство;

в)

всички лица, образувания или структури, действащи чрез или за сметка на едно от тези лица или образувания;

във връзка с договор или операция, чието изпълнение би било пряко или непряко, изцяло или отчасти засегнато от мерките, наложени с настоящия регламент.

2.   Изпълнението на договор или операция трябва да се счита за засегнато от мерките, наложени с настоящия регламент, когато съществуването или съдържанието на иска пряко или непряко произтича от тези мерки.

3.   Във всяко производство за изпълнение подаден иск, тежестта на доказване, че неговото удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, пада върху лицето, което иска изпълнение по съответния иск.“

л)

В член 15, параграф 1 се добавя следната буква:

„г)

изменя приложение VI въз основа на решенията, взети по отношение на приложения III и IV към Обща позиция 2008/652/ОВППС.“

м)

Текстът на приложение I към настоящия регламент се добавя като приложение IА.

н)

Приложение II се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

о)

Приложение III се заменя с текста в приложение III към настоящия регламент.

п)

Текстът на приложение IV към настоящия регламент се добавя като приложение VI.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня, след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 58.

(2)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 103, 20.4.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 143, 6.6.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 360, 19.12.2006 г., стр. 64.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

"ПРИЛОЖЕНИЕ IA

Стоки и технологии, посочени в член 2, параграф 1, буква а), подточка iii)

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

1.

Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната, озаглавена „Описание“, се отнасят до описанията на стоки и технологии с двойна употреба, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2000.

2.

Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007“, отбелязва, че характеристиките на продукта, посочени в колона „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на стоката с двойна употреба, към която е препратката.

3.

Определенията на термини в ‧единични кавички‧ са дадени в техническата бележка към съответната стока.

4.

Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007.

Общи бележки

1.

Забраните, посочени в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на забрана (включително инсталации), съдържащи една или повече забранени съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях и използвани за други цели.

Внимание:

При вземане на решение дали забранената съставна част (забранените съставни части) следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от забранената съставна част (забранените съставни части) основен елемент на доставяните стоки.

2.

Стоките, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

(Да се чете във връзка с раздел IА.Б.)

1.

Продажбата, доставката, пренасянето или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоки, чиято продажба, доставка, пренос или износ са забранени съгласно част А (Стоки) по-долу, се забраняват в съответствие с разпоредбите в раздел IА.Б.

2.

„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на забранени стоки, остават забранени, дори когато са приложими за стоки, които не са забранени.

3.

Забраните не се прилагат по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и поправка на стоките, които не са забранени или чийто износ е бил разрешен в съответствие с Регламент (ЕО) № 423/2007.

4.

Забраните върху прехвърлянето на „технологии“ не се прилагат по отношение нито на информацията, която е „обществено достояние“, нито на „фундаменталните научни изследвания“, нито по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

IA.A.   СТОКИ

A0.   Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Описание

Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

IA.A0.001

Лампи с кух катод, както следва:

a)

лампи с кух катод от йод, с прозорци на катода от чист силиций или кварц

б)

лампи с кух катод от уран

IA.A0.005

Съставни части и изпитвателно оборудване за съд на ядрен реактор, различни от определените в рубрика 0А001, както следва:

1.

Салници

2.

Вътрешни съставни части

3.

Оборудване за поставяне на салници, изпитване и измерване

0A001

IA.A0.006

Системи за откриване на атомни вещества, установяване или количествено определяне на радиоактивни материали и лъчение от атомен произход и специално разработени съставни части за тях, различни от определените в рубрика 0A001.й или 1A004.в

0A001.й

1A004.в

IA.A0.007

Клапани със сифонно уплътнение, изработени от алуминиева сплав или неръждаема стомана тип 304, 304 L или 316 L.

Забележка: Тази рубрика не касае клапаните със сифонно уплътнение, определени в рубрики 0B001.в.6 и 2A226.

0B001.в.6

2A226

IA.A0.012

Екранирани помещения за манипулиране, съхранение и боравене с радиоактивни вещества (горещи камери)

0B006

IA.A0.013

„Природен уран“ или „обеднен уран“, или торий под формата метал, сплав, химическо съединение или концентрат, и всякакъв друг материал, съдържащ едно или повече от гореспоменатите вещества, различни от определените в рубрика 0C001.

0C001


A1.   Материали, химични продукти, „микроорганизми“ и „токсини“

Описание

Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

IA.A1.001

Разтворител на бис (2-етилхексил) фосфорна киселина (HDEHP или D2HPA) CAS 298-07-7, в каквото и да е количество, с чистота, най-малко 90 %.

IA.A1.002

Флуор газ (CAS 7782-41-4), с чистота, най-малко 95 %.

IA.A1.005

Електролитни елементи за производство на флуор с производствен капацитет над 100 g флуор на час.

Забележка: Тази рубрика не касае електролитните елементи, определени в рубрика 1B225.

1B225

IA.A1.008

Магнитни метали от всички видове и във всякаква форма, с първоначална относителна пропускливост от 120 000 или повече и с дебелина между 0,05 mm и 0,1 mm.

1C003.a

IA.A1.009

„Влакнести или нишковидни материали“ или предварително импрегнирани материали, както следва:

a.

въглеродни или арамидни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.

„Относителен модул“ над 10 × 106 m; или

2.

„Относителна якост на опън“ над 17 × 104 m;

б.

стъклени „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.

„Относителен модул“ над 3,18 × 106 m; или

2.

„Относителна якост на опън“ над 76,2 × 103 m;

в.

импрегнирани с термореактивна смола, непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“ с ширина 15 mm или по-малко (предварително импрегнирани), изработени от въглеродни или стъклени „влакнести или нишковидни материали“, различни от определените в рубрика II.A1.010.а или б.

Забележка: Тази рубрика не касае влакнестите или нишковидни материали, определени в рубрики 1C010.а, 1C010.б, 1C210.а и 1C210.б.

1C010.a

1C010.б

1C210.a

1C210.б

IA.A1.010

Влакна, импрегнирани със смола или катран (предварително импрегнирани материали), метални или покрити с въглерод влакна (предварително формовани) или „предварително формовани въглеродни влакна“, както следва:

а)

изработени от „влакнести или нишковидни материали“, определени в рубрика IIA1.009 по-горе;

б)

импрегнирани с епоксидна смола въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани), определени в рубрики 1С010.а, 1С010.б или 1С010.в, за ремонтиране на самолетни конструкции или ламинати, в които размерът на отделните предварително импрегнирани листа не е по-голям от 50 × 90 cm;

в)

предварително импрегнирани материали, определени в рубрики 1С010.а, 1С010.б или 1С010.в, когато са импрегнирани с фенолни или епоксидни смоли с температура на преход към стъкло (Tg), по-ниска от 433 K (160 °C), и температура на втвърдяване, по-ниска от температурата на преход към стъкло.

Забележка: Тази рубрика не касае влакнести или нишковидни материали, определени в рубрика 1C010.д.

1C010.д

1C210

IA.A1.011

Усилени силициево-карбидни керамични композитни материали, използваеми за накрайници, въздухоплавателни средства, изпускателни клапи, използваеми в „ракетни снаряди“, различни от определените в рубрика 1С107.

1C107

IA.A1.012

Мартензитни стомани, различни от определените в рубрика 1C116 или 1C216, ‚издържащи на‘ максимална якост на опън от 2 050 MPa или повече при 293 К (20 °С).

Техническа бележка: Фразата „мартензитни стомани издържащи на“, обхваща мартензитни стомани преди и след топлинна обработка.

1C216

IA.A1.013

Волфрам, тантал, волфрамов карбид, танталов карбид и сплави, притежаващи и двете дадени по-долу характеристики:

а)

във форми с кухини, разположени в цилиндрична или сферична симетрия (включително сегменти на цилиндри) с вътрешен диаметър между 50 mm и 300 mm; и

б)

маса, по-голяма от 5 kg.

Забележка: Тази рубрика не касае волфрама, волфрамовия карбид и сплавите, определени в рубрика 1C226.

1C226


A2.   Обработка на материали

Описание

Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

IA.A2.001

Системи за вибрационни изпитания, оборудване и съставни части за тях, различни от определените в рубрика 2В116:

а)

системи за вибрационно изпитване, използващи техники на обратна връзка и затворен контур и включващи цифров контролер, който създава в дадена система вибрации при средно квадратично отклонение (rms), равно на или по-голямо от 0,1g в целия диапазон от 0,1 Hz до 2 кHz и придаващи сила от 50 kN, измерена на ‚празна маса‘, или по-голяма;

б)

цифрови контролери, съчетани със специални „програмни продукти“ за вибрационно изпитване, с „честотна лента в реално време“, по-голяма от 5 kHz, разработени за използване в системи за вибрационни изпитания, описани в буква а);

в)

вибрационни тласкащи устройства (вибрационни агрегати), със или без свързаните с тях усилватели, способни да придадат сила от 50 kN, измерена на „празна маса“, или по-голяма и използваема в системите за вибрационни изпитания, описани в буква а);

г)

подпорни конзоли за изпитваните образци и електронни устройства, проектирани да съчетават няколко вибрационни агрегата в система в състояние да придаде ефективна съчетана сила от 50 kN, измерена на „празна маса“, или по-голяма и използваема в системите за вибрационни изпитания, описани в буква а).

Техническа бележка: „Празна маса“ означава плоска маса или повърхност, по която няма закрепващи устройства или приспособления.

2B116

IA.A2.004

Манипулатори с дистанционно управление, които могат да се използват за осигуряване на действие от разстояние при радиохимично разделяне или в горещи камери, различни от определените в рубрика 2В225, притежаващи някои от изброените по-долу характеристики:

а)

способност за проникване през 0,3 m или по-дебела стена на гореща камера (проникване през стената); или

б)

способност за преминаване над горната част на стена на гореща камера с дебелина от 0,3 m или повече (преминаване над стената).

Техническа бележка: Манипулаторите с дистанционно управление предават движенията на човека оператор към механичната работна ръка, която има устройство за хващане. Те могат да са от вида водач/подчинен или да се задвижват с джойстик или клавиатура.

2B225

IA.A2.011

Центрофужни сепаратори с възможности за непрекъснато разделяне без аерозолно разпространение и изработени от:

1.

сплави с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

флуорополимери;

3.

стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел повече от 40 %;

5.

тантал или танталови сплави;

6.

титан или титанови сплави; или

7.

Цирконий или циркониеви сплави.

Забележка: Тази рубрика не касае центрофужните сепаратори, определени в рубрика 2B352.в.

2B352.в

IA.A2.012

Агломерирани метални филтри, изработени от никел или никелова сплав с тегловно съдържание на никел повече от 40 % .

Забележка: Тази рубрика не касае филтрите, определени в рубрика 2B352.г.

2B352.г


A3.   Електроника

Описание

Свързан артикул от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

IA.A3.001

Източници на постоянен ток с високо напрежение, притежаващи и двете от следните характеристики:

а)

способни да произвеждат непрекъснато в продължение на 8 часа напрежение от 10 kV или повече, при отдаден ток от 5kW или повече, със или без спадове; и

б)

стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от 4 часа.

Забележка: Тази рубрика не касае източниците на ток, определени в рубрики 0B001.й.5 и 3A227.

3A227

IA.A3.002

Масови спектрометри, различни от описаните в 3A233 или 2B002ж, способни да измерват йони с маса от 200 атомни единици или по-голяма и имащи разделителна способност, по-висока от 2 части на 200, както следва, плюс йонни източници за тях:

а)

индуктивно свързани плазмени масови спектрометри (ICP/MS);

б)

масови спектрометри с тлеещ разряд (GDMS);

в)

масови спектрометри с топлинна йонизация;

г)

масови спектрометри с електронно бомбардиране, при които камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с „материали, устойчиви на корозия от ураниев хексафлуорид (UF6)“;

д)

масови спектрометри с молекулярен лъч, имащи една от следните характеристики:

1.

камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с неръждаема стомана или молибден, и е оборудвана с охлаждаща среда, способна да охлажда до 193 K (-80 °C) или по-ниска температура; или

2.

камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с „материали, устойчиви на корозия от ураниев хексафлуорид (UF6)“;

е)

масови спектрометри, снабдени с йонен източник за микрофлуориране, проектиран за актиниди или техни флуориди.

3A233


A6.   Сензори и лазери

Описание

Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

IA.A6.001

Пръчки от итрий-алуминиев гранат (YAG)

IA.A6.003

Коригиращи системи с динамично чело на вълната, които да се използват с лазерен лъч с диаметър над 4 mm и специално разработени съставни части за тях, в това число контролни системи и датчици за определяне на началото на фазата и „деформиращи се огледала“, включително биморфни огледала.

Забележка: Тази рубрика не касае огледалата, определени в рубрики 6A004.a, 6A005.д и 6A005.е.

6A003

IA.A6.004

Аргонови йонни „лазери“ със средна мощност на изход, равна на или по-голяма от 5 W.

Забележка: Тази рубрика не касае аргоновите йонни „лазери“, определени в рубрики 0B001.ж.5, 6A005 и 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

Регулиращи се полупроводникови „лазери“ и регулиращи се полупроводникови „лазерни“ решетки с дължина на вълната между 9 μm и 17 μm, както и групирани решетки на полупроводникови „лазери“, съдържащи поне една регулируема полупроводникова „лазерна решетка“ с такава дължина на вълната.

1.

Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат „лазерни“ диоди.

2.

Тази рубрика не касае полупроводниковите „лазери“, определени в рубрики 0B001.з.6, 6А005.б.

6A005.б

IA.A6.008

„Лазери“ с добавка на неодим (различни от стъклените) с дължина на вълната на изход над 1 000 nm, но не повече от 1 100 nm, и енергия на изход 10 J на импулс.

Забележка: Тази рубрика не касае „лазерите“ с добавка на неодим (различни от стъклените), определени в рубрика 6A005.в.2.б.

6A005.в.2

IA.A6.010

Радиационно втвърдени камери или лещи за тях, различни от определените в рубрика 6A203.в., специално разработени или класифицирани като радиационно втвърдени, за да могат да устоят на обща доза облъчване, по-голяма от 50 × 103 Gy (силиций) [5 × 106 rad (силиций)] без влошаване на работата.

Техническа бележка: Терминът Gy (силиций) се отнася за енергията в джаули на килограм, поета от неекранирана силициева мостра, когато бъде изложена на йонизиращо лъчение.

6A203.в

IA.A6.011

Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни усилватели и осцилатори, притежаващи всички изброени характеристики:

1.

работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;

2.

средна мощност на изход, по-голяма от 10 W, но ненадвишаваща 30 W;

3.

честота на повторение, по-голяма от 1 kHz; и

4.

продължителност на импулса, по-малка от 100 ns.

1.

Тази рубрика не касае еднорежимните осцилатори.

2.

Тази рубрика не касае регулиращите се импулсни матрични лазерни усилватели и осцилатори, определени в рубрики 6A205.в, 0B001.ж.5 и 6A005.

6A205.в

IA.A6.012

Импулсни „лазери“ с въглероден диоксид, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

работещи при дължини на вълните между 9 000 nm и 11 000 nm;

2.

честота на повторение, по-голяма от 250 Hz;

3.

средна мощност на изход, по-голяма от 100 W, но ненадвишаваща 500 W; и

4.

продължителност на импулса, по-малка от 200 ns.

Забележка: Тази рубрика не касае регулиращите се импулсни матрични лазерни усилватели и осцилатори с въглероден диоксид, определени в рубрики 6A205.г, 0B001.з.6 и 6A005.г.

6A205.г

IA.Б.   ТЕХНОЛОГИИ

Описание

Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

IA.B.001

Технологии, необходими за разработването, производството или използването на продуктите от част IА.А (Стоки) по-горе.

–"


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Стоки и технологии, посочени в член 3

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

1.

Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната, озаглавена „Описание“, се отнасят до описанията на стоки и технологии с двойна употреба, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2000.

2.

Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007“, отбелязва, че характеристиките на продукта, посочени в колона „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на стоката с двойна употреба, към която е препратката.

3.

Определенията на термини в ‧единични кавички‧ са дадени в техническата бележка към съответната стока.

4.

Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007.

Общи бележки

1.

Мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилват чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях и използвани за други цели.

Внимание:

При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) трябва/следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на доставяните стоки.

2.

Стоките, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

Обща бележка относно технологиите (ОБТ)

(Да се чете във връзка с раздел II.Б.)

1.

Продажбата, доставката, преноса или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоки, чиято продажба, доставка, пренос или износ подлежат на контрол съгласно част А (Стоки) по-долу, се контролират в съответствие с разпоредбите на раздел II.Б.

2.

„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролирани стоки, продължават да бъдат предмет на контрол, дори когато са приложими за стоки, които не са контролирани.

3.

Мерките за контрол не се прилагат по отношение на „технологии“, които са минимално необходими за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и поправка на стоките, които не са контролирани или чиито износ е бил разрешен в съответствие с Регламент (ЕО) № 423/2007.

4.

Мерките за контрол върху преноса на „технологии“ не се прилагат по отношение на информацията, която е „обществено достояние“, нито на „фундаменталните научни изследвания“, нито по отношение на минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

II.A.   СТОКИ

A0.   Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Описание

Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

II.A0.002

Фарадееви изолатори с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm.

II.A0.003

Оптични решетки с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm.

II.A0.004

Оптични влакна с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm с антиотразяващи слоеве с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm и с диаметър на сърцевината, по-голям от 0,4 mm, но без да надхвърля 2 mm.

II.A0.008

Плоски, изпъкнали и вдлъбнати огледала, със силно отразяващи или контролирани многослойни покрития с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm.

0B001.ж.5

II.A0.009

Лещи, поляризатори, полувълнови забавящи пластини, четвъртвълнови забавящи пластини , лазерни прозорци от силиций или кварц и ротатори, покрити с антиотразяващи слоеве с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm

0B001.ж

II.A0.010

Тръби, тръбопроводи, фланци, фитинги, направени от или облицовани с никел или никелова сплав, с тегловно съдържание на никел повече от 40 %, различни от определените в рубрика 2B350.з.1.

2B350

II.A0.011

Вакуумни помпи, различни от определените в рубрика 0B002.е.2. или 2B231, както следва:

турбомолекулярни помпи с дебит, равен на или по-голям от 400 l/s;

помпи с предварителен вакуум, коренен тип, с дебит на обемната смукателна вентилация, по-голям от 200 m3/h.

Сухи скрол-компресори със сифонно уплътнение и сухи вакуумни скрол-помпи със сифонно уплътнение.

0B002.f.2

2B231


A1.   Материали, химични продукти, „микроорганизми“ и „токсини“

Описание

Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

II.A1.003

Салници и уплътнения, изработени от който и да е от следните материали:

а)

съполимери от винилиденов флуорид със 75 % или повече бета кристална структура без разпъване;

б)

флуорирани полиимиди, съдържащи 10 % или повече в тегловно отношение свързан флуор;

в)

еластомери от флуориран полиамид с тегловно съдържание на свързан флуор 30 % или повече;

г)

полихлоротрифлуороетилен (ПХТФЕ), например Kel-F®;

д)

флуороеластомери Vito;

е)

политетрафлуороетилен (ПТФЕ).

 

II.A1.004

Лично оборудване за откриване на лъчение с атомен произход, включително лични дозиметри.

Забележка: Тази рубрика не касае системите за откриване на атомни вещества, определени в рубрика 1A004.в.

1A004.в

II.A1.006

Платинирани катализатори, различни от определените в рубрика 1А225, специално разработени или подготвени за ускоряване на обменната реакция на водородни изотопи между водорода и водата, за извличане на тритий от тежка вода или за производство на тежка вода и нейни заместители.

1B231, 1A225

II.A1.007

Алуминий и негови сплави, различни от определените в 1C002б.4 или 1C202а, в сурова или полуобработена форма, имащи една от следните характеристики:

а)

притежаващи максимална якост на опън от 460 MPa или повече при 293 К (20 °C); или

б)

притежаващи якост на опън от 415 МРa или повече при 298 К (25 °C).

1C002.б.4

1C202.a


A2.   Обработка на материали

Описание

Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

II.A2.002

Машинни инструменти за шлайфане, имащи точности на позициониране по която и да е линейна ос, с „всички налични компенсации“, равни на или по-малки (по-добри) от 15 μm съобразно стандарт ISO 230/2 (1988) (1) или равнозначни национални стандарти.

Забележка: Тази рубрика не касае машинните инструменти за шлайфане, определени в рубрики 2B201.б и 2B001.в.

2B201.б

2B001.в

II.A2.002a

Съставни части и цифрови уреди за управление, специално проектирани за машинните инструменти, определени в рубрики 2B001, 2B201 или в II.А2.002 по-горе.

 

II.A2.003

Машини за балансиране и свързано оборудване, както следва:

а)

машини за балансиране, разработени или изменени за стоматологично или друго медицинско оборудване, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

неспособни да балансират ротори/агрегати с маса над 3 kg;

2.

способни да балансират ротори/агрегати при скорости над 12 500 об./мин.;

3.

способни да коригират дисбаланси в две или повече плоскости; и

4.

способни да балансират до специфичен остатъчен дисбаланс от 0,2 g mm на kg роторна маса;

б)

индикаторни глави, предназначени или изменени за употреба с машините, описани в буква а) по-горе.

Техническа бележка: Индикаторните глави са известни също като контролно-измервателна апаратура за балансиране.

2B119

II.A2.005

Пещи за топлинна обработка с контролирана атмосфера, както следва:

пещи, способни за работа при температура над 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Окислителни пещи, способни за работа при температура над 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.007

„Датчици за налягане“, различни от определените в рубрика 2В230, способни да измерват абсолютни налягания във всяка точка в обхвата 0 до 200 kPa, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

а)

напорни елементи, направени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от ураниев хексафлуор (UF6)“; и

б)

имащи някоя от следните характеристики:

1.

естествена големина, по-малка от 200 kPa и ‚точност‘, по-висока от ± 1 % от естествената големина; или

2.

естествена големина 200 kPa или по-голяма и ‚точност‘, по-висока от 2 kPa.

Техническа бележка: По смисъла на 2B230 ‚точност‘ включва нелинейност, хистерезис и повторяемост в температурата на средата.

2B230

II.A2.008

Оборудване за контакт течност-течност (смесители утаители, импулсни колони, центробежни контактори); и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, предназначени за такова оборудване, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някой от следните материали:

1.

сплави с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

флуорополимери;

3.

стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

графит или ‚въглероден графит‘;

5.

никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел повече от 40 %;

6.

тантал или танталови сплави;

7.

титан или титанови сплави;

8.

цирконий или циркониеви сплави; или

9.

неръждаема стомана.

Техническа бележка: ‚Въглероден графит‘ е съединение от аморфен въглерод и графит, в коетотегловното съдържание на графит е 8 % или повече.

2B350.д

II.A2.009

Промишлено оборудване и съставни части, различни от определените в рубрика 2В350.г, както следва:

топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,05 m2 и по-малка от 30 m2; и тръби, плочи, серпантини или блокове (сърцевини), изработени за такива топлообменници или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някой от следните материали:

1.

сплави с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.

флуорополимери;

3.

стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

графит или ‚въглероден графит‘;

5.

никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел повече от 40 %;

6.

тантал или танталови сплави;

7.

титан или титанови сплави;

8.

цирконий или циркониеви сплави;

9.

силициев карбид;

10.

титанов карбид; или

11.

неръждаема стомана.

Забележка: Тази рубрика не касае радиаторите на транспортните средства.

2B350.d

II.A2.010

Многосалникови и безсалникови помпи, различни от определените в рубрика 2В350.и, подходящи за корозивни флуиди, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя, е по-голяма от 0,6 m3/час, или вакуумни помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя, е над 5 m3/час (при стандартни температурни условия (273 K (0 °C)) и налягане (101,3 kPa)); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някой от следните материали:

1.

неръждаема стомана,

2.

алуминиеви сплави.

 


A6.   Сензори и лазери

Описание

Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

II.A6.002

Инфрачервени оптични прибори с дължина на вълната между 9 μm и 17 μm и съставни части за тях, включително съставни части от кадмиев телурид (CdTe).

Забележка: Тази рубрика не касае камерите и съставните части, определени в рубрика 6А003.

6A003

II.A6.005

Полупроводникови „лазери“ и съставни части за тях, както

а)

единични полупроводникови „лазери“ с изходна мощност, по-голяма от 200 mW всеки, в количества, по-големи от 100;

б)

полупроводникови „лазерни“ решетки с изходна мощност, по-голяма от 20 W.

1.

Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат „лазерни“ диоди.

2.

Тази рубрика не касае „лазерите“, определени в рубрики 0В001.ж.5, 0В001.з.6 и 6А005.б.

3.

Тази рубрика не касае „лазерните“ диоди с дължина на вълната между 1 200 nm и 2 000 nm.

6A005.б

II.A6.007

„Регулиращи се“„лазери“ в твърдо състояние, както следва, и специално разработени съставни части за тях:

а)

титан-сапфирни лазери,

б)

лазери с александрит.

Забележка: Тази рубрика не касае титан-сапфирните лазери и лазерите с александрит, определени в рубрики 0B001.ж.5, 0B001.з.6 и 6А005.в.1.

6A005.в.1

II.A6.009

Съставни части на акустично-оптични прибори, както следва:

а)

кадриращи електронни лампи и твърди изобразителни устройства с честота на повторяемост, равна на или надхвърляща 1 kHz;

б)

източници на честота на повторяемост;

в)

затвори на Покелс.

6A203.б.4.в


A7.   Навигационна и авиационна електроника

Описание

Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

II.A7.001

Инерционни навигационни системи и специално разработени съставни части за тях, както следва:

I.

Инерционни навигационни системи, сертифицирани за използване на „граждански въздухоплавателни средства“ от граждански органи на държава, участваща в Споразумението от Васенаар, и специално разработени съставни части, както следва:

а)

инерционни навигационни системи (ИНС/INS) (шарнирно/карданно окачени или статични) и инерционно оборудване, проектирани за „въздухоплавателни средства“, наземни превозни средства, съдове (надводни или подводни) или „космически летални апарати“ за положение, насочване или контрол, притежаващи някои от изброените по-долу характеристики, както и специално разработени съставни части за тях:

1.

навигационна грешка (свободно-инерциална), последвана от нормално коригиране от 0,8 морски мили в час (mn/hr) на ‚възможна циклична грешка‘ (ВЦГ/CEP) или по-малка (по-добра); или

2.

предвидени да работят при нива на линейно ускорение над 10 g;

б)

хибридно инерционни навигационни системи, в които е(са) интегрирана(и) глобална(и) навигационна(и) спътникова(и) система(и) (ГНСС/GNSS) или система(и) „Навигация, базирана на база данни“ (НББД/„DBRN“) за положение, насочване или контрол, последвани от нормално коригиране, притежаващи ИНС/INS точност на позицията за навигация, след загуба на ГНСС/GNSS или на НББД/‚DBRN‘ за период до четири минути, за по-малка (по-добра) от 10 метра ‚възможна циклична грешка‘ (ВЦГ/CEP);

в)

инерционно оборудване, сочещо азимут, направление/курс, или север, което има някоя от следващите характеристики, и специално разработени компоненти за него:

1.

разработени да имат указване на азимут, направление/курс или север, точността на указване на които е равна на или по-добра (по-малка) от 6 дъгови минути RMS при 45 градуса ширина; или

2.

разработени да имат неексплоатационно ниво на удар от 900 g или по-голямо при времетраене 1 msec или по-голямо.

Забележка: Параметрите на I.a) и I.б) са приложими при което и да е от следните условия на околната среда:

1.

произволна вибрация на вход с обща величина от 7,7 g rms през първия половин час и обща продължителност на изпитанието от час и половина на ос по всяка от трите перпендикулярни оси, при което произволната вибрация на вход трябва да отговаря на следното:

а)

постоянна стойност на спектралната плътност на мощността (СПМ/PSD) от 0,04 g2/Hz в честотен обхват от 15 до 1 000 Hz; и

б)

СПМ отслабва с честота от 0,04 g2/Hz до 0,01 g2/Hz в честотен обхват от 1 000 до 2 000 Hz;

2.

темп на въртене и рискаене, равен на или по-голям от + 2,62 rad/s (150 deg/s); или

3.

в съответствие с национални стандарти, еквивалентни на 1. или 2. по-горе.

1.

I.б се отнася до системи, в които ИНС/INS и други независими помощни средства за навигация са интегрирани в един-единствен елемент (закрепен) с цел да се подобрят качествата.

2.

‚Възможна циклична грешка‘ (ВЦГ/CEP) — в нормално циркулярно разпределение радиусът на кръга представлява 50 % от направените индивидуални измервания или радиуса на кръга, в който има 50 % вероятност да се съдържа.

II.

Теодолитни системи, включващи инерционно оборудване, специално разработено за целите на гражданското геодезично измерване и с указване на азимут, направление/курс или север, точността на които е равна на или по-малка (по-добра) от 6 дъгови минути RMS при 45 градуса ширина, и специално разработени съставни части за тях.

III.

Инерционно или друго оборудване, ползващо акселерометрите, определени в рубрика 7A001 или 7A101, когато тези акселерометри са специално конструирани и разработени като MWD-сензори (датчици за извършване на измервания по време на сондиране) за използване в челото на сондажа по време на сондиране.

7A003, 7A103

II.B.   ТЕХНОЛОГИИ

Описание

Свързан продукт от приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2007

II.B.001

Технологии, необходими за разработването, производството или използването на артикулите от част II.А (Стоки) по-горе.“

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Интернет страници с информация за компетентните органи, посочени в член 3, параграфи 4 и 5, член 4a, член 5, параграф 3, членове 6, 8 и 9, член 10, параграфи 1 и 2, член 11а, член 11б, член 13, параграф 1 и член 17, и адрес за нотификации на Европейската комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Адрес за нотификации на Европейската комисия:

Commission européenne

DG Relations extérieures

Direction A - Plateforme de crises – Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgique)

Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

Тел.: (32-2) 295 55 85

Факс: (32-2) 299 08 73“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на финансовите и кредитните институции, посочени в член 11а, параграф 2

Клонове и дъщерни дружества, попадащи в приложното поле на член 18, на финансови и кредитни институции със седалище в Иран, посочени в член 11а, параграф 2, буква б) (1)

1.   BANK MELLI IRAN *

Франция

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC код: MELIFRPP

Германия

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC код: MELIDEHH

Обединеното кралство

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC код: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH *

Франция

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC код: SEPBFRPP

Германия

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC код: SEPBDEFF

Италия

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC код: SEPBITR1

Обединеното кралство

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC код: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Франция

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

BIC код: BSIRFRPP

Телекс: 220287 SADER A / SADER B

Германия

Клон Хамбург

P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

BIC код: BSIRDEHH

Телекс: 215175 SADBK D

Клон Франкфурт

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC код: BSIRDEFF

Гърция

Клон Атина

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC код: BSIRGRAA

Телекс: 218385 SABK GR

Обединеното кралство

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC код: BSPLGB2L

Телекс: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Франция

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

BIC код: BTEJFRPP

Телекс: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Обединеното кралство

Централен офис и основен клон

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC код: PIBPGB2L

Телекс: 885426

Клонове и дъщерни дружества, които не попадат в приложното поле на член 18, на финансови и кредитни институции със седалище в Иран, и финансови и кредитните институции, чието седалище не е в Иран и които не попадат в приложното поле на член 18, но са контролирани от лица и образувания със седалище в Иран, посочени в член 11а, параграф 2, букви в) и г) (2)

1.   BANK MELLI *

Азербайджан

Bank Melli Iran, клон Баку

Nobel Ave. 14, Baku

BIC код: MELIAZ22

Ирак

No 111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad

BIC код: MELIIQBA

Оман

Клон Oman Muscat

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC код: MELIOMR

Китай

Melli Bank HK (клон на Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC код: MELIHKHH

Египет

Представителство

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Тел.: 2700605 / Fax: 92633

Обединени арабски емирства

Регионален офис

P.O. Box:1894, Dubai

BIC код: MELIAEAD

Клон Абу Даби

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC код: MELIAEADADH

Клон Al Ain

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC код: MELIAEADALN

Клон Bur Dubai

Адрес: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC код: MELIAEADBR2

Централен клон Дубай

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

BIC код: MELIAEAD

Клон Fujairah

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC код: MELIAEADFUJ

Клон Ras al-Khaimah

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC код: MELIAEADRAK

Клон Sharjah

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC код: MELIAEADSHJ

Руска федерация

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC код: MELIRUMM

Япония

Представителство

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Тел.: 332162631. Fax (3)32162638. Телекс: J296687.

2.   BANK MELLAT

Южна Корея

Bank Mellat, клон Сеул

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC код: BKMTKRSE

Телекс: K36019 MELLAT

Турция

Клон Истанбул

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC код: BKMTTRIS

Телекс: 26023 MELT TR

Клон Анкара

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

BIC код: BKMTTRIS100

Телекс: 46915 BMEL TR

Клон Измир

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC код: BKMTTRIS 200

Телекс: 53053 BMIZ TR

Армения:

Клон Ереван

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC код: BKMTAM 22

Телекс: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Обединени арабски емирства

Клон Дубай

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC код: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Ливан

Регионален офис

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC код: BSIRLBBE

Централен офис Бейрут

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC код: BSIRLBBE

Телекс: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Клон Alghobeiri

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Code BIC: BSIRLBBE

Клон Baalbak

NO . 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC код: BSIRLBBE

Клон Borj al Barajneh

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

BIC код: BSIRLBBE

Клон Saida

NO.4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC код: BSIRLBBE

Оман

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC код: BSIROMR

Телекс: 3146

Катар

Клон Доха

NO . 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC код: BSIR QA QA

Телекс: 4225

Туркменистан

Bank Saderat Iran, клон Ашхабад

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

Телекс: 1161134-86278

Обединени арабски емирства

Регионален офис Дубай

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC код: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Murshid Bazar

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Bur Dubai

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Ajman

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Shaykh Zayed Road

Shaykh Road, Dubai

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Абу Даби

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 22263

Клон Al Ein

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Клон Sharjah

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC код: BSIRAEAD

Телекс: 45456 SADERBANK

Бахрейн

Клон Бахрейн

106 Government Road; P.O. Box 825 Block n°316;Entrance n°3; Manama Center; Manama

Телекс: 8363 SADER BANK

OBU

P.O.Box 825 - Manama

Телекс: 8688 SADER BANK

Узбекистан

Bank Saderat Iran, Ташкент

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC код: BSIRUZ21

Телекс: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Таджикистан

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC код: BTEJTJ22XXX

Телекс: 201135 BTDIR TJ

Китай

Представителство Китай

Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (позната също под наименованието Aryan Bank)

Афганистан

Централен офис

House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC код: AFABAFKA

Клон Harat

NO .14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC код: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Бахрейн

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

BIC код: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Венецуела

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC код: IDUNVECAXXX“


(1)  Образуванията, обозначени със „*“, също са обект на замразяване на финансовите средства по смисъла на член 5, параграф 1, букви а) и б) от Обща позиция 2007/140/ОВППС.

(2)  Вж. бележка под линия на стр. 1.


Top