EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0832

2008/832/ЕО: Решение на Комисията от 3 ноември 2008 година относно невключването на бромуконазол в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2008) 6290) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 295, 4.11.2008, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 27 - 28

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/832/oj

4.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/53


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2008 година

относно невключването на бромуконазол в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество

(нотифицирано под номер C(2008) 6290)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/832/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Директива № 91/414/ЕИО се предвижда, че държава-членка може, през период от 12 години от датата на нотифициране на посочената директива, да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са посочени в приложение I към посочената директива, които вече се намират на пазара две години след датата на нотифициране, докато тези вещества постепенно се проучват в рамките на работна програма.

(2)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък се включва бромуконазол.

(3)

Въздействието на бромуконазола върху човешкото здраве и околната среда е оценено в съответствие с разпоредбите, установени с регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 1490/2002 за редица употреби, предложени от нотификатора. Освен това в тези регламенти се определят държави-членки докладчици, които трябва да представят съответните доклади за оценка и препоръки на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1490/2002. За бромуконазол държавата-членка докладчик беше Белгия и цялата необходима информация беше предадена на 14 ноември 2005 г.

(4)

Докладът за оценка беше предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и ЕОБХ в рамките на работната група за оценяване и беше представен на Комисията на 26 март 2008 г. под формата на заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество бромуконазол (4). Този доклад е разгледан от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и е завършен на 11 юли 2008 г. под формата на доклад на Комисията за направеното проучване върху бромуконазола.

(5)

По време на оценяването на активното вещество бяха установени няколко факта, пораждащи загриженост. По-конкретно въз основа на наличните данни не беше възможно да се направи оценка на потенциалното замърсяване на повърхностните и подпочвените води. Освен това по отношение на екотоксикологичните аспекти съществуват притеснения поради съществуващия висок риск за водните организми. Следователно въз основа на наличната информация не бе възможно да се направи заключение, че бромуконазолът отговаря на критериите за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(6)

Комисията прикани нотификатора да внесе своите коментари относно резултатите от партньорската проверка и относно намерението си да продължи или не да предлага веществото за одобрение. Нотификаторът представи своите коментари, които бяха внимателно разгледани. Въпреки изложените от страна на нотификатора доводи обаче установените факти, пораждащи загриженост, не можаха да бъдат отстранени и оценките, направени въз основа на внесената и оценена в рамките на експертните срещи на ЕОБХ информация, не показаха, че може да се очаква, че при предложените условия на употреба продуктите за растителна защита, съдържащи бромуконазол, като цяло отговарят на изискванията, изложени в член 5, параграф 1, букви a) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Поради това веществото бромуконазол следва да не бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че предоставените разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи бромуконазол, ще бъдат отнети в рамките на определен срок и няма да бъдат подновявани, както и че няма да бъдат предоставяни нови разрешения за такива продукти.

(9)

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка за унищожаването, съхранението, пускането на пазара и употребата на наличните складови запаси от продукти за растителна защита, съдържащи бромуконазол, следва да бъде ограничен до дванадесет месеца, за да се разреши употребата на наличните складови запаси за един допълнителен вегетативен период, което гарантира, че продуктите за растителна защита, съдържащи бромуконазол, остават на разположение на земеделските производители за 18 месеца след приемането на настоящото решение.

(10)

Настоящото решение не засяга правото на подаване на заявление за бромуконазол в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, подробните правила за прилагането на която са установени с Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията (5), с оглед на евентуалното включване на веществото в приложение I към нея.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Бромуконазолът не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

а)

всички разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи бромуконазол, се отнемат най-късно до 3 май 2009 г.;

б)

не се издават, нито се подновяват разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи бромуконазол, считано от датата на публикуване на настоящото решение.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 3 май 2010 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  Научен доклад на ЕОБХ (2008) 136, Заключение относно партньорската проверка за оценка на риска от употребата на пестициди, съдържащи активното вещество бромуконазол, финализирано на 26 март 2008 г.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.


Top