EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0831

2008/831/ЕО: Решение на Комисията от 31 октомври 2008 година за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО (нотифицирано под номер C(2008) 6266) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 295, 4.11.2008, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/831/oj

4.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/50


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2008 година

за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО

(нотифицирано под номер C(2008) 6266)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/831/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на биоциди на пазара (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на биоциди на пазара (2) определя списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(2)

За известен брой комбинации от вещества/продуктови типове, включени в този списък, или всички участници са се оттеглили, или не са получени досиета до крайните срокове, определени в член 9, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1451/2007 от държавата-членка, определена като докладчик за оценката.

(3)

Следователно съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 Комисията информира държавите-членки за това. Информацията бе оповестена публично по електронен път на 8 ноември 2007 г.

(4)

В срок от три месеца след електронното публикуване на тази информация някои компании заявиха интерес да поемат ролята на участник по отношение на някои от въпросните вещества и продуктови типове в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(5)

Вследствие на това следва да се определи нов срок за подаването на досиета за тези вещества и продуктови типове в съответствие с член 12, параграф 3, втора алинея от посочения регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За веществата и продуктовите типове, включени в приложението, новият краен срок за подаване на досиета следва да бъде 1 декември 2009 г.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вещества и продуктови типове, за които се определя нов краен срок за подаване на досиета — 1 декември 2009 г.

Име

ЕО номер

CAS номер

Продуктов тип

Докладваща държава-членка

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

220-120-9

2634-33-5

2

ES

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

6

PL

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

13

PL

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

1

HU

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

2

HU

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

3

HU

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

6

HU

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

3

EE

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

6

EE

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

13

EE

Додецилгуанидин монохидрохлорид

237-030-0

13590-97-1

6

ES

Етиленов оксид

200-849-9

75-21-8

2

NO

Глиоксал

203-474-9

107-22-2

2

FR

Глиоксал

203-474-9

107-22-2

3

FR

Глиоксал

203-474-9

107-22-2

4

FR

Хекса-2,4-диеноева киселина/сорбинова киселина

203-768-7

110-44-1

6

DE

Смес от цис- и транс-p-ментан-3,8 диол/цитриодиол

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Смес от цис- и транс-p-ментан-3,8 диол/цитриодиол

255-953-7

42822-86-6

2

UK

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

1

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

5

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

6

FR

Олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

13

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

1

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

5

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

6

FR

Поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

13

FR

Поливинилпиролидон йод

полимер

25655-41-8

1

SE

Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

6

DE

Пиридин-2-тиол 1-оксид, натриева сол

223-296-5

3811-73-2

2

SE

Пиридин-2-тиол 1-оксид, натриева сол

223-296-5

3811-73-2

3

SE

Салицилова киселина

200-712-3

69-72-7

1

LT

Салицилова киселина

200-712-3

69-72-7

2

LT

Салицилова киселина

200-712-3

69-72-7

3

LT

Салицилова киселина

200-712-3

69-72-7

4

LT

Силициев диоксид – аморфен

231-545-4

7631-86-9

3

FR

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

3

SE

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

4

SE

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

5

SE

Сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

13

SE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

1

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

2

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

4

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

5

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

6

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

13

DE

Тиабендазол

205-725-8

148-79-8

2

ES

Тиабендазол

205-725-8

148-79-8

13

ES

Триклозан

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Полимер на формалдехид и акролеин

полимер

26781-23-7

3

HU


Top