EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1078

Регламент (ЕО) № 1078/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите-членки за събиране и управление на основни данни за рибарството

OJ L 295, 4.11.2008, p. 24–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 219 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1078/oj

4.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1078/2008 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите-членки за събиране и управление на основни данни за рибарството

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (1), и по-специално член 31 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (2) създава основа за научни анализи в областта на рибарството и за формулиране на добре обосновани научни препоръки за прилагане на Общата политика в областта на рибарството.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 199/2008 Комисията трябва да приеме многогодишна програма на Общността, въз основа на която държавите-членки установяват многогодишни национални програми за събиране, управление и използване на данни.

(3)

Член 9 от Регламент (ЕО) № 861/2006 предвижда, освен другите мерки, финансов принос на Общността за мерки в областта на събирането на основни данни. Освен това член 24 от посочения регламент изисква от Комисията всяка година да взема решение относно годишния финансов принос на Общността към тези мерки.

(4)

С оглед на принципа на добро финансово управление е необходимо да се определят правилата и процедурите, които държавите-членки трябва да спазват, за да ползват финансова помощ от Общността за разходи, направени в областта на събирането на данни. Целесъобразно е също така неспазването на тези правила и процедури да води до изключване на разходите.

(5)

Годишният принос на Общността следва да се основава на годишни бюджетни прогнози, които следва да бъдат оценени, като се вземат предвид националните програми, установени от държавите-членки.

(6)

С цел да се гарантира ефикасното разпределение на финансовите средства на Общността, годишната бюджетна прогноза следва да е съобразена с дейностите, предвидени в националната програма.

(7)

С оглед опростяване на процедурите е необходимо да се определят правила и формат за представяне от страна на държавите-членки на годишната бюджетна прогноза във връзка с изпълнението на националните програми. За приемливи следва да се смятат само пряко свързаните с изпълнението на националните програми разходи, които са добре обосновани и действително направени от държавите-членки. В това отношение е уместно също да бъдат изяснени ролята и задълженията на партньорите и подизпълнителите в изпълнението на националните програми.

(8)

По отношение на възможността за изменение на техническите аспекти на многогодишните програми, предвидена в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 199/2008, е целесъобразно да се установят правилата, съгласно които държавите-членки могат да изменят адекватно финансовите средства, необходими за правилното изпълнение на националните програми. Следва да бъде разрешено на държавите-членки да преразпределят финансови средства между различните категории разходи, ако смятат, че това е от полза за изпълнението на националните програми.

(9)

Следва да бъдат установени правила, с цел да се гарантира, че заявленията за възстановяване на разходи са в съответствие с решението на Комисията за одобряване на годишния принос на Общността. Тези правила следва да включват процедура за представяне и одобряване на такива заявления. Където е приложимо, следва да бъдат отменени сумите по заявленията, при които тези правила не са спазени.

(10)

Целесъобразно е плащанията да бъдат извършени на два транша, което ще позволи на държавите-членки да ползват финансовия принос на Общността още през периода на изпълнение на програмата.

(11)

С оглед осигуряване на правилното използване на финансовите средства на Общността, Комисията и Сметната палата трябва да бъдат в състояние да проверяват спазването на предвидените в настоящия регламент разпоредби, като за тази цел им бъде предоставяна всяка информация от значение за извършване на проверките и финансовите корекции, посочени в член 28 от Регламент (ЕО) № 861/2006.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 във връзка с финансовия принос на Общността за разходите, направени от държавите-членки за събиране и управление на основни данни за рибарството.

Член 2

Представяне на годишната бюджетна прогноза

1.   Държавите-членки, които желаят да получат финансов принос от Общността за изпълнение на многогодишната си програма, посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 199/2008, наричана по-долу „национална програма“, представят на Комисията до 31 март от годината, предхождаща периода на изпълнение на споменатата програма:

а)

годишна бюджетна прогноза за първата година от изпълнението на националната програма; и

б)

индикативни годишни бюджетни прогнози за всяка от следващите години от изпълнението на националната програма.

2.   Държавите-членки представят окончателни годишни бюджетни прогнози за всяка една от годините на изпълнение на националната си програма след първата година, когато тези прогнози се различават от вече представените индикативни бюджетни прогнози. Окончателните годишни бюджетни прогнози се представят до 31 октомври преди съответната година на изпълнение.

3.   Годишните бюджетни прогнози за първата национална програма, обхващаща периода 2009—2010 г., се представят до 15 октомври 2008 г.

Член 3

Съдържание на годишната бюджетна прогноза

1.   В годишната бюджетна прогноза се съдържат планираните годишни разходи, които държавата-членка очаква да направи за изпълнение на националната си програма.

2.   Годишната бюджетна прогноза се представя:

а)

по категориите разходи, посочени в приложение I към настоящия регламент;

б)

по модули, определени в решението на Комисията за установяване на многогодишна програма на Общността за събиране, управление и използване на данни в секторите на рибарството и аквакултурите; и

в)

където е приложимо — по регионите, определени в член 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 665/2008 на Комисията (3).

3.   Държавите-членки представят годишната бюджетна прогноза по електронен път, като използват финансовите формуляри, съставени и предоставени им от Комисията.

Член 4

Оценка на годишната бюджетна прогноза

1.   Комисията оценява годишните бюджетни прогнози, като взема предвид националните програми, одобрени в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008.

2.   С цел оценка на годишната бюджетна прогноза Комисията може да поиска от държава-членка да представи допълнителни разяснения относно съответния разход. Държавата-членка представя тези разяснения в срок от 15 календарни дни от искането на Комисията.

3.   Ако държавата-членка не представи достатъчни разяснения в срока, посочен в параграф 2, Комисията може да изключи по целесъобразност въпросния разход от съответната годишна бюджетна прогноза, подлежаща на одобрение.

Член 5

Финансов принос на Общността

Комисията одобрява годишната бюджетна прогноза и взема решение относно годишния финансов принос на Общността към всяка национална програма в съответствие с процедурата, определена в член 24 от Регламент (ЕО) № 861/2006, и въз основа на резултата от посочената в член 4 оценка на годишните бюджетни прогнози.

Член 6

Изменения на одобрената годишна бюджетна прогноза

1.   Държавите-членки имат право да прехвърлят сумите, посочени в одобрената съгласно член 5 годишна бюджетна прогноза, от един модул в друг и от една категория разходи в друга само в рамките на един и същ регион, при условие че:

а)

прехвърлените суми не надвишават 50 000 EUR или 10 % от одобрения общ бюджет за региона, когато размерът на този бюджет е под 500 000 EUR;

б)

информират Комисията при възникването на необходимост от прехвърляне.

2.   Всякакви други изменения на одобрената съгласно член 5 годишна бюджетна прогноза подлежат на надлежна обосновка и се одобряват от Комисията преди извършването на разхода.

Член 7

Приемливи разходи

1.   За да бъдат приемливи за финансов принос от Общността, разходите трябва:

а)

да са действително направени от държавата-членка;

б)

да се отнасят до дейност, предвидена в националната програма;

в)

да са посочени в годишната бюджетна прогноза;

г)

да попадат в една от категориите, изброени в приложение I;

д)

да се отнасят до дейност, изпълнявана в съответствие с условията, определени в Регламент (ЕО) № 199/2008 и разпоредбите за прилагането му;

е)

да подлежат на идентифициране и проверка, и по-специално да бъдат вписани в счетоводните документи на държавата-членка и нейните партньори;

ж)

да са определени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и да отговарят на изискванията на националното законодателство;

з)

да са разумни, обосновани и отговарящи на изискванията за добро финансово управление, по-специално от гледна точка на икономичност и ефективност;

и)

да са направени през периода на изпълнение на дейността, предвидена в националната програма.

2.   Приемливите разходи са свързани със:

а)

следните дейности по събиране на данни:

събиране на данни на местата за вземане на проби съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 199/2008 въз основа на пряко вземане на проби или интервюта и анкети,

наблюдение на риболова с търговска цел и на любителския риболов в открити води съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 199/2008,

научни изследвания в открити води съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 199/2008;

б)

следните дейности по управление на данни, предвидени в многогодишната програма на Общността, посочена в член 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008:

разработване на бази данни и на интернет страница,

въвеждане (съхраняване) на данни,

контрол на качеството и валидиране на данните,

обработка на данните от първични данни в подробни или обобщени данни,

преобразуване на първичните социално-икономически данни в метаданни;

в)

следните дейности по използване на данни, предвидени в многогодишната програма на Общността, посочена в член 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008:

генериране на набори от данни и използването им в подкрепа на научния анализ като основа за препоръки за управлението на рибните ресурси,

оценки на биологични параметри (възраст, тегло, пол, зрялост и плодовитост),

подготовка на набори от данни с цел оценка на запасите, биоикономическо моделиране и съответен научен анализ.

Член 8

Неприемливи разходи

Следните разходи не са приемливи за финансиране със средства на Общността:

а)

маржове на печалба, резерви и несъбираеми вземания;

б)

дължими лихви и банкови такси;

в)

средни разходи за труд;

г)

непреки разходи, като: сгради и обекти, административни разходи, разходи за помощен персонал, канцеларски материали, инфраструктура, текущи разходи и разходи за поддръжка, като разходи за телекомуникации, стоки и услуги;

д)

оборудване, което не се използва за целите на събирането и управлението на данни, като сканиращи устройства, принтери, мобилни телефони, портативни радиостанции, видеосистеми и фотоапарати;

е)

покупка на превозни средства;

ж)

разходи за дистрибуция, маркетинг и реклама с цел промоция на продукти и търговски дейности;

з)

представителни разходи, освен смятаните от Комисията за абсолютно необходими с цел изпълнение на националната програма;

и)

разходи за луксозни стоки и реклама;

й)

всички разходи във връзка с други програми/проекти, финансирани от трета страна;

к)

всички разходи за защита на резултатите от работата, извършена в рамките на националната програма;

л)

всички възстановими видове налози (включително ДДС);

м)

ресурси, които са предоставени безплатно на разположение на държавата-членка;

н)

стойност на непаричните участия;

о)

излишни или необмислени разходи.

Член 9

Изпълнение на програмите

1.   За изпълнението на националната програма държавите-членки могат да бъдат подпомагани от партньори. Партньорите са организации, изрично посочени в националната програма, с цел да подпомагат държавите-членки при изпълнението на цялата или на значителна част от националната програма. Партньорите участват пряко в техническото изпълнение на една или повече задачи от националната програма и имат същите задължения като държавите-членки по отношение на изпълнението на националните програми.

2.   В контекста на програмата партньорите не могат да действат като подизпълнители на държавата-членка или на други партньори.

3.   За определен срок конкретни задачи от националната програма могат да се извършват от подизпълнители, които не се считат за партньори. Подизпълнителите са физически или юридически лица, които предоставят услуги на държавите-членки и/или на партньорите. Всяко прибягване до сключване на договори с подизпълнители в процеса на изпълнение на дейността, което не е предвидено в първоначално предложената програма, се извършва с предварително писмено разрешение на Комисията.

Член 10

Подаване на заявления за възстановяване на разходи

1.   В срок до 31 май всяка година след съответната календарна година държавите-членки представят на Комисията заявления за възстановяване на разходите, направени за изпълнението на националните програми. Тези заявления включват:

а)

писмо, в което се посочва общата сума, за която се иска възстановяване, и ясно се посочват елементите, изброени в приложение II;

б)

финансов отчет, представен по категории разходи, по модули и където е приложимо — по региони в съответствие с финансовите формуляри, посочени в член 3, параграф 3. Финансовият отчет се представя във формат, определен и предоставен на държавите-членки от Комисията;

в)

отчет за разходите, посочен в приложение III; и

г)

съответните удостоверяващи документи, указани в приложение I.

2.   Заявленията за възстановяване на разходи се представят на Комисията по електронен път.

3.   При представяне на заявления за възстановяване на разходи държавите-членки предприемат всички необходими действия, за да проверят и удостоверят, че:

а)

осъществените дейности и отчетът за направените разходи в рамките на посоченото в член 5 решение съответстват на националната програма, одобрена от Комисията;

б)

заявлението за възстановяване на разходите отговаря на условията, посочени в членове 7 и 8;

в)

разходите са направени в съответствие с условията, определени в Регламент (ЕО) № 861/2006, настоящия регламент и посоченото в член 5 решение, и в съответствие със законодателството на Общността за възлагане на обществени поръчки.

Член 11

Оценка на заявленията за възстановяване на разходи

1.   Комисията оценява заявленията за възстановяване на разходи по отношение на съответствието им с настоящия регламент.

2.   С цел оценка на заявлението за възстановяване на разходи Комисията може да поиска от държава-членка да представи допълнителни разяснения. Държавата-членка представя тези разяснения в срок от 15 календарни дни от искането на Комисията.

Член 12

Изключване от възстановяването

Ако държавата-членка не представи достатъчни разяснения в срока, посочен в член 11, параграф 2, и Комисията счита, че заявлението за възстановяване на разходи не е в съответствие с условията, определени в настоящия регламент, тя изисква от държавата-членка да представи своите съображения в срок от 15 календарни дни. Ако проверката потвърди несъответствието, Комисията отказва възстановяването на всички или на част от разходите, за които е установено несъответствието, и където е приложимо, изисква възстановяване на неправомерните плащания или отменя неизплатените суми.

Член 13

Одобряване на заявленията за възстановяване на разходи

Комисията одобрява заявленията за възстановяване на разходи въз основа на резултата от процедурата, предвидена в членове 11 и 12.

Член 14

Плащания

1.   Финансовият принос на Общността, който се предоставя в съответствие с член 8 на дадена държава-членка за всяка година от изпълнението на националната програма, се изплаща на два транша, както следва:

а)

плащане за предварително финансиране в размер на 50 % от приноса на Общността. Това плащане се извършва след нотифициране на държавата-членка за посоченото в член 5 решение и след получаване на писмо с искане за извършване на плащането за предварително финансиране и с ясно посочване на позициите, изброени в приложение II;

б)

годишно плащане на остатъка въз основа на посоченото в член 10 заявление за възстановяване на разходи. Това плащане се извършва в срок от 45 дни след одобряването от страна на Комисията на заявлението за възстановяване на разходи, посочено в член 12.

2.   Санкциониращите намаления, посочени в член 8 от Регламент (ЕО) № 199/2008, се правят върху годишното плащане на остатъка, посочено в параграф 1, буква б).

3.   След извършване на плащането на остатъка не се приемат никакви допълнителни заявления за възстановяване на разходи и удостоверяващи документи.

Член 15

Валута

1.   Годишните бюджетни прогнози и заявленията за възстановяване на разходи се изготвят в евро.

2.   За първата година от изпълнението на националната програма държавите-членки, които не участват в третия етап на Икономическия и паричен съюз, прилагат обменния курс, публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз на 1 март в годината, предхождаща периода на изпълнение на споменатата програма. За първата национална програма, обхващаща периода 2009—2010 г., тази дата е 1 октомври 2008 г.

3.   За всяка от следващите години от изпълнението на националната програма след първата година държавите-членки, които не участват в третия етап на Икономическия и паричен съюз, прилагат обменния курс, публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз на 1 октомври в годината, предхождаща съответната година на изпълнение.

4.   Държавите-членки, които не участват в третия етап на Икономическия и паричен съюз, посочват използвания обменен курс в годишната бюджетна прогноза и в заявлението за възстановяване на разходи.

Член 16

Проверки и финансови корекции

Държавите-членки предоставят на Комисията и на Сметната палата всяка информация, която може да бъде изискана от тези институции за извършване на проверките и финансовите корекции, посочени в член 28 от Регламент (ЕО) № 861/2006.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за разходите, направени след 1 януари 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 186, 15.7.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приемливост на разходите, направени в изпълнение на националните програми

В категориите приемливи разходи се включват всички или някои от следните:

а)

Разходи за персонала:

разходи за персонала за времето, което действително е посветено на националната програма само от страна на научен или технически персонал,

разходите за персонала се определят в зависимост от работното време, което действително е посветено на националната програма, и се изчисляват въз основа на действителните разходи за труд (заплати, социални разходи, вноски за социално осигуряване и пенсия), но като се изключват всякакви други разходи,

изчисляването на почасовите/дневните ставки става на основата на 210 работни дни годишно,

времето, посветено на програмата от персонала, трябва да се вписва в пълния му размер в документацията (карти за отчитане на работното време) и да се заверява поне веднъж месечно от отговорното лице. Картите за отчитане на работното време се представят на Комисията при поискване.

б)

Пътни разноски:

пътните разноски се определят в съответствие с вътрешните правила на държавата-членка или на партньорите. За пътувания извън Общността се изисква предварителното съгласие на Комисията, ако те не са предвидени в националната програма.

в)

Стоки за дълготрайна употреба:

стоките за дълготрайна употреба трябва да имат очакван живот, не по-малък от продължителността на работата по програмата; те се включват в инвентаризационния опис на стоките за дълготрайна употреба или се смятат за активи съгласно счетоводните методи, правила и принципи на съответната държава-членка или съответните партньори,

за целите на изчисляване на приемливите разходи се смята, че стоките за дълготрайна употреба имат вероятен живот 36 месеца за компютърно оборудване на стойност, ненадвишаваща 25 000 EUR, и 60 месеца за останалите стоки. Приемливият размер зависи от очаквания живот на стоките спрямо продължителността на програмата, при условие че използваният за изчисляване на този размер период започва на действителната начална дата на програмата или на датата на покупка на стоката, когато това става след началната дата, и завършва на датата на приключване на програмата. Следва да се отчита също степента на използване на стоките през този период,

по изключение, оборудването за дълготрайна употреба може да е било закупено или взето на лизинг с опция за закупуване в рамките на 6 месеца преди началната дата на националната програма,

приложимите правила за възлагане на обществени поръчки се прилагат и в случай на покупка на стоки за дълготрайна употреба,

разходите във връзка със стоките за дълготрайна употреба се доказват със заверени фактури, потвърждаващи датата на доставка, които трябва да бъдат представени на Комисията заедно с отчета за разходите.

г)

Консумативи и материали, включително разходи за софтуер:

разходите за консумативи и материали са консумативни суровини за покупката, производството, ремонта или употребата на стоки или оборудване, чийто вероятен живот е по-кратък от продължителността на работата по програмата. Те не се включват в инвентаризационния опис на стоките за дълготрайна употреба на съответната държава-членка или съответните партньори или не се смятат за активи съгласно счетоводните принципи, правила и методи на съответната държава-членка или съответните партньори,

описанието им трябва да бъде достатъчно подробно, за да позволи да се вземе решение относно тяхната приемливост,

приемливите разходи за софтуер се отнасят до създаването и доставката за държавите-членки на програмни продукти за управление и справки в базите данни.

д)

Разходи във връзка с плавателни съдове:

за посочените в член 12 от Регламент (ЕО) № 199/2008 научни изследвания в открити води, включително изследванията, провеждани от борда на наети плавателни съдове, са приемливи само разходите за наем и другите оперативни разходи. Заверено копие от фактурата трябва да бъде представено на Комисията заедно с отчета за разходите,

когато даден плавателен съд е собственост на държавата-членка или на партньора, заедно с отчета за разходите на Комисията се представя подробна разбивка, показваща как са изчислени включените оперативни разходи.

е)

Разходи за сключване на договори с подизпълнители (външни услуги):

договорите с подизпълнители/външните услуги се отнасят до стандартни и неиновационни услуги, предоставени на държавата-членка и/или на партньорите, които не могат да извършат тези услуги сами. Тези разходи не може да представляват повече от 20 % от одобрения общ годишен бюджет. Необходимо е предварително писмено одобрение от Комисията, когато кумулативната сума на сключените с подизпълнители договори в националната програма надвишава горепосочената граница,

договорите за подизпълнение трябва да се възлагат от държавата-членка/партньора в съответствие с приложимите правила за обществени тръжни процедури и при спазване на директивите на Общността относно процедурите за възлагане на обществени поръчки,

във всички издадени от подизпълнителите фактури трябва ясно да се посочват националната програма и модулът (т.е. номерът и названието или съкратеното название). Всички фактури трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволят да бъдат идентифицирани отделните елементи на предоставената услуга (т.е. ясно описание и стойност на всеки елемент),

държавите-членки и партньорите трябва да гарантират, че във всеки договор с подизпълнител изрично се предвижда Комисията и Сметната палата да могат да упражняват своите контролни правомощия по отношение на документите, както и на място в помещенията на подизпълнител, който е получил средства от Общността,

ако приносът им се смята за необходим с цел изпълнение на програмите на Общността, държави извън Общността могат да участват като подизпълнители в дадена национална програма с предварителното писмено одобрение на Комисията,

заверено копие от договора с подизпълнителя и последващи доказателства за извършено плащане трябва да бъдат представени на Комисията заедно с отчета за разходите.

ж)

Други специфични разходи:

всички други допълнителни или непредвидени разходи, които не попадат в една от горепосочените категории, могат да бъдат включени като разходи по програмата само с предварителното съгласие на Комисията, освен ако вече са предвидени в годишната бюджетна прогноза.

з)

Подкрепа за научните консултации:

дневните и пътните разноски са приемливи разходи за времетраенето на срещите, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 665/2008, в съответствие с правилото, установено в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 665/2008,

заверено копие от удостоверяващите документи за пътните разноски трябва да бъде представено на Комисията заедно с отчета за разходите.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съдържание на писмото, в което се посочва сумата, за която се иска възстановяване или извършване на плащане за предварително финансиране

В писмото, в което се посочва сумата, за която се иска възстановяване или извършване на плащане за предварително финансиране, се указва ясно следното:

1.

решението на Комисията, на което то се позовава (съответния член и приложение);

2.

позоваване на националната програма;

3.

исканата от Комисията сума в евро без ДДС;

4.

вида на искането (плащане за предварително финансиране, плащане на остатъка);

5.

банковата сметка, по която трябва да бъде извършен преводът.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ

(изпраща се по официален път на отдел MARE.C4)

ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ, НАПРАВЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

№ и дата на решението на Комисията …

Национален референтен номер (ако има такъв) …

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Аз, долуподписаният …, представляващ органа …, отговарящ за съответните финансови и контролни процедури, с настоящото удостоверявам след проверка, че всички включени в приложените документи приемливи разходи, представляващи общия разход, са платени през 200… г. и възлизат на: … EUR (сума с точност до два знака след десетичната запетая) за националната програма за събиране на данни за 200… г., като съответстват на максималния принос на Европейската комисия в размер на 50 %.

По отношение на горепосочената програма вече е получен транш от … EUR.

Удостоверявам също, че отчетът за разходите е точен и в заявлението за плащане е взето предвид всяко извършено възстановяване.

Операциите по плащанията са извършени в съответствие с посочените в решението цели и с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета, както и на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета, по-специално що се отнася до:

спазването на правото на Общността и приетите в съответствие с него актове, по-специално правилата за конкуренция и за възлагане на обществени поръчки,

прилагането на процедурите за управление и контрол по отношение на финансовата помощ, по-специално за проверка на доставката на съфинансираните продукти и услуги и на действителността на декларираните разходи, както и за предотвратяване, установяване и отстраняване на нередности, преследване на измами и възстановяване на неправомерно изплатени суми.

Направените разходи са посочени в приложените таблици. Приложени са заверени копия от фактури за стоки за дълготрайна употреба и разходи във връзка с плавателни съдове. Оригиналите на всички удостоверяващи документи и фактури ще продължат да бъдат на разположение най-малко три години след плащането на остатъка от Комисията.

Дата …/…/…

Име с главни букви, печат, длъжност и подпис на компетентния орган

Списък на приложените документи:


Top