EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1077

Регламент (ЕО) № 1077/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007

OJ L 295, 4.11.2008, p. 3–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2011; отменен от 32011R0404 . Latest consolidated version: 10/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1077/oj

4.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1077/2008 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2008 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 22, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета (2) предвижда, че дейностите, обхванати от общата политика в областта на рибарството, се забраняват, ако капитанът на кораба не регистрира и не съобщава незабавно информацията, отнасяща се до риболовната дейност, включително разтоварването на улова или трансбордирането, като копие от тези информации се предоставя на властите.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета задължението за електронно записване и изпращане на корабен дневник, декларация за разтоварването и данни за трансбордирането се прилага спрямо капитани на риболовни кораби на Общността с дължина, надвишаваща общо 24 метра, в рамките на 24 месеца от влизането в сила на правилата за прилагане, и спрямо капитани на риболовни кораби на Общността с дължина, надвишаваща общо 15 метра, в рамките на 42 месеца от влизането в сила на правилата за прилагане.

(3)

Ежедневното отчитане на риболовните дейности позволява значително повишаване ефикасността и ефективността на операциите по наблюдението, контрола и надзора по море и на сушата.

(4)

Член 6 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (3), предвижда капитаните на риболовни кораби на Общността да водят бордови дневник за своите дейности.

(5)

Член 8 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 предвижда капитанът на всеки риболовен кораб на Общността, чиято обща дължина е равна или по-голяма от 10 метра, или негов представител, след всяка експедиция и в рамките на 48 часа от разтоварването, да изпратят декларация на компетентните органи на държавата-членка, в която се е състояло разтоварването.

(6)

Член 9 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 предвижда тръжните центрове или други органи или лица, одобрени от държавите-членки, които отговарят за първоначалната търговия с рибни продукти, по време на първата продажба да изпратят документа за продажба на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия се провежда първоначалната търговия.

(7)

Член 9 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 предвижда още, когато първоначалната търговия с рибни продукти не се осъществява в държавата-членка, в която са разтоварени продуктите, държавата-членка, която отговаря за контрола на първоначалната търговия, да осигурява колкото може по-скоро изпращането на копие от документа за продажба на органите, които отговарят за контрола на разтоварването на продуктите.

(8)

Член 19 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 изисква държавите-членки да изграждат компютърни бази данни и да установяват система за потвърждение, обхващаща по-конкретно кръстосани проверки и проверка на данните.

(9)

Член 19б и член 19д от Регламент (ЕИО) № 2847/93 изискват капитаните на риболовни кораби на Общността да изготвят отчети за риболовното усилие и да ги записват в своя корабен дневник.

(10)

Член 5 от Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета (4) изисква капитанът на всеки кораб на Общността, притежател на разрешително за дълбоководен риболов, да записва в бордовия дневник или във формуляр, предоставен от държавата-членка на флага, сведения относно характеристиките на риболовните съоръжения и на риболовните операции.

(11)

Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 година за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (5), предвижда действието на съвместни планове за разполагане.

(12)

Регламент (ЕО) № 1566/2007 на Комисията (6) определи подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности.

(13)

Сега е необходимо да бъде извършено по-нататъшно уточняване и изясняване на някои разпоредби, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1566/2007.

За тази цел е подходящо да бъде отменен Регламент (ЕО) № 1566/2007 и да бъде заменен с нов регламент.

(14)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за:

а)

риболовни кораби на Общността с обща дължина, надвишаваща 24 метра, от 1 януари 2010 г.;

б)

риболовни кораби на Общността с обща дължина, надвишаваща 15 метра, от 1 юли 2011 г.;

в)

регистрирани купувачи, регистрирани търгове или други юридически или физически лица, упълномощени от държавите-членки, които отговарят за първата продажба на рибни продукти с годишен финансов оборот от първите продажби на рибни продукти, надвишаващ 400 000 EUR, от 1 януари 2009 г.

2.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, буква а), настоящият регламент се прилага от дата преди 1 януари 2010 г. по отношение на риболовни кораби на Общността, които плават под флага на дадена държава-членка и са с обща дължина, надвишаваща 24 метра, ако съответната държава-членка го предвижда.

3.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, буква б), настоящият регламент се прилага от дата преди 1 юли 2011 г. по отношение на риболовни кораби на Общността, които плават под флага на дадена държава-членка и са с обща дължина, надвишаваща 15 метра, ако съответната държава-членка го предвижда.

4.   Независимо от датите, посочени в параграф 1, букви а) и б), държава-членка може да реши да прилага този регламент по отношение на кораби с дължина, равна на или по-малка от 15 метра, които плават под нейния флаг, преди тези дати съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета.

5.   Държавите-членки могат да сключат двустранни споразумения относно използването на системи за електронно отчитане по отношение на корабите под флага си във води под своя суверенитет или юрисдикция, при условие че корабите отговарят на всички правила, определени с настоящия регламент.

6.   Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби на Общността независимо от водите, в които осъществяват риболовни операции, или пристанищата, в които разтоварват.

7.   Настоящият регламент не се прилага за риболовни кораби на Общността, използвани изключително за експлоатация на аквакултури.

Член 2

Списък на оператори и кораби

1.   Всяка държава-членка съставя списък на регистрирани купувачи, регистрирани търгове или други юридически или физически лица, които е упълномощила и които отговарят за първата продажба на рибни продукти с годишен финансов оборот от рибни продукти, надвишаващ 400 000 EUR. 2007 г. ще бъде първата референтна година и списъкът се актуализира на 1 януари от текущата година (година n) въз основа на надвишаващия 400 000 EUR годишен финансов оборот от рибни продукти през година n-2. Този списък се публикува на официална интернет страница на държавата-членка.

2.   Всяка държава-членка съставя и периодично актуализира списъци на риболовните кораби от Общността, плаващи под нейния флаг, по отношение на които се прилагат разпоредбите от настоящия регламент в съответствие с член 1, параграфи 2, 3, 4 и 5. Списъците се публикуват на официална интернет страница на държавата-членка и са във формат, който ще бъде определен чрез консултации между държавите-членки и Комисията.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„риболовна операция“ означава всички дейности във връзка с търсенето на риба, хвърлянето, поставянето и изтеглянето на риболовно съоръжение и изваждането на улов от риболовното съоръжение;

2.

„съвместен план за разполагане“ означава план, излагащ оперативните ред и условия за разполагането на наличните средства за контрол и инспекция.

ГЛАВА II

ЕЛЕКТРОННО ПРЕДАВАНЕ

Член 4

Информация, която се предава от капитаните на корабите или техни представители

1.   Капитаните на риболовни кораби на Общността предават по електронен път до компетентните органи на държавата-членка на флага данни от корабния дневник и такива относно трансбордирането.

2.   Капитаните на риболовни кораби на Общността или техни представители предават по електронен път до компетентните органи на държавата на флага данните от декларацията за разтоварването.

3.   Когато риболовен кораб на Общността разтовари своя улов в държава-членка, различна от държавата-членка на флага, компетентните органи на държавата-членка на флага веднага след получаване препращат по електронен път данните от декларацията за разтоварване на компетентните органи на държавата-членка, в която е разтоварен уловът.

4.   Когато правилата на Общността изискват това, капитаните на риболовни кораби на Общността предават по електронен път до компетентния орган на държавата-членка на флага предварително уведомление за влизане в пристанището в момента, в който се изисква то да бъде изпратено.

5.   Когато кораб възнамерява да влезе в пристанище на държава-членка, различна от държавата-членка на флага, компетентните органи на държавата-членка на флага препращат по електронен път, незабавно след неговото получаване, предварителното уведомление, посочено в параграф 4, на компетентните органи на крайбрежната държава-членка.

Член 5

Информация, която се предава от юридически или физически лица, отговарящи за първата продажба или приемането

1.   Регистрирани купувачи, регистрирани търгове или други юридически или физически лица, упълномощени от държавите-членки, които отговарят за първата продажба на рибни продукти, предават по електронен път на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия е извършена първоначалната търговия, информацията, която се изисква да бъде записана в документа за продажба.

2.   Когато първоначалната търговия е извършена в държава-членка, различна от държавата-членка на флага, след получаването на съответната информация компетентните органи на държавата-членка, в която се извършва първоначалната търговия, осигуряват изпращането по електронен път на копие от данните от документа за продажба на компетентните органи на държавата-членка на флага.

3.   Когато първоначалната търговия с рибни продукти не е извършена в държавата-членка, където продуктите са разтоварени, веднага след получаване на съответната информация, държавата-членка, в която се извършва първоначалната търговия, осигурява изпращането по електронен път на копие от данните от документа за продажба на следните органи:

а)

компетентните органи на държавата-членка, в която са разтоварени рибните продукти, и

б)

компетентните органи на държавата-членка на флага на кораба, който е разтоварил рибните продукти.

4.   Титулярят на декларацията за приемане изпраща по електронен път на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия физически е осъществено приемането, информацията, която се изисква да бъде записана в тази декларация.

Член 6

Периодичност на предаване на данни

1.   Капитанът предава информация от електронния корабен дневник на компетентните органи на държавата-членка на флага най-малко ежедневно не по-късно от 24:00 часа, дори когато няма улов. Той изпраща също такава информация:

а)

по искане на компетентния орган на държавата-членка на флага;

б)

веднага след като последната риболовна операция е приключила;

в)

преди влизане в пристанище;

г)

по време на всяка инспекция в открито море;

д)

по време на събития, определени в законодателството на Общността или от държавата на флага.

2.   Капитанът може да предава корекции, направени в електронния корабен дневник и в декларациите за трансбордиране до последното предаване, осъществено в края на риболовната експедиция, и преди влизането в пристанище. Корекциите трябва да бъдат лесни за идентифициране. Всички оригинални данни от електронния корабен дневник и корекциите на тези данни се съхраняват от компетентните органи на държавата-членка на флага.

3.   Капитанът или негови представители предават по електронен път декларация за разтоварването веднага след като декларацията за разтоварването е била съставена.

4.   Капитаните на трансбордиращия кораб и на приемащия кораб предават по електронен път данни за трансбордирането веднага след неговото извършване.

5.   Капитанът съхранява копие от информацията, посочена в параграф 1, на борда на риболовния кораб през цялото времетраене на всяко отсъствие от пристанище и до момента, в който декларацията за разтоварване е била изпратена.

6.   Когато риболовният кораб е в пристанище, не превозва риба на борда и капитанът е изпратил декларацията за разтоварване, предаването съгласно параграф 1 от настоящия член може да бъде временно прекратено при условие, че предварително се изпрати уведомление до центъра за наблюдение на риболова на държавата-членка на флага. Предаването започва отново, когато корабът напусне пристанището. Не се изисква предварително уведомление за кораби, екипирани и предаващи данни с VMS (система за наблюдение на корабите).

Член 7

Формат за предаване на данни от кораб на компетентния орган на неговата държава на флага

Всяка държава-членка определя формата за предаване на данните на нейните компетентни органи от страна на корабите, плаващи под неин флаг.

Член 8

Връщане на съобщения

Държавите-членки осигуряват изпращането на обратни съобщения на корабите, плаващи под техен флаг, за всяко предаване на информация от корабния дневник, данни за трансбордирането и разтоварванията. Обратното съобщение съдържа потвърждение на получаването.

ГЛАВА III

ОСВОБОЖДАВАНИЯ

Член 9

Освобождавания

1.   Държава-членка може да освобождава капитани на кораби, плаващи под неин флаг, от задълженията, посочени в член 4, параграф 1 и от задължението да притежават средства за електронно предаване на данни на борда, както е посочено в член 1, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1966/2006, когато те отсъстват от пристанището за 24 часа или по-малко във водите под неин суверенитет или юрисдикция, при условие че не разтоварват своя улов извън територията на държавата-членка на флага.

2.   Капитаните на риболовни кораби на Общността, които записват и докладват по електронен път данни за своите риболовни дейности, са освободени от задължението да попълват на хартиен носител корабен дневник, декларации за разтоварване и за трансбордиране.

3.   Капитани на кораби на Общността или техни представители, които разтоварват своя улов в държава-членка, различна от държавата-членка на флага, се освобождават от изискването за представяне на декларация за разтоварване на хартиен носител на крайбрежната държава-членка.

4.   Държавите-членки могат да сключват двустранни споразумения относно използването на системи за електронно отчитане на кораби, плаващи под техен флаг, във водите под техен суверенитет или юрисдикция. Корабите, попадащи в приложното поле на такива споразумения, се освобождават от попълването на корабен дневник на хартиен носител в тези води.

5.   Капитани на кораби на Общността, които записват в своите електронни корабни дневници информация за риболовното усилие, изисквана съгласно член 19б от Регламент (ЕИО) № 2847/93, се освобождават от задължението да предават отчети за риболовното усилие по телекс, VMS, факс, телефон или радио.

ГЛАВА IV

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

Член 10

Разпоредби в случай на техническа неизправност или нефункциониране на системите за електронно записване и отчитане

1.   В случай на техническа неизправност или нефункциониране на системата за електронно записване и отчитане, капитанът или собственикът на кораба, или техен представител съобщава на компетентните органи на държавата-членка на флага ежедневно и не по-късно от 24.00 часа по начин, установен от държавата-членка на флага, информацията от корабния дневник, декларацията за разтоварване и декларацията за трансбордиране, дори когато няма улов. Данни се изпращат също:

а)

по искане на компетентния орган на държавата на флага;

б)

веднага след като последната риболовна операция е приключила;

в)

преди влизане в пристанище;

г)

по време на всяка инспекция в открито море;

д)

по време на събития, определени в законодателството на Общността или от държавата на флага.

2.   Компетентните органи на държавата-членка на флага актуализират електронния корабен дневник веднага след получаване на информацията, посочена в параграф 1.

3.   Риболовен кораб на Общността не може да напуска пристанище при техническа неизправност или нефункциониране на системата за електронно записване и отчитане преди тя да функционира така, че да удовлетвори компетентните органи на държавата-членка на флага, или преди по друг начин да му бъде разрешено от компетентните органи на държавата-членка на флага. Ако тя даде разрешение на риболовен кораб, който плава под неин флаг, да напусне пристанище в крайбрежна държава-членка, държавата-членка на флага незабавно уведомява крайбрежната държава-членка за това.

Член 11

Неполучаване на информация

1.   Когато компетентните органи на държава-членка на флага не са получили предаване на информация в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2, те уведомяват за това, колкото може по-скоро, капитана или собственика на кораба, или техен представител. Ако по отношение на конкретен кораб тази ситуация се повтори повече от три пъти в рамките на една година, държавата-членка на флага осигурява проверката на въпросната система за електронно отчитане. Засегнатата държава-членка разследва въпроса, за да установи защо информацията не е получена.

2.   Когато компетентните органи на държава-членка на флага не са получили предаване на информация в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2, и последната позиция, получена чрез системата за наблюдение на корабите, е от водите на крайбрежна държава-членка, те уведомяват за това, колкото може по-скоро, компетентните органи на тази крайбрежна държава-членка.

3.   Веднага след получаване на уведомлението капитанът или собственикът на кораба, или техен представител изпраща всички данни, за които е получено уведомление в съответствие с параграф 1, на компетентните органи на държавата-членка на флага.

Член 12

Липса на достъп до информация

1.   Когато компетентните органи на крайбрежна държава-членка наблюдават в свои води кораб, плаващ под флага на друга държава-членка, и не могат да получат достъп до корабния дневник или до данните за трансбордиране съгласно член 15, те изискват от компетентните органи на държавата-членка на флага да осигурят достъп.

2.   Ако в рамките на четири часа от момента на подаване на искането посоченият в параграф 1 достъп не бъде осигурен, крайбрежната държава-членка уведомява държавата-членка на флага. След получаване на уведомлението държавата-членка на флага незабавно изпраща на крайбрежната държава-членка информацията чрез наличните електронни средства.

3.   Ако крайбрежната държава-членка не получи посочената в параграф 2 информация, капитанът или собственикът на кораба, или техен представител изпраща информацията и копие от посоченото в член 8 обратно съобщение на компетентните органи на крайбрежната държава-членка при искане от страна на последните и чрез наличните електронни средства.

4.   Ако капитанът или собственикът на кораба, или техен представител не може да предостави на компетентните органи на крайбрежната държава-членка копие от посоченото в член 8 обратно съобщение, риболовните дейности на съответния кораб във водите на крайбрежната държава-членка биват забранени, докато капитанът или негов представител може да представи на тези органи копие от обратното съобщение или информацията по член 6, параграф 1.

Член 13

Информация за функционирането на системата за електронно отчитане

1.   Държавите-членки поддържат бази данни за функционирането на своите системи за електронно отчитане. Тези бази данни съдържат най-малко следната информация:

а)

списък на плаващите под техен флаг риболовни кораби, чиито системи за електронно отчитане са имали техническа неизправност или не са функционирали;

б)

брой предавания от електронния корабен дневник на ден и среден брой получени предавания за кораб, разпределени по държава-членка на флага;

в)

брой получени предавания на декларации за разтоварване, декларации за трансбордиране, декларации за приемане и документи за продажби, разпределени по държава на флага.

2.   Резюмета на информацията за функционирането на системите за електронно отчитане на държавите-членки се изпращат на Комисията по нейно искане във формат и на интервали, които се определят при консултации между държавите-членки и Комисията.

ГЛАВА V

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Член 14

Формат за обмен на информация между държавите-членки

1.   Информацията се обменя между държавите-членки, като се използва форматът, определен в приложението, който се основава на метаезика XML.

2.   Корекциите на информацията, посочена в параграф 1, се идентифицират ясно.

3.   Когато държава-членка получи електронна информация от друга държава-членка, тя осигурява изпращането на обратно съобщение до компетентните органи на тази държава-членка. Обратното съобщение съдържа потвърждение на получаването.

4.   Елементите на данни в приложението, които са задължителни за записване в корабния дневник от страна на капитаните в съответствие с правилата на Общността, са също със задължителен характер при обмена между държавите-членки.

Член 15

Достъп до информация

1.   Държавата-членка на флага осигурява на крайбрежната държава-членка онлайн достъп в реално време до информация от електронния корабен дневник и декларацията за разтоварване на корабите, плаващи под неин флаг, когато провеждат риболовни операции във водите под суверенитета или юрисдикцията или влизат в пристанище на крайбрежната държава-членка.

2.   Посочената в параграф 1 информация обхваща най-малко данните от последното тръгване от пристанище до момента, в който разтоварването е приключило. Информация от риболовни операции за предходните 12 месеца се предоставя при поискване.

3.   Капитанът на риболовен кораб на Общността трябва да има обезопасен 24-часов достъп, седем дни в седмицата, до електронната информацията от своя собствен корабен дневник, съхранявана в базата данни на държавата-членка на флага.

4.   Крайбрежната държава-членка предоставя на патрулен кораб за наблюдение на риболова на друга държава-членка онлайн достъп до своята база данни за корабните дневници в контекста на съвместен план за разполагане.

Член 16

Обмен на информация между държави-членки

1.   Достъпът до информация, посочен в член 15, параграф 1, се осъществява чрез обезопасена 24-часова интернет връзка, седем дни в седмицата.

2.   Държавите-членки обменят съответната техническа информация, за да гарантират взаимен достъп до електронните корабни дневници.

3.   Държавите-членки:

а)

гарантират, че получените в съответствие с настоящия регламент данни се съхраняват при пълна сигурност в компютърни бази данни и че предприемат всички необходими мерки, за да бъдат разглеждани като поверителни;

б)

вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.

Член 17

Единен орган

1.   Във всяка държава-членка единен орган отговаря за предаването, получаването, управлението и обработката на цялата информация, обхваната от настоящия регламент.

2.   Държавите-членки обменят списъци и информация за контакт на органите, посочени в параграф 1, и информират Комисията за това.

3.   Всички промени в информацията, посочена в параграфи 1 и 2, се съобщават без отлагане на Комисията и на останалите държави-членки.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 1566/2007 се отменя.

2.   Позовавания на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2008 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6.

(5)  ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 46.


ПРИЛОЖЕНИЕ (1)

ФОРМАТ ЗА ОБМЕН НА ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИЯ

Име на елемент или атрибут

Код

Описание и съдържание

Задължителен (C)/Задължителен ако (CIF) (2)/Незадължителен (O) (3)

1

Съобщение ERS (система за електронно отчитане)

 

 

 

2

Начало на съобщението

ERS

Етикет, указващ начало на съобщение ERS

C

3

Адрес

AD

Дестинация на съобщението (alpha-3 код ISO на държавата)

C

4

От

FR

Държава, предаваща информацията (alpha-3 код ISO на държавата)

C

5

Номер на съобщението (записа)

RN

Сериен номер на съобщението (формат CCC99999999)

C

6

Дата на съобщението (записа)

RD

Дата на предаване на съобщението (ГГГГ-ММ-ДД)

C

7

Час на съобщението (записа)

RT

Час на предаване на съобщението (ЧЧ:ММ по UTC)

C

8

Тип на съобщението

TM

Тип на съобщението (Корабен дневник: тип = LOG, Потвърждение: тип = RET, Корекция: тип = COR или документи за продажба: тип = SAL)

C

9

Тестово съобщение

TS

Наличието указва, че съобщението е тестово

CIF TEST

10

 

 

 

 

11

Когато типът на съобщението е RET (TM = RET)

 

RET е съобщение за потвърждаване

 

12

Следните атрибути трябва да бъдат уточнени

 

Съобщението потвърждава доброто или лошо получаване на съобщението, идентифицирано с RN

 

13

Номер на изпратеното съобщение

RN

Сериен номер на съобщението, чието получаване е потвърдено от получилия го център за мониторинг на риболова (CCC99999999)

C

14

Статус на обратното съобщение

RS

Указва статуса на полученото съобщение/отчет. Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

15

Причина за отхвърляне (ако има такава)

RE

Свободен текст, даващ обяснение за отхвърлянето

O

16

 

 

 

 

17

Когато типът на съобщението е COR (TM = COR)

 

COR е съобщение за корекция

 

18

Следните атрибути трябва да бъдат уточнени

 

Съобщението коригира предишно съобщение, информацията, съдържаща се в съобщението, напълно заменя предишното съобщение, идентифицирано с RN

 

19

Номер на оригиналното съобщение

RN

Номер на съобщението, което се коригира (формат CCC99999999)

C

20

Причина за корекцията

RE

Списъкът с кодове се намира на адрес http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

O

21

 

 

 

 

22

Когато типът на съобщението е: LOG

(TM = LOG)

 

LOG е декларация от корабния дневник

 

23

Следните атрибути трябва да бъдат уточнени

 

LOG съдържа една или повече от следните декларации: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN

 

24

Начало на записа от корабния дневник

LOG

Етикет, указващ начало на запис от корабния дневник

C

25

Номер на кораба в регистъра на флота на Общността (CFR)

IR

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра.

C

26

Основна идентификация на кораба

RC

Международна радиопозивна

CIF CFR не е актуализиран

27

Външна идентификация на кораба

XR

Страничен (корпусен) регистрационен номер на кораба

O

28

Име на кораба

NA

Име на кораба

O

29

Име на капитана

MA

Име на капитана (всяка промяна по време на пътуването да бъде изпратена в следващото предаване LOG)

C

30

Адрес на капитана

MD

Адрес на капитана (всяка промяна по време на пътуването да бъде изпратена в следващото предаване LOG)

C

31

Държава, в която е регистриран

FS

Държава на флага, в която корабът е регистриран. alpha-3 код ISO на държавата

C

32

 

 

 

 

33

DEP: елемент на декларация

 

Изисква се при всяко заминаване от пристанище да се изпрати в следващото съобщение

 

34

Начало на декларация за заминаване

DEP

Етикет, указващ начало на декларация за заминаване от пристанище

C

35

Дата

DA

Дата на заминаване (ГГГГ-ММ-ДД)

C

36

Час

TI

Час на заминаване (ЧЧ:ММ по UTC)

C

37

Име на пристанището

PO

Код на пристанището (alpha-2 код ISO на държавата + 3-буквения код на пристанището).

Списъкът с кодове на пристанища (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

38

Очаквана дейност

AA

Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

CIF се изисква докладване на усилието за предвидената дейност

39

Вид съоръжение

GE

Буквен код съгласно Международна стандартна статистическа класификация на риболовните съоръжения на ФАО

CIF е предвидена риболовна дейност

40

Поддекларация на улова на борда (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

CIF има улов на борда на кораба

41

 

 

 

 

42

FAR: декларация на риболовна дейност

 

Изисква се до полунощ на всеки ден в морето или в отговор на запитване от държавата на флага

 

43

Начало на декларация на отчет за риболовна дейност

FAR

Етикет, указващ начало на декларация на отчет за риболовна дейност

C

44

Маркер за последен отчет

LR

Маркер, който указва, че това е последният отчет FAR, който ще бъде изпратен (LR = 1)

CIF последно съобщение

45

Маркер за инспекция

IS

Маркер, който указва, че този отчет за риболовна дейност е получен след инспекция, проведена на борда на кораба. (IS = 1)

CIF е била проведена инспекция

46

Дата

DA

Дата, за която се докладват риболовни дейности, докато корабът е в морето (ГГГГ-ММ-ДД)

C

47

Час

TI

Начален час на риболовната дейност (ЧЧ:ММ по UTC)

O

48

Поддекларация за съответната зона

RAS

Указва се, ако не е извършен улов (за цели на риболовното усилие). Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS)

CIF

49

Риболовни операции

FO

Брой на риболовните операции

O

50

Време за риболов

DU

Продължителност на риболовната дейност в минути — определена като време за риболов, равно на брой часове в морето минус времето, изразходвано за отиване до риболовната зона, за пътуване между риболовните зони и връщане от риболовната зона, маневриране, неактивност или чакане за поправка

CIF се изисква (3)

51

Поддекларация на риболовно съоръжение

GEA

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на GEA)

CIF ако са взети

52

Поддекларация за загуба на риболовно съоръжение

GLS

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на GLS)

CIF се изисква от правилата (3)

53

Поддекларация на улова (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

CIF е уловена риба

54

 

 

 

 

55

RLC: декларация за преместване

 

Използва се когато улов (целият или част от него) е прехвърлен или преместен от поделено риболовно съоръжение на кораб или от корабния трюм или риболовното му съоръжение в затворена мрежа, контейнер или клетка (извън кораба), в която живият улов се запазва до разтоварването

 

56

Начало на декларация на преместване

RLC

Етикет, указващ начало на декларация на преместване

C

57

Дата

DA

Дата на преместването на улова, докато корабът е в морето (ГГГГ-ММ-ДД)

CIF

58

Час

TI

Час на преместване (ЧЧ:ММ по UTC)

CIF

59

CFR номер на приемащия кораб

IR

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра.

CIF съвместна риболовна операция и кораб от ЕС

60

Радиопозивна на приемащия кораб

TT

Международна радиопозивна на приемащия кораб

CIF съвместна риболовна операция

61

Държава на флага на приемащия кораб

TC

Държава на флага на кораба, приемащ улова (alpha-3 код ISO на държавата)

CIF съвместна риболовна операция

62

CFR номер(а) на друг(и) партньорски кораб(и)

RF

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра.

CIF съвместна риболовна операция и партньор е кораб от ЕС

63

Радиопозивни на други партньорски кораби

TF

Международна радиопозивна на партньорски кораб(и)

CIF съвместна риболовна операция и други партньори

64

Държава на флага на другия(те) партньорски кораб(и)

FC

Държава на флага на партньорския(те) кораб(и) (alpha-3 код ISO на държавата)

CIF съвместна риболовна операция и други партньори

65

Преместен във

RT

3-буквеният код на дестинации за преместване (затворена мрежа: KNE, клетка: CGE и др.) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

CIF

66

Поддекларация POS

POS

Местоположение на трансфера (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

CIF

67

Поддекларация на улова (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

Количество преместена риба (вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

CIF

68

 

 

 

 

69

TRA: декларация за трансбордиране

 

За всяко трансбордиране на улов се изисква декларация от трансбордиращия и приемащия кораб

 

70

Начало на декларация за трансбордиране

TRA

Етикет, указващ начало на декларация за трансбордиране

C

71

Дата

DA

Начало на TRA (ГГГГ-ММ-ДД)

C

72

Час

TI

Начало на TRA (ЧЧ:ММ по UTC)

C

73

Поддекларация за съответната зона

RAS

Географската зона, в която се извършва трансбордирането. Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

CIF ако се извършва в морето

74

Име на пристанището

PO

Код на пристанището (alpha-2 код ISO на държавата + 3-буквения код на пристанището). Списъкът с кодове на пристанища (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

CIF ако се извършва в пристанище

75

CFR номер на приемащия кораб

IR

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на регистрация в ЕС, а X е буква или цифра.

CIF риболовен кораб

76

Трансбордиране: приемащ кораб

TT

Ако е трансбордиращият кораб — международна радиопозивна на приемащия кораб

C

77

Трансбордиране: държава на флага на приемащия кораб

TC

Ако е трансбордиращият кораб — държава на флага на кораба, приемащ трансбордирането (alpha-3 код ISO на държавата)

C

78

CFR номер на трансбордиращия кораб

RF

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра.

CIF кораб на Общността

79

Трансбордиране: (трансбордиращ) кораб

TF

Ако е приемащият кораб — международна радиопозивна на трансбордиращия кораб

C

80

Трансбордиране: държава на флага на трансбордиращия кораб

FC

Ако е приемащия кораб — държава на флага на трансбордиращия кораб (alpha-3 код ISO на държавата)

C

81

Поддекларация POS

POS

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

CIF се изисква (3) (води на NEAFC и NAFO)

82

Трансбордиран улов (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

C

83

 

 

 

 

84

COE: декларация за навлизане в зона

 

Ако се извършва риболов в зона за възстановяване на запасите или в западни води

 

85

Начало на декларация за усилие: навлизане в зона

COE

Етикет, указващ начало на декларация за навлизане в зоната на риболовно усилие

C

86

Дата

DA

Дата на навлизане (ГГГГ-ММ-ДД)

C

87

Час

TI

Час на навлизане (ЧЧ:ММ по UTC)

C

88

Целеви видове

TS

Целеви видове в зоната (дънни, пелагични, пектени, раци)

Пълният списък с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

89

Поддекларация за съответната зона

RAS

Географско местоположение на кораба.

Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

C

90

Поддекларация на улова на борда (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

O

91

COX: декларация за напускане на зона

 

Ако се извършва риболов в зона за възстановяване на запасите или в западни води

 

92

Начало на декларация за усилие: напускане на зона

COX

Етикет, указващ начало на декларация за напускане на зоната на риболовно усилие

C

93

Дата

DA

Дата на напускане (ГГГГ-ММ-ДД)

C

94

Час

TI

Час на напускане (ЧЧ:ММ по UTC)

C

95

Целеви видове

TS

Целеви видове в зоната (дънни, пелагични, пектени, раци).

Пълният списък с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

CIF не се провеждат други риболовни дейности

96

Поддекларация за съответната зона

RAS

Географско местоположение на кораба. Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

CIF не се провеждат други риболовни дейности

97

Поддекларация на позиция

POS

Позиция на напускането (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

C

98

Поддекларация на улов

SPE

Улов, извършен в зоната (вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

O

99

 

 

 

 

100

CRO: декларация за преминаване през зона

 

Ако се преминава през зони за възстановяване на запасите или от западни води

 

101

Начало на декларация за усилие: преминаване през зона

CRO

Етикет, указващ начало на декларация за преминаване през зоната на риболовно усилие (не се извършват риболовни операции). Единствено трябва да се уточни DA TI POS в декларациите COE и COX

C

102

Декларация за навлизане в зона

COE

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на COE)

C

103

Декларация за напускане на зона

COX

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на COX)

C

104

 

 

 

 

105

TRZ: декларация за трансзонален риболов

 

Ако се провежда трансзонален риболов

 

106

Начало на декларация за усилие: трансзонален риболов

TRZ

Етикет, указващ начало на декларация за трансзонален риболов

C

107

Декларация за навлизане

COE

Първо навлизане (вж. подробности за поделементите и атрибутите на COE)

C

108

Декларация за напускане

COX

Последно напускане (вж. подробности за поделементите и атрибутите на COX)

C

109

 

 

 

 

110

INS: декларация за инспекция

 

Предоставя се от властите, но не от капитана

 

111

Начало на декларация за инспекция

INS

Етикет, указващ начало на поддекларация за инспекция

O

112

Държава на инспекцията

IC

alpha-3 код ISO на държавата

O

113

Определен инспектор

IA

Всяка държава предоставя 4-цифрения номер, идентифициращ техния инспектор

O

114

Дата

DA

Дата на инспекцията (ГГГГ-ММ-ДД)

O

115

Час

TI

Час на инспекцията (ЧЧ:ММ по UTC)

O

116

Поддекларация на позиция

POS

Позиция на инспекцията (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

O

117

 

 

 

 

118

DIS: декларация за изхвърляне

 

 

CIF се изисква (3) (NEAFC, NAFO)

119

Начало на декларация за изхвърляне

DIS

Етикет, съдържащ подробности за изхвърлената риба

C

120

Дата

DA

Дата на изхвърлянето (ГГГГ-ММ-ДД)

C

121

Час

TI

Час на изхвърлянето (ЧЧ:ММ по UTC)

C

122

Поддекларация на позиция

POS

Позиция по време на изхвърлянето (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

C

123

Поддекларация за изхвърлената риба

SPE

Изхвърлена риба (вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

C

124

 

 

 

 

125

PRN: декларация за предварително уведомление за връщане

 

Предава се преди връщане в пристанище или ако се изисква от правилата на Общността

CIF се изисква (3)

126

Начало на предварително уведомление

PRN

Етикет, указващ начало на декларация за предварително уведомление

C

127

Прогнозна дата

PD

Предвидена дата на пристигане/преминаване (ГГГГ-ММ-ДД)

C

128

Прогнозен час

PT

Предвиден час на пристигане/преминаване (ЧЧ:ММ по UTC).

C

129

Име на пристанището

PO

Код на пристанището (2-буквения код на държавата (alpha-2 код ISO на държавата) + 3-буквения код на пристанището). Списъкът с кодове на пристанища (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

130

Поддекларация за съответната зона

RAS

Зона за риболов, която да се използва за предварително уведомление за атлантическа треска. Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

CIF в Балтийско море

131

Прогнозна дата на разтоварване

DA

Предвидена дата на разтоварване (ГГГГ-ММ-ДД) в района на Балтийско море

CIF в Балтийско море

132

Прогнозен час на разтоварване

TI

Предвиден час на разтоварване (ЧЧ:ММ по UTC) в района на Балтийско море

CIF в Балтийско море

133

Поддекларации на улова на борда (списък на поддекларации на видовете SPE)

SPE

Улов на борда (ако е пелагичен има нужда от зона ICES). (Вж. подробности за поддекларация SPE)

C

134

Поддекларация на позиция

POS

Позиция при навлизане/напускане на зона/участък. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS).

CIF

135

 

 

 

 

136

EOF: декларация за приключване на риболов

 

Предава се незабавно след последната риболовна операция и преди връщане в пристанище и разтоварване на рибата

 

137

Начало на знак за приключване на декларация на улова

EOF

Етикет, указващ приключване на риболовни операции преди завръщане в пристанище

C

138

Дата

DA

Дата на приключване (ГГГГ-ММ-ДД)

C

139

Час

TI

Час на приключване (ЧЧ:ММ по UTC)

C

140

 

 

 

 

141

RTP: декларация на връщане в пристанище

 

Предава се при влизане в пристанище след PRN декларация и преди разтоварване

 

142

Начало на декларация на връщане в пристанище

RTP

Етикет, указващ връщането в пристанището в края на риболовния рейс

C

143

Дата

DA

Дата на връщане (ГГГГ-ММ-ДД)

C

144

Час

TI

Час на връщане (ЧЧ:ММ по UTC)

C

145

Име на пристанището

PO

Списъкът с кодове на пристанища (alpha-2 код ISO на държавата + 3-буквения код на пристанището) (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

146

Причина за връщането

RE

Причина за връщането в пристанището (напр. прибиране, попълване на запасите, разтоварване). Списъкът с кодове на причините ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

CIF

147

 

 

 

 

148

LAN: декларация за разтоварване

 

Предава се след разтоварване на улова

 

149

Начало на декларация за разтоварване

LAN

Етикет, указващ начало на декларация за разтоварване

C

150

Дата

DA

(ГГГГ-ММ-ДД) – дата на разтоварването

C

151

Час

TI

ЧЧ:ММ по UTC – час на разтоварването

C

152

Длъжност на лицето, предаващо декларацията

TS

3 буквен код (MAS: капитан, REP: неговия представител, AGE: агент)

C

153

Име на пристанището

PO

Код на пристанището (2-буквения код на държавата (alpha-2 код ISO на държавата) + 3-буквения код на пристанището). Списъкът с кодове на пристанища (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

154

Поддекларация на разтоварения улов (списък на SPE с поддекларации PRO)

SPE

Видове, зони на риболов, разтоварено тегло, съответни съоръжения и представяния (вж. подробности за поделементите и атрибутите на SPE)

C

155

 

 

 

 

156

POS: поддекларация на позиция

 

 

 

157

Начало на поддекларация на позиция

POS

Етикет, съдържащ координатите на географската позиция

C

158

Ширина (десетична)

LT

Ширина, изразена съгласно формат WGS84, използван за VMS

C

159

Дължина (десетична)

LG

Дължина, изразена съгласно формат WGS84, използван за VMS

C

160

 

 

 

 

161

GEA: Поддекларация за разполагане на риболовно съоръжение

 

 

 

162

Начало на поддекларация на разполагане на риболовно съоръжение

GEA

Етикет, съдържащ координатите на географската позиция

C

163

Вид съоръжение

GE

Код на съоръжението съгласно Международна стандартна статистическа класификация на риболовните съоръжения на ФАО

C

164

Размер на отвора

ME

Размер на отвора (в милиметри)

CIF съоръжението има отвори, които са предмет на изискване за размер

165

Капацитет на съоръжението

GC

Размер и брой на риболовните съоръжения

CIF се изисква за вида разположено риболовно съоръжение

166

Риболовни операции

FO

Брой риболовни операции (замятания) за период от 24 часа

CIF ако корабът е лицензиран за риболов на дълбоководни запаси

167

Време за риболов

DU

Брой часове, през които съоръжението е било разположено

CIF ако корабът е лицензиран за риболов на дълбоководни запаси

168

Поддекларация за потапяне на риболовното съоръжение

GES

Поддекларация за потапяне на риболовното съоръжение (вж. подробности за поделементите и атрибутите на GES)

CIF се изисква (3) (кораб, използващ статично или закотвено съоръжение)

169

Поддекларация за изваждане на риболовното съоръжение

GER

Поддекларация за изваждане на риболовното съоръжение (вж. подробности за поделементите и атрибутите на GER)

CIF се изисква (3) (кораб, използващ статично или закотвено съоръжение)

170

Поддекларация за разполагане на хрилна мрежа

GIL

Поддекларация за разполагане на хрилна мрежа (вж. подробности за поделементите и атрибутите на GIL)

CIF корабът има разрешителни за зони IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k и XII на ICES

171

Дълбочини на риболова

FD

Разстоянието от повърхността на водата до най-ниската част на риболовното съоръжение (в метри). Прилага се за кораби, използващи теглени съоръжения, парагади и закотвени мрежи

CIF дълбоководен риболов и в норвежки води

172

Среден брой куки, използвани върху парагадите

NH

Средният брой куки, използвани върху парагадите

CIF дълбоководен риболов и в норвежки води

173

Средната дължина на мрежите

GL

Средната дължина на мрежите при използване на закотвени мрежи (в метри)

CIF дълбоководен риболов и в норвежки води

174

Средната височина на мрежите

GD

Средната височина на мрежите при използване на закотвени мрежи (в метри)

CIF дълбоководен риболов и в норвежки води

175

 

 

 

 

176

GES: Поддекларация за потапяне на риболовно съоръжение

 

 

CIF се изисква от правилата (3)

177

Начало на поддекларация на позиция

GES

Етикет, съдържащ информация за потапяне на риболовно съоръжение

C

178

Дата

DA

Дата на потапяне на риболовното съоръжение (ГГГГ-ММ-ДД)

C

179

Час

TI

Час на потапяне на риболовното съоръжение (ЧЧ:ММ по UTC)

C

180

Поддекларация POS

POS

Позиция на потапяне на съоръжението (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

C

181

 

 

 

 

182

GER: Поддекларация за изваждане на риболовно съоръжение

 

 

CIF се изисква от правилата (3)

183

Начало на поддекларация на позиция

GER

Етикет, съдържащ информация за изваждане на риболовно съоръжение

C

184

Дата

DA

Дата на изваждане на риболовното съоръжение (ГГГГ-ММ-ДД)

C

185

Час

TI

Час на изваждане на риболовното съоръжение (ЧЧ:ММ по UTC)

C

186

Поддекларация POS

POS

Позиция, където е извадено риболовното съоръжение (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

C

187

GIL: Поддекларация за разполагане на хрилна мрежа

 

 

CIF корабът има разрешителни за зони IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k и XII на ICES

188

Начало на поддекларация на хрилна мрежа

GIL

Етикет, указващ разполагане на хрилна мрежа

 

189

Номинална дължина на една мрежа

NL

Информация, която трябва да бъде записвана по време на всеки риболовен рейс (в метри)

C

190

Брой мрежи

NN

Брой мрежи в комплекта

C

191

Брой на комплектите

FL

Брой на разположените комплекти

C

192

Поддекларация POS

POS

Позицията на всеки разположен комплект (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

C

193

Дълбочина на всеки разположен комплект

FD

Дълбочина на всеки разположен комплект (разстоянието от повърхността на водата до най-ниската част на риболовното съоръжение)

C

194

Време на потапяне на всеки разположен комплект

ST

Време на потапяне на всеки разположен комплект

C

195

 

 

 

 

196

GLS: Поддекларация за загуба на риболовно съоръжение

 

Загуба на закотвено съоръжение

CIF се изисква от правилата (3)

197

Начало на поддекларация GLS

GLS

Данни за загуба на закотвено съоръжение

 

198

Дата, на която е загубено риболовното съоръжение

DA

Дата, на която е загубено риболовното съоръжение (ГГГГ-ММ-ДД)

C

199

Брой единици

NN

Брой на загубените съоръжения

CIF

200

Поддекларация POS

POS

Последна известна позиция на риболовното съоръжение (вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS)

CIF

201

 

 

 

 

202

RAS: Поддекларация за съответната зона

RAS

Съответна зона в зависимост от съответното изискване за докладване — поне едно поле трябва да бъде попълнено. Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

CIF

203

Зона на ФАО

FA

Зона на ФАО (напр. 27)

CIF

204

Подзона на ФАО (ICES)

SA

Подзона на ФАО (ICES) (напр. 3)

CIF

205

Участък на ФАО (ICES)

ID

Участък на ФАО (ICES) (напр. d)

CIF

206

Подучастък на ФАО (ICES)

SD

Подучастък на ФАО (ICES) (напр. 24) (т.е 27.3.d.24 , заедно с кодовете по-горе)

CIF

207

Икономическа зона

EZ

Икономическа зона

CIF

208

Статистически квадрант на ICES

SR

Статистически квадрант на ICES (напр. 49E6)

CIF

209

Зона на риболовно усилие

FE

Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

CIF

210

Поддекларация на позиция

POS

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на POS).

CIF

211

 

 

 

 

212

SPE: поддекларация на видовете

 

Агрегирано количество по видове

 

213

Начало на поддекларация SPE

SPE

Подробности за улова по видове

C

214

Име на видовете

SN

Име на вида (alpha-3 код на ФАО)

C

215

Тегло на рибата

WT

В зависимост от контекста този елемент е един от следните:

1.

Общото тегло на рибата (в килограми) през периода на улова

2.

Общото тегло на рибата (в килограми) на борда (агрегирано) или

3.

Общото тегло на разтоварената риба (в килограми)

CIF видовете не са преброени

216

Брой риби

NF

Брой риби (когато уловът трябва да бъде регистриран по брой риби, например сьомга, тон)

CIF

217

Количество, държано в мрежите

NQ

Оценка на количеството, държано в мрежите т.е. не в трюма

O

218

Брой риби, държани в мрежите

NB

Оценка на броя риби, държани в мрежите т.е. не в трюма

O

219

Поддекларация за съответната зона

RAS

Географската зона, в която е извършена по-голямата част от улова.

Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

C

220

Вид съоръжение

GE

Буквен код съгласно „Международна стандартна статистическа класификация на риболовните съоръжения“ на ФАО

CIF декларация за разтоварване само за някои видове и зони на улов

221

Поддекларация на преработка

PRO

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на PRO)

CIF за декларация за разтоварване (трансбордиране)

222

 

 

 

 

223

PRO: поддекларация на преработка

 

Преработка/представяне за всеки разтоварен вид

 

224

Начало на поддекларация на преработка

PRO

Етикет, съдържащ подробности за преработката на рибата

C

225

Категория на рибата според това колко е прясна

FF

Категория на рибата според това колко е прясна (A, B, E)

C

226

Състояние на съхраняване

PS

Буквен код за състоянието на рибата т.е. жива, замразена, осолена. Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

227

Представяне на рибата

PR

Буквен код на представянето на продукта (отразява начина на преработка): да се използват кодовете на уебсайта на ЕО, като точното им местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

228

Вид опаковка

TY

3 буквен код (CRT = кашони, BOX = кутии, BGS = торби, BLC = блокове)

CIF (LAN или TRA)

229

Брой опаковани единици

NN

Брой опаковани единици: картони, кутии, торби, контейнери, блокове и др.

CIF (за LAN или TRA)

230

Средно тегло на опакована единица

AW

Тегло на продукта (kg)

CIF (за LAN или TRA)

231

Коефициент на преобразуване

CF

Цифров коефициент, който се прилага за преобразуването на преработеното тегло на рибата в живо тегло

O

232

 

 

 

 

233

Когато типът на съобщението е SAL (TM = SAL)

 

SAL е съобщение за продажба

 

234

Следните атрибути трябва да бъдат уточнени

 

Съобщението за продажба може да бъде запис на документ за продажба или запис на приемане

 

235

Начало на запис за продажба

SAL

Етикет, указващ начало на запис за продажба

C

236

Номер на кораба в регистъра на флота на Общността

IR

Във формат AAAXXXXXXXXX, като A е главна буква на държавата на първата регистрация в ЕС, а X е буква или цифра

C

237

Радиопозивна на кораба

RC

Международна радиопозивна

CIF CFR не е актуализиран

238

Външна идентификация на кораба

XR

Страничен (корпусен) регистрационен номер на кораба, който е разтоварил рибата

O

239

Държава, в която е регистриран

FS

alpha-3 код ISO на държавата

C

240

Име на кораба

NA

Име на кораба, който разтоварва рибата

O

241

Декларация SLI

SLI

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SLI)

CIF продажба

242

Декларация TLI

TLI

(вж. подробности за поделементите и атрибутите на TLI)

CIF приемане

243

 

 

 

 

244

SLI: декларация на запис на продажба

 

 

 

245

Начало на декларация на запис на продажба

SLI

Етикет, съдържащ подробности за продажбата на партидата

C

246

Дата

DA

Дата на продажбата (ГГГГ-ММ-ДД)

C

247

Държава на продажбата

SC

Държава, където се е състояла продажбата (alpha-3 код ISO на държавата)

C

248

Място на продажбата

SL

Списъкът с кодове на пристанища (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

C

249

Име на продавача

NS

Име на тръжния център, друг орган или лице, продаващо рибата

C

250

Име на купувача

NB

Име на органа или лицето, купуващо рибата

C

251

Референтен номер на договора за продажба

CN

Референтен номер на договора за продажба

C

252

Поддекларация на документ за произход

SRC

(Вж. подробности за поддекларацията и атрибутите на SRC)

C

253

Поддекларация на продажба на партидата

CSS

(Вж. подробности за поддекларацията и атрибутите на CSS)

C

254

 

 

 

 

255

Поддекларация SRC

 

Властите на държавата на флага трябва да проследят обратно документа за произход въз основа на корабния дневник и информацията от разтоварванията

 

256

Начало на поддекларация на документ за произход

SRC

Етикет, съдържащ подробности за документ за произход за продажбата на партидата

C

257

Дата на разтоварване

DL

Дата на разтоварване (ГГГГ-ММ-ДД)

C

258

Име на държавата и пристанището

PO

Име на държавата и пристанището — място на разтоварването. Списъкът с кодове на пристанищата на държавите (CCPPP) ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

C

259

 

 

 

 

260

Поддекларация CSS

 

 

 

261

Начало на поддекларация на продажба на партидата

CSS

Етикет, съдържащ подробности за продадения продукт

C

262

Име на видовете

SN

Име на продадените видове (alpha-3 код на ФАО)

C

263

Тегло на продадената риба

WT

Тегло на продадената риба (в килограми)

C

264

Брой на продадените риби

NF

Брой риби (когато уловът трябва да бъде регистриран по брой риби, например сьомга, тон)

CIF

265

Цена на рибата

FP

Цена за килограм

C

266

Валута на продажбата

CR

Валута, в която е изразена цената на продажбата. Списъкът със символи/кодове на валутите ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

C

267

Категория на рибата според размера

SF

Размер на рибата (1-8; един размер или kg, g, cm, mm или брой риби за kg според случая)

CIF

268

Предназначение на продукта (цел)

PP

Кодове за консумация от човека, пренасяне, промишлени цели

CIF

269

Поддекларация за съответната зона

RAS

Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

C

270

Поддекларация на преработка PRO

PRO

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на PRO)

C

271

Изтеглен

WD

Изтеглен от организация на производителите (Y-да, N-не, T-временно)

C

272

Код на организацията на производителите

OP

Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително

O

273

Състояние на съхраняване

PS

Буквен код за състоянието на рибата т.е. жива, замразена, осолена. Списъкът с кодове ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

CIF когато е изтеглен временно

274

 

 

 

 

275

TLI: декларация за приемане

 

 

 

276

Начало на декларация TLI

TLI

Етикет за подробности за събитие на приемане

C

277

Дата

DA

Дата на приемането (ГГГГ-ММ-ДД)

C

278

Държава на приемането

SC

Държава, където се е състояло приемането (alpha-3 код ISO на държавата)

C

279

Място на приемането

SL

Код на пристанище или име на място (ако не е било в пристанище), където се е извършило приемането — списъкът ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

C

280

Име на приемащата организация

NT

Име на организацията, която е приела рибата

C

281

Референтен номер на договора за приемане

CN

Референтен номер на договора за приемане

O

282

Поддекларация SRC

SRC

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на SRC)

C

283

Поддекларация на приемането на партидата

CST

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на CST)

C

284

 

 

 

 

285

Поддекларация CST

 

 

 

286

Начало на запис за всяко приемане на партидата

CST

Етикет, съдържащ подробен запис за всеки приет вид

C

287

Име на видовете

SN

Име на продадените видове (alpha-3 код на ФАО)

C

288

Тегло на приетата риба

WT

Тегло на приетата риба (в килограми)

C

289

Брой на приетите риби

NF

Брой риби (когато уловът трябва да бъде регистриран по брой риби, например сьомга, тон)

CIF

290

Категория на рибата според размера

SF

Размер на рибата (1-8; един размер или kg, g, cm, mm или брой риби за kg според случая)

C

291

Поддекларация за съответната зона

RAS

Списъкът с кодове на зоните за риболов и за усилие/консервация ще бъде поставен на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително. (Вж. подробности за поделементите и атрибутите на RAS).

O

292

Поддекларация на преработка PRO

PRO

(Вж. подробности за поделементите и атрибутите на PRO)

C

1.

Определенията на наборите от символи се намират на адрес http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556 За ERS се използва: Western character set (UTF-8).

2.

Всички кодове (или подходящи референции) ще бъдат изброени на уебсайта „Рибарство“ на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (включително кодове за корекции, пристанища, риболовни зони, намерения за напускане на пристанище, причини за връщане в пристанище, вид на ловените/целеви видове, кодове при влизане в зони за усилие/консервация и други кодове или референции.

3.

Всички 3-символни кодове са елементи на XML (3-символен код), всички 2-символни кодове са атрибути на XML.

4.

Примерните файлове във формат XML и референтната дефиниция XSD на горното приложение ще бъдат поставени на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

5.

Всяко тегло в таблицата е изразено в килограми и, ако е необходимо, с точност до 2 десетични знака.


(1)  Настоящото приложение заменя напълно приложението към Регламент (ЕО) № 1566/2007 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1966/2006 относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение.

(2)  Задължителен ако се изисква от правилата на Общността, международните или двустранните споразумения.

(3)  Когато CIF не е приложим, атрибутът е незадължителен.

1.

Определенията на наборите от символи се намират на адрес http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556 За ERS се използва: Western character set (UTF-8).

2.

Всички кодове (или подходящи референции) ще бъдат изброени на уебсайта „Рибарство“ на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (включително кодове за корекции, пристанища, риболовни зони, намерения за напускане на пристанище, причини за връщане в пристанище, вид на ловените/целеви видове, кодове при влизане в зони за усилие/консервация и други кодове или референции.

3.

Всички 3-символни кодове са елементи на XML (3-символен код), всички 2-символни кодове са атрибути на XML.

4.

Примерните файлове във формат XML и референтната дефиниция XSD на горното приложение ще бъдат поставени на уебсайта на ЕО, като точното местоположение ще бъде уточнено допълнително.

5.

Всяко тегло в таблицата е изразено в килограми и, ако е необходимо, с точност до 2 десетични знака.


Top