EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2007C0119

Препоръка на надзорния орган на ЕАСТ № 119/07/COL от 16 април 2007 година относно контрола и наблюдението на фоновите нива на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (ПХБ) (PCB) и недиоксиноподни ПХБ в храните

OJ L 275, 16.10.2008, p. 65–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2007/119/oj

16.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/65


ПРЕПОРЪКА НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 119/07/COL

от 16 април 2007 година

относно контрола и наблюдението на фоновите нива на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (ПХБ) (PCB) и недиоксиноподни ПХБ в храните

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-нататък Споразумението за ЕИП), и по-специално член 109 и Протокол 1 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Споразумението между страните от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд, и по-специално член 5, параграф 2, буква б) и Протокол 1 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД акта, посочен в точка 54 от глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП,

Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 г. за определяне на максималното съдържание на някои замърсители в храните  (1),

изменен и адаптиран към Споразумението за ЕИП с Протокол 1 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД акта, посочен в точка 54 от глава XII от приложение II към Споразумението за ЕИП,

Директива 2002/69/ЕО на Комисията от 26 юли 2002 г. за установяване на методи за вземане на проби и методи за анализ за официалния контрол на диоксини и определяне на диоксиноподобни ПХБ в храни  (2),

изменена и адаптирана към Споразумението за ЕИП с Протокол 1 към него,

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД Решение № 37/07/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 27 февруари 2007 г., с което компетентният член на колегията е инструктиран да приеме препоръката, ако проектопрепоръката е в съответствие със становището на Комитета на ЕАСТ по храните (КЕХ),

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията установява максималното съдържание на диоксини и на сбора от диоксини и диоксиноподобни полихлорирани бифенили (ПХБ) в храните,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ е необходимо да се произведат достоверни данни в Европейското икономическо пространство за наличието на диоксини, фурани и диоксиноподобни ПХБ във възможно най-широка гама от храни, за да се получи ясна представа за тенденциите на промяна във времето на фоновото наличие на тези вещества в храните,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ в Препоръка 144/06/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 11 май 2006 г. относно намаляването на наличието на диоксини, фурани и ПХБ във фуражите и храните се препоръчва държавите от ЕАСТ да контролират и наблюдават произволно наличието на диоксини, диоксиноподобни ПХБ и по възможност недиоксиноподобни ПХБ в храните в съответствие с Препоръка 2004/705/ЕО на Комисията (3),

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ в Препоръка 2004/705/ЕО се препоръчва на държавите-членки минималната честота на пробите за ежегоден анализ за различните категории храни, както и формата на докладване на резултатите за контрола и наблюдението на фоновото наличие на диоксини, фурани и диоксиноподобни ПХБ в храните,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ е целесъобразно да се измени настоящата програма за контрол и наблюдение, посочена в Препоръка 2004/705/ЕО, като се вземат предвид натрупаният опит и фактът, че държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, участват в проучването на нивата на диоксините, диоксиноподобните ПХБ и недиоксиноподобните ПХБ в храните,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ е важно събраните съгласно настоящата препоръка данни да бъдат докладвани редовно на Надзорния орган на ЕАСТ и същият да предава тази информация, в съответствие с член 2, параграф 1 от Протокол 1 към Споразумението за надзор и съд, на Европейската комисия, която ще осигури компилирането на тези данни в една база данни. Също така следва да бъдат предоставени данни от близките години, получени чрез използване на метод на анализ, съответстващ на изискванията, посочени в Директива 2002/69/ЕО на Комисията,

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ мерките, предвидени в настоящата препоръка, са в съответствие със становището на Комитета на ЕАСТ по храните, който подпомага Надзорния орган на ЕАСТ,

ПРЕПОРЪЧВА НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕАСТ СЛЕДНОТО:

1.

Да извършват от 2007 г. до 31 декември 2008 г. контрол и наблюдение на фоновото наличие на диоксини, фурани и диоксиноподобни полихлорирани бифенили (ПХБ) в храните, като използват препоръчаната минимална честота на пробите за ежегоден анализ, както е посочено в насоките в таблицата от приложение I.

2.

Ако е възможно, да извършват също анализ на недиоксиноподобните ПХБ в същите проби.

3.

Да предоставят редовно на Надзорния орган на ЕАСТ данните от контрола и наблюдението заедно с информацията в предвидения в приложение II формат за компилиране в една база данни. Данните от близките години, получени чрез използване на метод на анализ, отговарящ на изискванията, посочени в Директива 2002/69/ЕО, и отразяващи фоновите нива, следва също да бъдат предоставени.

4.

Препратките към Препоръка 2004/705/ЕО в Препоръка 144/06/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 11 май 2006 г. се тълкуват като препратки към настоящата препоръка.

Съставено в Брюксел на 16 април 2007 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Kristján Andri STEFÁNSSON

Член на колегията

Niels FENGER

Директор


(1)  ОВ L 77, 16.3.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 209, 6.8.2002 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 321, 22.10.2004 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица:

Общ преглед на препоръчителния минимален брой хранителни проби за ежегоден анализ. Разпределението на пробите се основава на производството във всяка страна. Особено внимание се отделя на храните, за които се предполага, че имат значителни вариации във фоновите нива на диоксини, фурани и диоксиноподобни ПХБ. Това важи най-вече за рибата.


Продукт, включително производни продукти

Аквакултури

(*)

Дива уловена риба

(**)

Месо

(***)

Мляко

(****)

Яйца

(*****)

Други

(******)

Общо

Брой проби

 

 

 

 

 

 

 

Норвегия

 

 

 

 

 

 

 

Исландия

 

 

 

 

 

 

 

Забележки по таблицата

Цифрите в таблицата са минимални цифри. Държавите от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, се приканват да вземат повече проби.

(*)   Аквакултури: при пробите за аквакултурите разпределението по видове риба следва да бъде пропорционално на производството.

(**)   Дива уловена риба: при пробите за дивата риба разпределението по видове риба следва да бъде пропорционално на улова. Специално внимание следва да бъде обърнато на уловената дива змиорка.

(***)   Месо: освен месото и месните продукти от говеда, прасета, пилета и овце, следва да бъде взет значителен брой проби от конско месо, месо от северен елен, козе месо, заешко месо, еленово месо и месо от дивеч.

(****)   Мляко: голяма част от млечните проби следва да бъдат взети от мляко, произведено във ферми (основно краве мляко). Също така е целесъобразно да се вземат проби от мляко и млечни продукти, различни от кравето мляко (козе мляко и т.н. ...).

(*****)   Яйца: особено внимание следва да се отдели на яйцата от кокошки, отгледани на открито, а също така следва да се събират проби и от патешки, гъши и пъдпъдъчи яйца.

(******)   Други: в тази категория особено внимание следва да се отдели на:

хранителните добавки (особени тези на базата на рибено масло),

храните за бебета и малки деца,

хранителните продукти с произход от региони, в които например поради климатични условия, водещи до наводнения, са настъпили промени в производствените условия, които биха могли да се отразят на концентрацията на диоксини и диоксиноподобни ПХБ в хранителните продукти в тези региони.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.   Обяснителни бележки към формуляра за резултатите от анализите на диоксини, фурани и диоксиноподобни ПХБ и други ПХБ в храните

1.   Обща информация за анализираните проби

Код на мострата: идентификационен код на пробата.

Страна: име на държавата-членка, където са били извършени контролът и наблюдението.

Година: годината, през която са били извършени контролът и наблюдението.

Продукт: анализиран хранителен продукт — да се опише хранителният продукт възможно най-точно.

Етап от търговската реализация: Място, откъдето е взет (а) продуктът (пробата).

Тъкан: част от продукта, която е анализирана.

Изразяване на резултатите: Резултатите се изразяват на същата база, на която са били установени максималните нива. В случай на анализ на недиоксиноподобни ПХБ се препоръчва силно нивата да се изразяват на същата база.

Вид на вземането на проби: Произволно вземане на проби — резултатите от анализите от целевото вземане на проби могат също да се съобщят, но трябва ясно да се посочи, че вземането е било целево и не отразява непременно обичайните фонови нива.

Брой на подпробите: Ако анализираната проба е обединена проба, броят на (отделните) подпроби следва да бъде съобщен. Ако резултатът от анализа се основава само на една проба, това следва да се съобщи. Броят на подпробите в една обединена проба може да варира, затова е целесъобразно този брой да се посочи за всяка проба.

Метод на производство: традиционен/биологичен (възможно най-подробно).

Зона: ако това е целесъобразно, трябва да се посочи областта или регионът, където е взета пробата, при възможност с уточнение дали става дума за селска, градска, промишлена зона, пристанище, открито море и т.н. Например Брюксел — градска зона, Средиземно море — открито море. Особено важно е да се посочи ясно зоната в случаите, в които пробата е взета от храна, произведена в региони, които са били наводнени.

Съдържание на мазнини (%): процентът мазнини, съдържащи се в пробата.

Влажност (%): процентът на влагата, съдържаща се в пробата (ако има).

2.   Обща информация за използвания метод на анализ

Метод на анализ: да се посочи използваният метод.

Акредитационен статус: да се посочи дали аналитичният метод е акредитиран или не.

Несигурност: границата за решение или процентът на разширената неопределеност на измерването, присъща на аналитичния метод.

Метод за екстракция на мазнини: се уточни методът за екстракция на мазнини, използван за определяне на съдържанието на мазнини в пробата.

3.   Резултати от анализите

Диоксини, фурани и диоксиноподобни ПХБ: резултатите за всяко съединение следва да бъдат докладвани в ppt — пикограм/грам (pg/g).

Недиоксиноподобни ПХБ: резултатите за всяко съединение следва да бъдат посочвани в ppb — нанограм/грам или микрограм/килограм (ng/g или μg/kg).

LOQ: Граница на количествено определяне в pg/g (за диоксини, фурани и диоксиноподобни ПХБ) или μg/kg — ng/g (за недиоксиноподобни ПХБ).

За съединения, които са определени, но които са под LOQ (граница на количествено определяне), резултатите следва да бъдат отбелязани в клетката като < LOQ (стойността на LOQ следва да бъде посочена).

За съединенията на ПХБ, анализирани в допълнение на PCB-6 и диоксиноподобните ПХБ, броят на съединенията на ПХБ следва да бъде добавен във формуляра, напр. 31, 99, 110 и т.н. Ако пробата е анализирана за повече съединения на ПХБ, отколкото има отбелязани редове, просто добавете нови редове в долната част на формуляра.

4.   Общи забележки по таблицата

Съобщаване на процента на възстановяването

Съобщаването на процента на възстановяването е по желание, ако този добив за отделните конгенери е в порядъка на 60—120 %. В случай че процентът на възстановяването за някои отделни съединения попада извън този обхват, съобщаването му е задължително.

Съобщаване на LOQ

Съобщаването на LOQ не е задължително, но в колоната с резултатите съединенията, които не са количествено определени, трябва да бъдат посочени като < LOQ (стойността на LOQ).

Съобщаване на стойността на ТЕ (токсичен еквивалент) за отделните съединения

Колоната за стойностите на ТЕ за отделните съединения е по желание.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

B.   Формуляр за съобщаване на специфични за съединенията резултати от анализите на диоксини, фурани и диоксиноподобни ПХБ и други ПХБ в храните

Image

Image

Image


Top