EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1001

Регламент (ЕО) № 1001/2008 на Съвета от 13 октомври 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои съединителни елементи за тръби и тръбопроводи от желязо или стомана с произход от Република Корея и Малайзия след преразглеждане във връзка с изтичането на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

OJ L 275, 16.10.2008, p. 18–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 032 P. 162 - 175

No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1001/oj

16.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1001/2008 НА СЪВЕТА

от 13 октомври 2008 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои съединителни елементи за тръби и тръбопроводи от желязо или стомана с произход от Република Корея и Малайзия след преразглеждане във връзка с изтичането на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 9 и член 11, параграф 2 от него,

след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

През август 2002 г. с Регламент (ЕО) № 1514/2002 на Съвета (2) („първоначално разследване“) бяха наложени окончателни антидъмпингови мерки върху вноса на някои съединителни елементи за тръби и тръбопроводи („СЕТТ“ или „разглеждания продукт“) с произход, inter alia, от Република Корея и Малайзия („разглежданите страни“). Антидъмпинговите мита, които са в сила за Малайзия, са: 59,2 % за Anggerik Laksana Sdn Bhd и 75 % — за всички останали предприятия; за Република Корея митото е 44 % за всички дружества.

(2)

Извън обхвата на настоящата процедура са понастоящем в сила антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 964/2003 на Съвета (3), по отношение на износа от Китайската народна република (58,6 %) и Тайланд (58,9 %), с изключение на две дружества от Тайланд и на износа на продукти, изпратени от Тайван, било то декларирани с произход от Тайван или не. Обхватът на мерките за разглеждания продукт с произход от Китай беше разширен върху вноса на същия продукт, изпращан от Индонезия, с Регламент (ЕО) № 2052/2004 на Съвета (4), от Шри Ланка — с Регламент (ЕО) № 2053/2004 на Съвета (5), и от Филипините — с Регламент (ЕО) № 655/2006 на Съвета (6), независимо дали са декларирани с произход от Филипините, Индонезия, Шри Ланка или не.

2.   Искане за преразглеждане

(3)

След публикуване на известие за предстоящо изтичане на срока на действие (7) на антидъмпинговите мерки, действащи по отношение на вноса на СЕТТ с произход от Република Корея и Малайзия, Комисията получи искане за преразглеждане на тези мерки съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.

(4)

Искането е подадено на 23 май 2007 г. от Комитета за защита на индустрията за стоманени съединителни елементи за челно заваряване на Европейския съюз („заявителя“) от името на производителите, представляващи основната част, в случая повече от 50 %, от общата продукция на Общността на някои съединителни елементи за тръби и тръбопроводи.

(5)

Искането се основава на това, че след изтичането на срока на действие на мерките има вероятност от продължаване или повтарянето на дъмпинга и на вредата, причинена на производството на Общността.

(6)

Като определи след консултация с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства за започване на преразглеждане, Комисията започна преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на мерките (8) по реда на член 11, параграф 2 от основния регламент.

3.   Разследване

(7)

Комисията официално информира за започването на преразглеждането производителите заявители от Общността, другите производители от Общността, производителите износители от разглежданите страни, вносителите/търговците, потребителите и техните асоциации, за които е известно, че са заинтересовани, както и правителствените представители на двете изнасящи държави.

(8)

Комисията изпрати въпросници до всички тези заинтересовани страни и до онези, които заявиха интереса си в рамките на срока, определен в известието за започване на процедурата.

(9)

Комисията също така даде възможност на заинтересованите страни да изложат становищата си в писмен вид и да поискат изслушване в рамките на определения в известието за започване на процедурата срок.

(10)

Поради видимо големия брой производители износители от Република Корея, вносители/търговци на разглеждания продукт и производители от Общността, в известието за започване на процедурата се предвиждаше да се направи представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент. За да се реши дали ще бъде необходима такава извадка и, ако е така, да се подбере такава, Комисията изпрати формуляри за представителна извадка, с които изиска конкретна информация относно средния обем на продажбите и цените от всеки съответен производител от Общността, производител износител и вносител. Нито един от производителите износители от Корея не даде отговор, а от вносителите бяха получени единадесет отговора на въпросника. Само четирима от производителите от Общността изпратиха попълнен формуляр за представителната извадка. Затова беше решено, че представителна извадка не е необходима.

(11)

Четирима производители от Общността дадоха отговори на въпросника, докато един изпрати частичен отговор и не отговори на изпратеното до него писмо с искане на допълнителна информация. Що се касае до Малайзия, бяха получени два попълнени въпросника, единият от ново дружество, а другият от дружество, което по-късно отказа проверката на място. Не бяха получени отговори от производителите износители от Корея. Двама вносители предадоха попълнени въпросници.

(12)

Комисията потърси и провери цялата информация, която сметна за необходима, за да определи вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга и вредата, както и да определи интереса на Общността. Бяха извършени проверки на място в следните дружества:

а)

Производители заявители от Общността:

Erne Fittings GmbH, Schlins, Австрия,

Interfit S.A., Maubeuge, Франция,

Virgilio Cena & Figli S.p.A, Brescia, Италия.

б)

Ново дружество производител от Малайзия:

Pantech Steel Industries SDN. BHD., Selangor, Малайзия.

4.   Период на разследване

(13)

Периодът на разследването за продължаване или повтаряне на дъмпинга обхваща периода от 1 юли 2006 г. до 30 юни 2007 г. („ПР“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за целите на оценка на вероятността от продължаване или повтаряне на вредата, обхваща периода от 1 януари 2002 г. до края на ПР („разглеждан период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(14)

Продуктите, по отношение на които се предприема преразглеждане, са съединителни елементи за и тръбопроводи (различни от отлети съединителни елементи, фланци и резбовани съединителни елементи) от желязо или стомана (без неръждаема стомана), с външен диаметър, не по-голям от 609,6 mm, от вида, използван за челно заваряване или за други нужди, с произход от Република Корея и Малайзия („разглежданият продукт“), понастоящем класирани по код по КН ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 и ex 7307 99 90.

(15)

СЕТТ се произвеждат основно чрез рязане и формоване на тръби и тръбопроводи. Използват се за сглобяване на тръби и тръбопроводи и са в различна форма: дъги, преходни муфи, Т-образни елементи и тапи, както и с различни размери и качество на материала. Използват се предимно в нефтохимическата промишленост, строителството, производството на енергия, корабостроенето и промишлените инсталации. Когато се продават за употреба в нефтохимическата промишленост, прилаганият водещ стандарт е ANSI. За останалите им употреби най-често прилаганият стандарт в Общността е DIN.

2.   Сходен продукт

(16)

Както и при първоначалното разследване, разследването показа, че СЕТТ, произведени в разглежданите държави, продавани на вътрешния пазар и/или изнасяни в Общността, имат същите основни физични, технически и химични характеристики и употреби като продуктите, продавани в Общността от заявителите производители в Общността, така че се смятат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЪМПИНГА

(17)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше проверено дали изтичането на срока на действие на мерките би било вероятно да предизвика продължаване на дъмпинга.

1.   Предварителни бележки

(18)

Както беше споменато по-горе, предвид липсата на съдействие от производителите износители от Корея и Малайзия, с изключение на едно ново дружество, настоящото проучване трябваше да се основе на наличната в Комисията информация от други източници. За целта и в съответствие с член 18 от основния регламент за установяването на обема на вноса и неговите цени бяха използвани данните на Евростат, основаващи се на осемцифрения код по КН, сравнени с други източници. Бяха използвани наличните факти за изчисляването на дъмпинговия марж, т.е. в конкретния случай съдържащата се в искането и в статистическите данни от САЩ информация.

(19)

Поради малкия обем на вноса в ЕС на СЕТТ от Корея и Малайзия Комисията трябваше да използва данни от друга държава. САЩ бяха сметнати за подходящи, тъй като пазарът е с подобен размер, с много местни производители, но също така с голям дял на вноса, което прави пазара много конкурентен. Освен това САЩ са основното направление на износа от Корея и Малайзия.

2.   Дъмпингов внос по време на периода на разследването

а)   Нормална стойност

(20)

В съответствие с член 18 от основния регламент и при липсата на съдействие от производителите износители от Корея или Малайзия, освен от едно ново дружество, нормалната стойност се основава на данните, предоставени в искането, т.е. изчислените разходи за производство, към които бяха добавени съответно 12,3 % и 15,1 % разходи за продажба и общи и административни разходи, както и 5,6 % и 6 % печалба за Корея и Малайзия, и двете стойности изразени като процент от оборота. Счита се, че горните проценти са по-скоро консервативни.

б)   Експортна цена

(21)

В съответствие с член 18 от основния регламент и при липсата на съдействие от производителите износители от Корея и Малайзия, освен от едно ново дружество, експортната цена беше изчислена, като се използваха корейските и малайзийските експортни цени на разглеждания продукт за САЩ, получени от статистиката за вноса в САЩ. Споменатите стойности бяха коригирани по вид продукт в съответствие с тонажа на всеки вид продукт въз основа на информацията, предоставена в искането.

в)   Сравнение

(22)

Нормалната среднопретеглена стойност и среднопретеглената износна цена на СЕТТ бяха сравнени, съгласно член 2, параграф 11 от основния регламент, на равнище цена на производител.

(23)

За целите на справедливото сравнение между нормалната стойност и експортната цена бяха отчетени разликите, констатирани във факторите, влияещи на цените и на съпоставимостта на цените, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. За целта бяха направени корекции, отчитащи сухопътно и морско навло, разходите за застраховки, обработка и товарене и допълнителните разходи.

г)   Дъмпингов марж

(24)

Сравнението между конструираната нормална стойност и конструираната износна цена за Общността показа наличието на дъмпинг и в двете разглеждани държави, като дъмпинговият марж е равен на стойността, с която установената нормална стойност надвишава експортната цена. Така установеният дъмпингов марж, в процентно изражение от вносната цена CIF на границата на Общността, се оказа равен на 15,1 % за Корея и 61,3 % — за Малайзия.

3.   Развитие на вноса в случай на отменяне на мерките

а)   Предварителни бележки

(25)

След като беше анализирано наличието на дъмпинг по време на ПР, беше анализирана също така вероятността от продължаване на дъмпинга. При липсата на съдействие от корейските и малайзийските производители износители, освен от едно ново дружество, и предвид липсата на общественодостъпна информация за производството на СЕТТ, заключенията по-долу се основават основно на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, а именно данните от Евростат, искането за преразглеждане и статистическите данни от САЩ.

б)   Производствен капацитет на Корея и Малайзия

(26)

Наличният производствен капацитет на Корея и Малайзия се изчислява на 35 300 тона, а експортният им капацитет — на 20 000 тона. Това представлява над една четвърт от потреблението на Общността.

в)   Експортни цени на Корея и Малайзия за Общността

(27)

Както е споменато в предварителните бележки, износът на разглеждания продукт от двете разглеждани държави към пазара на Общността е почти несъществуващ. По отношение на износа за други трети държави в искането се твърди, че износът на разглеждания продукт за САЩ се извършва на дъмпингови цени.

г)   Заключение за вероятността от продължаване на дъмпинга

(28)

Предвид изложеното по-горе, т.е. високите дъмпингови маржове, наличния огромен неизползван производствен капацитет в двете държави, заедно с техния голям капацитет за износ, може да се направи заключението, че ако се позволи изтичането на срока на действие на наложените мерки, дъмпинговият внос от посочените две страни ще бъде повторен. Освен това, въпреки високите равнища на антидъмпинговите мита, наложени върху вноса им, който на практика бе преустановен, нито един от производителите износители в Малайзия не поиска междинно преразглеждане. В допълнение към това следва да се има предвид и че корейските дружества износители не съдействаха при първоначалното разследване. Липсата на съдействие при настоящото разследване също така показва, че тези производители износители не са имали желание или възможност да докажат, че ако се позволи изтичане на срока на действие на мерките, няма да се появи дъмпинг.

Г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЩНОСТТА

(29)

Три дружества оказаха пълно съдействие на разследването. Въпросните дружества се намират във Франция (Interfit), Австрия (Erne Fittings) и Италия (Virgilio Cena). Австрийската група също така има свързано дружество в Германия (Siekmann Fittings). При разследването се установи, че тримата производители заявители от Общността, оказали пълно съдействие, представляват над 50 % от производството на Общността на СЕТТ и в този смисъл съставляват производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

Д.   ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ОБЩНОСТТА

1.   Потребление на пазара на Общността

(30)

Потреблението в Общността се базира на сбора от обема на продажбите, реализирани от производителите заявители от Общността и други производители от Общността, въз основа на данните в искането и данните от Евростат относно вноса от разглежданите страни и вноса от други трети държави.

(31)

На тази основа, в рамките на разглеждания период, потреблението на Общността е нараснало с 26 % — от 58 561 тона през 2002 г. на 73 519 тона през ПР. Съединителните елементи за тръби и тръбопроводи се използват предимно в нефтохимическата промишленост, строителството, производството на енергия, корабостроенето и промишлените инсталации, което заедно с възстановяването на стоманодобивната промишленост може да обясни този ръст.

(32)

Таблица 1

Потребление на Общността

Потребление на Общността

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Тонове

58 561

62 122

64 480

56 255

65 667

73 519

Индекс

100

106

110

96

112

126

Промяна за годината

100

6

4

–14

16

13

Източник: ЕВРОСТАТ, искането и проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

2.   Внос от разглежданите държави

а)   Обем и пазарен дял

(33)

Обемът на вноса от Малайзия и Корея е намалял значително от 404 на 11 тона. Това изглежда е резултат от антидъмпинговите мерки, които са в сила от февруари 2002 г. Техният пазарен дял е de minimis.

(34)

Таблица 2

Внос от разглежданите държави

Внос от разглежданите държави

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Тонове

404

22

54

94

17

11

Индекс

100

5

13

23

4

3

Промяна за годината

100

–95

8

10

–19

–1

Пазарен дял в проценти от потреблението на Общността

1 %

0,04 %

0,08 %

0,17 %

0,03 %

0,01 %

Източник: ЕВРОСТАТ.

б)   Развитие на цените на вноса и подбиване на цените

(35)

Поради много ограничен внос от разглежданите държави и предвид голямото разнообразие от различните видове продукти, данните за цените, предоставени от Евростат, не могат да се смятат за достоверен източник за подробен анализ.

(36)

При липсата на съдействие от разглежданите държави маржът на подбиване на цените беше изчислен, като бе използвана същата методология като в искането, т.е. чрез сравнение на експортните цени за САЩ на разглежданите държави и цените на заявителите на пазара в Общността. Маржът на подбиване на цените е 25,2 % за Корея и 53,3 % — за Малайзия.

3.   Икономическо състояние на производството на Общността

а)   Производство, производствен капацитет и използваемост на капацитета

(37)

През разглеждания период продукцията на производството на Общността се е увеличила с 5 %, докато потреблението в Общността — с 26 %.

(38)

Таблица 3

Обем на производството

Обем на производството

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Тонове

46 454

43 504

47 155

40 881

49 300

48 922

Индекс

100

94

102

88

106

105

Промяна за годината

100

–6

8

–14

18

–1

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

(39)

По време на разглеждания период производственият капацитет на производството на Общността е нараснал с 6 % въпреки лекия спад през 2003 г.

(40)

Таблица 4

Производствен капацитет

Производствен капацитет

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Тонове

89 400

87 800

89 700

90 300

94 800

95 000

Индекс

100

98

100

101

106

106

Промяна за годината

100

–2

2

1

5

0

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

(41)

През разглеждания период коефициентът на използваемост на капацитета е спаднал с 1 %.

(42)

Таблица 5

Използваемост на капацитета

Използваемост на капацитета

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

%

52

50

53

45

52

51

Индекс

100

95

101

87

100

99

Промяна за годината

100

–5

6

–14

13

–1

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

б)   Обем на продажбите и продажни цени

(43)

Между 2002 г. и периода на разследване продажбите на производството на Общността на независими потребители на пазара на Общността са се повишили с 11 %.

(44)

Таблица 6

Продажби на производството на Общността на независими потребители

Продажби на производството на Общността на независими страни

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Тонове

34 968

34 893

38 401

32 841

36 908

38 750

Индекс

100

100

110

94

106

111

Промяна за годината

100

–0,2

10

–16

12

5

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

(45)

През разглеждания период средната продажна цена на производството на Общността на пазара на Общността постепенно нарасна. Между 2002 г. и периода на разследване общият ръст е бил 63 %. Посоченият ръст отчасти се обяснява с ръста на цената на основната суровина, стоманените тръби, и отчасти с промяната на производствената гама на двама от производителите от Общността и насочването им към по-скъпи специални видове.

(46)

Таблица 7

Продажни цени на производството на Общността

Продажни цени, прилагани от производството на Общността

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

ЕUR за тон

1 553

1 652

1 783

2 133

2 217

2 528

Индекс

100

106

115

137

143

163

Промяна за годината

100

6

8

23

5

20

Източник: Проверени отговори на въпросника, подаден от производството на Общността.

в)   Пазарен дял

(47)

Общият пазарен дял, който държи производството на Общността, е намалял със 7 процентни пункта от 2002 г. до периода на разследването.

(48)

Таблица 8

Пазарен дял на производството на Общността

Пазарен дял на производството на Общността

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Процент на пазарния дял

60 %

56 %

60 %

58 %

56 %

53 %

Източник: ЕВРОСТАТ и проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

г)   Ръст

(49)

Докато потреблението на Общността е нараснало с 26 % през разглеждания период, обемът на продажбите на производството на Общността на пазара се е увеличил едва с 11 %, а пазарният дял на производството на Общността на пазара е спаднал със 7 процентни пункта. В този смисъл ръстът на потреблението на Общността не е бил придружен от пропорционално нарастване на продажбите, реализирани от производството на Общността.

д)   Рентабилност и възвръщаемост на инвестициите

(50)

През разглеждания период рентабилността, изразена като процент от нетната стойност на продажбите на независими купувачи, се е повишила, както следва:

(51)

Таблица 9

Рентабилност

Рентабилност

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Процент от нетната стойност на продажбите

2 %

1 %

4 %

1 %

6 %

10 %

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

(52)

Рентабилността на производството на Общността отбеляза положителна тенденция заедно с ръста на продажните цени на производството на Общността. Въпреки значителния спад през 2003 и 2005 г., общата рентабилност достигна 10 %. Това се дължи на преминаване към производството на продукти с по-висока добавена стойност по време на разглеждания период, по време на който средната рентабилност, реализирана от производството на Общността, бе 4 %.

(53)

Възвръщаемостта на инвестициите, изразена в приходи/разходи по отношение на нетната балансова стойност на инвестициите, следва същото развитие като това на рентабилността.

(54)

Таблица 10

Възвръщаемост на инвестициите

Възвръщаемост на инвестициите

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

%

6

2

11

4

18

37

Индекс

100

37

184

62

310

618

Промяна за годината

100

–63

147

– 122

248

309

Източник: Проверени отговори на въпросника, подаден от производството на Общността.

е)   Паричен поток

(55)

Наблюдаваха се значителни колебания в паричните потоци между 2002 и 2005 г., както и значителен ръст през 2006 г. и по време на ПР. Този ръст на паричните потоци също показва, че отрасълът се възстановява. Това равнище на паричния поток позволява на дружествата отново да инвестират в производството на СЕТТ след периодите на спад.

(56)

Таблица 11

Паричен поток

Паричен поток

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

EUR

1 310 693

3 826 570

2 378 520

1 233 797

7 559 501

10 040 180

Индекс

100

292

181

94

577

766

Промяна за годината

100

192

– 110

–87

483

189

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

ж)   Инвестиции и способност за привличане на капитали

(57)

През разглеждания период производството в Общността е увеличило инвестициите с 65 %. Повечето от тях са насочени към машини с цел увеличаване на производителността. Никое от разследваните дружествата не спомена за трудности при привличането на капитал.

(58)

Таблица 12

Инвестиции

Инвестиции

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

EUR

5 839 416

5 824 908

3 438 352

7 422 926

9 986 636

9 643 822

Индекс

100

100

59

127

171

165

Промяна за годината

100

–0,2

–41

68

44

–6

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

з)   Запаси

(59)

В таблицата по-долу е показано, че количеството на запасите в края на отчетния период остава стабилно, и все пак през разглеждания период се наблюдава леко намаление около 1 %.

(60)

Таблица 13

Запаси

Обем на запасите в края на отчетния период

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Тонове

7 233

7 115

7 449

7 206

7 580

7 190

Индекс

100

98

103

100

105

99

Промяна за годината

100

–2

5

–3

5

–5

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

и)   Заетост, производителност и разходи за работна ръка

(61)

След спада от 5 % през 2003 г. по време на разглеждания период общата заетост е отбелязала понижение с 2 %.

(62)

Таблица 14

Заетост

Заетост

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Брой наети лица

760

725

719

692

729

741

Индекс

100

95

95

91

96

98

Промяна за годината

100

–5

–0,8

–3

5

2

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

(63)

Заедно с повишаването на производството и спада в заетостта, производителността през периода на разследване се е подобрила с 8 %.

(64)

Таблица 15

Производителност

Производителност

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Тона/заето лице

61

60

66

59

68

66

Индекс

100

98

107

97

111

108

Промяна за годината

100

–2

9

–11

14

–3

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

(65)

През разглеждания период разходите за работна ръка на производството на Общността постепенно са нараствали. Цялостният ръст на разходите за работна ръка през разглеждания период е 22 %. Основният ръст в разходите за работна ръка е свързан с дружество, което е променило продуктовата си гама от базови стоки към специализирани продукти, което е наложило по-висока професионална квалификация.

(66)

Таблица 16

Разходи за работна ръка

Разходи за работна ръка/работни заплати

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

EUR

28 941 652

28 436 139

29 607 915

29 754 664

33 069 402

35 312 821

Индекс

100

98

102

103

114

122

Промяна за годината

100

–2

4

1

11

8

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

4.   Въздействие на други фактори

а)   Износ на производството на Общността

(67)

Износът на производството на Общността на съединителни елементи за тръби и тръбопроводи по време на разглеждания период не е много стабилен и показва силни колебания. Като цяло равнището на износа към трети държави е отбелязвало спад от 15 %, като това намаление се дължи основно на неблагоприятния валутен курс EUR/USD.

(68)

Таблица 17

Износ на производството на Общността

Износ на производството на Общността

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Тонове

10 893

8 003

9 358

8 410

11 890

9 278

Индекс

100

73

86

77

109

85

Промяна за годината

100

–27

12

–9

32

–24

Източник: Проверени отговори на въпросника от производството на Общността.

б)   Обем и цени на вноса от други трети държави

(69)

С Регламент (ЕО) № 964/2003 се наложиха антидъмпингови мита върху вноса на СЕТТ от Китайската народна република (58,6 %) и Тайланд (58,9 %). Мерките са приложими за разглеждания продукт с произход от Китай и изпращан от една от следните държави: Филипините, Индонезия, Шри Ланка и Тайван. Въпреки мерките, които са в сила спрямо вноса от Китай, износът на Китай за ЕС бележи стабилен ръст.

(70)

Общият обем на СЕТТ от трети държави, различни от разглежданите, е нараснал повече от двойно през разглеждания период, като от 9 654 тона през 2002 г. е достигнал 24 105 тона към края на ПР.

(71)

Обемът на вноса в Общността на СЕТТ с произход от държави, различни от Корея и Малайзия, се е развил по следния начин:

(72)

Таблица 18

Внос от други трети държави

Внос от други трети държави

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Тонове

9 654

12 453

11 488

13 344

19 020

24 105

Индекс

100

129

119

138

197

250

Промяна за годината

100

29

–10

19

59

53

Източник: ЕВРОСТАТ.

(73)

Пазарният дял на вноса с произход от трети държави, различни от разглежданите, е достигнал 33 % от потреблението на Общността. Това означава увеличение с 99 % през разглеждания период, от 16 на 33 %.

(74)

Таблица 19

Пазарен дял на вноса с произход от други трети държави

Пазарен дял на вноса с произход от други трети държави

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Процент на пазарния дял

16 %

20 %

18 %

24 %

29 %

33 %

Индекс

100

122

108

144

176

199

Промяна за годината

100

22

–14

36

32

23

Източник: ЕВРОСТАТ и информация за пазара, предоставена от производителите заявители.

(75)

Таблица 20

Основен внос в ЕС

Внос от други трети държави в тонове

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПР

Китай

859

1 428

1 772

2 236

5 846

8 339

Тайван

1 101

2 372

1 894

2 540

4 774

5 854

Виетнам

1 835

1 214

767

694

1 224

1 475

Индия

1 522

1 569

1 537

1 763

1 552

2 096

Тайланд

676

1 508

778

558

1 622

2 334

в)   Възстановяване след въздействието на дъмпинга

(76)

Както се вижда от положителното развитие на повечето от изброените по-горе показатели, през периода от 2002 г. до средата на 2007 г. икономическото положение на производството на Общността частично се е възстановило от вредното влияние на дъмпинговия внос с произход от разглежданите две държави.

5.   Заключение относно положението на производството на Общността

(77)

Мерките, които са в сила, дадоха възможност за частично възстановяване на производството на Общността от 2002 г. насам. Производството на Общността успя да увеличи обема на продажбите си и цените си. Показателите за вреда, като продукция, производствен капацитет, рентабилност, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и производителност, също показаха положително развитие. Това показва, че производството на Общността е положило усилия за подобряване на конкурентоспособността си. В резултат на това продажбите на производството на Общността са на печалба от 2002 г. насам.

(78)

Производството на Общността обаче не успя да се възползва от значителния ръст на потреблението на Общността, а някои от положителните фактори са в резултат от изчезването на един значителен производител от Общността в Обединеното кралство, чиито дейности бяха поети от две от дружествата, които са част от заявителите.

(79)

Все пак може да се направи заключението, че въвеждането на мерки срещу Корея и Малайзия имаше положително влияние върху икономическата ситуация на производството на Общността.

(80)

Предвид започващото възстановяване на производството на Общността не бе установено продължаване на вредата, причинена от дъмпинговия внос. Затова беше проучено дали вредата би се повторила, ако се позволи срокът на действие на мерките да изтече.

Е.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРНА ПОЯВА НА ВРЕДАТА

(81)

Както е споменато по-горе, производителите от Корея и Малайзия имат потенциала да пренасочат голяма част от износа си към пазара на Общността, ако се позволи срокът на действие на мерките да изтече. Според данните от искането тези държави са до голяма степен зависими от износните пазари: 75 % — за Корея, и 84 % — за Малайзия. Освен това изглежда че другите износни пазари, като САЩ и Япония, не могат да поемат излишния капацитет, тъй като обемът на износа към тези държави вече е значителен, и следователно излишният капацитет би бил пренасочен към пазара на Общността. Освен това изглежда че за целия азиатския пазар е характерно наличието на неизползван капацитет.

(82)

По отношение на цените, от статистическите данни на САЩ е видно, че малайзийските и корейските експортни цени към САЩ са по-ниски от тези на производството на Общността. Въпреки че не бе възможно да се направи подробен анализ поради големия брой различни видове продукти, има вероятност тези износители да изравнят цените си с много ниските цени на другите азиатски държави, за да си възвърнат загубения пазарен дял. Подобно ценово поведение, подкрепено от липсата им на съдействие заедно със способността им да доставят значителни количества от разглеждания продукт на общностния пазар, вероятно би оказало отрицателно влияние върху производството на Общността.

(83)

Освен това следва да се има предвид, че производството на Общността, за да може да реализира икономии от мащаба, трябва да остане конкурентоспособно, за да произвежда определен обем стандартни продукти, които следователно ще са в пряка конкуренция с вноса от Корея и Малайзия.

(84)

Предвид горепосоченото се прави заключението, че ако се позволи срокът на действие на мерките да изтече, това най-вероятно би довело до повтаряне на вредата, причинена на производството на Общността от дъмпинговия внос.

Ж.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

1.   Въведение

(85)

В съответствие с член 21 от основния регламент беше проверено дали удължаването на срока на действие на съществуващите антидъмпингови мерки би било в противоречие с интересите на Общността като цяло. Определянето на интереса на Общността се базира на оценката на всички различни засегнати интереси, т.e. тези на производството на Общността, на вносителите/търговците, както и на потребителите на разглеждания продукт. Не бяха получени коментари от потребителите.

(86)

За да се оцени възможното въздействие от продължаването или непродължаването на мерките, Комисията поиска информация от всички заинтересовани страни, споменати по-горе. Комисията изпрати въпросници с цел проучване на 64 вносители на разглеждания продукт и получи 11 отговора. Комисията изпрати въпросник до тези единадесет дружества и получи само два частични отговора, в които нямаше никакво доказателство, че мерките, които са в сила, са ги засегнали съществено. Ясно е, че вносителите са намерили други източници на доставки, както може да се види от значимия пазарен дял (33 %) на другите трети държави, което показва, че условията за конкурентоспособност на пазара в Общността са гарантирани.

(87)

Освен това фактът, че настоящото разследване представлява преразглеждане, което съответно анализира положение, при което вече са били въведени антидъмпингови мерки, позволява да се оцени всяко неоправдано негативно въздействие на настоящите антидъмпингови мерки върху разглежданите страни.

(88)

На тази основа беше проучено дали, въпреки заключенията относно продължаването на дъмпинга и вероятността от повтарянето му, съществуват наложителни причини, които да доведат до заключението, че не е в интерес на Общността да се поддържат мерките в конкретния случай.

2.   Интереси на производството на Общността

(89)

Производството на Общността е доказало своята жизнеспособност в структурно отношение. Това се потвърди от положителното развитие на икономическото положение по време на периода на възстановена ефективната конкуренция след налагане на сега действащите антидъмпингови мерки. В действителност усилията, положени от производството на Общността, да рационализира производството си и да увеличи конкурентоспособността си са довели до разумна рентабилност през последните две години от разглеждания период.

(90)

Предвид горепосоченото изглежда наложително да се запазят в сила съществуващите мерки с цел да се предотврати негативното влияние на дъмпинговия внос, който може да застраши процеса на възстановяване на производството на Общността, а в крайна сметка и самото ѝ съществуване. Също така е уместно да се отчете фактът, че изчезването на производството на Общността може да има отрицателно въздействие и върху производството в края на производствената верига, за която това ще се отрази в значително намаляване на наличните доставчици.

3.   Интереси на вносители/търговци

(91)

Както е отбелязано по-горе, само двама от 64-мата несвързани вносители отговориха на въпросника на Комисията. Те обаче не изказаха отрицателно мнение относно евентуално продължаване на действието на мерките. Липсата на сътрудничество сама по себе си представлява индикатор, че мерките не са причинили какъвто и да е значителен негативен ефект върху икономическото състояние на този сектор. Това се потвърждава от факта, че вносителите продължиха да търгуват с разглеждания продукт в значителни обеми и даже увеличиха обема на вноса по време на разглеждания период.

(92)

Следователно се счита, че икономическото положение на вносителите на въпросния продукт не е било негативно повлияно от налагането на антидъмпинговите мерки, които понастоящем са в сила. По същите причини е малко вероятно продължаването на действието на тези мерки да доведе до влошаване на икономическото им положение в бъдеще.

4.   Интереси на потребителите

(93)

По време на настоящото разследване нито един потребител не заяви интереса си. Потребителите на разглеждания продукт са основно нефтохимическата и строителната промишленост. Липсата на съдействие от тяхна страна изглежда потвърждава факта, че съединителните елементи за тръби и тръбопроводи представляват много малка част от общите им производствени разходи и че мерките, които са в сила, изглежда не водят до загуба на конкурентоспособност за тях.

(94)

Бе направено заключението, че запазването на мерките на същото равнище няма да доведе до влошаване на положението на потребителите.

5.   Заключение относно интереса на Общността

(95)

Разследването показа, че съществуващите антидъмпингови мерки са дали възможност за известно възстановяване на производството на Общността. Ако се позволи срокът на действие на мерките да изтече, това би застрашило този процес на възстановяване и би могло да доведе до изчезване на производството на Общността. Вследствие на това в интерес на производството на Общността е продължаването на действието на мерките.

(96)

Освен това в миналото съществуващите мерки изглежда не са имали значително отрицателно въздействие върху икономическото положение на потребителите и вносителите. Следователно се прави заключението, че няма основателни причини да не се продължи действието на съществуващите антидъмпингови мерки.

З.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(97)

Всички засегнати страни бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които се препоръчва продължаване на действието на съществуващите мерки. Също така им беше предоставен период, през който да изложат своето становище след съобщаването на тази информация. Не бяха получени коментари от Корея. Бе получен коментар от едно малайзийско дружество, но той не бе с характер, който да доведе до промяна на горните заключения.

(98)

От гореизложеното следва, че в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на съединителни елементи за тръби и тръбопроводи с произход от Република Корея и Малайзия, наложени с Регламент (ЕО) № 1514/2002, следва да бъдат запазени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на съединителни елементи за тръби и тръбопроводи (различни от отлети съединителни елементи, фланци и резбовани съединителни елементи) от желязо или стомана (без неръждаема стомана), с външен диаметър, не по-голям от 609,6 mm, от вида, използван за челно заваряване или за други нужди, с произход от Република Корея и Малайзия и попадащи под кодове по КН ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 и ex 7307 99 90 (кодове по ТАРИК 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307993092, 7307993093, 7307993094, 7307993095, 7307993098, 7307999092, 7307999093, 7307999094, 7307999095, 7307999098).

2.   Размерът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за нетна цена на производител на границата на Общността преди обмитяване, за продуктите, описани в параграф 1 и произведени от посочените по-долу дружества, е, както следва:

Държава

Дружество

Митническа ставка

(%)

Допълнителен код по ТАРИК

Малайзия

 

Anggerik Laksana Sdn Bhd,

Selangor Darul Ehsan

59,2

A324

 

Всички останали дружества

75

A999

Република Корея

 

Всички дружества

44

3.   Освен ако не е посочено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 13 октомври 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 228, 24.8.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 6.6.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 355, 1.12.2004 г., стр. 4.

(5)  ОВ L 355, 1.12.2004 г., стр. 9.

(6)  ОВ L 116, 29.4.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ C 286, 23.11.2006 г., стp. 8.

(8)  ОВ C 192, 18.8.2007 г., стp. 15.


Top