EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1000

Регламент (ЕО) № 1000/2008 на Съвета от 13 октомври 2008 година за налагане на окончателно антидъмпинговото мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

OJ L 275, 16.10.2008, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 029 P. 275 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1000/oj

16.10.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1000/2008 НА СЪВЕТА

от 13 октомври 2008 година

за налагане на окончателно антидъмпинговото мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 9 и член 11, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението, внесено от Комисията след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

През юли 2002 г. с Регламент (ЕО) № 1339/2002 (2) Комисията наложи окончателно антидъмпингово мито („съществуващи мерки“) от 21 % върху вноса на сулфанилова киселина, попадаща под код по КН ex29214210 (код по ТАРИК 2921421060) и с произход от Китайската народна република („КНР“), както и остатъчно мито от 18,3 % върху вноса с произход от Индия. Наложените мерки се основаваха на резултатите от антидъмпинговата процедура, започната съгласно член 5 от основния регламент („първоначалното разследване“)

(2)

Същевременно с Регламент (ЕО) № 1338/2002 (3) Съветът наложи окончателно изравнително мито от 7,1 % върху вноса на същия продукт с произход от Индия.

(3)

В рамките на гореспоменатите антидъмпингови и изравнителни процедури, с Решение 2002/611/ЕО (4) Комисията прие ценова гаранция, предложена от един индийски производител износител, а именно Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd. („Kokan“).

(4)

През февруари 2004 г. след повторно разследване за усвояването на антидъмпинговите мита съгласно член 12 от основния регламент Съветът с Регламент (ЕО) № 236/2004 (5) увеличи ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за внос на сулфанилова киселина с произход от КНР, от 21 на 33,7 %.

(5)

През декември 2003 г. Kokan информира Комисията, че желае доброволно да оттегли гаранцията си. Съответно решението на Комисията за приемането на гаранцията бе отменено с Решение 2004/255/ЕО (6).

(6)

През април 2005 г. след искане, подадено от Kokan, Комисията започна (7) частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент и член 19 от Регламент (ЕО) № 2026/97 относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (8) („основния регламент за защита срещу субсидиран внос“), ограничено по обхват до изследване на приемливостта на последваща гаранция, която да бъде предложена от Kokan.

(7)

С Решение 2006/37/ЕО (9) Комисията прие последващата гаранция, предложена от Kokan, във връзка с антидъмпинговите и изравнителните процедури относно вноса на сулфанилова киселина с произход от Индия.

(8)

Същевременно Регламент (ЕО) № 1338/2002 относно налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Индия и Регламент (ЕО) № 1339/2002 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход, inter alia, от Индия бяха изменени с Регламент (ЕО) № 123/2006 на Съвета (10) с цел да се вземе предвид приемането на споменатата гаранция.

2.   Искане за преразглеждане

(9)

След публикуването на известие за предстоящо изтичане на срока на действие на мерките (11), на 24 април 2007 г. Комисията получи искане за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент. Искането бе подадено от двама производители от Общността („заявителите“), които представляват 100 % от продукцията на Общността на сулфанилова киселина.

(10)

Заявителите твърдяха и предоставиха достатъчно prima facie доказателства, че съществува вероятност от продължаване и/или повтаряне на дъмпинга и повтаряне на вредата от него за производството на Общността във връзка с вноса на сулфанилова киселина с произход от КНР и от Индия („разглежданите държави“).

(11)

След като се консултира с Консултативния комитет и установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, Комисията обяви на 24 юли 2007 г. чрез известие за започване на процедура, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (12), започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.

3.   Успоредни разследвания

(12)

С известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 24 юли 2007 г. (13), Комисията също започна преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 18 от основния регламент за защита срещу субсидиран внос по отношение на действащите изравнителни мерки спрямо вноса на сулфанилова киселина с произход от Индия. Това разследване все още продължава.

(13)

С известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 29 септември 2007 г. (14), Комисията започна по собствена инициатива частично междинно преразглеждане, ограничено до равнището на субсидиране, съгласно член 19 от основния регламент за защита срещу субсидиран внос, тъй като Комисията разполагаше с достатъчно prima facie доказателства, че обстоятелствата във връзка със субсидирането, на основата на които мерките са били установени, са се променили и тези промени са с дълготраен характер. Това разследване все още продължава.

4.   Разследване

4.1.   Период на разследване

(14)

Разследването за продължаване или повтаряне на дъмпинга обхващаше периода от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. („периода на разследване за преразглеждането“ или „ПРП“). Изследването на тенденциите, имащи отношение към оценката на вероятността от продължаване или повтаряне на вредата, обхващаше периода от 2003 г. до края на периода на разследване за преразглеждането („разглеждания период“).

4.2.   Засегнати от разследването държави

(15)

Комисията уведоми официално за започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие производителите износители, вносителите и потребителите, за които се знаеше, че са засегнати, представителите на изнасящите държави и заявителите. На заинтересованите страни беше дадена възможност да изложат своите становища в писмена форма и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за започване.

(16)

Всички заинтересовани страни, които поискаха и показаха, че има специални причини да бъдат изслушани, бяха изслушани.

(17)

Бяха изпратени въпросници на всички страни, за които беше известно, че са заинтересовани, а именно — двамата производители от Общността и всички известни производители износители, вносители и потребители.

(18)

Бяха получени отговори на въпросниците от двамата производители от Общността и от един производител износител от Индия, а така също и от четирима потребители. В хода на разследването нито един производител износител от КНР и нито един вносител не отговори на въпросника, а така също и никой от тях не заяви своя интерес.

(19)

Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и на интереса на Общността. В тази връзка Комисията извърши посещения с цел проверки на място в помещенията на следните дружества:

а)

производител износител в Индия:

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd., Mumbai, Индия;

б)

производители от Общността:

Ardenity, Givet, Франция, и

CUF Químicos Industriais, Estarreja, Португалия;

в)

потребители:

Kemira Germany GmbH, Leverkusen, Германия, и

Robama SA, Palafolls, Испания.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(20)

Продуктът, предмет на преразглеждане, е същият като този при първоначалната разследване, а именно сулфанилова киселина, класирана понастоящем под код по КН ex29214210. По принцип сулфанилова киселина е с две различни качества, които се определят от чистотата ѝ: техническа сулфанилова киселина и пречистена сулфанилова киселина. Освен това пречистената сулфанилова киселина понякога се пуска на пазара под формата на сол на сулфанилова киселина. Сулфаниловата киселина се използва като суровина в производството на оптични полиращи средства, добавки към бетон, оцветители за храни и специализирани багрила. Независимо от това, че сулфаниловата киселина може да бъде използвана за различни цели, потребителите възприемат отделните качества и форми като взаимозаменяеми и ги използват по този начин в повечето случаи, вследствие на което те биват разглеждани като един-единствен продукт, както това беше и по време на първоначалното разследване.

2.   Сходен продукт

(21)

Както бе установено по време на първоначалното разследване, настоящото преразглеждане потвърди, че сулфаниловата киселина е чист продукт и неговото качество и основните му физически характеристики са идентични независимо от държавата на произход. Поради това беше установено, че разглежданият продукт и произведените и продадени продукти от производителя износител от Индия на вътрешния пазар и към трети държави, както и произведените и продадени продукти от производителите на Общността на пазара на Общността имат еднакви основни физически и химически характеристики и са по същество с една и съща употреба, и следователно се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ И/ИЛИ ПОВТАРЯНЕ НА ДЪМПИНГА

(22)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше изследвано дали по време на ПРП е бил налице дъмпинг и дали съществува или не вероятност изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга.

1.   Предварителни забележки

(23)

Следва да се отбележи, че предвид разширяването на Общността до 25 държави-членки през 2004 г. и до 27 държави-членки през 2007 г. обемът на износа и пазарните дялове на вноса в предишното разследване и в настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие не могат да бъдат пряко сравнени.

1.1.   Индия

(24)

За да се зачете поверителността на бизнес информацията и с оглед на факта, че Kokan представлява 100 % от вноса с произход от Индия, беше необходимо съответната информация да бъде представена рамките на определени интервали или в индексиран вид.

(25)

Настоящото изследване се основаваше на проверката на въпросника, попълнен от производителя износител от Индия, който оказа пълно съдействие на разследването. От информацията, предоставена от дружеството, и от наличните данни на Евростат е видно, че целият внос на разглеждания продукт по време на ПРП е осъществен от посочения производител износител.

(26)

Беше констатирано, че около 800 до 1 000 тона сулфанилова киселина са били внесени по време на ПРП от Индия в Общността, т.е. приблизително 8—10 % от потреблението на Общността. В първоначалното разследване вносът от Индия възлизаше на 1 712 тона.

1.2.   Китайска народна република

(27)

При отсъствието на сътрудничество от страна на който и да е от китайските производители износители изследването дали понастоящем е налице дъмпинг трябваше да се основава на информацията, с която Комисията разполагаше от други източници. В тази връзка и в съответствие с разпоредбите на член 18 от основния регламент бяха използвани официални данни на Евростат с цел да се установят количествата и цените на вноса.

(28)

На основата на наличните данни беше констатирано, че по време на ПРП 1 482 тона сулфанилова киселина са били внесени от КНР в Общността, т.е. приблизително около 15 % от потреблението на Общността. В първоначалното разследване вносът от Китай възлизаше на 2 950 тона.

2.   Вероятност от продължаване на дъмпинга

2.1.   Индия

(29)

В съответствие с член 11, параграф 9 от основния регламент същата методология както при предишното разследване беше използвана за установяване на дъмпинговия марж. Следва да се припомни, че дъмпинговият марж, установен при първоначалното разследване, възлизаше на 24,6 %.

а)   Нормална стойност

(30)

За определянето на нормална стойност първо беше установено за сътрудничилия производител износител дали общият размер на продажбите му на вътрешния пазар на разглеждания продукт е представителен в сравнение с неговите експортни продажби за Общността. В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент продажбите на вътрешния пазар се считат за представителни, когато общият обем на продажби на вътрешния пазар е не по-малко от 5 % от общите експортни продажби за Общността. Разследването показа, че продажбите на вътрешния пазар са представителни.

(31)

Впоследствие бяха идентифицирани онези видове на разглеждания продукт, продавани от производителя износител на вътрешния пазар, чиито общи продажби на вътрешния пазар се считат за представителни и които са идентични или пряко сравними с видовете продукти, продавани за износ в Общността. Критериите, използвани за идентифициране на различните видове продукти, бяха качеството (пречистена или техническа сулфанилова киселина), формата (киселина на прах или натриеви соли) и концентрацията на киселината.

(32)

За всеки вид продукт, продаван от производителя износител на вътрешния пазар, за който беше констатирано, че е пряко сравним с вида, продаван за износ в Общността, се определяше дали вътрешните продажби са достатъчно представителни за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар на конкретен вид продукт бяха разглеждани като достатъчно представителни, когато общият обем на продажби на вътрешния пазар на този вид по време на ПРП представляваше 5 % или повече от общия обем на продажби на сравним вид продукт, изнесен за Общността. Разследването показа, че от трите вида, изнасяни от разглеждания производител износител, на вътрешния пазар са били продавани представителни количества от два от тях.

(33)

Също така беше изследвано дали продажбите на вътрешния пазар на дружеството биха могли да бъдат разглеждани като направени при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент.

(34)

Това беше извършено, като за всеки от двата вида, от които са продадени представителни количества, беше установен делът на продажби на вътрешния пазар за независими клиенти, които не са направени на загуба по време на ПРП. Тъй като за тези видове продукти повече от 80 % от количествата не бяха продадени на загуба на вътрешния пазар и среднопретеглената продажна цена беше равна или по-висока от среднопретеглените производствени разходи, съгласно член 2, параграф 1 от основния регламент нормалната стойност на вид продукт се изчисли на основата на среднопретегленото от всички продажни цени на въпросния продукт на вътрешния пазар, платени или подлежащи на плащане от независими купувачи.

(35)

За вида продукт, който не беше продаден в представителни количества на вътрешния пазар, нормалната стойност трябваше да бъде определена. Съгласно член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент, с цел да се определи нормалната стойност, направените от сътрудничилия производител износител разходи за реализация, общи и административни разходи, както и среднопретеглената печалба, реализирана от продажбата на вътрешния пазар на сходния продукт при обичайни търговски условия, по време на ПРП бяха добавени към средните производствени разходи по време на ПРП.

б)   Експортна цена

(36)

Разследването показа, че износът на индийския производител износител е извършван единствено за несвързани клиенти в Общността.

(37)

Поради това експортната цена беше определена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно — на основата на действително платените или подлежащи на плащане експортни цени.

в)   Сравнение

(38)

Нормалната стойност и експортната цена бяха сравнени на основата на цена на производител. С цел обезпечаване на обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, са направени съответни намаления под формата на корекции за отчитане на разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Тези корекции бяха направени с оглед разходите за транспорт и застраховка.

г)   Дъмпингов марж

(39)

Както е предвидено в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност за всеки вид на разглеждания продукт, изнесен за Общността през ПРП, бе сравнена със среднопретеглената експортна цена на всеки съответстващ вид на разглеждания продукт.

(40)

Това сравнение показа липсата на дъмпинг от страна на сътрудничилия производител износител от Индия, който е изнасял за Общността по време на ПРП.

(41)

Във връзка с липсата на дъмпинг от страна на сътрудничилия производител износител по време на ПРП следва да се отбележи, че както е споменато в съображение 7 по-горе, по време на ПРП действаше ценова гаранция, което налагаше на разглеждания производител износител да спазва определено ценово равнище при износ за Общността. Беше констатирано, че при някои сделки цените са малко по-високи от равнището на минималните вносни цени („МВЦ“) от гаранцията, но повечето от продажбите са се извършвали на цени на равнището на МВЦ.

2.2.   Китайска народна република

(42)

В съответствие с член 11, параграф 9 от основния регламент същата методология както при предишното разследване беше използвана за установяване на дъмпинговия марж. Следва да се припомни, че дъмпинговият марж, установен при първоначалното разследване, възлизаше на 21 %. Обаче след повторно разследване за усвояването на антидъмпинговите мита, започнато през юни 2003 г., беше направена повторна оценка на дъмпинговия марж и се констатира, че е нараснал на 33,7 %, както е описано в Регламент (ЕО) № 236/2004.

д)   Държава аналог

(43)

В съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент, тъй като КНР не е държава с пазарна икономика, нормалната стойност трябваше да бъде основана на данни, получени в трета държава с пазарна икономика.

(44)

В известието за започване Индия беше предвидена като подходяща трета държава с пазарна икономика по отношение на износа за Общността от страна на КНР. Индия беше използвана като държава аналог и при първоначалното разследване.

(45)

Заявителите обаче изказаха предположение, че в този случай по-подходящо би било като държава аналог да се използват Съединените американски щати („САЩ“). Като довод беше изтъкнато, че противно на Индия, цените на сулфаниловата киселина в САЩ се определят от присъщите на един недеформиран пазар фактори. Наред с това беше заявено, че производственият процес на сулфанилова киселина в САЩ протича по начин, сравним с този в КНР, и че количествата, произведени и продадени в САЩ, са представителни. Освен това заявителите твърдяха, че достъпът до суровини в Индия не може да бъде сравняван с достъпа до суровини в КНР, тъй като индийските производители, вследствие на Схемата за предварително лицензиране, предпочитат да внасят суровини, вместо да закупуват местни материали.

(46)

Що се отнася до предложението САЩ да бъдат използвана като държава аналог, трябва да се отбележи, че от няколко години в САЩ действат защитни мерки под формата на антидъмпингови мерки спрямо внос от КНР и от Индия, както и изравнителни мерки спрямо внос от Индия. По тази причина не може да бъде изключено, че цените са повлияни от тези мерки за търговска защита.

(47)

Също така беше констатирано относно достъпа до суровини, че индийските производители на сулфанилова киселина закупуват суровини на вътрешния пазар. Съответно не може да се твърди, че достъпът до суровини прави Индия неподходяща държава аналог. Още повече че в Индия има няколко производители на сулфанилова киселина, като на пазара присъства и внос, напр. от КНР. Поради това няма доказателства за евентуална липса на конкуренция в Индия.

(48)

Предвид горното и при липсата на други убедителни доводи за промени в обстоятелствата, настъпили след първоначалното разследване, заключението е, че Индия представлява подходяща държава аналог за целите на установяването на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент в контекста на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките.

е)   Определяне на нормалната стойност

(49)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност беше определена на основата на проверената информация, получена от сътрудничилия производител износител в държавата аналог. По-конкретно, нормалната стойност се основаваше на платената или подлежаща на плащане от несвързани клиенти в Индия цена за сравними видове продукти, като беше установено, че продажбите са направени при обичайни търговски условия.

ж)   Експортна цена

(50)

При липсата на сътрудничество от страна на китайските производители износители, в съответствие с член 18 от основния регламент експортната цена трябваше да се основава на наличните факти. Данните на Евростат бяха избрани като подходяща основа за определяне на експортната цена.

з)   Сравнение

(51)

С цел обезпечаване на обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена бяха направени съответни намаления за отчитане на разликите, които са могли да засегнат сравнимостта на цената. Корекциите бяха направени с оглед разходите за транспорт и застраховане в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Нормалната стойност на равнище цена на производител в Индия след това беше сравнена с коригираната китайска експортна цена на същото равнище.

и)   Дъмпингов марж

(52)

Сравнението на нормалната стойност и експортната цена показа съществуването на дъмпинг, като дъмпинговият марж беше равен на стойността, с която нормалната стойност превишаваше цената за износа в Общността. Установеният дъмпингов марж като процент от цена CIF на производител на границата на Общността беше от порядъка на 15 до 20 %.

3.   Развитие на вноса, ако мерките бъдат отменени

3.1.   Индия

й)   Предварителни бележки

(53)

При липсата на дъмпинг по време на ПРП беше проучено дали съществува вероятност от повтаряне на дъмпинга от Индия, ако мерките бъдат отменени. За да се прецени дали съществува вероятност от повтаряне на дъмпинга, беше проучена ценовата политика на Kokan, а именно цените за други експортни пазари в сравнение с експортните цени за Общността и цените на вътрешния пазар, както и неговите продукция, производствен капацитет и запаси. Анализът се основаваше на информацията, предоставена в попълнения въпросник и проверена в помещенията на Kokan по време на разследването.

к)   Връзка между цените в Общността и цените в Индия

(54)

По време на ПРП цените на пазара на Общността бяха по-високи от цените, постигнати от Kokan на вътрешния пазар. Това развитие обаче следва да бъде разглеждано предвид факта, че експортните цени на дружеството са подложени на действието на МВЦ на гаранцията.

л)   Връзка между експортни цени за трети държави, експортни цени за Общността и цени на вътрешния пазар в Индия

(55)

Беше констатирано, че средната експортна цена, налагана от Kokan за трети държави, беше значително под средната експортна цена за Общността. Констатирано беше и че тези цени бяха дъмпингови, тъй като бяха доста под равнището на цените, налагана от Kokan на неговия вътрешен пазар.

(56)

Както е споменато в съображения 7 и 41 по-горе, по време на ПРП Kokan подчиняваше износа си за Общността на гаранция за минимална цена, докато цените за клиенти в други трети държави бяха свободно определяни. При тези обстоятелства последните цени са показателни за вероятното ценово равнище за износ в Общността, ако се допусне изтичане на срока на действие на мерките. По този начин беше направено заключението, че има вероятност Kokan да намали експортните си цени за Общността и че има вероятност от повтаряне на дъмпинга на пазара на Общността, в случай че мерките бъдат отменени.

м)   Връзка между експортни цени за трети държави и ценовото равнище на пазара на Общността

(57)

Следва да се отбележи също така, че се установи, че експортните цени за трети държави са средно под равнището на продажните цени на производството на Общността на пазара на Общността. Това означава, че преобладаващото ценово равнище на разглеждания продукт на пазара на Общността прави пазара изключително привлекателен за производителя износител от Индия. На тази основа се смята, че наистина е налице икономически стимул износът да бъде пренасочен към предлагащия по-високи цени пазар на Общността, в случай че действащите мерки бъдат отменени.

н)   Неизползван капацитет и запаси

(58)

Разследването разкри, че сътрудничилият производител износител не беше натрупал запаси по време на ПРП. Беше констатирано обаче, че дружеството би било в състояние да увеличи продукцията си, тъй като по време на ПРП коефициентът на използваемост на производствения капацитет беше около 65 %. В тази връзка се отбелязва, че неизползваният производствен капацитет на сътрудничилия производител износител отговаря на повече от 30 % от потреблението на Общността.

о)   Заключение за Индия

(59)

Разследването ясно показа, че ценовото равнище в Индия и в други трети държави е значително по-ниско от ценовото равнище на пазара на Общността. Ако съществуващите антидъмпингови мерки бъдат отменени, за сътрудничилия индийски производител износител ще бъде налице силен икономически стимул да разгърне неизползвания производствен капацитет, както и да пренасочи повече продажби към пазара на Общността, и следователно да продължи да изнася, като при това даже увеличава количествата. Направената по-горе преценка указва, че увеличените експортни количества за Общността по всяка вероятност ще бъдат на дъмпингови цени.

3.2.   КНР

п)   Предварителни бележки

(60)

Наред с констатацията за дъмпинг по време на ПРП беше изследвана и вероятността от продължаване на дъмпинга, в случай че мерките бъдат отменени. При липсата на сътрудничество от страна на който и да е от китайските производители износители направените по-долу заключения изхождат от наличните факти, а именно — на информация, предоставена от заявителите, в съответствие с член 18 от основния регламент, заедно с данни, извлечени от Евростат.

р)   Производствен капацитет

(61)

Публично достъпни данни показват, че обемът на китайската продукция е около 22 000 тона, което е повече от два пъти потреблението на Общността по време на ПРП. При липсата на сътрудничество от страна на който и да е от китайските производители износители не беше налице никаква информация относно съществуването на резервен капацитет в КНР. Все пак, съгласно наличната информация, китайските производители са в състояние да използват относително простия прекъснат (партиден) метод, използван понастоящем за производство на специализирани багрила и химикали, за производство на сулфанилова киселина. Освен това, както е споменато в съображение 63 по-долу, вече много години пазарът на Общността продължава да е привлекателен за китайските износители. Затова основателно е да се допусне, че ако съществуващите антидъмпингови мерки бъдат отменени, целият резервен производствен капацитет, който може да съществува в КНР, би се използвал за насочване на допълнителни количества към пазара на Общността и/или че съществуващата продукция, увеличена посредством възможността да се преминава от производство на специализирани багрила към производство на химикали, би се пренасочила към Общността.

с)   Връзка между експортни цени в трети държави и експортни цени в Общността

(62)

Съгласно наличните данни китайските експортни цени за трети държави са били под китайските експортни цени за Общността по време на ПРП. Поради това има голяма вероятност, ако мерките бъдат отменени, китайските износители да пренасочат техния настоящ износ за трети държави към пазара на Общността и този износ да продължи да се осъществява на дъмпингови цени.

т)   Практики на усвояване

(63)

Както е установено в Регламент (ЕО) № 236/2004, беше констатирано, че е налице усвояване на антидъмпинговото мито по отношение на вноса от КНР за Общността. Тази практика показва, че пазарът на Общността продължава да е привлекателен за китайските производители износители. Тъй като беше констатирано, че по време на ПРП вносът се е осъществявал на дъмпингови цени, може да бъде направено заключението, че има вероятност дъмпингът да продължи, ако се допусне изтичането на срока на действие на мерките, а също така е вероятно и нарастването на обема на износа.

у)   Заключение за КНР

(64)

Разследването показа, че по време на ПРП китайските износители са продължавали техните дъмпингови практики на значително равнище. На основата на констатациите в съображения 62 и 63 по-горе е направено заключението, че ако съществуващите мерки бъдат отменени, има вероятност значителният дъмпинг да продължи. Също така при липсата на мерки има вероятност обемът на дъмпинговия внос значително да нарасне.

4.   Заключение относно вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга

(65)

На основата на посоченото по-горе е направено заключението, че ако действащите мерки бъдат отменени, дъмпингът, що се отнася до китайските износители, е вероятно да продължи, а що се отнася до индийските производители износители, е вероятно да се повтори.

Г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЩНОСТТА

(66)

В рамките на Общността сходният продукт се произвежда от двама производители, чието производство се смята, че съставлява общото производство на Общността на сходния продукт по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(67)

Следва да се отбележи, че в сравнение с първоначалното разследване дружествата „Sorochimie Chimie Fine“ и „Quimigal SA“ са преименувани, първото — на „Ardenity“, а второто — на „CUF Químicos Industriais“.

(68)

Тези двама производители сътрудничиха на разследването и поддържаха искането за преразглеждане. Следователно тези дружества съставляват производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

Д.   ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ОБЩНОСТТА

1.   Потребление на пазара на Общността

(69)

Видимото потребление на Общността беше установено на основата на:

данни за вноса на разглеждания продукт на пазара на Общността, получени от Евростат,

данни за общи продажби на производството на Общността на пазара на Общността, получени от попълнените въпросници.

(70)

Потреблението на сулфанилова киселина през ПРП беше около 10 000 тона. В продължение на разглеждания период беше наблюдавано намаление на потреблението от 6 %.

Таблица 1

Потребление на пазара на Общността

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Потребление (тонове)

10 684

10 443

10 899

9 939

9 997

Индекс

100

98

102

93

94

2.   Настоящ внос от разглежданите държави

(71)

За да се зачете поверителността на бизнес информацията и с оглед на факта, че Kokan представлява 100 % от вноса с произход от Индия и че производството на Общността се състои от само двама производители, беше необходимо информацията в таблици 2—5 по-долу да бъде представена в индексиран вид.

2.1.   Обем и пазарен дял на разглеждания внос през ПРП

(72)

Обемът и пазарните дялове на вноса от КНР и от Индия се развиват, както е посочено в таблиците по-долу. Данните за обема на вноса се основават на Евростат.

Таблица 2

Внос от разглежданите държави

Внос (индекс)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

КНР

100

106

128

86

84

Индия

100

54

59

56

60

Общо за разглежданите държави

100

81

95

72

73

Източник: Евростат.

Таблица 3

Пазарен дял на разглежданите държави

Пазарен дял (индекс)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

КНР

100

109

126

92

90

Индия

100

55

58

60

64

Общо за разглежданите държави

100

83

94

77

78

(73)

Вносът от разглежданите държави е спаднал с 27 % през разглеждания период. Пазарният дял на разглежданите държави е спаднал с 22 % между 2003 г. и ПРП.

(74)

Ако държавите се разглеждат поотделно, обемът на вноса от Индия е спаднал с 40 % между 2003 г. и ПРП и пазарният дял на индийския внос е спаднал с 36 %.

(75)

Обемът на вноса с произход от КНР е спаднал с 16 % през разглеждания период, като през същия период пазарният му дял е спаднал с 10 %.

2.2.   Еволюция на цените и тенденции в цените на вноса на разглеждания продукт

Таблица 4

Цени на разглеждания внос

Единична цена (евро/тон)

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

КНР

773

876

1 138

1 128

1 040

Индекс

100

113

147

146

135

Индия (индексирани данни)

100

85

96

110

111

Общо за разглежданите държави

956

910

1 131

1 180

1 138

Индекс

100

95

118

123

119

Източник: Евростат.

(76)

Средната цена на разглеждания внос с произход от КНР е нараснала с 35 % през разглеждания период. През същия период средната цена на разглеждания внос с произход от Индия е нараснала с 11 %.

(77)

За целите на изчисляването на равнището на подбиването на цените по време на ПРП цените на производител на производството на Общността за несвързани купувачи бяха сравнени с цените на вноса CIF на границата на Общността на разглежданите държави, надлежно коригирани, така че да отразяват крайната цена на разтоварена стока. За КНР и Индия корекцията беше направена, като към цените бяха прибавени обичайните мита и разходите, направени след вноса, като китайските цени бяха увеличени и с антидъмпинговото мито. Сравнението показа, че коригираните китайски и индийски цени не подбиваха цените на производството на Общността.

3.   Внос от други трети държави

Таблица 5

Внос от други трети държави

Останал свят

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Внос (индекс)

100

80

100

97

97

Пазарен дял (индекс)

100

82

98

104

104

Средна цена (евро/тон)

935

927

1 100

1 255

1 285

Индекс

100

99

118

134

137

Източник: Евростат.

(78)

Обемът на вноса от други трети държави отбеляза лек спад от 3 % през разглеждания период. С оглед на свиването на търсенето обаче техният пазарен дял нарасна с 0,7 % пункта. По време на разглеждания период по-голямата част от този внос се осъществи от основната държава износител, а именно САЩ.

(79)

Цените на сулфанилова киселина от други трети държави бяха малко по-ниски от цените на производството на Общността и следваха индийските ценови тенденции от 2005 г. нататък.

4.   Икономическа ситуация на производството на Общността

а)   Предварителни бележки

(80)

За да се зачете поверителността на бизнес информацията, беше необходимо информацията относно двете дружества, които съставляват производството на Общността, да бъде представена в индексиран вид.

(81)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент бяха изследвани всички релевантни икономически фактори и показатели, които имат връзка с производството на Общността.

б)   Данни, свързани с производството на Общността

—   продукция, инсталиран производствен капацитет и коефициент на използваемост на капацитета,

Таблица 6

Продукция, инсталиран производствен капацитет и коефициент на използваемост на капацитета

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Капацитет в тонове (индекс)

100

100

100

105

112

Продукция в тонове (индекс)

100

119

115

115

117

Коефициент на използваемост на капацитета (индекс)

100

119

115

109

105

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността.

(82)

През ПРП равнището на продукция на производството на Общността беше със 17 % по-високо от равнището, отчетено в началото на разглеждания период. Производственият капацитет на производството на Общността също нарасна през разглеждания период с 12 %, като резултат от увеличаване на капацитета на един производител от Общността чрез инвестиране в оборудване с цел производство на чиста сулфанилова киселина. Съчетанието от тези два фактора доведе до общо увеличение на коефициента на използваемост на капацитета на производството на Общността през разглеждания период. Следва също да се отбележи, че през ПРП производството на Общността постигна задоволително равнище на използваемост на капацитета (в обхвата от 75—80 %).

—   запаси,

(83)

Запасите на производството на Общността в края на финансовите отчетни периоди намаляха с 22 % през разглеждания период. Запасите спаднаха значително през 2004 и 2005 г., но се увеличиха постепенно през 2006 г. и през ПРП.

Таблица 7

Обем на крайните запаси

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Запаси в тонове (индекс)

100

35

38

64

78

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността.

—   обем на продажбите, пазарен дял и растеж,

(84)

През ПРП обемът на продажбите на производството на Общността беше с 5 % по-висок в сравнение с началото на разглеждания период. Успоредно със спада в потребление на Общността от 6 % (вж. съображение 70 по-горе) през разглеждания период, пазарният дял на производството на Общността нарасна с 12 %. По-конкретно производството на Общността увеличи пазарния си дял през разглеждания период с около 7 %. Производството на Общността запази пазарен дял от над 50 % през целия разглеждания период.

Таблица 8

Обем на продажби и пазарен дял

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Обем на продажби — тонове (индекс)

100

114

107

105

105

Пазарен дял % (индекс)

100

116

105

113

112

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността.

(85)

Следва да се отбележи, че спадът в потреблението на Общността през 2006 г. и през ПРП донякъде засегна растежа на производството на Общността. Нарасналият пазарен дял се обяснява в почти равна степен с увеличаването на обема на продажбите и с по-слабото потребление към края на разглеждания период.

—   фактори, оказващи влияние върху цените на Общността,

(86)

През разглеждания период средните продажни цени на производството на Общността съществено нараснаха с 26 %. Наблюдаваното от края на 2005 г. развитие изглежда, че отразява по-специално последиците от мерките против усвояването на митата, наложени през 2004 г. Средните продажни цени на производството на Общността нараснаха значително между 2004 и 2005 г., като след това останаха сравнително стабилни. Нарастването обаче беше в по-ниска степен, отколкото нарастването на цената на анилина, който е най-важната суровина за производството на сулфанилова киселина. Всъщност анилинът, който е производно на бензена и на който се падат около 50 % от общите производствени разходи по време на ПРП, отбеляза между 2003 г. и ПРП нарастване на цената от около 45 %.

Таблица 9

Продажни цени

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Средна продажна цена (индекс)

100

104

124

125

126

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността.

—   заетост и производителност,

(87)

Между 2003 г. и ПРП равнището на заетостта спадна с 9 %, докато продукцията се увеличи, което отразяваше увеличението на производителността и конкурентоспособността на производството на Общността. През същия период обаче средните разходи на работник се покачиха с 15 %.

Таблица 10

Заетост и производителност

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Заетост (индекс)

100

96

96

98

91

Производителност (индекс)

100

125

120

117

129

Средни разходи за труд (индекс)

100

82

94

106

115

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността.

—   рентабилност,

Таблица 11

Рентабилност

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Индекс

100

–1 286

1 519

335

191

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността.

(88)

С изключение на 2005 г. рентабилността на производството на Общността беше около или под 1 % от оборота му. През 2004 г. бяха регистрирани значителни загуби, докато през 2005, 2006 г. и ПРП производството на Общността отчете печалба. Предвид факта, че рентабилността на производството на Общността беше осезаемо ниска през 2003 г., видимото нарастване, демонстрирано през разглеждания период, доведе до равнище на рентабилност, което все още беше далеч под равнището, което би било приемливо за този вид производство.

(89)

Следва също да се отбележи, че рентабилността на производството на Общността беше повлияна от еволюцията в цените на суровините. Между 2003 г. и ПРП средните производствени разходи се увеличиха с 25 %. Както е посочено в съображение 86 по-горе, анилинът е ключова входяща суровина в производството на сулфанилова киселина и на него се падат приблизително половината от разходите за производство. Предвид факта, че цените на анилин се покачиха значително през 2004 г., производството на Общността не беше в състояние да включи това увеличение на цените в цената за клиенти и понесе загуби. През 2005 г. положението се подобри за производството на Общността, като цените на анилин се стабилизираха и производството на Общността беше в състояние да увеличи цените на сулфаниловата киселина до степента, необходима за компенсирането на покачването на разходите за суровини. През 2006 г. и ПРП, вследствие на ново покачване на цените на анилин, рентабилността на производството на Общността спадна до нива под 1 % спрямо оборота.

—   инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали,

Таблица 12

Инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Инвестиции (индекс)

100

39

57

255

305

Възвръщаемост на инвестициите (индекс)

100

–1 779

2 498

420

224

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността.

(90)

През целия разглеждан период производството на Общността продължи да прави инвестиции в дейността си, свързана със сулфаниловата киселина. През 2006 г. и ПРП освен инвестициите, предимно свързани с поддържането на съществуващите капиталови активи, един производител от Общността направи инвестиции за увеличаване на капацитета си с цел производство на чиста сулфанилова киселина. Следва обаче да се отбележи, че се очаква този нов капацитет да бъде напълно оперативен едва от 2008 г.

(91)

Тъй като производството на Общността реализира ниски печалби през целия разглеждан период, размерът на възвръщаемост на инвестициите, който изразява финансовия резултат преди облагането му с данъци като процент от средната начална и крайната нетна балансова стойност на активите, използвани в производството на сулфанилова киселина, също остана много нисък по време на ПРП, а именно около 2 %.

(92)

Разследването показа, че капиталовите изисквания на производството в Общността са неблагоприятно засегнати от трудното финансово положение. Макар един от производителите на Общността да е част от голяма група дружества, капиталовите нужди не винаги са удовлетворени на желаното равнище, тъй като в рамките на тази група финансовите ресурси обикновено се предоставят на най-печелившите единици.

—   паричен поток.

(93)

Паричният поток намаля значително, с 85 %, между 2003 г. и ПРП, но все още остана положителен. Паричният поток не следва движението на рентабилността, тъй като е повлиян от непарични фактори, като амортизация и промени в запасите.

Таблица 13

Паричен поток

Паричен поток

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

ПРП

Индекс

100

41

64

32

15

Източник: Попълнени въпросници на производството на Общността.

5.   Заключение

(94)

В периода между 2003 г. и ПРП повечето от показателите относно производството на Общността отбелязаха положително развитие: обем на продажби, използваемост на капацитета, обем на производството, крайни запаси, производителност, инвестиции и възвръщаемост на инвестиции. По време на ПРП неговата рентабилност обаче остана под 1 % от оборота.

(95)

Производството на Общността беше облагодетелствано от покачването на цената на единица произведена сулфанилова киселина, особено от 2004 г. до края на ПРП. Нарастването на продажната цена обаче не можа да компенсира напълно покачването на производствените разходи и поради това маржът на печалба намаля.

(96)

Освен това спадът в потреблението на Общността през 2006 г. и през ПРП донякъде възпрепятства възстановяването на производството на Общността.

(97)

Като цяло е ясно, че въвеждането на антидъмпингови мерки позволи на производството на Общността да стабилизира своето положение, но не и напълно да се възстанови от вредоносната ситуация, в която се намираше, както поради продължаващото присъствие на дъмпингов внос от КНР, така и поради нарастването на разходите за суровини, които производството на Общността не беше в състояние да включи в цената за клиентите. Независимо от това разследването показа, че през разглеждания период производството на Общността е започнало да инвестира в ново оборудване.

(98)

Предвид на горния анализ се изясни, от една страна, че обемните показатели са се развили положително през разглеждания период. От друга страна, финансовите показатели на производството на Общността, такива като рентабилност и паричен поток, показаха, че икономическото състояние на производството на Общността е все още уязвимо. Поради всичко това се достигна до заключението, че производството на Общността не е могло да се възстанови напълно от последиците от вредоносния дъмпинг.

E.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТАРЯНЕ НА ВРЕДАТА

1.   Общи положения

(99)

Съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент беше извършен анализ на вероятността от повтаряне на вредата, ако съществуващите мерки бъдат отменени. Във връзка с това по-специално беше изследвано вероятното развитие на обема и цените на износа от разглежданите държави, както и свързаните с тях вероятни последици за положението на производството на Общността при липсата на мерки.

2.   Развитие на обема и цените на вноса от разглежданите държави, ако мерките бъдат отменени

(100)

Следва да се припомни, че през ПРП, дори при действащи антидъмпингови мерки, вносът от разглежданите държави имаше пазарен дял от 24,6 %.

(101)

Разследването показа, че сътрудничилият индийски производител износител има значителен резервен капацитет, отговарящ на повече от 30 % от потреблението на Общността. Освен това информацията, с която Комисията разполага, показа, че съществуващото производство на сулфанилова киселина в КНР възлиза на 22 000 тона, което отговаря на повече от два пъти потреблението на Общността. На основата на същата информация изглежда също, че китайските производители са в състояние лесно да преминават от производство на специални багрила и химикали към производство на сулфанилова киселина. Този капацитет, който евентуално е на разположение в разглежданите държави, е показателен за възможността на производителите износители да увеличават тяхното настоящо производство и по този начин да увеличават износа си на сулфанилова киселина за Общността.

(102)

Следва също да се отбележи, че потреблението на Общността спадна слабо през разглеждания период и през следващите няколко години не се очаква търсенето да бъде такова, че да поеме евентуалното нарастване на вноса от КНР и от Индия, ако мерките бъдат прекратени. При този сценарий е много вероятно износът на сулфанилова киселина от КНР и от Индия да заеме мястото на голяма част от продажбите, осъществявани от производството на Общността, тъй като цените на вноса вероятно ще са по-ниски.

(103)

Разследването установи, че пазарът на Общността остава привлекателен за китайските и индийските производители износители. Всъщност, както е посочено в съображения 57 и 62 по-горе, беше констатирано, че средната експортна цена при индийски и китайски продажби за трети държави беше значително под средната експортна цена за Общността. Въпреки факта, че не беше установено подбиване на цените от страна на китайските и индийските експортни цени, коригирани с настоящите антидъмпингови и обичайни мита, беше констатирано, че китайските и индийските експортни цени CIF, взети средно, са значително по-ниски (около 18 %) от средната цена на производството на Общността. Затова при липса на действащи мерки е вероятно вносът на сулфанилова киселина от разглежданите държави за Общността да нарасне значително предвид: i) неизползвания капацитет (по-специално в Индия); ii) пренасочването на износ за други трети държави към пазара на Общността; iii) възможността да се преминава от производство на специални багрила и химикали към производство на сулфанилова киселина (по-специално в КНР), на ценови равнища значително под настоящите ценови равнища в Общността.

3.   Заключение относно вероятността от повтаряне на вредата

(104)

На основата на гореизложеното може да се направи заключението, че ако се допусне изтичане на срока на действие на мерките, е много вероятно износът от разглежданите държави към Общността да нарасне със значителни обеми и на дъмпингови цени, които биха били под цените на производството на Общността. Това най-вероятно би повлияло в посока на възникване на тенденция за натиск за понижаване на цените на пазара на Общността, което, както може да се очаква, ще има отрицателно въздействие върху икономическото състояние на производството на Общността. Това, по-специално, би върнало назад финансовото възстановяване, което беше постигнато през разглеждания период, и би довело до вероятно повтаряне на вредата.

Ж.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

1.   Въведение

(105)

В съответствие с член 21 от основния регламент беше изследвано дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки не е в противоречие с интереса на Общността като цяло. Определянето на интереса на Общността беше основано на оценката на различните съставящи го интереси.

(106)

Наред с това фактът, че настоящото разследване представлява преразглеждане, което съответно анализира положение, при което вече са били въведени антидъмпингови мерки, позволява да се оцени всяко неоправдано отрицателно въздействие на настоящите антидъмпингови мерки върху засегнатите държави.

(107)

На тази основа беше проучено дали въпреки заключението относно вероятността от повтаряне на вредоносния дъмпинг съществуват убедителни причини, които биха довели до заключението, че запазването на мерките в този конкретен случай не е в интерес на Общността.

2.   Интерес на производството на Общността

(108)

С основание може да се очаква, че наложените понастоящем мерки ще продължат да имат благотворен ефект върху производството на Общността, което ще продължи да се възстановява, като увеличава пазарния си дял и подобрява рентабилността си. Ако мерките не бъдат запазени, вероятно производството на Общността отново ще започне да понася вреда от увеличаването на вноса на дъмпингови цени от разглежданите държави, а сегашното му крехко финансово състояние ще се влоши.

(109)

На тази основа може да се заключи, че запазването на мерките би било в интерес на производството на Общността.

3.   Интерес на вносителите

(110)

Следва да се припомни, че при първоначалното разследване беше констатирано, че налагането на мерки няма да има сериозно въздействие върху търговците на сулфанилова киселина от Общността. Както беше посочено по-горе, нито един вносител не оказа съдействие на настоящото разследване. Ето защо не бяха представени убедителни доводи, че налагането на мерки не би било в интерес на вносителите.

4.   Интерес на потребителите

(111)

Комисията изпрати въпросници на всичките 31 известни потребители, от които само четирима предоставиха попълнен въпросник. Три попълнени въпросника бяха получени от дружества от Общността, които произвеждат оптични полиращи средства, и един попълнен въпросник — от дружество производител на багрила. Информацията обаче, предоставена от тези потребители, относно последиците от мерките и относителния дял, който сулфаниловата киселина представлява в производствените им разходи, не беше от значение.

(112)

Обемът на разглеждания продукт, внесен от тези четирима потребители, представляваше 47,3 % от общия внос в Общността. Наред с това, тъй като тези четирима потребители закупуват значителни обеми сулфанилова киселина от производството на Общността, на тях се падаше общо около 40 % от потреблението на Общността през ПРП.

(113)

Трима от потребителите направиха едни и същи коментари, като се противопоставиха на запазването на мерките на основание недостатъчния производствен капацитет на производството на Общността за задоволяване на вътрешното търсене, както и заради вредата, която нанасят мерките на тяхната конкурентоспособност по отношение на продукти, произведени по-нататък по веригата на производство. Четвъртият потребител не изрази мнение за или против запазването на мерките.

(114)

По отношение на снабдяването на пазара на Общността следва да се отбележи, че сегашният производствен капацитет на производството на Общността би му позволил да задоволи някъде около 80 % от потреблението на Общността. Тук следва също да се подчертае, че производството на Общността инвестира в нови съоръжения с цел да увеличи производството си на чиста сулфанилова киселина. Във всеки случай целта на мерките не е да се затвори пазарът за вноса от разглежданите държави, а да се гарантира, че той е осъществяван на цени, които не са вредоносни и дъмпингови. Поради това се очаква вносът от разглежданите държави да продължи да навлиза на пазара, подобно на случилото се след налагането на мерките през 2002 г.

(115)

Следва също да се отбележи, че понастоящем производството на сулфанилова киселина извън Общността е ограничено до няколко държави в света, като Индия, КНР и САЩ. Затова е важно да се позволи на производството на Общността да действа в условията на реална конкуренция, така че всички потребители от Общността да продължават да имат достъп до вътрешни доставчици на продукта.

(116)

По отношение на конкурентоспособността на потребителите следва да се отбележи, че въпреки липсата на информация, получена от потребителите в рамките на настоящото разследване, в първоначалното разследване беше показано, че антидъмпинговите мерки биха увеличили пълните разходи за закупуване на оптични полиращи средства и за багрила, съдържащи сулфанилова киселина, с по-малко от 1 %.

(117)

На основата на гореизложеното се счита също, че в рамките на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, запазването на мерките не би имало значително отрицателно въздействие върху положението на потребителите.

5.   Заключение относно интереса на Общността

(118)

Предвид гореизложеното се заключава, че няма убедителни причини против запазването на настоящите антидъмпингови мерки.

З.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(119)

Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, на основата на които беше предвидено да се препоръча запазването на съществуващите мерки. Беше определен също така срок, в рамките на който страните да направят забележки и коментар. Не бяха получени коментари, които да са от такова естество, че да доведат до промяна на направените по-горе заключения.

(120)

С оглед на достигнатите заключения относно вероятността от продължаване на дъмпинга във връзка с вноса на сулфанилова киселина от КНР, вероятността от повтаряне на дъмпинга по отношение на вноса от Индия, вероятността от повторение на вредата, както и интереса на Общността, антидъмпинговите мита върху вноса на сулфанилова киселина следва да се запазят с цел да се предотврати повтарянето на вредата, която дъмпинговият внос причинява на производството на Общността.

(121)

Митническата ставка няма да се прилага за внос на разглеждания продукт, който е произвеждан и продаван за износ в Общността от една индийска компания, чиято гаранция беше приета с Решение 2006/37/ЕО на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на сулфанилова киселина, класирана под код по КН ex29214210 (код по ТАРИК 2921421060) и с произход от Китайската народна република и от Индия.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо спрямо нетната цена на производител на границата на Общността преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1, е, както следва:

Държава

Окончателно мито (%)

Китайската народна република

33,7

Индия

18,3

3.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, окончателното антидъмпингово мито не се прилага за вноса, допуснат за свободно обращение съгласно член 2.

4.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

1.   Вносът, деклариран за допускане за свободно обращение, който е фактуриран от дружествата, от които са приети гаранции от Комисията и чиито имена са изброени в Решение 2006/37/ЕО, както е изменено, се освобождава от антидъмпинговото мито, наложено с член 1, при условие че:

са произведени, транспортирани и фактурирани пряко от упоменатите дружества на първия независим клиент в Общността, и

се придружават от фактура за гаранция, която представлява търговска фактура, съдържаща поне елементите и декларацията, определени в приложението към настоящия регламент, и

декларираните и представени на митница стоки съответстват точно на описанието във фактурата за гаранция.

2.   Митническо задължение възниква при приемането на декларацията за допускане за свободно обращение, когато се установи, че по отношение на стоките, описани в член 1 и освободени от митата при условията, посочени в параграф 1, едно или няколко от условията не са изпълнени. Условието, определено в параграф 1, второ тире, се смята за неизпълнено, когато се установи, че фактурата за гаранцията не отговаря на разпоредбите на приложението или се установи, че тя не е автентична, или когато Комисията е оттеглила приемането на гаранцията съгласно член 8, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 384/96 или член 13, параграф 9 от основния регламент за защита срещу субсидиран внос в регламент или решение, което се отнася за конкретна/и сделка/и, и обявява съответната/ите фактура/и за гаранцията за невалидна/и.

3.   Вносителите приемат като обичаен търговски риск факта, че неизпълнението от която и да е от страните на едно или няколко от условията, посочени в параграф 1 и допълнително определени в параграф 2, може да доведе до възникване на митническо задължение съгласно член 201 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (15). Възникналото митническо задължение се заплаща при оттегляне от страна на Комисията на приемането на гаранцията.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 13 октомври 2008 година.

За Съвета

Председател

B. KOUCHNER


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 196, 25.7.2002 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 196, 25.7.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 196, 25.7.2002 г., стр. 36.

(5)  ОВ L 40, 12.2.2004 г., стр. 17.

(6)  ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 29.

(7)  ОВ C 101, 27.4.2005 г., стр. 34.

(8)  ОВ L 288, 21.10.1997 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 22, 26.1.2006 г., стр. 52.

(10)  ОВ L 22, 26.1.2006 г., стр. 5.

(11)  ОВ C 272, 9.11.2006 г., стр. 18.

(12)  ОВ C 171, 24.7.2007 г., стр. 18.

(13)  ОВ C 171, 24.7.2007 г., стр. 14.

(14)  ОВ C 229, 29.9.2007 г., стр. 9.

(15)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В търговската фактура, придружаваща продажбите на дружеството на сулфанилова киселина за Общността, предмет на гаранция, се посочват следните елементи:

1.

Заглавие „ТЪРГОВСКА ФАКТУРА, ПРИДРУЖАВАЩА СТОКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ГАРАНЦИЯ“.

2.

Наименованието на дружеството, посочено в член 1 от Решение 2006/37/ЕО на Комисията относно приемането на гаранцията, която издава търговската фактура.

3.

Номер на търговската фактура.

4.

Дата на издаване на търговската фактура.

5.

Допълнителен код по ТАРИК, под който фактурираните стоки се освобождават от митница на границата на Общността.

6.

Точно описание на стоките, включително:

кодов номер на продукта (PCN), използван за целите на разследването и гаранцията (например „PA99“, „PS85“ или „TA98“),

техническите/физическите характеристики на PCN, т.е. за „PA99“ и „PS85“ — бял свободно разпространяващ се прах, и за „TA98“ — сив свободно разпространяващ се прах,

кодов номер на продукта на дружеството (ако има такъв),

код по КН,

количество (посочва се в тонове).

7.

Описание на условията на продажбата, включително:

цена за тон,

приложими условия на плащане,

приложими условия на доставяне,

общо отстъпки и рабати.

8.

Наименование на дружеството, което действа като вносител в Общността и на което търговската фактура, придружаваща стоките, предмет на гаранция, е издадена пряко от дружеството.

9.

Име на служителя на дружеството, който е издал търговската фактура, и следната подписана декларация:

„Аз, долуподписаният/ата, удостоверявам, че продажбата за директен износ за Европейската общност на стоките, обхванати от настоящата фактура, е извършена в обхвата и съгласно условията на гаранцията, предложена от [ДРУЖЕСТВО] и приета от Европейската комисия с Решение 2006/37/ЕО. Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“


Top