EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0957

Регламент (ЕО) № 957/2008 на Комисията от 29 септември 2008 година за дерогация за квотния период 2008—2009 година от Регламент (ЕО) № 616/2007 за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни

OJ L 260, 30.9.2008, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 233 - 233

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/957/oj

30.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 957/2008 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2008 година

за дерогация за квотния период 2008—2009 година от Регламент (ЕО) № 616/2007 за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 и член 148 във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Решение 2007/360/ЕО на Съвета от 29 май 2007 г. относно сключването на споразумения под формата на съгласуван протокол за промяна в отстъпките за птиче месо между Европейската общност и Федерална република Бразилия и между Европейската общност и Кралство Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията 1994 г. (ГАТТ 1994 г.) (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 5 август 2008 г. Бразилия публикува директива (3) относно начина на разпределение на сертификатите за произход от 1 октомври 2008 г.

(2)

Като се има предвид несигурността по отношение на условията за издаване на сертификати за произход за продуктите с произход от Бразилия, на този етап е целесъобразно периодът за подаване на заявления за подпериода на внос от 1 януари до 31 март 2009 г., който е определен за първите седем дни от месец октомври 2008 г. съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията (4), да бъде отложен по отношение на продукти с посочения произход.

(3)

Поради това за този произход следва да има дерогация от разпоредбите на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 616/2007 за квотния период 2008—2009 година.

(4)

Като се има предвид, че периодът за внасяне на заявления за следващия подпериод започва на 1 октомври 2008 г., е наложително настоящият регламент да започне да се прилага от посочената дата.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 616/2007, за квотния подпериод с начало 1 януари 2009 г. заявлението за лицензия за продуктите от групи 1, 4 и 7 може да бъде внесено само през първите седем дни на месец ноември 2008 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 138, 30.5.2007 г., стр. 10.

(3)  Portaria no 16, de 1o Agosto de 2008, Diario Oficial da Uniao, 5.8.2008 г.

(4)  ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3.


Top