EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0082

Директива 2008/82/ЕО на Комисията от 30 юли 2008 година за изменение на Директива 2008/38/ЕО по отношение на фуражите, предназначени за поддържане на бъбречната функция при хронична бъбречна недостатъчност (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 202, 31.7.2008, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 186 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2020; заключение отменено от 32020R0354

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/82/oj

31.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 202/48


ДИРЕКТИВА 2008/82/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 30 юли 2008 година

за изменение на Директива 2008/38/ЕО по отношение на фуражите, предназначени за поддържане на бъбречната функция при хронична бъбречна недостатъчност

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. относно фуражите, предназначени за специфични хранителни цели (1), и по-специално член 6, буква в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2008/38/ЕО на Комисията от 5 март 2008 г. за съставяне на списък на предназначенията на фуражите със специфични хранителни цели (2) включва като специфичната хранителна цел „поддържане на бъбречната функция при хронична бъбречна недостатъчност“.

(2)

С Регламент (ЕО) № 163/2008 (3) Комисията разреши препарата лантаниев карбонат октахидрат (Lantharenol) като зоотехническа фуражна добавка за котки. Това разрешение беше основано на становище на Европейския орган за безопасност на храните от 18 септември 2007 г. (4) В това си становище органът счете, че допълването на хранителните режими с този препарат води до намаляване на отделянето на фосфор чрез урината и до увеличаване на отделянето чрез изпражненията, свързано с намаляване на предполагаемата смилаемост на фосфора. Заключението беше, че препаратът може да намали усвояването на фосфора при възрастните котки.

(3)

Фуражите с ниско съдържание на фосфор вече са включени в Директива 2008/38/ЕО посредством реда „поддържане на бъбречната функция при хронична бъбречна недостатъчност“. Същото позитивно въздействие може да се постигне и ако усвояването на съдържащия се във фуражите фосфор бъде намалено. Следователно лантаниевият карбонат октахидрат следва да бъде включен в реда „поддържане на бъбречната функция при хронична бъбречна недостатъчност“ в списъка на предназначенията в част Б от приложението към Директива 2008/38/ЕО.

(4)

Директива 2008/38/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 2008/38/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от 20 февруари 2009 година. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 237, 22.9.1993 г., стр. 23. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 62, 6.3.2008 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 50, 23.2.2008 г., стр. 3.

(4)  Бюлетин на ЕОБХ (2007 г.) 542, стр. 1—15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част Б на приложение I към Директива 2008/38/ЕО редът, съдържащ специфична хранителна цел „подкрепа функцията на бъбреците в случай на хронична бъбречна недостатъчност“ се заменя със следното:

Специфична хранителна цел

Основни хранителни характеристики

Вид или категория на животното

Декларации на данни за вписване върху етикета

Препоръчителна продължителност на употреба

Други разпоредби

„Подкрепа функцията на бъбреците в случай на хронична бъбречна недостатъчност (1)

Ниско съдържание на фосфор и намалено съдържание на белтъчини, но от високо качество

Кучета и котки;

Произход на протеините

Калций

Фосфор

Калий

Натрий

Съдържание на основни мастни киселини (ако са добавени)

Първоначално до шест месеца (2)

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета: „Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба.“

Да се посочи в упътването: „Следва да има вода в наличност по всяко време.“

или

 

 

 

 

Намалено усвояване на фосфор посредством включване в състава на препарата лантаниев карбонат октахидрат

Възрастни котки

Произход на протеините

Калций

Фосфор

Калий

Натрий

Лантаниев карбонат октахидрат

Съдържание на основни мастни киселини (ако са добавени)

Първоначално до шест месеца (2)

Да се отбележи на опаковката, контейнера или етикета: „Препоръчва се да се търси мнението на ветеринарен лекар преди употреба или преди да се удължи периодът на употреба.“

Да се посочи в упътването: „Следва да има вода в наличност по всяко време.“


(1)  Ако е целесъобразно, производителят може да препоръча и използването на продукта при временна бъбречна недостатъчност.

(2)  Ако храната се препоръчва при временна бъбречна недостатъчност, препоръчителната продължителност на употреба е от две до четири седмици.“


Top