EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0022

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 22/2008 от 14 март 2008 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

OJ L 182, 10.7.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 171 - 172

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/22(2)/oj

10.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 22/2008

от 14 март 2008 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 132/2007 от 26 октомври 2007 г. (1)

(2)

Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (2) следва да бъде включена в Споразумението.

(3)

Считано от 11 април 2009 г. Директива 2007/45/ЕО отменя изменените директиви 75/106/ЕИО (3) и 80/232/ЕИО (4) на Съвета, които са включени в Споразумението и които следва да бъде отменени от Споразумението считано от 11 април 2009 г.,

РЕШИ:

Член 1

Глава IX от приложение II към Споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 15 (Директива 76/211/EИО на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32007 L 0045: Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17).“

2.

След точка 27б (Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следната точка:

„27в.

32007 L 0045: Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17).“

3.

Считано от 11 април 2009 г. текстовете на точки 12 (Директива 75/106/EИО на Съвета) и 25 (Директива 80/232/EИО на Съвета) се заличават.

Член 2

Текстовете на Директива 2007/45/EО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 15 март 2008 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (5).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 март 2008 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 100, 10.4.2008 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17.

(3)  ОВ L 42, 15.2.1975 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 51, 25.2.1980 г., стр. 1.

(5)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top