EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0552

2008/552/ЕО: Решение на Комисията от 24 юни 2008 година за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост (нотифицирано под номер C(2008) 2931) (Текст от значение за ЕИП)

OB L 178, 5.7.2008, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/552/oj

5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 178/43


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 юни 2008 година

за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост

(нотифицирано под номер C(2008) 2931)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/552/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 42 от него,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/716/ЕО на Комисията (2) бяха установени преходни мерки по отношение на структурните изисквания към определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост, определени в регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета. Докато посочените предприятия се намират в състояние на преход, продуктите с произход от тях следва да бъдат предлагани само на вътрешния пазар или да бъдат използвани за допълнителна преработка в български предприятия в състояние на преход.

(2)

Решение 2007/716/ЕО бе изменено с решения 2008/290/ЕО (3) и 2008/330/ЕО на Комисията.

(3)

Съгласно официална декларация на българските компетентни органи, определени предприятия в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост са прекратили дейността си или са завършили процеса на модернизиране и понастоящем са в пълно съответствие със законодателството на Общността. Поради това тези предприятия следва да бъдат заличени от списъка на предприятията в състояние на преход.

(4)

Във връзка с това, приложението към Решение 2007/716/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предприятията, посочени в приложението към настоящото решение, се заличават от приложението към Решение 2007/716/ЕО.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33).

(2)  ОВ L 289, 7.11.2007 г., стр. 14. Решение, последно изменено с Решение 2008/330/ЕО (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 94).

(3)  ОВ L 96, 9.4.2008 г., стр. 35.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на предприятията, които следва да бъдат заличени от приложението към Решение 2007/716/ЕО

Месопреработвателни предприятия

Ветеринарен №

Име на предприятието

Град/улица или село/област

41.

BG 1201006

„Монти-Мийт“ АД

гр. Монтана

Нова промишлена зона

53.

BG 1601017

ET „Вет – 33 Гьокчен Расим“

гр. Асеновград, местност Горна вода

кв. Горни Воден, обл. Пловдив

70.

BG 2001021

ET „Ива Крис – Иванов“

гр. Нова Загора

кв. Индустриален

78.

BG 2501009

„Родопа 2005“ ООД

гр. Търговище

111.

BG 0802043

„Птицекланица“ АД

гр. Добрич

Индустриална зона

130.

BG 2302002

„Поло Комерс“ ООД

гр. Костинброд

ИКХТ

154.

BG 0805011

„Кати“ ООД

гр. Добрич

бул. „3-ти март“ 57

245.

BG 0804006

„Ани-I“ ООД

гр. Добрич

ул. „Ангел Стоянов“ 1

298.

BG 1604046

ЕТ „Христо Даракиев“

гр. Пловдив

землище Пловдив – запад 24А

308.

BG 1904002

„Актуал“ ООД

гр. Силистра

гр. Силистра

Промишлена зона – изток

319.

BG 2204013

„Салами и Ко“ ООД

гр. София

ул. „Проф. Цв. Лазаров“ 13

332.

BG 2204087

ЕТ „СИАТ – Славчо Илиев“

гр. София

ул. „Мома Ирина“ 4


Млекопреработвателни предприятия

Ветеринарен №

Име на предприятието

Град/улица или село/област

1.

BG 0112004

„Матанд“ ЕООД

гр. Монтана

28.

BG 1812002

„Лактис-Бяла“ АД

гр. Бяла

ул. „Ст. Стамболов“ 75

30.

BG 1912004

„Мероне – Н“ ЕООД

gr. Alfatar

49.

BG 1212001

„С И С – 7“ ЕООД

гр. Монтана

„Врачанско шосе“ 1

82.

BG 0712004

„Чех-99 – Йосиф Новосад“ ООД

с. Соколово

общ. Дряново

84.

BG 0712028

ET „Мик“

гр. Дряново

ул. „Шипка„ 226

99.

BG 1312002

„Милк Груп“ ЕООД

с. Юнаците

162.

BG 2312026

„Дядо Либен“ ООД

гр. Копривщица бул. „Х. Ненчо Палавеев“

195.

BG 0218009

„Хелиос милк“ ЕООД

гр. Айтос


Top