EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0606

Регламент (ЕО) № 606/2008 на Комисията от 26 юни 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 831/2002 за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели (Текст от значение за ЕИП)

OB L 166, 27.6.2008, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2013; отменен от 32013R0557

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/606/oj

27.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 166/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 606/2008 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 831/2002 за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (1), и по-специално член 17, параграф 2 и член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 831/2002 на Комисията (2) установява условията, при които може да бъде предоставян достъп до поверителни данни, предавани на органа на Общността, така че да се даде възможност да бъдат извлечени статистически заключения за научни цели. В него са изброени различните проучвания и източници на данни, към които се прилага.

(2)

Нараства търсенето от страна на изследователите и на научната общност като цяло на достъп за научни цели до поверителни данни и от изследването на структурата на земеделските стопанства (ИСЗС). Достъпът до микроданни от ИСЗС би могъл да даде възможност на изследователите да проучват взаимозависимостите между различните характеристики на отделните земеделски стопанства, такива като видове отглеждани култури, развъждани животни и работна сила. Този достъп би им позволил да подобрят регионалните селскостопанско-екологични модели и показатели, които понастоящем се базират върху обобщени данни. Следователно посоченото изследване следва да бъде добавено към списъка в Регламент (ЕО) № 831/2002.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са съобразени със становището на Комитета за статистическата поверителност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 831/2002 се изменя, както следва:

1.

В член 5 текстът на параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Органът на Общността може да предоставя достъп в своите помещения до поверителни данни, получени от следните проучвания или източници на статистически данни:

групата на Европейската общност за проучване на домакинствата,

проучването на работната сила,

проучването на Общността в областта на иновациите,

проучването в областта на продължаващото професионално обучение,

проучването на структурата на заплатите,

статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот,

проучването на образованието за възрастни.

изследването на структурата на земеделските стопанства.

Въпреки това, по искане на националните органи, които предоставят данните, може да не бъде предоставен достъп до тези данни за конкретен изследователски проект.“

2.

В член 6 текстът на параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Органът на Общността може да предостави на разположение набори от анонимизирани микроданни, получени от следните проучвания или източници на статистически данни:

групата на Европейската общност за проучване на домакинствата,

проучването на работната сила,

проучването на Общността в областта на иновациите,

проучването в областта на продължаващото професионално обучение,

проучването на структурата на заплатите,

статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот,

проучването на образованието за възрастни,

изследването на структурата на земеделските стопанства.

Въпреки това, по искане на националните органи, които предоставят данните, може да не бъде предоставен достъп до тези данни за конкретен изследователски проект.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2008 година.

За Комисията

Joaquín ALMUNIA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1000/2007 (ОВ L 226, 30.8.2007 г., стр. 7).


Top