EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0480

Съвместно действие 2008/480/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX

OJ L 163, 24.6.2008, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/480/oj

24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/50


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2008/480/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 юни 2008 година

за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 7 март 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/190/ОВППС относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX (1).

(2)

На 14 април 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/304/ОВППС за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС до 30 юни 2008 г.

(3)

Срокът на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС следва да бъде допълнително удължен до 30 юни 2009 г.

(4)

Следва да бъде предвидена нова референтна финансова сума, за да се покрият свързаните с мисията разходи за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г.

(5)

Мандатът на мисията се осъществява при условия на сигурност, които може да се влошат и да навредят на целите на Общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 11 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2005/190/ОВППС се изменя, както следва:

1.

В член 11, параграф 1, се добавя следната алинея:

„Референтната финансова сума, предназначена да покрие свързаните с мисията разходи за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г., е 7,2 милиона евро.“

2.

Член 14, втора алинея се заменя със следното:

„Срокът му на действие изтича на 30 юни 2009 г.“

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 юни 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 37. Съвместно действие, последно изменено със Съвместно действие 2008/304/ОВППС (ОВ L 105, 15.4.2008 г., стр. 10).


Top