EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0478

2008/478/ЕО: Решение на Комисията от 17 юни 2008 година за изменение на Решение 1999/217/ЕО по отношение на регистъра на ароматичните вещества, използвани във или върху храни (нотифицирано под номер C(2008) 2336) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 163, 24.6.2008, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; отменен от 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/478/oj

24.6.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/42


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2008 година

за изменение на Решение 1999/217/ЕО по отношение на регистъра на ароматичните вещества, използвани във или върху храни

(нотифицирано под номер C(2008) 2336)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/478/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 1996 г. за определяне на общностна процедура за ароматичните вещества, използвани или предназначени за влагане във или върху храни (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2232/96 определя процедурата за създаване на правила по отношение на ароматичните вещества, използвани или предназначени за влагане във или върху храни. В упоменатия регламент е предвидено да се приеме регистър на ароматичните вещества (наричан по-долу „регистърът“) след уведомление от страна на държавите-членки за списъка на ароматичните вещества, които могат да бъдат влагани във или върху храните, продавани на тяхна територия, и въз основа на преглед от страна на Комисията на уведомлението. Такъв регистър е приет с Решение 1999/217/ЕО на Комисията (2).

(2)

В Регламент (ЕО) № 2232/96 е предвидено освен това приемането на програма за оценка на ароматичните вещества, за да се провери дали отговарят на общите критерии за употреба на ароматични вещества, установени в приложението към посочения регламент.

(3)

В становището си от 29 ноември 2007 г. относно алифатните и ароматните въглеводороди Европейският орган за безопасност на храните заключи, че 2-метилбута-1,3-диенът (регистриран под FL № 01.049) е показал генотоксичен потенциал in vivo и карциногенно действие при опитни животни. Съответно употребата му като ароматично вещество е недопустима, тъй като не отговаря на общите критерии за употребата на ароматични вещества, установени в приложението към Регламент (ЕО) № 2232/96. Поради тази причина споменатото вещество следва да бъде заличено от регистъра.

(4)

Решение 1999/217/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложението към Решение 1999/217/ЕО, част А, редът в таблицата, отреден за веществото с номер FL 01 049 (2-метилбута-1,3-диен), се заличава.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2008 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 23.11.1996 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 84, 27.3.1999 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2006/252/ЕО (ОВ L 91, 29.3.2006 г., стр. 48).


Top