EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0301

Регламент (ЕО) № 301/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за адаптиране на приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004 относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 97, 9.4.2008, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 199 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; заключение отменено от 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/301/oj

9.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/85


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 301/2008 НА СЪВЕТА

от 17 март 2008 година

за адаптиране на приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004 относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2003 г., и по-специално член 57, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1) установява хармонизирана рамка от общи правила за организирането на официален контрол с цел проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните, правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях.

(2)

В резултат на присъединяването на нови държави-членки през 2004 г. е необходимо да се попълни списъкът с територии в приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004, за да се включат всички държави-членки.

(3)

Регламент (ЕО) № 882/2004 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004 се заменя с текста, даден в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 май 2004 г. по отношение на териториите на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2008 година.

За Съвета

Председател

I. JARC


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 180/2008 на Камисията (ОВ L 56, 29.2.2008 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЕРИТОРИИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ТОЧКА 15

1.

Територията на Кралство Белгия

2.

Територията на Република България

3.

Територията на Чешката република

4.

Територията на Кралство Дания, с изключение на Фарьорските острови и Гренландия

5.

Територията на Федерална република Германия

6.

Територията на Република Естония

7.

Територията на Ирландия

8.

Територията на Република Гърция

9.

Територията на Кралство Испания, с изключение на Сеута и Мелила

10.

Територията на Френската република

11.

Територията на Италианската република

12.

Територията на Република Кипър

13.

Територията на Република Латвия

14.

Територията на Република Литва

15.

Територията на Великото херцогство Люксембург

16.

Територията на Република Унгария

17.

Територията на Република Малта

18.

Територията на Кралство Нидерландия в Европа

19.

Територията на Република Австрия

20.

Територията на Република Полша

21.

Територията на Португалската република

22.

Територията на Румъния

23.

Територията на Република Словения

24.

Територията на Словашката република

25.

Територията на Република Финландия

26.

Територията на Кралство Швеция

27.

Територията на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия“


Top