EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0295

Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно структурната бизнес статистика (преработен) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 97, 9.4.2008, p. 13–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 126 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; отменен от 32019R2152 . Latest consolidated version: 23/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/295/oj

9.4.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 295/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2008 година

относно структурната бизнес статистика

(преработен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета от 20 декември 1996 г. относно структурната бизнес статистика (3) е бил значително изменян няколко пъти (4). Тъй като понастоящем се правят нови изменения на посочения регламент, е желателно, с оглед яснота и рационализация, съответните разпоредби да бъдат преработени.

(2)

Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Общността.

(3)

С Решение № 2367/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистическата програма на Общността от 2003 г. до 2007 г (5). беше приета програма, която се ръководи от основните приоритети на политиките на Общността в областта на икономическия и паричен съюз, разширяването на Европейския съюз и конкурентоспособността, регионалната политика, устойчивото развитие и социалните въпроси. Статистиката за икономическата дейност на предприятията представляват важна част от тази програма.

(4)

Настоящият регламент следва да осигури приемственост на съществуващата статистическа подкрепа за решенията на текущата политика и допълнителните изисквания, произтичащи от новите инициативи в политиката на Общността и от необходимостта от постоянно преразглеждане на приоритетите в областта на статистиката и на значимостта на изготвяната статистическа информация, с оглед възможно най-добро използване на наличните ресурси и свеждане до минимум на затрудненията за респондентите. Специално внимание следва да се обърне на въздействието, което политиките на Общността в областта на енергетиката и околната среда, като тези, обхванати от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (6) (REACH), оказват върху бизнеса. Следва да се насърчат сътрудничеството и обменът на най-добри практики между националните статистически институти, за да се гарантира по-ефективно използване на източниците на административни данни.

(5)

Налице е нарастваща необходимост от данни за услугите, особено за бизнес услугите. Статистиката е необходима за икономическия анализ и формулирането на политиката в зависимост от най-динамичния сектор на модерната икономика, по-специално що се отнася до потенциала му за растеж и създаване на заетост. На заседанието на Европейския съвет в Лисабон на 23 и 24 март 2000 г. беше подчертано значението на услугите. Измерването на оборота, разбит по отделни продукти на услугите, е необходима предпоставка за правилното разбиране на ролята на услугите в икономиката. На заседанието на Европейския съвет в Стокхолм на 23 и 24 март 2001 г. беше прието заключението, че създаването на ефективно функциониращи вътрешни пазари за услуги е един от най-големите приоритети на Европа. Статистиката за отделни продукти на услугите за трансгранична търговия е съществена за мониторинга на функционирането на вътрешните пазари за услуги, за оценка на конкурентоспособността на услугите и за определяне на въздействието на бариерите върху търговията при услугите.

(6)

Необходими са данни за бизнес демографията, по-специално тъй като те са елемент от структурните показатели, определени за мониторинг на постигането на целите, формулирани от Лисабонската стратегия. Освен това са необходими хармонизирани данни за бизнес демографията и за въздействието им върху заетостта за обосновка на препоръките относно политиката за подкрепа на предприемачеството.

(7)

Необходим е също гъвкав инструмент в статистическата рамка, който може да даде бърз и своевременен отговор на възникващите потребителски нужди в резултат на все по-динамичните, иновативни и комплексни характеристики на основаната на знанието икономика. Свързването на такива ad hoc събрани данни с текущото събиране на данни относно структурната бизнес статистика би внесло добавена стойност към информацията, събрана по време на двете изследвания, и би могло да намали общата тежест върху респондентите чрез избягване на дублирането при събирането на данни.

(8)

Необходимо е да се предвиди процедура за приемане на мерки за изпълнението на настоящия регламент, за да може да се внесе допълнителна яснота в правилата за събиране и статистическа обработка на данни и за обработката и предаването на резултатите.

(9)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(10)

По-специално на Комисията следва бъде предоставено правомощието да: актуализира списъка на характеристиките в приложенията; определя честотата на изготвяне на статистическа информация, правилата за обозначаване на данни само като приноси към европейските обединени показатели (СЕТО), първата референтна година за изготвянето на статистическа информация и разбивката на резултатите и по-специално на класификациите, които се използват, и на комбинациите от класове по размери; актуализира сроковете за предоставяне на данните; адаптира разбивката на дейностите и продуктите към измененията или поправките на статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общности (NACE) и на класификацията на продуктите по дейности (КПД); приема мерки въз основа на оценката на пилотни проучвания; променя долната граница на референтното население в приложение VIII и да определя критериите за оценка на качеството. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(11)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да предостави хармонизирани данни за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Общността, не може да бъдат постигната в достатъчна степен от държавите-членки и може следователно да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява обща рамка за събирането, изготвянето, предаването и оценката на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в Общността.

Целта на изготвянето на статистическа информация е, по-специално, да се анализират:

а)

структурата и развитието на дейността на предприятията;

б)

използваните производствени фактори и други елементи, които позволяват да се измерват конкурентоспособността и производителността на стопанската дейност;

в)

регионалното, националното, общностното и международното развитие на предприятията и на пазарите;

г)

поведението на предприятията;

д)

малките и средните предприятия; и

е)

специфичните характеристики на предприятията, свързани със специална разбивка на дейностите.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент обхваща всички пазарни дейности в раздели от Б до Н и от П до Т на общата статистическа класификация на икономически дейности в Европейската общност, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006 (наричана по-долу „NACE Rev. 2“).

2.   Статистическите единици на типовете, изброени в раздел I от приложението към Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (8), които са класифицирани по една от дейностите, посочени в параграф 1, се включват в обхвата на настоящия регламент. Използването на конкретни единици при изготвянето на статистическа информация е уточнено в приложенията към настоящия регламент.

Член 3

Модули

1.   Статистическата информация, която се изготвя за областите, посочени в член 1, се групира по модули.

2.   Модулите в настоящия регламент са:

а)

общ модул за годишната структурна статистика, определен в приложение I;

б)

подробен модул за структурна статистика за промишлеността, определен в приложение II;

в)

подробен модул за структурна статистика за търговията, определен в приложение III;

г)

подробен модул за структурна статистика за строителството, определен в приложение IV;

д)

подробен модул за структурна статистика на застраховането, определен в приложение V;

е)

подробен модул за структурна статистика за кредитните институции, определен в приложение VI;

ж)

подробен модул за структурна статистика за пенсионните фондове, определен в приложение VII;

з)

подробен модул за структурна статистика за бизнес услугите, определен в приложение VIII;

и)

подробен модул за структурна статистика за бизнес демографията, определен в приложение IX;

й)

гъвкав модул за провеждането на специфично и ограничено ad hoc събиране на данни за характеристиките на предприятията.

3.   Всеки модул установява следната информация:

а)

дейности, за които се изготвя статистическа информация, извлечена от обхвата, посочен в член 2, параграф 1;

б)

типове статистически единици, които се използват при изготвянето на статистическа информация, извлечена от списъка със статистическите единици, посочени в член 2, параграф 2;

в)

списъците с характеристиките, за които се изготвя статистическа информация за областите, посочени в член 1, както и референтните периоди за тези характеристики;

г)

честота на изготвяне на статистическа информация, което може да бъде годишно или многогодишно. Многогодишното изготвяне се прави поне веднъж на всеки десет години;

д)

график, който посочва първите референтни години за изготвяне на статистическата информация;

е)

стандартите, свързани с представителността и оценката на качеството;

ж)

срок, започващ след изтичане на референтния период, в рамките на който следва да бъде предадена статистическата информация;

з)

максимална продължителност на преходния период, който може да бъде предоставен.

4.   Използването на гъвкавия модул, посочен в параграф 2, буква й), се планира в тясно сътрудничество с държавите-членки. Неговият обхват, списъкът с характеристики, референтният период, обхванатите дейности и изискванията за качество се определят от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, най-малко 12 месеца преди началото на референтния период. Комисията определя също необходимостта от информация и последиците от събирането на данни по отношение на тежестта за предприятията и разходите на държавите-членки.

За да се ограничат тежестта за предприятията и разходите на държавите-членки, обемът на събирането на данни се ограничава до максимум 20 характеристики на предприятията или въпроси, до максимум 25 000 предприятия респонденти на територията на Европейския съюз и максимум 1,5 часа отделено време за отговор за всеки респондент. Ad hoc събирането на данни включва представителен брой държави-членки. Когато са необходими резултати само на европейско равнище, Комисията може да въведе подход чрез европейска представителна извадка, за да се осигурят минимална тежест и минимални разходи.

Разходите за ad hoc събирането на данни могат да бъдат съфинансирани от Комисията при прилагане на установените процедури.

Член 4

Пилотни проучвания

1.   Комисията определя серия от пилотни проучвания, които държавите-членки извършват на доброволна основа, както е посочено в приложенията. Комисията предоставя безвъзмездни средства на националните органи по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (9) след покана за представяне на предложения.

2.   Пилотните проучвания се провеждат с оглед да се прецени значимостта и възможността да се получат данните. Резултатите от пилотните проучвания се оценяват от Комисията, като се отчита предимството от наличието на данните спрямо разходите за тяхното събиране и съответната тежест за предприятията.

3.   Комисията уведомява Европейския парламент и Съвета за резултатите от пилотните проучвания.

4.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му въз основа на оценката на пилотните проучвания, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Член 5

Получаване на данни

1.   Държавите-членки получават необходимите данни за наблюдение на характеристиките в списъците, посочени в модулите в член 3.

2.   Държавите-членки, като прилагат принципа за административно опростяване, могат да получат необходимите данни, като комбинират различните посочени по-долу източници:

а)

задължителни изследвания: правните единици, към които принадлежат или от които се състоят статистическите единици, към които ще се обърнат държавите-членки, са задължени да представят точна и пълна информация в предвидените срокове;

б)

други източници, които са най-малко равностойни по отношение на точността и качеството;

в)

процедури за статистическа оценка, когато някои от характеристиките не са били наблюдавани във всички единици.

3.   С цел да се намали тежестта за респондентите, националните органи и Комисията (Евростат), в рамките на ограниченията и при условията, определени от всяка държава-членка и от Комисията, всеки в своята област на компетентност, имат достъп до източници на административни данни, които обхващат областите на дейност на техните собствени публични администрации, в степен, в която тези данни са необходими, за да се отговори на изискванията за точност, посочени в член 6. В допълнение, когато е възможно, се използват подходящи административни данни, за да се удовлетворят изискванията за отчетност, предвидени в настоящия регламент.

4.   Държавите-членки и Комисията, в рамките на своите области на компетентност, стимулират условията за по-активно използване на електронни системи за предаване на данни и за автоматизирана обработка на данни.

Член 6

Точност

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че предадените данни отразяват структурата на населението на статистическите единици, установени в приложенията.

2.   Оценката на качеството се осъществява чрез сравняване на предимствата от наличността на събраните данни с разходите по самото събиране и тежестта за предприятията, особено за малките предприятия.

3.   Държавите-членки предават на Комисията, по нейно искане, цялата необходима информация за оценката, посочена в параграф 2.

Член 7

Сравнимост

1.   На базата на събраните и оценени данни държавите-членки предоставят сравними резултати съгласно разбивката, определена за всеки модул в член 3 и в съответните приложения.

2.   За да се направи възможно изготвянето на обобщени показатели на Общността, държавите-членки представят съставни национални резултати в съответствие с нивата на NАСЕ Rev. 2, посочени в приложенията, или определени съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Член 8

Предаване на резултатите

1.   Държавите-членки предават резултатите, предвидени в член 7 от настоящия регламент, включително поверителните данни, на Комисията (Евростат) в съответствие с действащите разпоредби на Общността за предаване на данни, предмет на статистическа поверителност, по-специално Регламент (Евратом, ЕИО) № 1588/90 на Съвета (10). Тези общностни разпоредби се прилагат и за резултатите, доколкото те съдържат поверителни данни.

2.   Резултатите се предават в подходящ технически формат и в срок, който започва да тече от края на референтния период и се определя в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3, за модулите, предвидени в член 3, параграф 2, букви от а) до з) и й), и не е по-дълъг от 18 месеца. За модула, предвиден в член 3, параграф 2, буква и), срокът не е по-дълъг от 30 месеца или от 18 месеца, както е предвидено в приложение IX, раздел 9. Освен това малък брой предварителни прогнозни резултати се предават в срок, който започва да тече от края на референтния период, който се определя в съответствие с процедурата за модулите, посочени в член 3, параграф 2, букви от а) до ж), и не надвишава 10 месеца. За модула, предвиден в член 3, параграф 2, буква и), срокът за предварителните резултати не е по-дълъг от 18 месеца.

3.   За да се намалят до минимум тежестта за предприятията и разходите на националните статистически органи, държавите-членки могат да отбелязват данните за използване само като принос към европейските обединени показатели (СЕТО). Евростат не публикува посочените данни, а държавите-членки не отбелязват публикуваните на национално равнище данни с отметката СЕТО. Използването на отметката СЕТО зависи от дела на отделната държава-членка в общия показател на ЕС за добавена стойност в икономиката, както следва:

а)

Германия, Франция, Италия и Обединеното кралство: отбелязаните като СЕТО данни могат да бъдат изпращани за ниво класове на NACE Rev. 2 и за разбивката по класовете по размери на ниво групи на NACE Rev. 2. Могат да бъдат отбелязани не повече от 15 % от клетките.

б)

Белгия, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Финландия и Швеция: отбелязаните като СЕТО данни могат да бъдат изпращани за ниво класове на NACE Rev. 2 и за разбивката по класове по размери на ниво групи на NACE Rev. 2. Могат да бъдат отбелязани не повече от 25 % от клетките. Освен това, ако в някоя от тези държави-членки делът на един клас на NACE Rev. 2 или на клас по размер на група на NACE Rev. 2 е по-малък от 0,1 % от икономиката на въпросната държава-членка, тези данни могат да се изпратят допълнително, отбелязани като СЕТО.

в)

България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Румъния, Словения и Словакия: отбелязаните като СЕТО данни могат да бъдат изпращани за ниво групи и класове на NACE Rev. 2 и за разбивката по класове по размер на ниво групи на NACE Rev. 2. Могат да бъдат отбелязани не повече от 25 % от клетките на ниво групи.

Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, свързани с преразглеждането на правилата за отбелязване като СЕТО и групирането на държавите-членки, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3, до 29 април 2013 г., а след това веднъж на всеки пет години.

Член 9

Информация за изпълнението

Държавите-членки предоставят на Комисията по нейно искане всяка информация, свързана с изпълнението на настоящия регламент в държавите-членки.

Член 10

Преходни периоди

1.   По време на преходните периоди могат да бъдат направени дерогации от разпоредбите на приложенията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, доколкото националните статистически системи изискват основни адаптации.

2.   Допълнителни преходни периоди могат да бъдат предоставени на дадена държава-членка за изготвяне на статистическа информация, когато е невъзможно да се изпълняват разпоредбите на настоящия регламент поради вече предоставени дерогации съгласно Регламент (ЕИО) № 2186/93 на Съвета от 22 юли 1993 г. относно общностната координация в областта на изготвянето на търговски регистри за статистически цели (11).

Член 11

Мерки за изпълнение

1.   Следните мерки, необходими за изпълнението на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2:

а)

установяващите определенията на характеристиките и тяхната релевантност по отношение на някои дейности (член 3 и приложение I, раздел 4, параграф 2);

б)

установяващи определението за референтен период (член 3);

в)

установяващи подходящия технически формат за предаване на резултатите (член 8 и приложение I, раздел 9, параграф 2);

г)

установяващи преходния период и дерогациите от разпоредбите на настоящия регламент, допуснати през посочения период (член 10 и приложение I, раздел 11, приложение II, раздел 10, приложение III, раздел 9, приложение VIII, раздел 8 и приложение IX, раздел 13);

д)

установяващи списъка на характеристиките, които се предават за 2008 г. при използване на общата статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност, установена с Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета (12) (наричана по-долу „NACE Rev. 1.1“), и подробните правила за изготвянето на резултатите (приложение I, раздел 9, параграф 2);

е)

установяващи използването на гъвкавия модул, посочен в член 3, параграф 2, буква й) и параграф 4; и

ж)

установяващи процедурите, които се следват по отношение на ad hoc събирането на данни, посочено в приложение II, раздел 4, точки 3 и 4, приложение III, раздел 3, точка 3, и приложение IV, раздел 3, точка 3.

2.   Следните мерки, необходими за изпълнението на настоящия регламент и предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително посредством допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3:

а)

актуализиращи списъците с характеристиките и предварителните резултати, доколкото това актуализиране, след количествена оценка, не предполага увеличаване на броя на изследваните единици, нито на тежестта за тези единици, която да е несъразмерна спрямо очакваните резултати (членове 4 и 8 и приложение I, раздел 6, приложение II, раздел 6, приложение III, раздел 6, приложение IV, раздел 6);

б)

установяващи честотата на изготвяне на статистическа информация (член 3);

в)

установяващи правилата за отбелязване на данните като принос към европейските обединени показатели (СЕТО) (член 8, параграф 3);

г)

установяващи първата референтна година за изготвяне на резултатите (член 8 и приложение I, раздел 5);

д)

установяващи разбивка на резултатите, и по-специално класификациите, които се използват, и на комбинациите от класове по размери (член 7 и приложение VIII, раздел 4, точки 2 и 3, приложение IX, раздел 8, точки 2 и 3, и приложение IX, раздел 10);

е)

актуализиращи сроковете за предаване на данните (член 8 и приложение I, раздел 8, точка 1, и приложение VI, раздел 7);

ж)

адаптиращи разбивката на дейностите към измененията или преработките на NACE и разбивката на продуктите към измененията или преработките на КПД;

з)

тези, приети на базата на оценка на пилотните проучвания (член 4, параграф 4);

и)

променящи долната граница за референтното население (приложение VIII, раздел 3); и

й)

установяващи критерии за оценката на качеството (член 6 и приложение I, раздел 6, приложение II, раздел 6, приложение III, раздел 6 и приложение IV, раздел 6).

Член 12

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет на Европейските общности, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (13).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 13

Доклад

1.   До 29 април 2011 г. и след това на всеки три години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно събраната съгласно настоящия регламент статистическа информация, по-специално за качеството на информацията и тежестта за предприятията.

2.   В докладите, посочени в параграф 1, Комисията предлага изменения, които счита за необходими.

Член 14

Отмяна

1.   Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 се отменя. Член 20 от Регламент (ЕО) № 1893/2006 също се отменя.

2.   Позоваванията на отменения регламент се разглеждат като позовавания на настоящия регламент от 2008 референтна година нататък и се четат в съответствие с таблицата на съответствието, посочена в приложение XI. Разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 продължават да се прилагат по отношение на събирането, изготвянето и предоставянето на данни за референтните години до 2007 включително.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 318, 23.12.2006 г., стр. 78.

(2)  Становище на Европейския парламент от 29 март 2007 г. (ОВ C 27 E, 31.1.2008 г., стр. 139) и решение на Съвета от 14 февруари 2008 г.

(3)  ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(4)  Вж. приложение X.

(5)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение № 787/2004/ЕО (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 12).

(6)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1354/2007 на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(8)  ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(9)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(10)  ОВ L 151, 15.6.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(11)  ОВ L 196, 5.8.1993 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(12)  ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1893/2006.

(13)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩ МОДУЛ ОТНОСНО ГОДИШНАТА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на предприятията в държавите-членки.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Изготвяната статистическа информация ще се отнася за областите, посочени в член 1, букви а), б), в) и д), и по-специално за анализа на добавената стойност и нейните основни елементи.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистическата информация се изготвя за дейностите, изброени в раздел 9.

2.

Пилотните проучвания се провеждат за дейностите, посочени в раздел 10.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Списъците с характеристиките, изброени по-долу, показват, когато това е необходимо, типа статистически единици, за които се изготвя статистическа информация.

2.

Съответните наименования на характеристиките, за които се изготвя статистическа информация по дейностите в раздел К на NACE Rev. 2, които съответстват в най-голяма степен на изброените в точки от 3 до 5, ще се определят в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.

3.

Годишна демографска статистика:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

11 21 0

Брой местни единици

4.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

12 17 0

Брутен опериращ излишък

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

13 12 0

Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени

13 13 1

Плащания за агенции за набиране на персонал

13 31 0

Разходи за персонал

13 32 0

Надници и заплати

13 33 0

Разходи за социална сигурност

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

16 13 0

Брой служители

16 14 0

Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

5.

Характеристики, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

13 32 0

Надници и заплати

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

6.

Пилотни проучвания се провеждат за характеристиките, описани в раздел 10.

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация, е календарната 2008 година. Информацията ще се изготвя според разбивката в раздел 9. Независимо от това първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация по класове дейност, попадащи в обхвата на групи 64,2, 64,3 и 64,9 и подразделение 66 на NACE Rev. 2, ще се определя в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 6

Доклад за качеството на статистиката

За всяка от ключовите характеристики държавите-членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95 %, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава-членка. Ключовите характеристики ще се определят съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 7

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите се прави разбивка по класове с подробни данни за дейностите, изброени в раздел 9.

2.

Някои резултати се представят и в разбивка по класове по размер за всяка група дейности, изброена в раздел 9.

3.

За резултатите от регионалната статистика се прави разбивка до двуцифрено ниво (подразделение) на NACE Rev. 2 и ниво 2 на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, установена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (1) (наричана по-долу „NUTS“).

РАЗДЕЛ 8

Предаване на резултатите

1.

Резултатите се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период, освен за клас на дейност 64,11 на NACE Rev. 2 и за дейностите по NACE Rev. 2, попадащи в обхвата на приложения V, VI и VII. За клас на дейност 64,11 на NACE Rev. 2 срокът за предаване е 10 месеца. За дейностите, попадащи в обхвата на приложения V, VI и VII, срокът за предаване е установен в тези приложения. Въпреки това срокът за предаване на резултатите за класовете дейности, попадащи в обхвата на групи 64,2, 64,3 и 64,9 и на подразделение 66 на NACE Rev. 2, ще се определя в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

2.

С изключение на подразделения 64 и 65 на NACE Rev. 2, предварителните национални резултати или прогнози се предават в срок от 10 месеца, считано от края на календарната година на референтния период за статистиката за предприятията, събрана за описаните по-долу характеристики:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

За тези предварителни резултати или прогнози се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2. За подразделение 66 на NACE Rev. 2 предаването на предварителните резултати или прогнози ще се определя в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 9

Разбивка на дейностите

1.

За да е възможно изготвянето на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават от референтната 2008 година нататък съставните национални резултати, като им правят разбивка по класовете на NАСЕ Rev. 2 за раздели от Б до Н и подразделение 95.

2.

Без да се засяга член 2, параграф 1, държавите-членки ще предават на Комисията структурната бизнес статистика, отнасяща се до референтната 2008 година, в съответствие с NACE Rev. 1,1 и NACE Rev. 2.

Списъкът с характеристиките, които се предават, като се използва класификацията на NACE Rev. 1,1, и подробните правила за изготвянето на резултатите ще се определят в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2.

РАЗДЕЛ 10

Доклади и пилотни проучвания

1.

Комисията ще инициира серия от пилотни проучвания за дейностите по раздели от П до С и подразделения 94 и 96 на раздел Т на NACE Rev. 2, за да се провери възможността за обхващане на пазарните дейности в тези раздели.

2.

Комисията ще инициира серия от пилотни проучвания за характеристиките, свързани с финансовата отчетност, инвестициите в нематериални активи, формите за организация на производствената система и съпоставимостта между структурната бизнес статистика и статистиката за пазара на труда и производителността. Тези пилотни проучвания ще бъдат съобразени с особеностите на секторите.

РАЗДЕЛ 11

Преходен период

За изготвянето на статистическа информация за характеристики 12 17 0, 13 13 1 и 16 14 0 преходният период няма да надвишава две години след първата референтна година (2008 г.), посочена в раздел 5.


(1)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 105/2007 на Комисията (ОВ L 39, 10.2.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е установяването на обща рамка за събирането, изготвянето, предоставянето и оценката на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентноспособността и производителността на промишления сектор.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, които се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви от а) до д), и по-специално до:

централизиран списък със статистика за подробен анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на промишлените дейности,

допълнителен списък със статистика за проучване на специални въпроси.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

Статистическата информация, която се изготвя за всички дейности, класифицирани в приложното поле на раздели Б, В, Г и Д на NACE Rev. 2. Тези раздели обхващат дейностите добивна промишленост (Б), преработваща промишленост (В), доставка на електрическа енергия, газ, пара и климатични инсталации (Г) и водоснабдяване, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановителни дейности (Д). Статистиката за предприятията ще се отнася до съвкупността от всички предприятия, класифицирани по основната си дейност в раздели Б, В, Г и Д.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Дадените по-долу списъци с характеристиките и статистиката посочват, където е уместно, типа на статистическата единица, за която се изготвя статистическа информация, и дали тя се изготвя годишно или многогодишно. Статистиката и характеристиките в курсив също са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I.

2.

Годишна демографска статистика:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

11 21 0

Брой местни единици

11 31 0

Брой единици по видове дейност

3.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Бележка

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

12 13 0

Брутна печалба от стоки за препродажба

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

12 17 0

Брутен опериращ излишък

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

13 12 0

Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени

13 13 1

Плащания за агенции за набиране на персонал

13 21 3

Изменение на складовите наличности на готови продукти и продукция в процес на производство от частта

13 31 0

Разходи за персонала

13 32 0

Надници и заплати

13 33 0

Разходи за социална сигурност

13 41 1

Вноски за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на стоки

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

15 12 0

Брутни инвестиции в земя

15 13 0

Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции

15 14 0

Брутни инвестиции в строителство или реконструкция на сгради

15 15 0

Брутни инвестиции в машини и оборудване

15 21 0

Продажби на материални инвестиционни стоки

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

16 13 0

Брой служители

16 14 0

Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

16 15 0

Брой часове, изработени от заетите лица

Разбивка на оборота по видове дейност

18 11 0

Оборот от основна дейност на трицифрено ниво на NACE Rev. 2

Покупки на енергийни продукти

20 11 0

Покупки на енергийни продукти (по стойност)

Без раздели Г и Д

Данни за опазване на околната среда

21 11 0

Инвестиции в оборудване и заводи за контрол на замърсяването и специални приспособления против замърсяване (главно оборудване за краищата на тръбите) (1)

 

21 12 0

Инвестиции в оборудване и заводи, свързани с по-чиста технология (интегрирана технология) (1)

 

4.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя многогодишно статистическа информация:

Код

Наименование

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 42 0

Бруто инвестиции в концесии, патенти, лицензи, търговски марки и подобни права

15 44 1

Инвестиции в закупен софтуер

Разбивка на оборота по видове дейност

18 12 0

Оборот от промишлена дейност

18 15 0

Оборот от обслужващи дейности

18 16 0

Оборот от търговски дейности по закупуване и препродажба и от посреднически дейности

Данни за околната среда

21 14 0

Общи текущи разходи за опазване на околната среда (2)

Договаряне с подизпълнители

23 11 0

Плащания на подизпълнители

5.

Характеристики, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

13 32 0

Надници и заплати

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

6.

Характеристики на единиците по видове дейност, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

13 32 0

Надници и заплати

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

7.

Пилотни проучвания се провеждат за характеристиките, описани в раздел 9.

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

1.

Първата референтна година, за която се изготвя годишно статистическа информация, e календарната 2008 година. Първите референтни години за изготвяната многогодишно статистическа информация са посочени по-долу за кодовете, под които са описани характеристиките:

Календарна година

Код

2009

15 42 0 и 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 и 23 11 0

2.

Многогодишната статистическа информация се изготвя най-малко веднъж на пет години.

3.

Първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация по характеристика 21 14 0, е календарната 2010 година.

4.

Статистическата информация по характеристика 21 12 0 се изготвя годишно. Статистическата информация по характеристика 21 14 0 се изготвя веднъж на всеки три години.

РАЗДЕЛ 6

Доклад за качеството на статистиката

За всяка ключова характеристика държавите-членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95 %, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13 от настоящия регламент, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава-членка. Ключовите характеристики се определят съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 7

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите за статистиката, с изключение на характеристики 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 и 18 16 0, се прави разбивка до четирицифрено ниво (клас) на NACE Rev. 2.

За характеристики 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 и 18 16 0 се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

2.

За някои резултати се прави разбивка също на класове по размери и до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

3.

За резултатите за статистиката, изготвена от единици по видове дейност, се прави разбивка до четирицифрено ниво (клас) на NACE Rev. 2.

4.

За резултатите за регионалната статистика се прави разбивка до двуцифрено ниво (подразделение) на NACE Rev. 2 и до ниво 2 на NUTS.

5.

За резултатите за характеристики 21 11 0, 21 12 0 и 21 14 0 се прави разбивка до двуцифрено ниво (подразделение) на NACE Rev. 2.

6.

За резултатите за характеристики 21 11 0, 21 12 0 и 21 14 0 се прави разбивка по следните области на околната среда: опазване на въздуха и климата, управление на отпадъчните води, управление на отпадъците и други дейности по опазване на околната среда. За резултатите за областите във връзка с околната среда се прави разбивка до двуцифрено ниво (подразделение) на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 8

Предаване на резултатите

Резултатите се предават в срок от 18 месеца, считано от края на календарната година на референтния период.

Предварителни национални резултати или прогнози се предават в срок от 10 месеца, считано от края на календарната година на референтния период, за статистическата информация за предприятията, посочени в раздел 4, точка 3, изготвена за изброените по-долу характеристики:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

13 32 0

Надници и заплати

15 11 0

Бруто инвестиции в материални активи

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

За тези предварителни резултати се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 9

Доклади и пилотни проучвания

Държавите-членки ще предадат на Комисията доклад относно наличието на необходимите данни за изготвяне на резултатите за следните характеристики:

Код

Наименование

Бележка

Данни за околната среда

21 11 0

Инвестиции в оборудване и заводи за контрол на замърсяването и специални приспособления против замърсяване (главно оборудване за краищата на тръбите)

Специфична разбивка относно съответствието с Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата

21 12 0

Инвестиции в оборудване и заводи, свързани с по-чиста технология (интегрирана технология)

Специфична разбивка относно съответствието с Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата

21 14 0

Общо текущи разходи за опазване на околната среда

Специфична разбивка на разходите, произтичащи от изпълнението на политиката на ЕС в областта на околната среда

Договаряне с подизпълнители

23 12 0

Приходи от подизпълнение

 

Комисията ще инициира серия от пилотни проучвания за тези характеристики.

РАЗДЕЛ 10

Преходен период

За изготвянето на статистическа информация за характеристики 21 12 0 и 21 14 0 преходният период завършва с референтната 2008 година.


(1)  Ако общата сума на оборота или броят на лицата, заети в едно подразделение на раздели от Б до Д на NACE Rev. 2, в една държава-членка са по-малко от 1 % от общата стойност за Общността, не е необходимо информацията, необходима за изготвяне на статистическа информация във връзка с характеристики 21 11 0 и 21 12 0, да се събира за целите на настоящия регламент. Ако е необходимо съгласно изискванията на общностната политика, Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, да поиска ad hoc събиране на тези данни.

(2)  Ако общата сума на оборота или броят на лицата, заети в едно подразделение на раздели от Б до Д на NACE Rev. 2, в една държава-членка са по-малко от 1 % от общата стойност за Общността, не е необходимо информацията, необходима за изготвяне на статистическа информация във връзка с характеристика 21 14 0, да се събира за целите на настоящия регламент. Ако е необходимо съгласно изискванията на общностната политика, Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, да поиска ad hoc събиране на тези данни.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА ТЪРГОВИЯТА

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на сектора на търговията.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, които се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а)—д), и по-специално до:

структурата на търговската мрежа и нейното развитие;

дистрибуцията и формите на продажба, както и схемите за доставки и продажби.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистическа информация се изготвя за всички дейности, включени в приложното поле на раздел Ж на NACE Rev. 2. Този сектор обхваща дейностите по търговията на едро и дребно, ремонта на моторни превозни средства и мотоциклети. Статистиката за предприятията се отнасят за съвкупността от всички предприятия, чиято основна дейност е класифицирана в раздел Ж.

2.

Ако общата сума на оборота или броят на лицата, заети в едно подразделение в раздел Ж на NACE Rev. 2, в една държава-членка обикновено са по-малко от 1 % от общата стойност за Общността, не е необходимо информацията, описана в настоящото приложение, която не се съдържа в приложение I, да се събира за целите на настоящия регламент.

3.

Ако е необходимо съгласно изискванията на общностната политика, Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, да поиска ad hoc събиране на данните, посочени в параграф 2.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Дадените по-долу списъци с характеристиките и на статистиката посочват, където е уместно, типа на статистическата единица, за която се изготвя статистическа информация, и дали тя се изготвя годишно или многогодишно. Статистиката и характеристиките в курсив са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I.

2.

Годишна демографска статистика:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

11 21 0

Брой местни единици

3.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

12 13 0

Брутна печалба от стоки за препродажба

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

12 17 0

Брутен опериращ излишък

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

13 12 0

Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени

13 13 1

Плащания за агенции за набиране на персонал

13 21 0

Изменение в складовите наличности на стоки и услуги

13 21 1

Изменение в складовите наличности на стоки и услуги, закупени за препродажба в първоначалното състояние в което са получени

13 31 0

Разходи за персонал

13 32 0

Надници и заплати

13 33 0

Разходи за социална сигурност

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

15 12 0

Брутни инвестиции в земя

15 13 0

Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции

15 14 0

Брутни инвестиции в строителство и реконструкция на сгради

15 15 0

Брутни инвестиции в машини и оборудване

15 21 0

Продажби на материални инвестиционни стоки

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

16 13 0

Брой служители

16 14 0

Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

4.

Характеристики на предприятията, за които статистическа информация се изготвя многогодишно:

Код

Наименование

Бележка

 

Информация за формите на търговия от предприятията

Само подразделение 47

17 32 0

Брой магазини за продажба на дребно

 

Разбивка на оборота по видове дейност

18 10 0

Оборот от земеделие, горско стопанство, рибарство и промишлени дейности

 

18 15 0

Оборот от обслужващи дейности

 

18 16 0

Оборот от търговски дейности по продажба и препродажба и посреднически услуги

 

Разбивка на оборота по продукти

18 21 0

Разбивка на оборота по продукти (съгласно раздел Ж на КПД (1))

 

5.

Характеристики, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

13 32 0

Надници и заплати

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

6.

Характеристики, за които се изготвя регионална статистическа информация многогодишно:

Код

Наименование

Бележка

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

Само подразделения 45 и 47

Информация за формите на търговия от предприятията

17 33 1

Търговска площ

Само подразделение 47

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

1.

Първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация, е календарната 2008 година. Първите референтни години за изготвяната многогодишно статистическа информация са посочени по-долу за всяко от подразделенията на NACE Rev. 2, за което се събират данните, и за многогодишната регионална статистика:

Календарна година

Разбивка

2012

Подразделение 47

2008

Подразделение 46

2009

Регионална статистика

2010

Подразделение 45

2.

Многогодишната честота е пет години.

РАЗДЕЛ 6

Доклад за качеството на статистиката

За всяка ключова характеристика държавите-членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95 %, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава-членка. Ключовите характеристики се определят от Комисията съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 7

Изготвяне на резултатите

1.

За да е възможно изготвянето на обобщени показатели на Общността, държавите-членки изготвят съставни национални резултати, като за тях правят разбивка по класовете по NАСЕ Rev. 2.

2.

За някои резултати се прави разбивка също на класове по размери за всяка група на NACE Rev. 2.

3.

За регионалната статистика се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2 и до ниво 2 на NUTS.

4.

Приложното поле на регионалната статистическа информация, която се изготвя многогодишно, отговаря на съвкупността от местните единици, чиято основна дейност е класифицирана в раздел Ж. Въпреки това тя може да бъде ограничена до местните единици в зависимост от предприятията, класифицирани в раздел Ж на NACE Rev. 2, ако тази съвкупност възлиза на повече от 95 % от общото приложно поле. Процентът се изчислява въз основа на характеристиката за заетост, налична в търговския регистър.

РАЗДЕЛ 8

Предаване на резултатите

1.

Резултатите се предават в срок от 18 месеца, считано от края на календарната година на референтния период.

2.

Предварителните национални резултати или прогнози се предават в срок от 10 месеца, считано от края на календарната година на референтния период за статистическата информация за предприятията, изготвяна за характеристиките, изброени по-долу:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

За тези предварителни резултати или прогнози се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 9

Преходен период

За изготвянето на статистическа информация за характеристики 13 13 1 и 16 14 0 преходният период няма да надвишава две години след първата референтна година (2008 г.), посочена в раздел 5.


(1)  Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно статистическата класификация на продуктите по дейности (КПД) в Европейската икономическа общност (ОВ L 342, 31.12.1993 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на сектора на строителството.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, която се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а)—д), и по-специално до:

централизиран списък със статистика за подробен анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на строителната дейност,

допълнителен списък със статистика за проучване на специални въпроси.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистическата информация, която се изготвя за всички дейности, класифицирани в приложното поле на раздел Е на NACE Rev. 2. Статистиката за предприятията ще се отнася до съвкупността от всички предприятия, класифицирани по своята основна дейност в раздел Е.

2.

Ако общата сума на оборота или броят на лицата, заети в едно подразделение на раздел Е на NACE Rev. 2, в една държава-членка обикновено са по-малко от 1 % от общата стойност за Общността, не е необходимо информацията, описана в настоящото приложение, която не се съдържа в приложение I, да се събира за целите на настоящия регламент.

3.

Ако е необходимо съгласно изискванията на общностната политика, Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 12, параграф 2, да поиска ad hoc събиране на данните, посочени в параграф 2.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Дадените по-долу списъци с характеристики и статистика посочват, където е уместно, типа на статистическата единица, за която се изготвя статистическа информация, и дали тя се изготвя годишно или многогодишно. Статистиката и характеристиките в курсив са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I.

2.

Годишна демографска статистика:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

11 21 0

Брой местни единици

3.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Бележка

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

 

12 12 0

Производствена стойност

 

12 13 0

Брутна печалба от стоки за препродажба

Подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9 — по избор

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

 

12 17 0

Брутен опериращ излишък

 

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

 

13 12 0

Покупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получени

Подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9 — по избор

13 13 1

Плащания за агенции за набиране на персонал

 

13 21 3

Изменение на складовите наличности на готови продукти и продукция в процес на производство от частта

 

13 31 0

Разходи за персонала

 

13 32 0

Надници и заплати

 

13 33 0

Разходи за социална сигурност

 

13 41 1

Вноски за дългосрочно наемане и оперативен лизинг на стоки

 

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

 

15 12 0

Брутни инвестиции в земя

 

15 13 0

Брутни инвестиции в съществуващи сгради и конструкции

 

15 14 0

Брутни инвестиции в строителство и реконструкция на сгради

 

15 15 0

Брутни инвестиции в машини и оборудване

 

15 21 0

Продажби на материални инвестиционни стоки

 

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

 

16 13 0

Брой служители

 

16 14 0

Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

 

16 15 0

Брой часове, изработени от заетите лица

 

Разбивка на оборота по видове дейност

18 11 0

Оборот от основна дейност на трицифрено ниво на NACE Rev. 2

 

Покупки на енергийни продукти

20 11 0

Покупки на енергийни продукти (по стойност)

 

4.

Характеристики на предприятията, за които статистическа информация се изготвя многогодишно:

Код

Наименование

Бележка

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 44 1

Инвестиции в закупен софтуер

 

Разбивка на оборота по видове дейност

18 12 1

Оборот от промишлена дейност без строителство

 

18 12 2

Оборот от строителни дейности

 

18 15 0

Оборот от обслужващи дейности

 

18 16 0

Оборот от търговска и посредническа дейност

 

18 31 0

Оборот от строителство на сгради

Само подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9

18 32 0

Оборот от гражданско строителство

Само подразделения 41 и 42 и групи 43.1 и 43.9

Договаряне с подизпълнители

23 11 0

Плащания на подизпълнители

 

23 12 0

Приходи от подизпълнение

 

5.

Характеристики, за които се изготвя годишно регионална статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

13 32 0

Надници и заплати

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

6.

Характеристики на единиците по видове дейност, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

13 32 0

Надници и заплати

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

1.

Първата референтна година, за която се изготвя годишно статистическа информация, е календарната 2008 година. Първите референтни години за изготвяната многогодишно статистическа информация са посочени по-долу за кодовете, под които са описани характеристиките:

Календарна година

Код

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 и 23 12 0

2.

Многогодишната статистическа информация се изготвя най-малко веднъж на всеки пет години.

РАЗДЕЛ 6

Доклад за качеството на статистиката

За всяка ключова характеристика държавите-членки ще посочват степента на точност при граница на доверителност 95 %, която Комисията ще включва в доклада, предвиден в член 13, като взема предвид прилагането на посочения член във всяка държава-членка. Ключовите характеристики се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 7

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите за статистики, с изключение на характеристики 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 и 18 32 0 се прави разбивка до четирицифрено ниво (клас) на NACE Rev. 2.

За резултатите за характеристики 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 и 18 32 0 се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

2.

За някои резултати се прави разбивка също по класове по размери и до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

3.

За резултатите за статистическа информация, изготвяна от единици по видове дейност, се прави разбивка до четирицифрено ниво (клас) на NACE Rev. 2.

4.

За резултатите за регионалната статистика се прави разбивка до двуцифрено ниво (подразделение) на NACE Rev. 2 и до ниво 2 на NUTS.

РАЗДЕЛ 8

Предаване на резултатите

Резултатите се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период.

Предварителни национални резултати или прогнози се предават в срок от 10 месеца след края на календарната година на референтния период за статистическата информация за предприятията, изготвяна за описаните по-долу характеристики:

Код

Наименование

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

Счетоводни данни

12 11 0

Оборот

12 12 0

Производствена стойност

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

13 32 0

Надници и заплати

Данни, свързани с капиталовата сметка

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

За тези предварителни резултати или прогнози се прави разбивка до трицифрено ниво (група) на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 9

Преходен период

Не може да бъде предоставен преходен период.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на застрахователните услуги. Този модул съдържа подробен списък с характеристиките, по които ще се изготвя статистическа информация, за да се подобри информацията за националното, общностното и международното развитие на застрахователния сектор.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, която се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а), б) и в), и по-специално до:

подробния анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на застрахователните предприятия,

развитието и разпределението на общата дейност и на дейността по продукти, навиците на потребителите, международна дейност, заетост, инвестиции, капитал и резерви и технически провизии.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Такава статистическа информация ще се изготвя за всички дейности в обхвата на подразделение 65 на NACE Rev. 2, с изключение на група 65.3.

2.

Изготвянето на статистическа информация ще обхваща следните предприятия:

предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане: всички, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Директива 91/674/ЕИО (1),

животозастрахователните предприятия: всички, посочени в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 91/674/ЕИО,

специализираните предприятия за презастраховане: всички, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Директива 91/674/ЕИО,

застрахователите Lloyd's: всички, посочени в член 4 от Директива 91/674/ЕИО,

предприятията, извършващи смесено застраховане: всички, които извършват животозастрахователна дейност и застрахователна дейност, различна от животозастраховане.

3.

Освен това клоновете на застрахователните предприятия, посочени в дял III от директиви 73/239/ЕИО (2) и 2002/83/ЕО (3), чиято дейност спада към една от групите на NACE Rev. 2, посочени в параграф 1, ще се разглеждат както съответните предприятия съгласно определението в параграф 2.

4.

За целите на хармонизираната статистика на Общността държавите-членки ще бъдат свободни да вземат предвид изключенията, посочени в член 3 от Директива 73/239/ЕИО и в член 3, параграфи 2, 3, 5, 6 и 7 от Директива 2002/83/ЕО.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Характеристиките в курсив са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I. Характеристиките и статистиката, представени в списък А, посочен в параграф 3, и в списък Б, посочен в параграф 4, ще се изготвят в съответствие с раздел 5. Когато характеристиките се вземат директно от годишните счетоводни отчети, отчетните години, завършващи с референтна година, ще се включват в споменатата референтна година.

2.

В списъци А и Б характеристиките, отнасящи се до животозастрахователните предприятия, са означени с цифрата 1, а отнасящите се до предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане — с цифрата 2, отнасящите се до предприятията, извършващи смесено застраховане — с цифрата 3, отнасящите се до специализирани презастрахователни предприятия — с цифрата 4, отнасящите се до животозастрахователната дейност на предприятията, извършващи смесено застраховане — с цифрата 5 и отнасящите се до застрахователна дейност, различна от животозастраховане (включително приемане на презастраховане) на предприятията, извършващи смесено застраховане — с цифрата 6.

3.

Списък А включва следната информация:

а)

характеристиките, изброени в член 6 от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, застрахователна дейност, различна от животозастраховане, смесено застраховане и специализираните презастрахователни предприятия: активи на баланса: позиции В I (показани са поотделно земята и сградите, използвани от едно застрахователно предприятие за собствената му дейност), В II, В II 1 + В II 3 като обобщен показател, В II 2 + В II 4 като обобщен показател, В III, В III 1, В III 2, В III 3, В III 4, В III 5, В III 6 + В III 7 като обобщен показател, В IV, Г; пасиви на баланса: позиции A, A I, A II + A III + A IV като обобщен показател, Б, В 1 a (поотделно за животозастраховането и за застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на смесените застрахователни предприятия), В 2 a (поотделно за животозастраховането и за застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на смесените застрахователни предприятия), В 3 a (поотделно за животозастраховането и за застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на смесените застрахователни предприятия), В 4 a, В 5, В 6 a, Г a, Ж III (без отделяне на конвертируемите заеми), Ж IV;

б)

характеристиките, изброени в член 34, част I от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, и специализираните презастрахователни предприятия, както и застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на предприятията, извършващи смесено застраховане: позиции 1 a, 1 б, 1 в, 1 г, 2, 4 a aa, 4 a бб, 4 б aa, 4 б бб, 7 (брутна сума), 7 г, 9, 10 (поотделно за брутната и нетната сума);

в)

характеристиките, изброени в член 34, част II от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, и животозастрахователната дейност на предприятията, извършващи смесено застраховане: позиции 1 a, 1 б, 1 в (поотделно за брутната сума и за дела на презастрахователите), 2, 3, 5 a aa, 5 a бб, 5 б aa, 5 б бб, 6 a aa, 6 a бб, 8 (брутна сума), 8 г, 9, 10, 12, 13 (поотделно за брутната и за нетната сума);

г)

характеристиките, изброени в член 34, част III от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, относно предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, относно предприятията за смесено застраховане и относно специализираните презастрахователни предприятия: позиции 3, 4 (само за предприятията, извършващи животозастраховане и смесено застраховане), 5, 6 (само за предприятията извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, предприятията, извършващи смесено застраховане и специализираните презастрахователни предприятия) 7, 8, 9 + 14 + 15 като обобщен показател, 10 (преди данъчното облагане), 13, 16;

д)

характеристиките, посочени в член 63 от Директива 91/674/ЕИО:

относно животозастрахователните предприятия, предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, и животозастрахователната и застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на предприятията, извършващи смесено застраховане: бруто начислени премии в пряката дейност по (под)категориите на КПД (петцифрено ниво и подкатегории 66.03.21, 66.03.22),

относно предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, и застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на предприятията, извършващи смесено застраховане: брутна стойност на изплатените обезщетения, пряко застраховане, брутни оперативни разходи, баланс на пряко застраховане и презастраховане, пряка дейност, всички характеристики по (под)категориите на КПД (петцифрено ниво и подкатегории 66.03.21, 66.03.22),

относно животозастрахователните предприятия и животозастрахователната дейност на предприятията, извършващи смесено застраховане: бруто директни премии, начислени по разбивки, както е показано в номер II, позиция 1 от посочения член;

е)

характеристиките, изброени в член 64 от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, предприятията за смесено застраховане и специализираните презастрахователни предприятия: комисиони за пряка застрахователна дейност (с изключение на специализираните презастрахователни предприятия) и общо застрахователна дейност;

ж)

описаните по-долу допълнителни характеристики:

Код

Наименование

Предприятия/съответна дейност

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Брой предприятия, разбити по правен статут

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Брой предприятия разбити по класове по размер на бруто начислени премии

(1, 2, 3)

11 11 3

Брой предприятия, разбити по класове по размер на бруто технически провизии

(1)

11 11 5

Брой предприятия, разбити по държава на местонахождението на предприятието майка

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Общ брой и местоположение на клоновете в други страни

(1, 2, 3)

Счетоводни данни/техническа част на отчета за приходите и разходите

32 11 4

Бруто начислени премии, разбити по правен статут

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Бруто начислени директни премии, разбити по държава на седалището на предприятието майка

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Бруто приети презастрахователни премии, начислени премии, разбити по държава на седалището на предприятието майка

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Дял на презастрахователите в бруто начислени премии, разбити по държава на седалището на предприятието майка

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Други позиции в техническата сметка, брутна сума

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Баланс на презастраховането

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Дял на презастрахователите в брутната сума на другите позиции в техническата сметка

(1, 2, 4, 5, 6)

Счетоводни данни/нетехническа част на отчета за приходите и разходите

32 19 0

Междинен сбор II (нетен баланс по техническата сметка)

(3)

Допълнителни данни относно отчета за приходите и разходите

32 61 4

Външни разходи за стоки и услуги

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Разходи за персонал

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Външни и вътрешни разходи за управление на искове

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Разходи по придобиване

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Административни разходи

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Бруто други технически разходи

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Разходи за управление на инвестициите

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Приходи от дялови участия

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Приходи от земя и сгради

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Приходи от други инвестиции

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Разходи за ново разпределяне на инвестициите

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Печалба от реализацията на инвестиции

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Разходи за управление на инвестициите, вкл. лихва

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Корекции на стойността на инвестициите

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Загуби от реализацията на инвестиции

(1, 2, 4, 5, 6)

Данни по продукти по (под)категориите на КПД

33 12 1

Дял на презастрахователите в начислените бруто преки премии (петцифрено ниво, подкатегории 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Данни за интернационализацията (географска разбивка на дейността при действие на правото на установяване)

34 31 1

Бруто начислени директни премии, разбити по категории на КПД (петцифрено ниво) и по държави-членки

(1, 2, 5, 6)

Данни за интернационализацията (географска разбивка на дейността при действие на правото на свободно предоставяне на услуги)

34 32 1

Бруто начислени директни премии, разбити по категории на КПД (петцифрено ниво) и по държави-членки

(1, 2, 5, 6)

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

(1, 2, 3, 4)

Данни от счетоводния баланс (активи/пасиви)

36 30 0

Балансов отчет — общо

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Бруто провизии за неизплатени обезщетения, свързани с пряката дейност

(2, 6)

37 30 1

Общо нетни технически провизии

(1, 2, 3, 4)

4.

Списък Б включва следната информация:

а)

характеристиките, изброени в член 34, част I от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, специализираните презастрахователни предприятия, и застрахователната дейност, различна от животозастраховане, на предприятията, извършващи смесено застраховане: позиции 3, 5, 6, 8;

б)

характеристиките, изброени в член 34, част II от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, и животозастрахователната дейност на предприятията, извършващи смесено застраховане: позиции 4, 6 б, 7, 11;

в)

характеристиките, посочени в член 63 от Директива 91/674/ЕИО, относно предприятията, извършващи животозастраховане, и тези, извършващи застрахователна дейност, различна от животозастраховане, и дейността на предприятията, извършващи смесено застраховане, по животозастраховане и тази по застраховане, различна от животозастраховане: географска разбивка на бруто преки премии, начислени в държавата-членка по главното управление на предприятието, други държави-членки, други държави от ЕИП, Швейцария, САЩ, Япония или други трети държави;

г)

описаните по-долу допълнителни характеристики:

Код

Наименование

Предприятия/съответна дейност

Бележки

Счетоводни данни/техническа част на отчета за приходите и разходите

32 13 2

Бруто плащания на обезщетения за щети, настъпили през текущата счетоводна година

(2, 4, 6)

 

Международна дейност (общо)

34 12 0

Географска разбивка на бруто презастрахователни премии приети, премии начислени

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Географска разбивка на дела на презастрахователите в начислени бруто премии

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Данни по счетоводния баланс (активи/пасиви)

36 11 2

Земя и сгради (текуща стойност)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия (текуща стойност)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Други финансови инвестиции (текуща стойност)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Инвестиции в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск — земя и сгради

(1, 3)

 

36 22 0

Инвестиции в полза на притежатели на полици за животозастраховане, които носят инвестиционния риск — други финансови инвестиции

(1, 3)

 

37 10 1

Общо капитал и резерви, разбити по правен статут

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Бруто провизии за неизплатени обезщетения, свързани с пряката дейност, по (под)категории на КПД (петцифрено ниво и подкатегории 66.03.21, 66.03.22)

(2, 6)

 

Други данни

39 10 0

Брой договори, неизпълнени в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност за всички индивидуални договори за животозастраховане и за следните (под)категории на КПД: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 и 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Брой застраховани лица в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност за всички договори за групово животозастраховане и за следните подкатегории на КПД: 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Брой застраховани превозни средства в края на счетоводната година, свързани с пряка дейност, за следните подкатегории на КПД: 66.03.2

(2, 6)

по избор

39 40 0

Бруто застрахователна сума в края на счетоводната година, свързана с пряка дейност, за следните подкатегории на КПД: 66.01.1 и 66.01.4

(1, 5)

по избор

39 50 0

Брой искове през счетоводната година, свързани с пряка дейност, за следната подкатегория на КПД: 66.03.2

(2, 6)

по избор

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвя годишно статистическа информация, е календарната 2008 година.

РАЗДЕЛ 6

Изготвяне на резултатите

За резултатите се прави разбивка до четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 7

Предаване на резултатите

Резултатите ще се предават в срок от 12 месеца, започващ след края на референтната година за предприятията, посочени в раздел 3, с изключение на специализираните презастрахователни предприятия, за които резултатите ще се предават в срок от 18 месеца, започващ след края на референтния период.

РАЗДЕЛ 8

Комитет за европейско застраховане и професионални пенсии

Комисията ще информира Комитета за европейско застраховане и професионални пенсии, създаден с Решение 2004/9/ЕО на Комисията (4), за изпълнението на настоящия модул и за всички подобни мерки за приспособяване към икономическото и техническото развитие, свързано със събирането и статистическата обработка на данни и с обработката и предаването на резултатите, които тя приема в съответствие с член 12.

РАЗДЕЛ 9

Преходен период

Не може да бъде предоставен преходен период.


(1)  Директива 91/674/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 7). Директива, последно изменена с Директива 2006/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

(2)  Първа директива 73/239/ЕИО на Съвета oт 24 юли 1973 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (ОВ L 228, 16.8.1973 г., стр. 3). Директива, последно изменена с Директива 2005/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 323, 9.12.2005 г., стр. 1).

(3)  Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт 5 ноември 2002 г. относно животозастраховането (ОВ L 345, 19.12.2002 г., стр. 1). Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 34.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на сектора на кредитните институции. Този модул съдържа подробен списък на характеристиките, по които се изготвя статистическа информация, за да се опознае по-добре националното, общностното и международното развитие в сектора на кредитните институции.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, която се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а), б) и в), и по-специално до:

подробния анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на кредитните институции,

развитието и подразделянето въз основа на обща стопанска дейност, стопанска дейност по продукти, международна дейност, заетост, капитал и резерви и други активи и пасиви.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистическа информация се изготвя за дейностите на кредитните институции в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev. 2.

2.

Статистическа информация се изготвя за дейностите на всички кредитни институции, посочени в член 2, параграф 1, буква а) и член 2, параграф 2 от Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (1), с изключение на централните банки.

3.

Клоновете на кредитни институции, посочени в член 38 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (преработена) (2), чиято дейност попада в обхвата на класове 64.19 и 64.92 на NACE Rev. 2, се разглеждат като кредитните институции, посочени в параграф 2.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

Характеристиките са изброени по-долу. Характеристиките в курсив са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I. Когато характеристиките се вземат направо от годишните счетоводни отчети, отчетните години, завършващи с референтна година, ще се включват в съответната референтна година.

Списъкът включва:

а)

характеристиките, изброени в член 4 от Директива 86/635/ЕИО: актив на баланса: позиция 4; пасив на баланса: позиции 2а) + 2б) като обобщен показател, позиции 7 + 8+9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 като обобщен показател;

б)

характеристиките, описани в член 27 от Директива 86/635/ЕИО: позиция 2, позиции 3a)+3б)+3в) като обобщен показател, позиция 3a), позиция 4, позиция 5, позиция 6, позиция 7, позиции 8a)+8б) като обобщен показател, позиция 8б), позиция 10, позиции 11 + 12 като обобщен показател, позиции 9 + 13 + 14 като обобщен показател, позиции 15 + 16 като обобщен показател, позиция 19, позиции 15 + 20 + 22 като обобщен показател, позиция 23;

в)

следните допълнителни характеристики:

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

 

11 11 1

Брой предприятия, разбити по правен статут

 

11 11 4

Брой предприятия, разбити по държава на седалището на предприятието майка

 

11 11 6

Брой предприятия, разбити по класове по размер на общия баланс

 

11 11 7

Брой предприятия, разбити по категории кредитни институции

 

11 21 0

Брой местни единици

 

11 41 1

Общ брой клонове, разбит по местонахождение в държави извън ЕИП

 

11 51 0

Общ брой финансови дъщерни дружества, разбити по местонахождение в други страни

 

Счетоводни данни: отчет за приходите и разходите

42 11 0

Вземания за лихви и подобни приходи

 

42 11 1

Вземания за лихви и подобни приходи, произтичащи от ценни книжа с постоянна доходност

 

42 12 1

Дължими лихви и подобни задължения, свързани с емитирани дългови ценни книжа

 

12 12 0

Производствена стойност

 

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

 

13 31 0

Разходи за персонал

 

12 14 0

Добавена стойност към базисни цени

по избор

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

 

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

 

Счетоводни данни: баланс

43 30 0

Общ баланс (кредитни институции)

 

43 31 0

Общ баланс, разбит според местонахождението на предприятието майка

 

43 32 0

Общ баланс, разбит според правния статут

 

Данни по продукти

44 11 0

Вземания за лихви и подобни приходи, разбити по (под)категории на КПД

по избор

44 12 0

Дължими лихви и подобни задължения, разбити по (под)категории на КПД

по избор

44 13 0

Вземания от комисионни, разбити по (под)категории на КПД

по избор

44 14 0

Дължими комисионни, разбити по (под)категории на КПД

по избор

Данни за вътрешния пазар и интернационализацията

45 11 0

Географска разбивка на общия брой клонове в ЕИП

 

45 21 0

Географска разбивка на вземания за лихви и подобни приходи

 

45 22 0

Географска разбивка на общия баланс

 

45 31 0

Географска разбивка на вземанията за лихви и подобни приходи, генерирани от дейност въз основа на свободата за предоставяне на бизнес услуги (в други страни в рамките на ЕИП)

по избор

45 41 0

Географска разбивка на вземанията за лихви и подобни приходи, генерирани от дейност на клонове (в страни извън ЕИП)

по избор

45 42 0

Географска разбивка на вземанията за лихви и подобни приходи, генерирани от дейност въз основа на свободата за предоставяне на бизнес услуги (в страни извън ЕИП)

по избор

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

 

16 11 1

Брой заети лица, разбит по категории кредитни институции

 

16 11 2

Брой заети жени

 

16 13 0

Брой служители

 

16 13 6

Брой служители от женски пол

 

16 14 0

Брой заети лица в еквивалентни единици на заетост на пълно работно време

 

Други данни

47 11 0

Брой сметки, разбити по (под)категории на КПД

по избор

47 12 0

Брой предоставени кредити и аванси на клиенти, разбити по (под)категории на КПД

по избор

47 13 0

Брой терминални устройства (АТМ), притежавани от кредитните институции

 

г)

характеристики, за които се изготвят годишно регионални статистики:

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 21 0

Брой местни единици

 

Счетоводни данни

13 32 0

Надници и заплати

по избор

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

 

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвят годишно статистики за характеристиките, изброени в раздел 4, е календарната 2008 година.

РАЗДЕЛ 6

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите се прави разбивка по следните класове на NACE Rev. 2: 64.19 и 64.92, поотделно.

2.

За резултатите от регионалната статистика се прави разбивка до четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2 и ниво 1 на NUTS.

РАЗДЕЛ 7

Предаване на резултатите

Срокът за предаване на резултатите ще се определя съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3 и няма да надвишава 10 месеца, считано от края на референтната година.

РАЗДЕЛ 8

Комитет по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс

Комисията ще информира Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, създаден с Решение 2006/856/ЕО на Съвета (3), относно прилагането на настоящия модул и относно мерките за приспособяване към икономическото и техническото развитие, свързани със събирането и статистическата обработка на данни и с обработката и предаването на резултатите.

РАЗДЕЛ 9

Пилотни проучвания

1.

За дейността, предмет на настоящото приложение, Комисията ще инициира следните пилотни проучвания, които се провеждат от държавите-членки:

а)

информация за деривативните инструменти и извънбалансовите позиции;

б)

информация за мрежите за разпространение;

в)

информация, необходима за разбивка на транзакциите на кредитните институции по цени и обеми.

2.

Пилотните проучвания се провеждат, с цел да се прецени нуждата и възможността за получаване на данни, като се взема под внимание съотношението между ползите от наличието на данните и разходите за събирането им и тежестта за предприятията.

РАЗДЕЛ 10

Преходен период

Не може да бъде предоставен преходен период.


(1)  ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/46/ЕО.

(2)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/44/ЕО.

(3)  ОВ L 332, 30.11.2006 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиките на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността в сектора на пенсионните фондове. Този модул съдържа подробен списък с характеристиките, по които се изготвят статистики, с цел по-добро запознаване с развитието на сектора на пенсионните фондове на национално, общностно и международно равнище.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистиките, които се изготвят, се отнасят до областите, посочени в член 1, букви а), б) и в), и по-специално до:

подробния анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на пенсионните фондове,

развитието и разпределението въз основа на обща дейност, характеристика на членовете на пенсионните фондове, международни дейности, заетост, инвестиции и пасиви.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистики се изготвят за всички дейности в обхвата на група 65.3 на NACE Rev. 2. Групата включва дейностите на автономните пенсионни фондове.

2.

Някои статистики се изготвят за предприятия с неавтономни пенсионни фондове, чиято дейност се извършва като допълнителна.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Списъкът на характеристиките, установен по-долу, съдържа, когато е от значение, означение на вида на статистическите единици, за които се изготвят статистики. Характеристиките, посочени в курсив, са включени и в списъците на общия модул, определен в приложение I. За характеристиките, извлечени директно от годишните счетоводни отчети, счетоводните години, които приключват през референтната година, се включват в посочената референтна година.

2.

Демографски характеристики и характеристики на предприятия, за които се изготвят годишно статистическа информация (само за предприятия с автономни пенсионни фондове):

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

 

11 11 8

Брой предприятия, разбити по размер на инвестициите

 

11 11 9

Брой предприятия, разбити по класове по размер относно броя на членовете

 

11 61 0

Брой пенсионни схеми

по избор

Счетоводни данни: отчет за печалбите и загубите (приходи и разходи)

12 11 0

Оборот

 

48 00 1

Пенсионни вноски за получаване от членовете

 

48 00 2

Пенсионни вноски за получаване от работодателите

 

48 00 3

Входящи трансфери

 

48 00 4

Други пенсионни вноски

 

48 00 5

Пенсионни вноски към схеми с предварително определен размер на пенсията

 

48 00 6

Пенсионни вноски към схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност

 

48 00 7

Пенсионни вноски към хибридни схеми

 

48 01 0

Приходи от инвестиции (пенсионни фондове)

 

48 01 1

Капиталови печалби и загуби

 

48 02 1

Застрахователни обезщетения за получаване

 

48 02 2

Други доходи (пенсионни фондове)

 

12 12 0

Производствена стойност

 

12 14 0

Добавена стойност към базисни цени

по избор

12 15 0

Добавена стойност към факторна себестойност

 

48 03 0

Общо разходи за пенсии

 

48 03 1

Редовни пенсионни плащания

 

48 03 2

Пенсионни плащания във вид на договорни суми

 

48 03 3

Изходящи трансфери

 

48 04 0

Нетна промяна в техническите провизии (резерви)

 

48 05 0

Застрахователни премии за изплащане

 

48 06 0

Общо опериращи разходи

 

13 11 0

Общо покупки на стоки и услуги

 

13 31 0

Разходи за персонал

 

15 11 0

Брутни инвестиции в материални активи

 

48 07 0

Общо данъци

 

Данни за баланса: активи

48 11 0

Земя и сгради (пенсионни фондове)

 

48 12 0

Инвестиции в свързани предприятия и дялови участия (пенсионни фондове)

 

48 13 0

Акции и други ценни книжа с променлива доходност

 

48 13 1

Акции, търгувани на регулиран пазар

 

48 13 2

Акции, търгувани на регулиран пазар, специализиран за малки и средни предприятия

 

48 13 3

Некотирани акции

 

48 13 4

Други ценни книжа с променлива доходност

 

48 14 0

Дялове в предприятия за колективни инвестиции в прехвърлими ценни книжа

 

48 15 0

Облигации и други ценни книжа с постоянна доходност

 

48 15 1

Облигации и други ценни книжа с постоянна доходност, издадени от държавната администрация

по избор

48 15 2

Други облигации и ценни книжа с постоянна доходност

по избор

48 16 0

Дялове в инвестиционни пулове (пенсионни фондове)

 

48 17 0

Ипотечни креди и други заеми, не са включени на друго място

 

48 18 0

Други инвестиции

 

48 10 0

Общо инвестиции в пенсионни фондове

 

48 10 1

Общо инвестиции, направени в „спонсориращо предприятие“

 

48 10 4

Общо инвестиции оценени по пазарна стойност

 

48 20 0

Други активи

 

Данни за баланса: пасиви

48 30 0

Собствен капитал и резерви

 

48 40 0

Нетни технически провизии (пенсионни фондове)

 

48 50 0

Други пасиви

 

Данни за вътрешния пазар и интернационализацията

48 61 0

Географска разбивка на оборота

 

48 62 0

Акции и други ценни книжа с променлива доходност, разбити по местоположение

по избор

48 63 0

Общо инвестиции, разбити по местоположение

по избор

48 64 0

Общо инвестиции, разбити по евро и не-евро компоненти

 

Данни за заетостта

16 11 0

Брой заети лица

 

Други данни

48 70 0

Брой членове

 

48 70 1

Брой членове, внасящи при схеми с предварително определен размер на пенсията

 

48 70 2

Брой членове, внасящи при схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност

 

48 70 3

Брой членове внасящи при хибридни схеми

 

48 70 4

Брой активни членове

 

48 70 5

Брой членовете, отказали се от дадена схема, но запазили придобитите права

 

48 70 6

Брой пенсионери

 

3.

Характеристики на предприятията, за които се изготвя годишно статистическа информация (само за предприятията с неавтономни пенсионни фондове):

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 15 0

Брой предприятия с неавтономни пенсионни фондове

 

Счетоводни данни: отчет за печалбите и загубите (приходи и разходи)

48 08 0

Оборот на неавтономни пенсионни фондове

по избор

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвя годишно статистическа информация за характеристиките, изброени в раздел 4, е календарната 2008 година.

РАЗДЕЛ 6

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите за характеристиките, изброени в раздел 4, точка 2, се прави разбивка до четирицифрено ниво (класове) на NACE Rev. 2.

2.

За резултатите за характеристиките, описани в раздел 4, точка 3, се прави разбивка до ниво раздели на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 7

Предаване на резултатите

Резултатите се предават в срок от 12 месеца, започващ от края на референтната година.

РАЗДЕЛ 8

Комитет по европейско осигуряване и професионални пенсии

Комисията ще информира Комитета по европейско осигуряване и професионални пенсии за прилагането на настоящия модул и за всички мерки за приспособяване към икономическото и техническото развитие, свързани със събирането и статистическата обработка на данни и с обработката и предаването на резултатите.

РАЗДЕЛ 9

Пилотни проучвания

За дейността, предмет на настоящото приложение, Комисията ще инициира следните пилотни проучвания, които следва да бъдат проведени от държавите-членки:

1.

По-подробни данни за трансграничната дейност на пенсионните фондове:

Код

Наименование

Структурни данни

11 71 0

Брой предприятия с членове в други държави от ЕИП

11 72 0

Брой предприятия с активни членове в други държави от ЕИП

Данни за вътрешния пазар и интернационализацията

48 65 0

Географска разбивка на броя членове по пол

48 65 1

Географска разбивка на броя членове, внасящи при схеми с предварително определен размер на пенсията

48 65 2

Географска разбивка на броя членове, внасящи при схеми за пенсионни плащания в зависимост от постигнатата доходност

48 65 3

Географска разбивка на броя членове, внасящи при хибридни схеми

48 65 4

Географска разбивка на броя активни членове

48 65 5

Географска разбивка на броя членове, отказали се от дадена схема, но запазили придобитите права

48 65 6

Географска разбивка на броя пенсионери

48 65 7

Географска разбивка на броя лица, получаващи производна пенсия

Други данни

48 70 7

Брой членове от женски пол

2.

Допълнителна информация за неавтономните пенсионни фондове:

Код

Наименование

Структурни данни

11 15 1

Брой предприятия с неавтономни пенсионни фондове, разбити по класове по размер по брой членове

Данни за баланса: пасиви

48 40 1

Нетни технически провизии на неавтономните пенсионни фондове

Други данни

48 72 0

Брой членове на неавтономните пенсионни фондове

Данни за вътрешния пазар и интернационализацията

48 66 1

Географска разбивка на броя активни членове на неавтономни пенсионни фондове

48 66 2

Географска разбивка на броя членове на неавтономни пенсионни фондове, отказали се от дадена схема, но запазили придобитите права

48 66 3

Географска разбивка на броя на пенсионерите, получаващи пенсия от неавтономни пенсионни фондове

48 66 4

Географска разбивка на броя лица, получаващи производна пенсия от неавтономни пенсионни фондове

Счетоводни данни: отчет за печалбите и загубите (приходи и разходи)

48 09 0

Пенсионни плащания от неавтономни пенсионни фондове

3.

Информация за деривативите и извънбалансовите позиции

Пилотните проучвания ще се провеждат, с цел да се прецени нуждата и възможността за получаване на данни, като се взема предвид съотношението между ползите от наличието на данните и разходите за събирането им и тежестта върху предприятията.

РАЗДЕЛ 10

Преходен период

Не може да бъде предоставен преходен период.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА БИЗНЕС УСЛУГИТЕ

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предоставяне и оценка на статистиката на Общността за структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността в сектора на бизнес услугите.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическа информация, която се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а)—г) и е), и по-специално до списък с характеристиките за подробен анализ на структурата, дейността, конкурентоспособността и производителността на сектора на бизнес услугите.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

Статистическата информация се изготвя за всички дейности, попадащи в обхвата на подразделения 62, 69, 71, 73 и 78 и групи 58.2, 63.1 и 70.2 на NACE Rev. 2. Тези сектори включват част от издателската дейност, услугите по информационни технологии, част от дейностите по информационни услуги и професионалната, научната и техническата дейност, както и дейността по заетостта. Статистиката в този модул се отнасят до съвкупността от всички предприятия с 20 или повече заети лица, чиято основна дейност е класифицирана в горепосочените подразделения и групи. Най-рано през 2011 г. Комисията може да инициира проучване за необходимостта и възможността да бъде променена долната граница на референтната съвкупност. На базата на това проучване мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент, относно промяната на долната граница, ще се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

РАЗДЕЛ 4

Характеристики

1.

Списъкът с определените по-долу характеристики и статистика посочва статистическата информация, която се изготвя годишно или веднъж на всеки две години. Статистиката и характеристиките, посочени в курсив, са включени също в списъците на общия модул, определен в приложение I.

2.

Характеристики, за които се изготвя годишно статистическа информация за предприятията в подразделения 62 и 78 и групи 58.2, 63.1 и 73.1 на NACE Rev. 2:

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

 

Разбивка на оборота по вид продукт

12 11 0

Разбивка на оборота по продукти (съгласно КПД)

Разбивката на оборота ще се определя съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Информация за местопребиваването на клиента

12 11 0

Оборот по местопребиваване на клиента, и по-специално:

Местни лица

Чуждестранни лица, от които

от ЕС

извън ЕС

 

3.

Характеристики, за които се изготвя статистическа информация веднъж на всеки две години за предприятията в групи 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 и 73.2 на NACE Rev. 2:

Код

Наименование

Бележка

Структурни данни

11 11 0

Брой предприятия

 

Разбивка на оборота по вид продукт

12 11 0

Разбивка на оборота по продукти (съгласно КПД)

Разбивката на оборота ще се определя съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

Информация за местопребиваване на клиента

12 11 0

Оборот по местопребиваване на клиента, и по-специално:

Местни лица

Чуждестранни лица, от които

от ЕС

извън ЕС

 

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвя годишно статистическа информация за дейностите в обхвата на подразделения 62 и 78 и групи 58.2, 63.1 и 73.1 на NACE Rev. 2, и за която се изготвя веднъж на две години статистическа информация за дейностите, попадащи в обхвата на групи 69.1, 69.2 и 70.2 на NACE Rev. 2, е 2008 година. Първата референтна година, за която се изготвя веднъж на две години статистическа информация за дейностите в обхвата на групи 71.1, 71.2 и 73.2 на NACE Rev. 2, е 2009 година.

РАЗДЕЛ 6

Изготвяне на резултатите

1.

За да може да се изготвя статистическа информация на общностно равнище, държавите-членки изготвят съставни национални резултати, за които се прави разбивка по подразделения 62 и 78 и групи 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 и 73.2 на NACE Rev. 2.

2.

За резултатите от оборота също се прави разбивка по продукт и местопребиваване на клиента за подразделения 62 и 78 и групи 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 и 73.2 на NACE Rev. 2.

РАЗДЕЛ 7

Предаване на резултатите

Резултатите се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период.

РАЗДЕЛ 8

Преходен период

За целите на подробния модул, описан в настоящото приложение, преходният период няма да надвишава три години, считано от края на първите референтни години, посочени в раздел 5, за изготвяне на статистическата информация, посочена в раздел 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ПОДРОБЕН МОДУЛ ЗА СТРУКТУРНА СТАТИСТИКА ЗА БИЗНЕС ДЕМОГРАФИЯТА

РАЗДЕЛ 1

Цел

Целта на настоящото приложение е да установи обща рамка за събиране, изготвяне, предаване и оценка на статистиката на Общността за бизнес демографията.

РАЗДЕЛ 2

Обхват

Статистическата информация, която се изготвя, се отнася до областите, посочени в член 1, букви а) — е), и по-специално до списък на характеристиките за подробен анализ на броя на действащите предприятия, новосъздадените предприятия, закритите предприятия и оцелелите новосъздадени предприятия, както и за свързаните с това последици за структурата, дейността и развитието на съвкупността от предприятия.

РАЗДЕЛ 3

Приложно поле

1.

Статистическата информация се изготвя за дейностите, изброени в раздел 10.

2.

Пилотни проучвания се провеждат за статистическата единица, дейностите и демографските събития, изброени в раздел 12.

РАЗДЕЛ 4

Определения

За целите на настоящото приложение се прилага следното определение:

„референтен период“ означава годината, в която се наблюдават съвкупностите от действащите предприятия, новосъздадените предприятия, закритите предприятия и оцелелите предприятия. Той е означен с „t“ в раздел 5.

РАЗДЕЛ 5

Характеристики

1.

Годишна статистическа информация за демографията, използваща предприятието като статистическа единица, се изготвя за следните характеристики:

Код

Наименование

Структурни данни

11 91 0

Съвкупност от действащите предприятия през t

11 92 0

Брой новосъздадени предприятия през t

11 93 0

Брой закрити предприятия през t

11 94 1

Брой новосъздадени предприятия през t–1, оцелели до t

11 94 2

Брой новосъздадени предприятия през t–2, оцелели до t

11 94 3

Брой новосъздадени предприятия през t–3, оцелели до t

11 94 4

Брой новосъздадени предприятия през t–4, оцелели до t

11 94 5

Брой новосъздадени предприятия през t–5, оцелели до t

2.

Характеристики на предприятията за съвкупността от действащите предприятия, новосъздадените предприятия, закритите предприятия и оцелелите предприятия, за които се изготвя годишно статистическа информация:

Код

Наименование

Данни за заетостта

16 91 0

Брой заети лица в съвкупността от действащите предприятия през t

16 91 1

Брой служители в съвкупността от действащите предприятия през t

16 92 0

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t

16 92 1

Брой служители в съвкупността от новосъздадени предприятия през t

16 93 0

Брой заети лица в съвкупността от закрити предприятия през t

16 93 1

Брой служители в съвкупността от закрити предприятия през t

16 94 1

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–1, оцелели до t

16 94 2

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–2, оцелели до t

16 94 3

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–3, оцелели до t

16 94 4

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–4, оцелели до t

16 94 5

Брой заети лица в съвкупността от новосъздадените предприятия през t–5, оцелели до t

16 95 1

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–1, оцелели до t

16 95 2

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–2, оцелели до t

16 95 3

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–3, оцелели до t

16 95 4

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–4, оцелели до t

16 95 5

Брой заети лица през годината на създаване в съвкупността от новосъздадени предприятия през t–5, оцелели до t

РАЗДЕЛ 6

Първа референтна година

Първата референтна година, за която се изготвя статистическа информация, е, както следва:

Календарна година

Код

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 и 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 и 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 и 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 и 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 и 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 и 16 95 5

РАЗДЕЛ 7

Доклад за качеството на статистиката

Държавите членки ще изготвят доклади за качеството, в които ще се посочва съпоставимостта на характеристики 11 91 0 и 16 91 0 с характеристики 11 11 0 и 16 11 0 в приложение I, и при необходимост — съответствието на предадените данни с общата методика, установена в наръчника с препоръки, посочен в раздел 11.

РАЗДЕЛ 8

Изготвяне на резултатите

1.

За резултатите се прави разбивка до нивото на разбивката по дейностите, изброени в раздел 10.

2.

За някои резултати, които се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3, се прави разбивка също по класове по размер до нивото на прецизност, посочено в раздел 10, с изключение на раздели Л, М и Н на NACE Rev. 2, където разбивката се изисква само до ниво групи.

3.

За някои резултати, които се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3, също се прави разбивка според правната форма до нивото на прецизност, установено в раздел 10, с изключение на раздели Л, М и Н на NACE Rev. 2, където разбивката се изисква само до ниво групи.

РАЗДЕЛ 9

Предаване на резултатите

Предварителните резултати за характеристиките, свързани със закриванията на предприятия (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1), се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период. Коригираните резултати за тези характеристики, след потвърждение за закриванията на предприятия след две години липса на дейност, се предават в срок от 30 месеца от същия референтен период. Всички останали резултати се предават в срок от 18 месеца след края на календарната година на референтния период.

Резултатите за референтните години, предхождащи 2008 г., се предават 6 месеца след края на 2008 г., с изключение на коригираните резултати за закриванията на предприятия (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) през референтната 2007 година, които се предават в срок от 18 месеца след края на 2008 г.

РАЗДЕЛ 10

Разбивка на дейностите

1.

За данните за референтните години от 2004 до 2007 г. включително се предвижда следната разбивка по класификацията на NACE Rev. 1.1:

Раздел В Добивна промишленост

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво раздели на NACE Rev. 1.1.

Раздел Г Преработваща промишленост

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво подраздели на NACE Rev. 1.1.

Раздели Д и Е Доставка на електрическа енергия, вода и природен газ и строителство

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво раздели на NACE Rev. 1.1.

Раздел Ж Търговия на едро и дребно; ремонт на автомобили, мотоциклети, на стоки за индивидуално потребление и стоки за домакинството

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати за NACE Rev. 1.1, кодове Ж, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 и 52.7.

Раздел З Хотелиерство и ресторантьорство

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати за NACE Rev. 1.1, кодове 55, 55.1 + 55.2 и 55.3 + 55.4 + 55.5.

Раздел И Транспорт, складови услуги и съобщения

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати за NACE Rev. 1.1, кодове И, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 и 64.2.

Раздел Й Финансово посредничество

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво подразделение на NACE Rev. 1.1.

Раздел К Недвижими имоти, отдаване под наем и бизнес услуги

Клас 74.15 на NACE Rev. 1.1 се изключва от обхвата на настоящото приложение. За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво класове на NACE Rev. 1.1.

2.

Данните за референтна 2008 година и следващите ще се предават, като се използва следната разбивка на дейностите, посочени в класификацията NACE Rev. 2:

Раздел Б Добивна промишленост

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво раздел на NACE Rev. 2.

Раздел В Преработваща промишленост

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати за NACE Rev. 2, кодове 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 и 33.

Раздели Г, Д и Е Доставка на електрическа енергия, газ, пара и климатични инсталации; водоснабдяване, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановителни дейности; строителство

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво раздел на NACE Rev. 2.

Раздел Ж Търговия на едро и дребно; ремонт на моторни превозни средства и мотоциклети

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати за NACE Rev. 2, кодове Ж, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7, и 48.8 + 48.9.

Раздели З и И Транспортни и складови услуги; услуги по настаняване и услуги в областта на храненето

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво подразделение на NACE Rev. 2.

Раздел Й Информация и далекосъобщения

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво подразделение на NACE Rev. 2 и по-нататък до ниво клас на NACE Rev. 2 в подразделение 62.

Раздел К Финансови и застрахователни дейности

Група 64.2 на NACE Rev. 2 е изключена от обхвата на настоящото приложение. За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво подразделение на NACE Rev. 2.

Раздели Л, М и Н Дейности в сектора на недвижими имоти; професионални, научни и технически дейности; административни дейности и дейности в сферата на обслужването

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността, държавите-членки ще предават съставни национални резултати, като ги разбиват до ниво клас на NACE Rev. 2.

Специални обобщени показатели

За да се създаде възможност за изготвяне на статистическа информация на Общността относно бизнес демографията за сектора на информационните и далекосъобщителните технологии, ще се предават известен брой специални обобщени показатели на NACE Rev. 2. Тези обобщени показатели ще се определят съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 12, параграф 3.

3.

Данните за новосъздадените предприятия през 2004, 2005, 2006 и 2007 г. също ще се предоставят в съответствие с разбивката на NACE Rev. 2, както е определено в точка 2 от настоящия раздел. Това включва характеристики 11 92 0, 16 92 0 и 16 92 1 за горепосочените референтни години. Тези резултати се предават заедно с данните за референтната 2008 година.

РАЗДЕЛ 11

Наръчник с препоръки

Комисията ще публикува наръчник с препоръки в тясно сътрудничество с държавите-членки, който съдържа допълнителни указания относно статистическата информация на Общността, изготвяна съгласно настоящото приложение. Наръчникът с препоръки ще се публикува при влизането в сила на настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 12

Пилотни проучвания

За дейностите, предмет на настоящото приложение, Комисията ще инициира следните пилотни проучвания, които се провеждат от държавите-членки:

изготвяне на данните при използване на местната единица като статистическа единица,

изготвяне на данни за демографски събития, различни от създаването, оцеляването и закриване на предприятия, и

изготвяне на данни по NACE Rev. 2, раздели П, Р, С и Т.

Ако въз основа на оценката на пилотните проучвания по отношение на непазарните дейности в раздели М—О на NACE Rev. 1.1 Комисията счита, че е необходимо разширяване на сегашното приложно поле на настоящия регламент, тя ще направи предложение в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора.

РАЗДЕЛ 13

Преходен период

За целите на подробния модул, описан в настоящото приложение, преходният период няма да надвишава четири години, считано от края на първите референтни години за изготвяне на статистическата информация, посочени в раздел 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ОТМЕНЕН РЕГЛАМЕНТ И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ

Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета (ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 1)

Регламент (ЕО, Евратом) № 410/98 на Съвета (ОВ L 52, 21.2.1998 г., стр. 1)

Член 1 от Регламент (ЕО) № 1614/2002 на Комисията (ОВ L 244, 12.9.2002 г., стр. 7)

Регламент (ЕО) № 2056/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 317, 21.11.2002 г., стр. 1)

Точка 69 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)

Членове 11 и 20 и приложение II към Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1)


ПРИЛОЖЕНИЕ ХI

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 1

Член 3

Член 2

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 5

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 4

Член 4

Член 6

Член 5

Член 7

Член 6

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 8, параграф 3

Член 10

Член 9

Член 11

Член 10

Член 12, подточки от i) до x)

Член 11, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 13

Член 12

Член 14

Член 13

Член 15

Член 14

Член 16

Член 15

Приложение 1, раздели 1—9

Приложение I, раздели 1—9

Приложение 1, раздел 10, точки 1 и 2

Приложение I, раздел 10, точки 1 и 2, със заличаванията

Приложение 1, раздел 10, точки 3 и 4

Приложение 1, раздел 11

Приложение I, раздел 11

Приложение 2

Приложение II

Приложение 3, раздели 1—8

Приложение III, раздели 1—8

Приложение 3, раздел 9

Приложение 3, раздел 10

Приложение III, раздел 9

Приложение 4, раздели 1—8

Приложение IV, раздели 1—8

Приложение 4, раздел 9

Приложение 4, раздел 10

Приложение IV, раздел 9

Приложение V

Приложение VI

Приложение VII

Приложение VIII

Приложение IX

Приложение X

Приложение XI


Top