EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0107

Регламент (ЕО) № 107/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

OJ L 39, 13.2.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 188 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/107/oj

13.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 39/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 107/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 януари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3) предвижда, че процедурата по регулиране, установена с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4), следва да се прилага за приемането на мерки за изпълнение относно посочения регламент.

(2)

Решение 1999/468/ЕО е изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въвежда процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора, включително чрез заличаване на някои от тези елементи или чрез допълване на акта с нови несъществени елементи.

(3)

На Комисията следва да се предостави правомощието да приема общностни мерки във връзка с етикетирането, представянето и рекламирането на определени храни, да установява дерогации от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006, да установява и актуализира профили на хранителните съставки и условията и изключенията, при които те могат да се използват, да установява и/или изменя списъци с хранителни и здравни претенции и да изменя списъка с храни, по отношение на които такива претенции се ограничават или забраняват. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на посочения регламент, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(4)

Когато се прилагат разпоредби за защита на данни, разрешението, ограничено до използването от отделен стопански субект, не следва да възпрепятства други заявители да подават заявления за издаване на разрешение за използване на същата претенция.

(5)

Следователно Регламент (ЕО) № 1924/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1924/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 втората алинея се заменя със следното:

„Член 7 и член 10, параграф 2, букви а) и б) не се прилагат по отношение на храни, които не са предварително опаковани (включително пресни продукти, като плодове, зеленчуци или хляб), предлагани за продажба на краен потребител или на заведения за обществено хранене, и за храни, опаковани на мястото на продажба по искане на купувача или предварително опаковани с оглед непосредствена продажба. Националните разпоредби могат да се прилагат до евентуалното приемане на общностни мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, включително чрез допълването му, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   По отношение на генерични обозначения (наименования), традиционно използвани за обозначаване на особеност на клас храни или напитки, които биха могли да внушават ефект върху здравето на човека, по заявление от заинтересованите стопански субекти в хранителната промишленост може да бъде приета дерогация от параграф 3, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3. Заявлението се изпраща до националния компетентен орган на държава-членка, която незабавно го препраща на Комисията. Комисията приема и разгласява публично правилата за стопанските субекти в хранителната промишленост, съгласно които се подават такива заявления, за да се гарантира прозрачното им разглеждане в разумен срок.“

2.

В член 3, втори параграф буква г) се заменя със следното:

„г)

заявява, внушава или подсказва, че като цяло една балансирана и разнообразна диета не може да осигури достатъчни количества хранителни вещества. Дерогации в случаите на хранителни вещества, които една балансирана и разнообразна диета не може да осигури в достатъчни количества, включително условията за тяхното прилагане, и които дерогации са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, като се вземат предвид съществуващите особени условия в държавите-членки;“.

3.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

i)

първа алинея се заменя със следното:

„1.   До 19 януари 2009 г. Комисията установява специфични профили на хранителните съставки, заедно с изключенията, на които следва да отговарят храни или определени категории храни, за да могат да поддържат хранителни или здравни претенции, както и условията за използване на хранителни или здравни претенции за храни или категории храни по отношение на профилите на хранителните съставки. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.“;

ii)

шеста алинея се заменя със следното:

„Профилите на хранителни съставки и условията за тяхната употреба, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се актуализират, за да се вземе предвид съответното научно развитие, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, и след консултиране със заинтересованите лица, и по-специално стопански субекти в хранителната промишленост и потребителските групи.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Мерки, с които се определят храните или категориите храни, различни от посочените в параграф 3, за които следва да се ограничат или забранят хранителните или здравните претенции, и които мерки са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, могат да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, и с оглед на научните доказателства.“

4.

В член 8 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Измененията на приложението се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, и където е уместно, след консултиране с Органа. Където е уместно, Комисията включва заинтересованите лица, по-специално стопански субекти в хранителната промишленост и потребителските групи, с оглед извършване на оценка на възприемането и разбирането на въпросните претенции.“

5.

Член 13 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   След консултиране с Органа Комисията приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, списък на Общността, предназначен да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, на разрешените претенции, посочени в параграф 1, и на всички необходими условия за използване на тези претенции най-късно до 31 януари 2010 г.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Всички промени в списъка, посочен в параграф 3, които се извършват въз основа на всеобщо приети научни доказателства и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 25, параграф 3, след консултиране с Органа, по инициатива на Комисията или по искане на държава-членка.“

6.

В член 17 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Окончателно решение по заявлението, предназначено да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 25, параграф 3.

Въпреки това, когато по искане на заявителя за защита на патентовани данни Комисията предлага да ограничи използването на претенцията в полза на заявителя:

а)

решение за разрешаване на претенцията се взема в съответствие с процедурата по регулиране, предвидена в член 25, параграф 2. В такъв случай, ако бъде издадено разрешение, неговият срок на действие изтича след пет години;

б)

преди изтичането на петгодишния срок, ако претенцията продължава да отговаря на определените в настоящия регламент условия, Комисията представя проект на мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, за разрешаване на претенцията без ограничение на ползването, като решението се взема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.“

7.

В член 18, параграф 4 втора алинея се заменя със следното:

„5.   Когато Органът се произнесе със становище, което не подкрепя включването на претенцията в списъка, посочен в параграф 4, решение по заявлението, предназначено да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се взема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 25, параграф 3.

Въпреки това, когато по искане на заявителя за защита на патентовани данни Комисията предлага да ограничи използването на претенцията в полза на заявителя:

а)

решение за разрешаване на претенцията се взема в съответствие с процедурата по регулиране, предвидена в член 25, параграф 2. В такъв случай, ако бъде издадено разрешение, неговият срок на действие изтича след пет години;

б)

преди изтичането на петгодишния срок, ако претенцията продължава да отговаря на определените в настоящия регламент условия, Комисията представя проект на мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, за разрешаване на претенцията без ограничение на ползването, като решението се взема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.“

8.

В член 20, параграф 2, втора алинея точки 2 и 3 се заменят със следното:

„2.

обстоятелството, че Комисията е разрешила здравната претенция въз основа на патентовани данни и ограничено ползване;

3.

в случаите по член 17, параграф 3, втора алинея и по член 18, параграф 5, втора алинея обстоятелството, че здравната претенция е разрешена за ограничен срок.“

9.

Член 25 се заменя със следния текст:

„Член 25

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, установен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.“

10.

Член 28 се изменя, както следва:

а)

в параграф 4, първа алинея буква б) се заменя със следното:

„б)

Комисията в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, приема решение относно използването на такива претенции, което е предназначено да измени несъществени елементи на настоящия регламент.“;

б)

в параграф 6, буква а) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

след консултиране с Органа Комисията, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3, приема решение относно разрешените по този ред здравни претенции, което е предназначено да измени несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 15 януари 2008 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

J. LENARČIČ


(1)  ОВ C 325, 30.12.2006 г., стр. 37.

(2)  Становище на Европейския парламент от 7 юни 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 декември 2007 г.

(3)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).


Top