EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0100

Регламент (ЕО) № 100/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 година за изменение, по отношение на колекциите от образци и определени изисквания във връзка с търговията на видове от дивата фауна и флора, на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета

OJ L 31, 5.2.2008, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 27 - 38

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/100/oj

5.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 100/2008 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2008 година

за изменение, по отношение на колекциите от образци и определени изисквания във връзка с търговията на видове от дивата фауна и флора, на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграф 1, i) и iii) и параграфи 2 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед прилагането на определени резолюции, приети на тринадесетата и четиринадесетата среща на Конференцията на страните по CITES, следва да се добавят допълнителни разпоредби към Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (2).

(2)

Резолюции на CITES Conf. 9.7 (Rev. CoP13) относно транзита и прехвърлянето и Conf 12.3 (Rev. CoP13) относно разрешителните и сертификатите определят специални процедури с оглед улесняването на трансграничното движение на колекциите от образци, обхванати от АТА карнети, както е определено в Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (3). С цел на икономическите оператори от Общността да бъдат осигурени сходни условия с тези на други страни по CITES по отношение на движението на такива колекции от образци, е необходимо да се определят разпоредби за тези процедури в общностното законодателство.

(3)

Резолюция на CITES Conf 12.3 (Rev. CoP13) относно разрешителните и сертификатите позволява издаването със задна дата на разрешителни за лично и домашно имущество в случаите, когато управителният орган е убеден, че е била допусната неволна грешка и не е имало опит за измама, и изисква от страните да докладват тези разрешителни в двугодишните доклади до секретариата. Следва да се предвидят съответните разпоредби, за да се позволи достатъчна гъвкавост и да се намали бюрократичната тежест по отношение на вноса на лично и домашно имущество.

(4)

Резолюция на CITES Conf 13.6 относно прилагането на член VII, параграф 2 от конвенцията по отношение на екземпляри „преди влизане в сила на конвенцията“ дава определение за екземпляри „преди влизане в сила на конвенцията“ и изяснява датите, според които се определя дали даден екземпляр може да бъде разглеждан като екземпляр „преди влизане в сила на конвенцията“. За по-голяма яснота тези разпоредби следва да бъдат прилагани в общностното законодателство.

(5)

Резолюция на CITES Conf 13.7 (Rev. CoP14) относно контрола на търговията с лично и домашно имущество съдържа списък на видовете, за които не се изискват документи за износ и внос на екземпляри, които под определено количество спадат към личното и домашното имущество. Този списък съдържа изключения за тридакни и морски кончета, както и за намалени количества хайвер, които следва да бъдат прилагани.

(6)

Резолюция на CITES Conf 12.7 (Rev. CoP14) относно опазването и търговията с есетра и веслонос определя специфични условия за страните за разрешаване на внос, износ и реекспорт на хайвер. За да се намалят измамите, тези разпоредби следва да бъдат прилагани в общностното законодателство.

(7)

На четиринадесетата среща на Конференцията на страните по CITES бе обновена стандартната библиография на номенклатурата, която трябва да се използва за обозначаване на научни наименования на видове в разрешителни и сертификати, а списъкът на животинските видове в приложенията към CITES бе реорганизиран, така че да представя разредите, семействата и видовете по азбучен ред. Следователно е необходимо тези промени да бъдат отразени в приложения VIII и X към Регламент (ЕО) № 865/2006.

(8)

Конференцията на страните по CITES прие формат на двугодишния доклад за подаването на двугодишни доклади в съответствие с член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията. Следователно държавите-членки следва да подават двугодишните си доклади съгласно формата на двугодишния доклад по отношение на изискваната от конвенцията информация и в съответствие с формата на допълнителния доклад по отношение на изискваната съгласно Регламент (ЕО) № 338/97 и Регламент (ЕО) № 865/2006 информация.

(9)

Полученият при прилагането на Регламент (ЕО) № 865/2006 опит показа, че разпоредбите в него, отнасящи се до сертификатите за специфични операции, трябва да бъдат изменени, за да се осигури по-голяма гъвкавост при употребата на такива сертификати и за да се позволи използването им в държави-членки, различни от издаващите сертификатите държави-членки.

(10)

Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговията с видове от дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 865/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се изменя, както следва:

а)

Точка 1 се заменя със следния текст:

„1.

„дата на придобиване“ означава датата, на която екземплярът е взет от дивата природа, роден в плен или изкуствено размножен или, ако тази дата е неизвестна или не може да бъде доказана, всяка последваща и доказуема дата, на която той е станал нечие притежание“;

б)

Точка 7 се заменя със следния текст:

„7.

„сертификат за специфични операции“ означава сертификат, издаден в съответствие с член 48, валиден единствено за една или повече специфични операции“;

в)

Добавят се следните точки 9 и 10:

„9.

„колекция от образци“ означава колекция от законно придобити мъртви екземпляри, части или продукти от тях, които се превозват извън границите с цел тяхното представяне;

10.

„екземпляр преди влизане в сила на конвенцията“ означава екземпляр, придобит преди първото включване на съответния вид в приложенията към конвенцията“.

2.

В член 2 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Формулярите за разрешителни за внос, износ, сертификати за реекспорт, сертификати за лично притежание, сертификати за колекция от образци, както и заявленията за горепосочените документи следва да отговарят, с изключение на полето, определено за национално ползване, на образеца, установен в приложение I“.

3.

В член 4 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Формулярите се попълват с печатни букви.

Въпреки това заявленията за разрешителни за внос и износ, за сертификати за реекспорт, за сертификатите, посочени в член 5, параграф 2, буква б), параграфи 3 и 4, член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 338/97, за сертификатите за лична собственост, колекции от образци и пътуващи изложби, както и нотификациите за внос, формуляри за листа за продължение на сертификатите и етикетите могат да бъдат попълнени и на ръка, стига да са попълнени четливо, с химикал и с главни букви“.

4.

Създава се следният член 5а:

„Член 5а

Специфично съдържание на разрешителните, сертификатите и заявленията за растителни екземпляри

В случай на растителни екземпляри, които престават да отговарят на условията за освобождаване от разпоредбите на конвенцията или от тези на Регламент (ЕО) № 338/97 в съответствие с „Бележки относно тълкуването на приложения А, B, C и D“ в приложението към него, съгласно който те са били законно изнасяни и внасяни, държавата, която трябва да се посочи в клетка 15 от формулярите в приложения I и III, клетка 4 от формулярите в приложение II и клетка 10 от формулярите в приложение V към настоящия регламент, може да бъде държавата, в която екземплярите са престанали да отговарят на условията за освобождаване.

В тези случаи клетката за вписване на „специални условия“ в разрешителното или сертификата следва да съдържа текста „Законно внесено по силата на изключение от разпоредбите на CITES“ и да уточнява за кое изключение се отнася“.

5.

В член 7 се добавя следният параграф 4:

„4.   Разрешителни и сертификати, издадени от трети държави с код за произход „О“ се приемат само ако обхващат екземпляри, които отговарят на определението за екземпляри „преди влизане в сила на конвенцията“, посочено в член 1, параграф 10, и включват датата на придобиване на екземпляра или декларация, че екземплярът е придобит преди определена дата“.

6.

Член 9 се заменя със следния текст:

„Член 9

Пратки с екземпляри

Без да се засягат разпоредбите на членове 31, 38 и 44б, за всяка пратка от екземпляри, изпратени заедно като част от обща пратка, се издава отделно разрешително за внос, нотификация за внос, разрешително за износ или сертификат за реекспорт“.

7.

Член 10 се изменя, както следва:

а)

Заглавието се заменя със следния текст:

„Член 10

Валидност на разрешителни за внос и износ, сертификати за реекспорт, сертификати за пътуващи изложби, сертификати за лична собственост и сертификати за колекция от образци“;

б)

в параграф 1 се добавят следните алинеи:

„По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) от общи рибни запаси, подлежащи на квота за износ, обхваната от разрешително за износ, разрешителните за внос, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден на квотната година, през която хайверът е бил събран и обработен, или последния ден от дванадесетмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), обхванат от сертификата за реекспорт, разрешителните за внос, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден от осемнадесетмесечния период след датата на издаване на съответното първоначално разрешително за износ или последния ден от дванадесетмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано“;

в)

в параграф 2 се добавят следните алинеи:

„По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) от общи рибни запаси, подлежащи на квота за износ, разрешителните за износ, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден на квотната година, през която хайверът е бил събран и обработен, или последния ден на шестмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано.

По отношение на хайвера от есетрови риби (Acipenseriformes spp.) сертификатите за реекспорт, посочени в първа алинея, не са валидни след последния ден от осемнадесетмесечния период след датата на издаване на съответното първоначално разрешително за износ или последния ден от шестмесечния период, посочен в първа алинея, който от двата настъпи по-рано“;

г)

Създава се следният параграф 2а:

„2а.   За целите на параграф 1, втора алинея и параграф 2, втора алинея, квотната година е тази, определена от Конференцията на страните по конвенцията“;

д)

Създава се следният параграф 3а:

„3а.   Валидността на сертификатите за колекция от образци, издадени в съответствие с член 44а, не следва да превишава 6 месеца. Датата на изтичане на валидността на сертификата за колекция от образци не е по-късна от тази на придружаващия го АТА карнет“;

е)

Параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   След изтичането на тези периоди сертификатите и разрешителните, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 3а, се считат за невалидни“;

ж)

Параграф 6 се заменя със следния текст:

„6.   Собственикът трябва незабавно да върне на органите, издали документа, оригинала и всички копия от разрешителните за внос и износ, сертификатите за реекспорт, сертификатите за пътуващи изложби, сертификатите за лична собственост или сертификатите за колекция от образци, които са изтекли, неизползвани или невалидни“.

8.

Член 11 се изменя, както следва:

а)

В параграф 2 се добавя следната буква д):

„д)

когато специалните условия, посочени в клетка 20, вече не се изпълняват“;

б)

В параграф 3 се добавя следната алинея:

„Когато сертификатът за специфични операции е издаден за целите на няколко операции, той е валиден единствено на територията на държавата-членка, която го е издала. Когато сертификатите за специфични операции трябва да бъдат използвани в държава-членка, различна от издалата ги, те се издават единствено за една операция и тяхната валидност се ограничава до тази операция. В клетка 20 се посочва дали сертификатът е за една или повече операции, както и държавата(ите)-членка(и), на чиято територия е валиден“;

в)

Втора алинея от параграф 4 се заменя със следния нов параграф 5:

„5.   Документите, които вече не са валидни съгласно настоящия член, се връщат без необосновано забавяне на издаващите управителни органи, които, когато е уместно, могат да издадат сертификат, отразяващ настъпилите промени в съответствие с член 51“.

9.

Член 15 се изменя, както следва:

а)

В параграф 2 се добавя следната алинея:

„По отношение на образци, внесени или (ре)експортирани като лично и домашно имущество, за които се прилагат разпоредбите на глава XIV, и по отношение на лично притежавани живи животни, които са законно придобити и отглеждани за лични нестопански цели, дерогацията, посочена в параграф 1, се прилага и в случаите, когато компетентният управителен орган на държавата-членка, след консултация със съответния изпълнителен орган, е убеден, че има доказателства за допусната неволна грешка и не е имало опит за измама, както и че вносът/износът/реекспортът на съответните екземпляри е в съответствие с Регламент (ЕО) № 338/97, конвенцията и друго свързано законодателство на трета държава“;

б)

Създава се следният параграф 3а:

„3а   За екземпляри, за които е издадено разрешително за внос съгласно параграф 2, втора алинея, стопанските дейности, предвидени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, са забранени за 6 месеца, считано от датата на издаване на разрешителното, и през този период не се разрешават никакви изключения за екземпляри от видовете, включени в приложение А, както е предвидено в член 8, параграф 3 от посочения регламент.

В случай на разрешителни за внос, издадени в съответствие с параграф 2, втора алинея, за екземпляри от видовете, изброени в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97 и за екземпляри от видовете, изброени в приложение А и посочени в член 4, параграф 5, буква б) от същия регламент, в клетка 23 се включва текстът „чрез дерогация от член 8, параграф 3 или 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 стопанските дейности са забранени за най-малко 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото разрешително, както е посочено в член 8, параграф 1 от същия регламент“.“

10.

Създава се следният член 20а:

„Член 20а

Отхвърляне на заявления за издаване на разрешителни за внос

Държавите-членки отхвърлят заявления за разрешителни за внос за хайвер и месо от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), произхождащи от общи запаси, освен в случай че са определени квоти за износ за видовете в съответствие с приетата от Конференцията на страните по конвенцията процедура“.

11.

Създава се следният член 26а:

„Член 26а

Отхвърляне на заявления за издаване на разрешителни за износ

Държавите-членки отхвърлят заявления за разрешителни за износ за хайвер и месо от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), произхождащи от общи запаси, освен в случай че са определени квоти за износ за видовете в съответствие с приетата от Конференцията на страните по конвенцията процедура“.

12.

В член 31 точка 3 се заменя със следния текст:

„3.

Сертификат съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, с единствена цел екземплярите да бъдат изложени на публично място с търговска цел“.

13.

В член 36 вторият параграф се заменя със следния текст:

„Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 20 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.““

14.

В член 44 вторият параграф се заменя със следния текст:

„Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 23 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.““

15.

След член 44 се създава следната глава VIIIa:

„ГЛАВА VIIIа

СЕРТИФИКАТИ ЗА КОЛЕКЦИЯ ОТ ОБРАЗЦИ

Член 44а

Издаване

Държавите-членки могат да издават сертификати за колекция от образци за колекции от образци, при условие че колекцията е обхваната от валиден АТА карнет и включва екземпляри, части или продукти от видове, изброени в приложения А, Б или В към Регламент (ЕО) № 338/97.

За целите на първи параграф екземплярите, частите или продуктите от видовете, изброени в приложение А, трябва да съответстват на глава XIII от настоящия регламент.

Член 44б

Използване

При условие че колекцията от образци, обхваната от сертификат за колекция от образци, е придружена от валиден АТА карнет, сертификатът, издаден в съответствие с член 44а, може да се използва, както следва:

1.

като разрешително за внос в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 338/97;

2.

като разрешително за износ или сертификат за реекспорт в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97, когато страната по местоназначение признава и разрешава използването на АТА карнети;

3.

като сертификат в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, с единствена цел екземплярите да бъдат изложени на публично място с търговска цел.

Член 44в

Органи, издаващи сертификата

1.   Когато колекцията от образци произхожда от Европейската общност, органът, издаващ сертификата за колекция от образци, е управителният орган на държавата-членка, от която произхожда колекцията за образци.

2.   Когато колекцията от образци произхожда от трета държава, органът, издаващ сертификата за колекция от образци, е управителният орган на първата по местоназначение държава-членка и издаването на сертификата се основава на представянето на еквивалентен документ, издаден от третата държава.

Член 44г

Изисквания

1.   Колекцията от образци, обхваната от сертификат за колекция от образци, трябва да бъде внесена обратно в Общността преди датата на изтичане на валидността на сертификата.

2.   Екземплярите, обхванати от сертификат за колекция от образци, не могат да бъдат продавани или прехвърляни по какъвто и да било начин, докато са извън територията на държавата, издала сертификата.

3.   Сертификатът за колекция от образци не може да бъде прехвърлян. Ако екземплярите, обхванати от сертификат за колекция от образци, бъдат откраднати, унищожени или загубени, издалият сертификата управителен орган и управителният орган на държавата, където това се е случило, следва да бъдат уведомени незабавно.

4.   Сертификатът за колекция от образци посочва, че документът се отнася за „други: колекция от образци“ и съдържа номера на придружаващия го АТА карнет в клетка 23.

Следният текст се включва в клетка 23 или в подходящо приложение към сертификата:

„За колекция от образци, придружена от АТА карнет № xxx

Настоящият сертификат обхваща колекция от образци и не е валиден, ако не е придружен от валиден АТА карнет. Настоящият сертификат не може да бъде прехвърлян. Екземплярите, обхванати от настоящия сертификат, не могат да бъдат продавани или прехвърляни по какъвто и да било начин докато са извън територията на държавата, издала документа. Настоящият сертификат може да бъде използван за (ре)експорт от [посочете държавата на (ре)експорт] през [посочете държавите, които ще бъдат посетени], с цел представяне на екземплярите и вноса им обратно в [посочете държавата на (ре)експорт]“.

5.   В случаите, когато сертификатът за колекция от образци е издаден в съответствие с член 44в, параграф 2, параграфи 1 и 4 от настоящия член не се прилагат. В такива случаи сертификатът трябва да съдържа следния текст в клетка 23:

„Настоящият сертификат е валиден само ако е придружен от оригинален документ CITES, издаден от трета държава в съответствие с определените от Конференцията на страните по конвенцията разпоредби“.

Член 44д

Формуляри

1.   При подаване на заявление за издаване на сертификат за колекция от образци се попълват, където е приложимо, клетки 1, 3, 4 и 7—23 от формуляра на заявлението и клетки 1, 3, 4 и 7—22 от оригинала и всички копия. Съдържанието на клетки 1 и 3 трябва да бъде идентично. Списъкът на държавите, които ще бъдат посетени, трябва да се посочи в клетка 23.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят, че трябва да се попълни единствено формулярът за заявлението.

2.   Надлежно попълненият формуляр се внася при управителния орган на държавата-членка, в която се намират екземплярите, или в случаите, описани в член 44в, параграф 2 — при управителния орган на държавата-членка на първоначално местоназначение, заедно със съответната информация и документация, която органът счита за необходима, за да определи дали да бъде издаден сертификат.

Липсата на информация в заявлението трябва да бъде оправдана.

3.   Когато е подадено заявление за сертификат, отнасящо се до екземпляри, за които такова заявление е било вече отхвърлено, заявителят информира за това управителния орган.

Член 44е

Документи, които собственикът трябва да представи на митническите органи

1.   В случай на издаден съгласно член 44в, параграф 1 сертификат за колекция от образци за целите на проверката собственикът или негов оправомощен представител представя оригинала (формуляр 1) и копие от него и когато е приложимо, копието на собственика (формуляр 2) и копието за издаващия управителен орган (формуляр 3), както и оригинала на валиден АТА карнет, на съответните митнически органи съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97.

След обработка на АТА карнета съгласно митническите правила, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 2454/93, и при необходимост, след нанасяне на номера на придружаващия АТА карнет в оригинала и копието на сертификата за колекция от образци митническите органи връщат оригиналните документи на собственика или на неговия упълномощен представител, заверяват копието на сертификата за колекция от образци и изпращат завереното копие на съответния управителен орган съгласно член 45.

Въпреки това при първоначалния износ от Общността, след като попълнят клетка 27, митническите органи връщат оригиналния сертификат за колекция от образци (формуляр 1) и копието за собственика (формуляр 2) на собственика или на неговия оправомощен представител и изпращат копието за издаващия управителен орган (формуляр 3) съгласно член 45.

2.   В случай на сертификат за колекция от образци, издаден съгласно член 44в, параграф 2, се прилага параграф 1 от настоящия член, като собственикът или неговият оправомощен представител трябва да представи за целите на проверката и оригиналния сертификат, издаден от третата държава.

Член 44ж

Подмяна

Сертификат за колекция от образци, който е бил загубен, откраднат или унищожен, може да бъде подменен само от издалия го орган.

Новият документ трябва да има същия номер, ако е възможно и същата дата на валидност като оригиналния документ, като клетка 23 съдържа един от следните текстове:

„Настоящият сертификат е вярно копие на оригинала.“ или „Настоящият сертификат отменя и заменя оригинал с номер хххх, издаден на хх.хх.хххх г.““

16.

В член 57 параграф 5 се заменя със следния текст:

„5.   Чрез дерогация от параграфи 3 и 4 при въвеждането или повторното въвеждане в Общността на следните артикули, описани в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97, не се изисква представянето на разрешително за внос или документ за (ре)експорт:

а)

хайвер от есетрови риби (Acipenseriformes spp.), в рамките на 125 грама на човек, в контейнери, които са маркирани индивидуално в съответствие с член 66, параграф 6;

б)

„Рейнстик“ от стебла от кактуси Cactaceae spp., до 3 на човек;

в)

обработени мъртви екземпляри от Crocodylia spp., с изключение на месо и ловни трофеи, до 4 на човек;

г)

раковини от Strombus gigas, до 3 на човек;

д)

морски кончета Hippocampus spp., до четири мъртви екземпляра на човек;

е)

черупки от Tridacnidae spp., до три екземпляра на човек, които общо не надвишават три килограма, като под екземпляр се разбира една цяла черупка или две съответни половини“.

17.

В член 58 параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Чрез дерогация от параграфи 2 и 3 при износа или реекспорта на артикулите, описани в член 57, параграф 5, букви от а) до е), не се изисква представянето на документ за (ре)експорт“.

18.

В член 66 параграфи 6 и 7 се заменят със следния текст:

„6.   Екземплярите, описани в членове 64 и 65, се маркират съгласно метода, одобрен или препоръчан от Конференцията на страните по конвенцията за съответните видове, и по-специално контейнерите с хайвер, описани в член 57, параграф 5, буква а), член 64, параграф 1, буква ж) и параграф 2 и член 65, параграф 3, се маркират индивидуално с етикети за еднократна употреба, прикрепени към всеки основен контейнер. В случай че етикетът за еднократна употреба не запечатва основния контейнер, хайверът се опакова по такъв начин, че да дава нагледно доказателство за всяко отваряне на контейнера.

7.   Само лицензирани от управителните органи предприятия за преработка и опаковане могат да преработват, опаковат или преопаковат хайвер за износ, реекспорт или търговия в рамките на Общността.

От лицензираните предприятия за преработка и опаковане и преопаковане трябва да се изисква да поддържат съответен архив на количествата внесен, изнесен, реекспортиран, произведен на място или складиран хайвер. Този архив трябва да е на разположение за проверка от управителните органи на съответната държава-членка.

На всяко предприятие за преработка или опаковане или преопаковане се дава индивидуален регистрационен код от управителните органи.

Списъкът на предприятията, лицензирани в съответствие с настоящия параграф, както и измененията в него, се съобщава(т) на секретариата на конвенцията и на Комисията.

За целите на настоящия параграф предприятията за преработка включват дейности за производство на хайвер в аквакултури“.

19.

Член 69 се изменя, както следва:

а)

В параграф 5 се добавя следната буква е):

„е)

случаите, когато разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт са издадени със задна дата в съответствие с член 15 от регламента“;

б)

Добавя се следният параграф 6:

„6.   Посочената в параграф 5 информация се подава в електронен вид в съответствие с формата на двугодишния доклад, издаден от секретариата на конвенцията и изменен от Комисията, преди 15 юни всяка втора година, като отговаря на двугодишния период, завършил на 31 декември от предходната година“.

20.

В член 71 заглавието се заменя със следния текст:

„Член 71

Отхвърляне на заявления за разрешителни за внос вследствие налагането на ограничения“.

21.

Приложение VIII се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.

22.

Приложение X се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2008 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1332/2005 на Комисията (ОВ L 215, 19.8.2005 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Стандартна библиография за номенклатурата, която трябва да се ползва съгласно член 5, параграф 4 за научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите

ФАУНА

(a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [for all mammals — with the exception of the recognition of the following names for wild forms of species (in preference to names for domestic forms): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion and with the exception of the species mentioned below]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [за Loxodonta africana и Ovis vignei]

(b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [for order- and family-level names for birds]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES website) [for all bird species - except for the taxa mentioned below]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [за Psittacus intermedia и Trichoglossus haematodus]

(c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma FURCIFER group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [за Calumma vatosoa и Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [за Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [за Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [за Varanidae]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (CITES website Document NC2006 Doc. 8). [за Cordylus]

BURTON, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [за Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [за Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [за Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [за Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (CITES website) [for Testudines for species and family names – with the exception of the retention of the following names Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [for the genus Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [за Morelia clastolepis, Morelia nauta и Morelia tracyae, and elevation to species level of Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [за Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [за Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [за Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [за Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [за Iguanidae]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [за Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [за Furcifer nicosiai]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [за Python breitensteini и Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [за Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo и Furcifer — except for the recognition of Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis as valid species]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [за Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [за Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [за Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [за Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae и Viperidae — except for the retention of the genera Acrantophis, Sanzinia, Calabaria и Lichanura and the recognition of Epicrates maurus as a valid species]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [за Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [for delimitation of families within the Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [за Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [за Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [за Chamaeleo balebicornutus и Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [for Testudines order names, Crocodylia и Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [for the genus Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [за Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix и Naja sumatrana]

(d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [за Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 as of 7 April 2006 (CITES website) [за Amphibia]

(e)   Elasmobranchii, Actinopterygii и Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [за всички риби]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [за Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [за Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. [за Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [за Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Second edition available on CD-ROM). [за Hippocampus]

(f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [for scorpions of the genus Pandinus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 as of April 7 2006 (CITES website) [за Theraphosidae]

(g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [for birdwing butterflies of the genera Ornithoptera, Trogonoptera и Troides]

ФЛОРА

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (препечатано издание с корекции, 1998 г.) [за родовите имена на всички растения, включени в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, ако не са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [за синоними на родовете, които не са включени в The Plant-Book, ако не са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните, както е посочено в оставащите параграфи по-долу].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: Р. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) и неговите обновени издания, приети от Комитета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Cycadaceae, Stangeriaceae и Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) и обновените му издания, приети от Съвета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) и обновеното му издание Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (CITES website), прието от Комитета по номенклатурата като ръководство при цитиране на наименованията от видовете Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001 г.) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Taxus.

CITES Orchid Checklist (съставен от Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като ръководство, когато става въпрос за наименования на видове от Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione и Sophronitis (Том 1, 1995 г.); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Том 2, 1997 г.); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Том 3, 2001 г.); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Том 4, 2006 г.).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), второ издание (S. Carter and U. Eggli, 2003, публикувано от the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) и обновени издания, приети от Комитета по номенклатура, когато става въпрос за наименования на видове от Euphorbiaceae.

Dicksonia species of the Americas (2003, съставено от Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) и обновени издания, приети от Комитета по номенклатура, когато става въпрос за наименования на видове от Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa и обновени издания, приети от Комитета по номенклатура, когато става въпрос за наименования на видове от Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): - Medicinal Plant Conservation 12: #-#." (CITES website) и обновени издания, приети от Комитета по номенклатурата като ръководство при цитиране на наименованията от видовете Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Адрес на авторите: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES website) и обновени издания, приети от Комитета по номенклатурата като ръководство при цитиране на наименованията от видовете Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005 г., 2007 г. и обновените му издания), публикувано от UNEP — WCMC, може да се ползва за неофициален преглед на научните наименования, които са одобрени от Конференцията на страните за животинските видове, описани в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, както и като неофициално резюме на информацията, съдържаща се в стандартните библиографии, приети като номенклатура на CITES.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ Х

ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 62, ПАРАГРАФ 1

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis“


Top