EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1580

Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 година за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците

OB L 350, 31.12.2007, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1580/oj

31.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1580/2007 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2007 година

за определяне на правила за прилагане на Регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1182/2007 на Съвета от 26 септември 2007 година за определяне на специфични правила по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците и за изменение на директиви 2001/112/ЕО и 2001/113/ЕО, и регламенти (ЕИО) № 827/68, (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96, (ЕО) № 2826/2000, (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 318/2006, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2202/96 (3), и по-специално член 42 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1182/2007 промени предишния режим за сектора на плодовете и зеленчуците, установен с регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и Регламент (ЕО) № 2202/96 на Съвета от 28 октомври 1996 година относно въвеждането на режим за помощ на Общността за производители на определени цитрусови плодове (4).

(2)

Съществуващите правила за прилагане, които обхващат сектора на плодовете и зеленчуците, се съдържат в голям брой регламенти, много от които са били многократно изменяни. Тези правила за прилагане трябва да бъдат променени в резултат на измененията, внесени в режима на плодовете и зеленчуците с Регламент (ЕО) № 1182/2007, както и предвид придобития опит. Обхватът на промените налага, с цел по-голяма яснота, всички тези правила за прилагане да бъдат събрани в нов, отделен регламент.

(3)

Ето защо следните регламенти на Комисията следва да бъдат отменени:

Регламент (ЕО) № 3223/94 от 21 декември 1994 г. относно подробни правила за прилагането на режима на внос на плодове и зеленчуци (5);

Регламент (ЕО) № 1555/96 от 30 юли 1996 година относно правила за прилагане на допълнителни вносни мита върху плодове и зеленчуци (6);

Регламент (ЕО) № 961/1999 от 6 май 1999 година за определяне на подробни правила за прилагане разширяването на правилата, приети от организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците (7);

Регламент (ЕО) № 544/2001 от 20 март 2001 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на допълнителната финансовата помощ за оперативните фондове (8);

Регламент (ЕО) № 1148/2001 от 12 юни 2001 година относно проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресните плодове и зеленчуци (9);

Регламент (ЕО) № 2590/2001 от 21 декември 2001 година относно одобрение на операциите за проверка на съответствието със стандартите за търговия с пресни плодове и зеленчуци, извършвани в Швейцария преди внос в Европейската общност (10);

Регламент (ЕО) № 1791/2002 от 9 октомври 2002 година за одобряване на проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресните плодове и зеленчуци, извършвани в Мароко преди внос в Европейската общност (11);

Регламент (ЕО) № 2103/2002 от 28 ноември 2002 година относно одобряване на проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресните плодове и зеленчуци, извършвани в Южна Африка преди внос в Общността (12);

Регламент (ЕО) № 48/2003 от 10 януари 2003 година относно определяне на правилата за смесите от пресни плодове и зеленчуци от различни видове в една и съща търговска опаковка (13);

Регламент (ЕО) № 606/2003 от 2 април 2003 година за одобряване на проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресните плодове и зеленчуци, извършвани в Израел преди внос в Общността (14);

Регламент (ЕО) № 761/2003 от 30 април 2003 година относно одобрение на проверките за съответствие със стандартите за търговия с пресни плодове и зеленчуци, извършвани в Индия преди внос в Европейската общност (15);

Регламент (ЕО) № 1432/2003 от 11 август 2003 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на условията за признаване на организациите на производители и предварително признаване на групи производители (16);

Регламент (ЕО) № 1433/2003 на Комисията от 11 август 2003 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на оперативните фондове, оперативните програми и финансовата помощ (17);

Регламент (ЕО) № 1943/2003 от 3 ноември 2003 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на помощта за групи производители, които са получили предварително признаване (18);

Регламент (ЕО) № 103/2004 от 21 януари 2004 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на интервенционния режим и оттеглянията от пазара в сектора на плодовете и зеленчуците (19);

Регламент (ЕО) № 1557/2004 от 1 септември 2004 година за одобряване на проверките за съответствие със стандартите за търговия, които се прилагат по отношение на определени пресни плодове, които проверки се извършват в Нова Зеландия, преди вноса на плодовете в Общността (20);

Регламент (ЕО) № 179/2006 от 1 февруари 2006 година относно въвеждането на система за вносни лицензии за ябълки, внесени от трети страни (21);

Регламент (ЕО) № 430/2006 от 15 март 2006 година за одобрение на операции за проверка на съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресни плодове и зеленчуци, извършвани в Сенегал преди вноса им в Общността (22);

Регламент (ЕО) № 431/2006 от 15 март 2006 година за одобрение на операции за проверка на съответствие с търговските стандарти, приложими за пресни плодове и зеленчуци, извършвани в Кения преди вноса им в Общността (23);

Регламент (ЕО) № 1790/2006 от 5 декември 2006 година за одобряване на проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресни плодове и зеленчуци, извършвани в Турция преди внос в Общността (24).

(4)

За прилагането на Регламент (ЕО) № 1182/2007 следва да бъдат приети подробни правила.

(5)

Следва да бъдат определени пазарни години за плодовете и зеленчуците. Тъй като вече няма схеми за помощ в сектора, които да следват периода на реколтата на въпросните продукти, всички пазарни години могат да бъдат хармонизирани и да съвпадат с календарната година.

(6)

С Регламент (ЕО) № 1182/2007 Комисията е упълномощена да предвиди стандарти за предлагане на пазара за плодовете и зеленчуците, а член 2, параграф 7 от него гласи, че настоящите индивидуални регламенти, които предвиждат такива стандарти, следва да продължат да се прилагат, докато не бъдат приети нови стандарти.

(7)

Изключения или освобождаване от прилагането на стандартите за предлагане на пазара следва да бъдат предоставяни при дадени операции, които са или съвсем незначителни и/или специфични, или се извършват в началото на дистрибуторската верига, или в случая на предназначени за преработка продукти.

(8)

Информацията, която се изисква от стандартите за предлагане на пазара, следва да бъде видима върху опаковката/етикета.

(9)

В отговор на търсенето на някои потребители, на пазара все по-често се срещат опаковки, съдържащи различни видове пресни плодове и зеленчуци. Лоялната търговия изисква пресните плодове и зеленчуци, предлагани в една и съща опаковка, да бъдат еднородни по отношение на качеството. Тази еднородност може да бъде гарантирана за продукти, за които не са приети стандарти на общностно равнище, чрез прибягване до общите разпоредби. За смесите от плодове и зеленчуци от различни видове в една и съща опаковка следва да бъдат определени изисквания за етикетиране. Те следва да бъдат по-облекчени в сравнение с тези, установени в стандартите за предлагане на пазара, най-вече за да се вземе предвид наличното място върху етикетите.

(10)

Всяка държава-членка следва да посочи контролните органи, които отговарят за извършване на проверките за съответствие на всеки етап от търговията. Един от тези органи следва да бъде отговорен за контактите и координацията между всички други определени за целта органи.

(11)

Тъй като познаването на търговците и основните им характеристики е необходимо средство за извършването на анализ от държавите-членки, от ключово значение е да се изгради база данни за търговците на пресни плодове и зеленчуци във всяка държава-членка.

(12)

Проверките за съответствие следва да се извършват чрез вземане на проби и да се концентрират върху търговци, които е най-вероятно да притежават стоки, които не са в съответствие със стандартите. Като имат предвид характерните особености на националните си пазари, държавите-членки следва да определят правила, които да дават приоритет на проверките на определени категории търговци. За да се осигури прозрачност, тези правила следва да бъдат съобщени на Комисията.

(13)

Държавите-членки следва да гарантират, че износът на пресни плодове и зеленчуци за трети страни съответства на стандартите за предлагане на пазара и да го удостоверят съгласно Женевския протокол за стандартизация на пресни плодове и зеленчуци и на сухи и сушени плодове, сключен в рамките на Икономическата комисия за Европа към ООН и Схемата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за прилагане на международните стандарти за плодове и зеленчуци.

(14)

Вносът на пресни плодове и зеленчуци от трети страни следва да съответства на стандартите за предлагане на пазара или на еквивалентни на тях стандарти. Следователно проверките за съответствие трябва да се извършват преди тези стоки да влязат на митническата територия на Общността, с изключение на малки партиди, за които контролните органи преценяват, че съществува незначителен риск за несъответствие. В някои трети страни, които осигуряват задоволителни гаранции по отношение на съответствието, предварителните проверки при износ могат да се извършват от контролните органи на тези трети страни. Там, където се прилага тази възможност, държавата-членка следва да проверява редовно ефективността/качеството на проверките преди износ, извършвани от контролните органи на третата страна, и да информира Комисията за резултатите от тези проверки.

(15)

Не се изисква продуктите, предназначени за преработка, да съответстват на стандартите за предлагане на пазара, затова следва да се гарантира, че тези продукти не се продават на пазара като пресни продукти. Такива продукти следва да бъдат етикетирани по подходящ начин, а в някои случаи/когато е възможно — придружени от сертификат за преработка, който удостоверява тяхното крайно предназначение, за да могат да бъдат извършвани проверки.

(16)

Плодовете и зеленчуците, проверявани за съответствие със стандартите за предлагане на пазара, следва да бъдат подложени на същия вид проверки на всички етапи на предлагането на пазара. За тази цел следва да бъдат прилагани насоките за проверка, препоръчвани от Икономическата комисия за Европа към ООН, които са в съгласие със съответните препоръки на ОИСР. Въпреки това трябва да бъдат определени специфични условия за проверките при етапа на продажба на дребно.

(17)

Следва да бъде предвидено признаване на организациите на производители за продуктите, за които те подадат заявление. Когато се иска признаване за продукти, предназначени само за преработка, следва да се гарантира, че те наистина се доставят за преработка.

(18)

С оглед да се помогне постигането на целите на режима на плодовете и зеленчуците и да се осигури функционирането на организациите на производители по ефективен и устойчив начин, последните трябва да бъдат колкото е възможно по-стабилни. Затова следва да се предвиди минимален срок на членство на производител в организация на производители. На държавите-членки следва да бъде дадена възможността да определят сроковете за предизвестие и датите, на които влиза в сила отказът от членство.

(19)

Основните и съществени дейности на организацията на производители трябва да бъдат свързани с концентриране на доставките и предлагането на пазара. Въпреки това организациите на производителите следва да могат да се занимават и с други дейности, независимо дали са от търговски характер. Насърчава се сътрудничеството между организации на производители, като се разрешава търговията с плодове и зеленчуци, закупени изключително от друга призната организация на производители, да не бъде взета предвид при изчисленията, както за целите на основната дейност, така и за други дейности. Що се отнася до разпоредбата за техническите средства, уместно е да се разшири обхватът на това как може да се включи разпоредба чрез членовете на организация на производители.

(20)

Организациите на производители могат да притежават дялове във филиали, които им помагат да увеличат добавената стойност на продукцията на членовете си. Следва да бъдат определени правила за изчисляването на такава предлагана на пазара продукция. Основните дейности на такива филиали следва да бъдат същите като тези на организацията на производители, като се предостави преходен период за адаптиране.

(21)

Следва да бъдат предвидени подробни правила за признаването и функционирането на асоциациите на организациите на производители, транснационалните организации на производители и транснационалните асоциации на организациите на производители, посочени в Регламент (ЕО) № 1182/2007. За да бъде осигурена последователност, тези правила следва да отразяват възможно най-точно правилата, определени за организациите на производители.

(22)

С оглед улесняване на концентрацията на доставките следва да се насърчава сливането на съществуващи организации на производители с цел образуване на нови, чрез изготвяне на правила за сливането на оперативните програми на слетите организации.

(23)

Без по никакъв начин да се нарушава спазването на принципите, съгласно които организацията на производители трябва да бъде образувана по собствена инициатива на производителите и контролирана от тях, трябва да се предвиди възможността за държавите-членки да определят условията за приемане на други физически или юридически лица за членове на организация на производители и/или на асоциация на организации на производители.

(24)

За да се гарантира, че организациите на производители действително представляват минимален брой производители, държавите-членки вземат мерки да гарантират, че дадено малцинство от членове, които произвеждат по-голяма част от продукцията в организацията на производителите, не контролират неправомерно нейното управление и функциониране.

(25)

За да се вземат предвид различните особености на производството и предлагането на пазара в Общността, държавите-членки следва да определят условията за предоставянето на предварително признаване на групи производители, които представят план за признаване.

(26)

За да се насърчи създаването на стабилни организации на производители, способни да допринесат значително за постигане на целите на режима на плодове и зеленчуци, предварително признаване следва да се предоставя само на групи производители, които могат да демонстрират способността си да изпълнят всички изисквания за признаване в рамките на определен срок.

(27)

Следва да бъде определена информацията, която групите производители са длъжни да посочат в плана за признаване. За да се даде възможност на групите производители да изпълнят по-добре изискванията, необходимо е да се разрешат изменения в плановете за признаване. За тази цел следва да се предвиди възможността всяка държава-членка да изисква от организацията на производители да извърши коригиращи действия, така че да се осигури изпълнението на нейния план.

(28)

Групата производители може да отговаря на условията за признаване преди планът за признаване да е завършен. Следва да се предвиди възможността такива групи да подават заявления за признаване едновременно с проектите на оперативните програми. За да се осигури последователност, предоставянето на такова признаване на група производители трябва да означава приключване на плана за признаване, а предоставяната помощ следва да бъде преустановена. Въпреки това, за да се вземе предвид многогодишното финансиране на инвестициите, инвестициите, които отговарят на условията за инвестиционна помощ, следва да могат да бъдат включени в оперативните програми.

(29)

За да се улесни коректното прилагане на системата от помощи и за да бъдат покрити разходите за създаване и административна дейност на групите производители, тази помощ следва да бъде с фиксиран размер. Следва да бъде определена горна граница на този фиксиран размер, за да се вземат предвид бюджетните ограничения. Освен това, като се имат предвид различните финансови потребности на групите производители, които се различават по големината си, тази горна граница следва да бъде определена така, че да бъде в съответствие със стойността на търгуваната продукция на групите производители.

(30)

За да се осигури последователност и плавен преход към статута на призната група производители, към организациите на производители следва да се прилагат еднакви правила по отношение на основните дейности на групите производители и стойността на търгуваната от тях продукция.

(31)

В случай на сливания следва да бъде дадена възможност за отпускане на помощ на групите производители, възникнали в резултат на тези сливания, за да се вземат предвид финансовите потребности на новите групи производители и за да се гарантира правилното прилагане на схемата за помощи.

(32)

За да се улесни използването на схемата за подпомагане на оперативните програми, трябва ясно да се определи продукцията на организациите на производители, предлагана на пазара, включително да се определи кои продукти могат да бъдат взети предвид и на кой етап от предлагането на пазара следва да бъде изчислявана стойността на продукцията. Трябва също така да бъдат допуснати допълнителни методи за изчисление на продукцията, предназначена за търговия, в случай на годишни колебания или недостатъчни данни. За да се предотврати злоупотреба със схемата, на организациите на производители не се разрешава да сменят референтните периоди, по време на изпълнението на програмата.

(33)

За да се гарантира правилното използване на помощта, следва да бъдат определени правила за управлението на оперативните фондове и на финансовите вноски на членовете, като се предостави, доколкото е възможно, повече гъвкавост, при условие че всички производители могат да се облагодетелстват от оперативния фонд и могат демократично да участват в решенията за използването му.

(34)

Следва да бъдат предвидени разпоредби, които определят обхвата и структурата на националната стратегия за устойчиви оперативни програми и националната рамка за екологични действия. Целта им е да се оптимизира разпределението на финансовите ресурси и да се подобри качеството на стратегията.

(35)

В интерес на доброто управление се определят процедури за представяне и одобрение на оперативните програми, включително крайните срокове, така че да може да информацията да бъде преценена по подходящ начин от компетентните органи, и мерките и дейностите, които се включват или изключват от програмите. Тъй като програмите се управляват на годишна основа, следва да се предвиди програмите, които не са одобрени преди дадена дата, да се отлагат с една година.

(36)

Следва да се предвиди годишна процедура за изменението на оперативните програми за следващата година, така че те да могат да бъдат адаптирани, за да отчетат всякакви нови условия, които не са били предвидени при първоначалното им представяне. Освен това следва да се предвиди възможността мерките и размерите на оперативния фонд да бъдат променяни в течение на всяка година от изпълнението на съответната програма. Всички подобни изменения следва да се подчиняват на известни граници и условия, определени от държавите-членки и включващи задължително уведомяване на компетентните органи за измененията, за да се гарантира, че одобрените програми поддържат общите си цели.

(37)

За целите на финансовата и правната сигурност следва да бъде изготвен списък с действия и съответни разходи, които не могат да бъдат покрити от оперативни програми.

(38)

В случай на инвестиции в индивидуални стопанства, за да се предотврати неправомерното обогатяване на частно лице, което е тясно свързано с организацията през полезния живот на инвестицията, се определят разпоредби, които да позволят на организацията да възстанови остатъчната стойност на инвестицията, независимо дали инвестицията е собственост на член или на организацията като цяло.

(39)

За да се гарантира правилното прилагане на схемата, следва да се определи каква информация трябва да бъде включена в заявленията за помощ, както и процедурите за изплащане на помощта. За да се предотвратят трудности с паричния поток, организациите на производителите следва да разполагат със система от авансови плащания заедно с подходящи гаранции. Поради същата причина трябва да има и алтернативна система за възстановяване на вече възникнали разходи.

(40)

Следва да бъдат предвидени подробни разпоредби за обхвата и прилагането на мерки за предотвратяване и управление на кризи. Доколкото е възможно, тези правила следва да бъдат гъвкави и бързо приложими при кризи, като правото за вземане на решения следва да бъде предоставено на самите държави-членки и организации на производители. Независимо от това обаче правилата следва да гарантират, че злоупотребите се избягват, и следва да се предвидят граници за използването на някои мерки, включително във финансово отношение. Те също така следва да гарантират, че фитосанитарните и екологични изисквания надлежно се спазват.

(41)

Що се отнася до изтеглянето на продукти от пазара, следва да бъдат приети подробни правила, които да отчетат потенциалното значение на тази мярка. По-специално, следва да бъдат изготвени правила относно системата за увеличеното подпомагане за изтеглените от пазара плодове и зеленчуци, които се доставят безвъздмездно като хуманитарна помощ от благотворителни организации и някои други учреждения и институции. В допълнение към това следва да бъдат определени максимални равнища на подпомагане за изтеглени от пазара продукти, за да се гарантира, че изтеглянето от пазара няма да се превърне в постоянен алтернативен начин за пласиране на продукцията, за сметка на предлагането ѝ на пазара. В този контекст, за онези продукти, за които са определени максимални равнища на обезщетения при изтегляне в приложение V към Регламент (ЕО) № 2200/96, е подходящо тези равнища да продължат да бъдат прилагани, след известно увеличаване, за да се отрази фактът, че тези изтегляния в момента се съфинансират. За други продукти, при които опитът не е показал риск от прекомерно изтегляне, е уместно на държавите-членки да бъде позволено да определят максимални равнища на подпомагане. При всички случаи обаче, поради сходни причини, е уместно да се фиксират количествени ограничения за изтегляне по продукти и по организация на производители.

(42)

Следва да бъдат приети подробни правила относно националната финансова помощ, която държавите-членки отпускат в региони на Общността, в които степента на организация на производителите е особено слаба, като се определи такава слаба степен на организация. Следва да бъдат предвидени процедури за одобрение на такава национална помощ, както и процедури за одобрение и размер на общностното възстановяване на помощта и изплащането на възстановяванията, както и за съотношението на възстановяване, което трябва да отразява реално приложимите съотношения.

(43)

Следва да бъдат приети подробни правила, по-конкретно процедурни разпоредби, относно условията, при които правилата, определяни от организациите или асоциациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, могат да бъдат разширени към всички производители, установени в конкретен икономически регион. Освен това, когато продукцията се продава от мястото на производството, следва да се изясни кои правила се отнасят към производителите и кои към купувачите.

(44)

Преди известно време производителите на ябълки в Общността се оказали в трудна ситуация, дължаща се освен всичко друго, и на значително увеличение на вноса на ябълки от някои трети страни в южното полукълбо. Следователно контролът върху вноса на ябълки трябва да бъде подобрен. Подходящият инструмент за постигане на тази цел е механизъм, базиран на издаването на лицензии за внос с условието да бъде представена парична гаранция, с което да се гарантира реалното изпълнение на операциите, за които се иска лицензия. Следва да се прилагат Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (25) и Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (26).

(45)

Също така следва да бъдат приети подробни правила относно системата на входните цени на плодовете и зеленчуците. Тъй като повечето от въпросните бързоразвалящи се плодове и зеленчуци се доставят на пратки, възникват особени трудности за определянето на стойността им. Следва да бъдат определени възможните методи за изчисляване на входната цена, въз основа на която вносните продукти се класират в Общата митническа тарифа. По-специално, следва да бъдат установени стандартни стойности за внос въз основа на среднопретеглената стойност на средните цени за продуктите и трябва да бъде определена специална разпоредба за случаите, в които не са налични цени за продукти с даден произход. Следва да бъде предвидено и внасяне на гаранция при определени обстоятелства, за да се обезпечи правилното прилагане на системата.

(46)

Следва да бъдат приети подробни правила относно вносното мито, което може да бъде налагано върху дадени продукти в допълнение към митото, определено в Общата митническа тарифа. Допълнителното мито може да бъде налагано, ако обемът на внос на въпросните продукти превишава началните обеми, определени за продукта и за периода на прилагане. Стоки на път към Общността се освобождават от допълнителното мито и следователно за тях следва да бъдат приети специални разпоредби.

(47)

Следва да бъде предвиден подходящ мониторинг и оценка на текущите програми и схеми, за да може тяхната ефективност и ефикасност да бъде оценена както от страна на организациите на производители, така и от страна на държавите-членки.

(48)

Следва да бъдат определени мерки/разпоредби относно вида, формата и средствата за комуникация, които са необходими за прилагането на настоящия регламент. Те следва да включват съобщения от производители и организации на производители до държавите-членки, и съобщения от държавите-членки до Комисията, както и последствията при закъснели или неточни съобщения.

(49)

Следва да бъдат определени мерки за извършването на проверките, за да се гарантира правилното прилагане на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 1182/2007, както и подходящи санкции, приложими при откриване на нередности. Тези мерки следва да включват както специфични проверки и санкции, определени на общностно равнище, така и други необходими допълнителни национални проверки и санкции. Проверките и санкциите следва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект. Следва да бъдат предвидени и правила за разрешаването на случаи на очевидни грешки и обстоятелства на непреодолима сила или други извънредни обстоятелства, с цел да се осигури справедливо третиране на производителите. Следва да бъдат предвидени правила за изкуствено създадени ситуации, с цел да се избегне евентуално облагодетелстване от тях.

(50)

Следва да бъдат предвидени разпоредби за плавния преход от предишната система към новата система, определена с настоящия регламент и прилагането на преходните разпоредби, посочени в член 55 от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

(51)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват и използвани термини

1.   Настоящият регламент определя правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96, Регламент (ЕО) № 2201/96 и Регламент (ЕО) № 1182/2007.

2.   Термините, използвани в посочените в параграф 1 регламенти, имат същото значение както в настоящия регламент, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 2

Пазарни години

Пазарните години за продуктите, изброени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96 и в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96, започват на 1 януари и приключват на 31 декември.

ДЯЛ II

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ

ГЛАВА I

Общи правила

Член 3

Изключения и освобождаване от прилагането на стандарти за предлагане на пазара

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 за следните продукти не се изисква да съответстват на стандартите за предлагане на пазара:

а)

продуктите, които се транспортират до преработвателните предприятия, освен когато изрично са определени минимални критерии за качество за продуктите, предназначени за промишлена преработка в настоящия регламент;

б)

продукти, предлагани на потребителите за тяхно лично ползване в самото стопанство на производителя; и

в)

по решение на Комисията, взето по молба на държава-членка, посредством предвидената в член 46 от Регламент (ЕО) № 2200/96 процедура — продуктите от определен регион, които са продадени в мрежата за търговия на дребно на този регион за целите на утвърдено традиционно местно потребление.

2.   Чрез дерогация от член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 за следните продукти не се изисква да съответстват на стандартите за предлагане на пазара в даден производствен район:

а)

продуктите, които се продават или доставят от производителя до местата за подготовка и опаковане или до складовите съоръжения, или се транспортират от неговото стопанство до подобни места; и

б)

продуктите, които се транспортират от складовите съоръжения до местата за подготовка и опаковане.

3.   Чрез дерогация от член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 държавите-членки могат да освободят следните продукти от изискването да съответстват на стандартите за предлагане на пазара или на някои от разпоредбите на тези стандарти:

а)

продуктите, които са изложени или предлагани за продажба, продавани, доставяни или търгувани по какъвто и да било друг начин от производителя на пазарите на едро, и по-специално на пазарите на производители, разположени в производствения район; и

б)

продуктите, които са транспортирани от тези пазари на едро до местата за подготвяне и опаковка и до складовите съоръжения, разположени в същия производствен район.

В случаите, когато се прилага първата алинея, съответната държава-членка уведомява Комисията за това, както и за предприетите в тази връзка мерки.

4.   Пред компетентния орган на държавата-членка е необходимо да се представят доказателства в подкрепа на това, че обхванатите от параграф 1, буква а) и параграф 2 продукти отговарят на определените условия, особено по отношение на тяхното предназначение.

Член 4

Информация върху опаковките

1.   Изискваната от стандартите за предлагане на пазара информация върху опаковките, определени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, трябва да бъде изписана четливо на видно място от едната страна на опаковката като се отпечатва незаличимо върху опаковката или върху етикет, който е неразделна част от опаковката или е прикрепен неподвижно към нея.

2.   За стоките, които се превозват в насипно състояние и се товарят направо на превозното средство, предвидената в параграф 1 информация се прилага в документ, придружаващ стоките или прикрепен на видно място вътре в превозното средство.

Член 5

Информация върху опаковките при продажбата на дребно

При продажбата на дребно, когато продуктите са опаковани, информацията върху опаковките, която се изисква от стандартите за предлагане на пазара, определени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, е четлива и видима.

При предварително опакованите продукти, както е упоменато в Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и Съвета (27), се посочва нетното тегло в допълнение към данните, изисквани от стандартите за предлагане на пазара. Въпреки това при продуктите, които обикновено се продават на бройка, изискването за посочване на нетното тегло не се прилага, ако бройката на продуктите се вижда ясно и се брои лесно отвън, или ако тази бройка е посочена върху етикета.

Продуктите могат да бъдат неопаковани, при условие че продавачът на дребно е в състояние да покаже за предлаганите за продажба стоки карта, на която ясно и разбираемо се вижда информацията, посочена в стандартите за предлагане на пазара и в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 относно разнообразието, страната на произход на продукта и неговия клас.

Член 6

Търговски опаковки

1.   Търговските опаковки, съдържащи пресни плодове и зеленчуци с нетно тегло равно на или по-малко от три килограма, могат да съдържат смеси от пресни плодове и зеленчуци от различни видове при следните условия:

а)

продуктите да са еднородни по отношение на качеството и за всеки наличен вид да съответстват на стандартите съобразно разпоредбите на параграф 2;

б)

върху опаковката да има подходящо обозначение съгласно параграф 3; и

в)

тази смес да не е от естество, което може да заблуди потребителя.

2.   Продуктите, които се съдържат в опаковки, посочени в параграф 1, следва да бъдат от същия търговски клас качество съгласно приложение I.

В случай че смесите съдържат плодове и зеленчуци, които не са обхванати от стандартите за предлагане на пазара на Общността, те трябва да бъдат класирани в един и същи клас в съответствие с приложение I.

3.   Обозначаването на търговските опаковки, посочено в параграф 1, и/или всяка една от опаковките, която ги съдържа, следва да включва най-малко следните указания:

а)

Името и адресът на опаковчика и/или експедитора. Това означение може да се замени:

i)

за всички опаковки с изключение на предварителните опаковки — от официално издадената или приета кодова маркировка, представяща опаковчика и/или експедитора, указана в тясна връзка с препратката „Опаковчик и/или експедитор“ (или еквивалентни съкращения);

ii)

само за предварителните опаковки — от името и адреса на продавача, установен в рамките на Общността и указан в тясна връзка с препратката „Опакован за:“ или еквивалентно означение. В този случай етикетирането включва и код, представящ опаковчика и/или експедитора. Продавачът дава цялата информация, която инспектиращият орган сметне за необходима относно значението на този код;

б)

наименованието на продуктите или видовете, съдържащи се в опаковката;

в)

наименованието на сорта или на търговския вид за всеки един от продуктите, съдържащи се в сместа, за които стандартите за предлагане на пазара на Общността го изискват за несмесените продукти;

г)

страната на произход на всеки един от съответните продукти в непосредствена близост до наименованията на съответните продукти; и

д)

клас.

За плодовете и зеленчуците, обхванати от стандартите за предлагане на пазара на Общността, тези означения заменят предвидените от въпросните стандарти указания.

ГЛАВА II

Проверки за съответствие със стандартите за предлагане на пазара

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 7

Обхват

Настоящата глава определя правилата за държавите-членки при извършването на проверки на всички етапи от предлагането на пазара за съответствие със стандартите за предлагане на пазара, определени съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

Член 8

Компетентни органи

1.   Всяка държава-членка определя:

а)

единен компетентен орган, който да отговаря за координацията и контактите в областите, обхванати от настоящата глава, наричан по-надолу „координиращ орган“, и

б)

контролен орган или органи, които да отговарят за прилагането на член 2, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, наричани по-надолу „контролни органи“.

2.   Държавите-членки изпращат на Комисията следните данни:

а)

наименование, пощенски адрес и адрес на електронната поща на координиращия орган, който са определили съгласно параграф 1,

б)

наименование, пощенски адрес и адрес на електронната поща на контролните органи, които са определили съгласно параграф 1, и

в)

точното описание на съответните области на дейност на контролните органи, които са назначили.

3.   Координиращият орган може да бъде контролният орган или един от контролните органи, или който и да е друг орган, определен съгласно параграф 1.

4.   Комисията публикува списъка с координиращите органи, определени от държавите-членки по начин, който сметне за уместен.

Член 9

База данни за търговците

1.   Държавите-членки създават база данни за търговците на плодове и зеленчуци, в която са регистрирани в съответствие с условията, определени в този член, търговците, занимаващи се с предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци, за които са определени стандарти в съответствие член 2 от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

За целите на настоящата глава „търговец“ означава всяко физическо или юридическо лице, което държи пресни плодове и зеленчуци, предмет на стандарти за предлагане на пазара, и което има за цел да ги излага или предлага за продажба, да ги продава или търгува по всякакъв друг начин за своя или чужда сметка на територията на Общността и/или да ги изнася в трети страни.

2.   Държавите-членки определят условията, съгласно които следните търговци се включват или не в базата данни:

а)

търговци, чиято дейност е освободена от задължението да съответстват на стандартите за предлагане на пазара съгласно член 3; и

б)

физически или юридически лица, чиято дейност в сектора на плодовете и зеленчуците е ограничени или до транспортиране на стоките, или до продажба на малки количества в търговската мрежа на дребно.

3.   Когато базата данни се състои от няколко отделни елемента, координиращият орган гарантира, че базата данни, нейните елементи и нейното актуализиране са еднакви. Актуализацията се извършва, по-специално, от контролните органи като се използва информацията, събирана по време на проверките, извършвани на всички етапи на предлагането на пазара.

4.   Тази база данни съдържа за всеки търговец регистрационния номер, име, адрес, информация, необходима за неговото класифициране в някоя от категориите, посочени в член 10, по-специално положение в търговската верига, информация относно значимостта на търговеца, информация относно констатациите, направени по време на предишни проверки на всеки търговец, както и всякаква друга информация, която се счита за необходима при проверките.

5.   Търговците предоставят информацията, която държавите-членки смятат, че е необходима за създаването и актуализирането на базата данни. Държавите-членки определят условията, съгласно които търговците, които не са установени на тяхна територия, но извършват търговска дейност на тази територия, се регистрират в тяхната база данни.

Раздел 2

Проверки, извършвани на вътрешния пазар

Член 10

Проверки за съответствие, извършвани на вътрешния пазар

1.   Държавите-членки въвеждат система за извършване на проверки чрез вземане на проби за съответствие със стандартите за предлагане на пазара на продуктите, притежавани от търговците на всички етапи от предлагането на пазара.

По тази система държавите-членки определят честотата, на базата на анализ на риска от това даден търговец да предлага стоки, които не съответстват на стандартите за предлагане на пазара, с която трябва да бъдат извършвани проверки от контролните органи. Честотата на проверките трябва да бъде такава, че да гарантира спазване на общностните правила за всяка категория първоначално определени търговци.

Този анализ на риска се отнася по-специално до размера на търговците, тяхното положение в търговската верига, констатациите, направени по време на предишни проверки, и други възможни параметри, които се определят от държавите-членки.

Търговците, занимаващи се с подготовката и пакетирането на плодове и зеленчуци, особено в производствения район, са обект на повече проверки, отколкото другите категории търговци. Проверки могат да се извършват и по време на превоз на стоките.

Когато при проверките се откриват значителни нередности, контролните органи увеличават честотата на проверките на съответните търговци.

2.   Търговците предоставят на контролните органи цялата информация, която тези органи преценяват, че е необходима за организиране и извършване на проверките.

3.   Държавите-членки могат да разрешат на търговците, които гарантират постоянна и висока степен на съответствие със стандартите за предлагане на пазара на плодовете и зеленчуците, предмет на тези стандарти по време на етапа на експедиране, да използват при етикетирането на всяка опаковка образеца, посочен в приложение II. Разрешението се дава за срок от три години и може да се подновява.

В допълнение към това, за да могат да се възползват от образеца, търговците трябва:

а)

да имат контролиращ персонал, който е преминал курс на обучение, одобрен от държавата-членка;

б)

да имат подходящо оборудване за подготвяне и опаковане на продуктите;

в)

да поемат задължението сами да извършват проверки за съответствие на стоките, които експедират, и да имат регистър, в който се записват всички операции по проверките, които извършват.

Когато търговците не могат повече да гарантират висока и постоянна степен на съответствие или когато не отговарят на едно от условията, посочени във втора алинея, държавата-членка оттегля разрешението, което дава на търговеца за използване на образеца, посочен в приложение II, при етикетирането на всяка опаковка.

4.   Координиращият орган съобщава на Комисията разпоредбите на контролната система, както е посочено в параграф 1. Това съобщение включва различните категории търговци, които са били идентифицирани, и честотата на проверките, определена за всеки от тях, а също така, когато е необходимо, подробните условия за прилагане на разпоредбите по параграф 3, подробните условия за прилагане на разпоредбите по член 11, параграф 1, включително минималния дял на проверките за различните засегнати търговци. Той незабавно информира Комисията за последващи изменения на тази система.

5.   Контролните органи на държава-членка, на чиято територия е открита партида от стоки, с произход от друга държава-членка, която не съответства на стандартите поради дефекти или други повреди, които биха могли да бъдат открити по време на опаковането, незабавно уведомяват за такива случаи на несъответствия, открити до етапа на продажба на пазара на едро, включително в дистрибуторските центрове, органите на другите държави-членки, които биха могли да бъдат заинтересовани.

Член 11

Проверки за съответствие, извършвани при износ

1.   Компетентният контролен орган гарантира на етапа на износа чрез проверка за съответствие, че продуктите, предназначени за износ в трети страни, напускат митническата територия на Общността само при условие, че съответстват на стандартите за предлагане на пазара.

Износителите предоставят на контролните органи цялата информация, която тези органи преценяват, че е необходима за организиране и извършване на проверките.

2.   Държавите-членки могат да определят, за всяка категория търговци и на основата на анализ на риска, минималния дял пратки и количества, които са предмет на контрол за съответствие, извършван от компетентния контролен орган на етапа на износа. Този дял трябва да бъде достатъчен, за да осигури спазването на законодателството на Общността. В случай че проверките установят значителни нередности, контролните органи увеличават дела на пратките и количествата, подлагани на проверка, по отношение на съответните търговци.

Държавите-членки могат да прилагат посочените в първа алинея разпоредби към търговците, които отговарят на следните условия:

а)

предоставят достатъчно гаранции за постоянна и висока степен на съответствие на плодовете и зеленчуците, с които търгуват;

б)

разполагат с контролиращ персонал, който е преминал курс на обучение, одобрен от държавата-членка;

в)

поемат задължение да извършат проверка за съответствие на стоките, които предлагат на пазара; и

г)

поемат задължение да водят регистър, съдържащ описание на всички проверки, които са извършили.

3.   След приключване на операциите по контрола, споменати в параграф 1, контролният орган издава сертификат за съответствие, както е посочено в приложение III, за всяка партида, предназначена за износ, и която те смятат, че съответства на стандартите за предлагане на пазара. Когато пратката за износ се състои от няколко партиди, съответствието на тези партиди може да бъде удостоверено с един единствен сертификат, в който ясно са вписани различните партиди, съставляващи на дадената пратка.

Когато, в съответствие с параграф 2, партидите, за които се отнася сертификатът за съответствие, не са подложени на проверка от компетентния контролен орган на етапа на износа, означението „самоконтрол (член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 0000/2007)“ трябва да бъде нанесено в клетка 13 (забележки) на сертификата.

4.   Декларацията за износ може да бъде приета от компетентния митнически орган, само ако:

а)

стоките са придружени или от сертификата, посочен в параграф 3, или от сертификата, посочен в член 19, параграф 2, или ако

б)

компетентният контролен орган е информирал митническите органи по подходящ начин, че съответните партиди са били предмет на издаването на един от тези два вида сертификати.

Член 12

Проверки за съответствие, извършвани при внос

1.   Преди освобождаване за свободно обращение продуктите от трети страни се проверяват за съответствие със стандартите за предлагане на пазара.

Вносителите предоставят на контролните органи цялата информация, която тези органи преценяват, че е необходима за организиране и извършване на проверките съгласно параграф 2 и член 16, параграф 1.

2.   Без да се засяга раздел 3, официалният контролен орган извършва проверка за съответствие на етапа на внос на всяка внесена партида и, когато тези продукти съответстват на изискваните стандарти, издава сертификат за съответствие, както е посочено в приложение III. Когато пратката за внос се състои от няколко партиди, съответствието на тези партиди може да бъде удостоверено с един единствен сертификат, в който ясно са вписани различните партиди, съставляващи дадената пратка.

3.   Митническите органи разрешават освобождаване за свободно обращение, само ако:

а)

стоките са придружени от сертификата съгласно параграф 2, от сертификата съгласно член 14, параграф 1, или от сертификата съгласно член 19, параграф 2, или ако

б)

компетентният контролен орган е информирал митническите органи по подходящ начин, че съответните партиди са били предмет на издаването на един от тези сертификати.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3 в случай, че компетентният контролен орган прецени на етапа на вноса, че рисковете от несъответствие със стандартите за предлагане на пазара на някои партиди са малки, той може да не извърши проверка за съответствие на тези партиди. За целта компетентният контролен орган представя на митническия орган подпечатана декларация или го уведомява по друг начин, че процедурите по митническо оформяне могат да бъдат извършени.

За целите на прилагане на първа алинея компетентният контролен орган определя предварително критериите за оценка на риска от несъответствие на партидите, както и на основата на анализ на риска, за всеки вид внос, който е определил, минималния дял пратки и количества, които да бъдат предмет на проверка за съответствие от компетентния контролен орган на етапа на вноса. Всеки дял, определен в съответствие с разпоредбите на настоящия параграф, трябва във всеки случай да бъде значително по-висок от дела, прилаган по силата на член 16, параграф 1.

5.   С цел да се постигне по-голямо единство при прилагането на параграф 4 в държавите-членки, Комисията следва да приеме общи насоки за неговото прилагане. Координиращият орган съобщава незабавно на Комисията правилата за прилагане на параграф 4, включително критериите и минималните дялове, посочени в параграф 4, втора алинея, както и всякакви следващи промени в тези правила.

6.   Когато при внос от трета страна се установи, че партида от стоки не съответства на стандартите, координиращият орган на съответната държава-членка незабавно уведомява Комисията и координиращите органи на другите държави-членки, които биха могли да бъдат заинтересовани, които на свой ред разпространяват тази информация на своята територия, където е необходимо. Уведомяването на Комисията се извършва посредством електронната система, посочена от Комисията.

Раздел 3

Проверки, извършвани от трети страни

Член 13

Одобрение на операциите по проверка, извършвани от трети странипреди внос в Общността

1.   По молба на трета страна Комисията може да одобри в съответствие с процедурата, предвидена в член 46 от Регламент (ЕО) № 2200/96, операции по проверка за съответствие, които тази трета страна извършва преди осъществяването на внос в Общността.

2.   Одобрението по параграф 1 може да бъде дадено на трети страни, които поискат това и на чиято територия стандартите за предлагане на пазара на Общността или поне еквивалентни стандарти, са спазени за продукти, изнасяни за Общността.

Одобрението уточнява официалния орган в третата страна, който отговаря за извършването на операциите по проверка, посочени в параграф 1. Този орган отговаря за контактите с Общността. Одобрението също така определя контролните органи, които са натоварени с извършването на споменатите проверки, наричани по-нататък „контролни органи на третата страна“.

Одобрението може да се прилага само за продукти с произход от съответната трета страна и може да бъде ограничено до някои определени продукти.

3.   Контролните органи на третата страна са официални органи или официално признати от органа, посочен в параграф 2, които предоставят задоволителни гаранции и разполагат с необходимия персонал, оборудване и съоръжения за извършване на проверки в съответствие с методите, посочени в член 20, параграф 1 или с еквивалентни методи.

4.   Списъкът на страните, чиито проверки за съответствие са били одобрени съгласно настоящия член, и въпросните продукти се съдържат в част A от приложение IV. Подробностите за техните официални и контролни органи се съдържат в част Б от същото приложение, а образците на сертификати, посочени в член 14, се съдържат в част В от същото приложение.

Член 14

Сертификати

1.   Контролните органи на третата страна издават за всяка партида, проверена преди влизането ѝ на митническата територия на Общността, сертификат за съответствие, описан в приложение III, или друг вид формуляр, одобрен от Комисията и третата страна. Когато пратката за внос се състои от няколко партиди, съответствието на тези партиди може да бъде удостоверено с един единствен сертификат, в който ясно са вписани различните партиди, съставляващи дадената пратка.

Моделите на формуляри, на основата на които се изготвят сертификатите, предвидени в първа алинея, се определят в рамките на одобрението, посочено в член 13, параграф 1.

2.   Сертификатът носи обозначението „оригинал“. Ако са необходими допълнителни екземпляри, те трябва да носят означението „копие“. Компетентните органи на Общността могат да приемат за валиден единствено оригинала на сертификата.

Формулярът е с размери 210 × 297 mm; допустимото отклонение в размера на дължината е до 8 mm повече или до 5 mm по-малко. Хартията, която се използва, трябва да бъде бяла, без остатъци от хартиена каша, предназначена за писане и с тегло най-малко 40 g/m2.

Формулярите се отпечатват и попълват на един от официалните езици на Общността.

Формулярите се попълват по механично графичен или сходен метод.

Върху сертификатите не трябва да има зачерквания или допълнителен текст и знаци. Промените се извършват чрез зачеркване на неверните данни и, където е уместно, чрез допълване на необходимото. Всяка извършена промяна се парафира от автора и заверява от органа, издал сертификата.

Всеки сертификат има сериен номер, предназначен да го идентифицира, и носи печата на органа, който го издава, както и подписите на лицето или лицата, упълномощени да го подпишат.

Издаващият орган задържа по едно копие от всеки издаден сертификат.

Член 15

Преустановяване на одобрението

Действието на одобрението може да бъде преустановено от Комисията, ако тя установи, че в значителен брой партиди и/или количества стоките не отговарят на данните, вписани в сертификатите за съответствие, издадени от контролните органи на третите страни, или когато не е отговорено по задоволителен начин на исканията за последващи проверки, посочени в член 16, параграф 2.

Член 16

Допълнителни проверки, извършвани от държавите-членки

1.   Държавите-членки извършват на етапа на внос физически проверки за съответствие със стандартите на продукти, които се внасят съгласно условията, определени в този раздел, като извършват за всяка съответна трета страна проверки за съответствие на базата на значителен дял от пратките и количествата, внасяни съгласно тези условия. Този дял е достатъчен, за да се осигури спазване на правилата на Общността от контролните органи на третата страна. Държавите-членки гарантират, че мерките, определени в член 20, параграф 3, се прилагат спрямо проверените партиди, когато тези партиди не съответстват на стандартите за предлагане на пазара.

Когато при проверките се откриват значителни нередности, държавите-членки незабавно информират Комисията и контролните органи увеличават дела на пратките и количествата, проверявани в съответствие с разпоредбите на този член.

В случай че дадена държава-членка събира такса за покриване на разходите, направени за проверките за съответствие, посочени в настоящия параграф, тази такса се определя в такъв размер, че да отразява по-малкия дял на проверените пратки и количества за тези проверки, отколкото за тези, посочени в член 12.

2.   При наличието на основателни съмнения по отношение на автентичността на даден сертификат, посочен в член 14, параграф 1, първа алинея, или по отношение на точността на съдържащите се в него данни, се извършва последваща проверка.

Компетентният орган на Общността изпраща сертификата или копие от него до официалния кореспондент в третата страна, посочен в член 13, параграф 2, втора алинея, като посочва при необходимост причините, които налагат проверка, и всички получени сведения, които дават основание да се смята, че сертификатът не е автентичен или че сведенията, които се съдържат в него, са неточни. Исканията за последваща проверка се довеждат в най-кратки срокове до знанието на Комисията заедно с резултатите от всяка извършена проверка.

Когато се изисква последваща проверка, вносителят на въпросните продукти може да поиска от компетентните контролни органи да извършат проверката за съответствие, предвидена в член 12.

Член 17

Задължения за съобщаване

1.   Координиращият орган съобщава на Комисията всяко тримесечие, не по-късно от края на тримесечието, следващо съответното тримесечие, за всяка трета страна или даден продукт, броя на партидите и общите количества, внесени в съответствие с член 13, броя на партидите и количествата, които са били проверени за съответствие, както е предвидено в член 16, параграф 1, и от тези партиди, онези, при които контролните органи са открили несъответствие с данните, посочени в сертификатите за съответствие, издадени от контролните органи на третата страна, като се уточняват количествата за всяка от тези партиди и видовете дефекти, довели до появата на тази констатация.

2.   Митническите органи си сътрудничат тясно с координиращия орган и/или контролните органи, по-конкретно що се отнася до приложението на член 16, параграфи 1 и 2, и им предоставят цялата необходима информация.

Член 18

Административно сътрудничество

1.   Прилагането на разпоредбите на настоящия раздел е подчинено на установяването на процедура за административно сътрудничество между Общността и всяка заинтересована трета страна.

За да отговарят на условията на тази процедура, заинтересованите трети държави съобщават на Комисията всякаква информация, свързана с операциите по проверките, и по-специално образци на печатите, използвани от контролните органи на третата държава, както и, когато е необходимо, без отлагане, всякакви промени относно тази информация. Тази информация, както и последващите промени в нея, се предоставят от Комисията на координиращите органи на държавите-членки, които уведомяват митническите органи и останалите компетентни органи.

След установяване на административно сътрудничество и последващите значителни изменения на информацията, съобщена от въпросната трета страна в рамките на това административно сътрудничество и във връзка с имената и адресите на официалния кореспондент и на контролните органи, Комисията прави съобщение, което е публично достояние по начин, който сметне за подходящ.

2.   Одобрението на третите държави, посочени в член 13, параграф 4, се прилага от датата на съобщението, посочено в параграф 1 от настоящия член, относно установяването на административно сътрудничество между Общността и третата държава и се обявява публично от Комисията.

Раздел 4

Продукти, предназначени за преработка

Член 19

Продукти, предназначени за преработка

1.   За целите на настоящия регламент, продуктите, предназначени за преработка, са пресни плодове и зеленчуци, които са предмет на стандартите за предлагане на пазара и които са транспортирани до преработвателните предприятия, където се преработват в продукти, класирани в тарифна позиция по КН, която е различна от тази на първоначалния пресен продукт.

2.   Компетентните контролни органи издават сертификати за промишлено предназначение, както е предвидено в приложение V, за продукти, предназначени за износ в трети страни, и за продукти, внасяни в Общността, когато такива продукти са предназначени за преработка и следователно, съгласно член 3, параграф 1, буква а), не подлежат на съответствие със стандартите за предлагане на пазара. Те се уверяват, че специалните разпоредби относно етикетирането, описани в параграф 4 от настоящия член, са спазени.

3.   При внос, след като е издаден един от сертификатите, посочени в параграф 2, компетентният контролен орган незабавно изпраща на координиращия орган на държавата-членка, където ще се осъществява преработката, копие от сертификата и всякаква друга информация, необходима за извършването на евентуални проверки в хода на операциите по преработка. След преработката преработвателното предприятие връща сертификата на компетентния контролен орган, който се уверява, че продуктите наистина са били преработени.

4.   Пакетирането на продуктите, предназначени за преработка, трябва да бъде ясно обозначено от опаковчика с думите „предназначен за преработка“ или друго еквивалентно съчетание от думи. При стоки, превозвани в насипно състояние, натоварени директно в някакво превозно средство, това указание се посочва в документ, придружаващ стоките, или върху бележка, поставена на видно място вътре в превозното средство.

5.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки, по-конкретно тези, които са свързани със сътрудничество с другите заинтересовани държави-членки, за да се избегне експедирането извън района на производство на стоки, предназначени за продажба на пазара в прясно състояние, като стоки, предназначени за преработка.

Раздел 5

Метод на контрол

Член 20

Метод на контрол

1.   Проверките за съответствие, определени в настоящата глава, с изключение на тези в етапа на продажба на дребно на крайния потребител, се извършват в съответствие с методите, посочени в приложение VI, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Държавите-членки определят специфични мерки за проверка на съответствието на етапа на продажба на дребно на крайния потребител.

2.   Когато инспекторите определят, че стоките съответстват на стандартите за предлагане на пазара, контролният орган може да издаде посочения в приложение III сертификат за съответствие. При всички случаи този сертификат се издава на етапите на внос или износ.

3.   Когато стоките не отговарят на стандартите, контролният орган издава констативен протокол за несъответствие на вниманието на търговеца или негови представители. Стоките, за които е издаден констативен протокол за несъответствие, не могат да бъдат премествани без разрешение на контролния орган, който е издал този констативен протокол. Това разрешение може да бъде взето като се спазват условията, определени от контролния орган.

Търговците могат да решат да приведат в съответствие всичките или някои от стоките. Стоките, приведени в съответствие, не могат да бъдат търгувани преди компетентният контролен орган да се е уверил чрез всички подходящи начини, че стоките наистина са били приведени в съответствие. Той издава, когато е приложимо, сертификат за съответствие, както е посочено в приложение III, за една партида или част от нея, само след като стоките са били приведени в съответствие със стандартите.

Ако контролен орган приеме искането на търговец да приведе в съответствие стоките в държава-членка, различна от тази, в която е извършена проверката, заключаваща несъответствието на стоките, държавите-членки вземат всички мерки, които считат за необходими, по-специално по отношение на сътрудничеството между тях, за да проверят дали е извършено привеждането в съответствие.

Когато стоките не могат да бъдат приведени в съответствие, нито предназначени за хранене на животни, нито за промишлена преработка, нито за каквато и да било друга нехранителна употреба, контролният орган може, ако е необходимо, да поиска от търговците да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че въпросните продукти няма да бъдат предлагани на пазара.

Търговците предоставят цялата информация, която държавите-членки считат за необходима за прилагането на настоящия параграф.

4.   За целите на прилагането на настоящата глава, във фактурите и другите придружаващи стоката документи се посочват клас на качество, страна на произход на продуктите и, където е необходимо, предназначението на стоката за преработка. Това изискване не се прилага при етапа на продажба на дребно на крайния потребител.

ДЯЛ III

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ГЛАВА I

Изисквания и признаване

Раздел 1

Определения

Член 21

Определения

1.   За целите на настоящия дял:

а)

„производител“ означава селскостопански производител, както е посочено в член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1182/2007;

б)

„филиал“ означава дружество, в което една или повече организации на производители, или асоциации на такива организации притежават дялове и което допринася за постигане на целите на организацията на производители или на асоциацията от организации на производители;

в)

„транснационална организация на производители“ е всяка организация, в която поне едно от стопанствата на производители се намира в държава-членка, различна от тази, в която е седалището на организацията;

г)

„транснационална асоциация на организации на производители“ е всяка асоциация на организации на производители, в която поне една от асоциираните организации се намира в държава-членка, различна от тази, в която е седалището на асоциацията;

д)

цел „Сближаване“: целта на действието за най-слабо развитите държави-членки и региони съгласно законодателството на Общността, регулиращо Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

е)

„мярка“ означава едно от следните:

i)

действия, които имат за цел планиране на производството, включително придобиване на дълготрайни активи;

ii)

действия, които имат за цел подобряване или поддържане на качеството на продукта, включително придобиване на дълготрайни активи;

iii)

действия, които имат за цел подобряване на предлагането на пазара, включително придобиване на дълготрайни активи, както и дейности по насърчаване и комуникация, различни от насърчителните и комуникационните дейности, по точка vi);

iv)

научна дейност и експериментално производство, включително придобиване на дълготрайни активи;

v)

действия за обучение, различни от обучението по точка vi), и действия, които имат за цел да насърчават достъпа до консултантски услуги;

vi)

всеки един от шестте инструмента за предотвратяване и управление на кризи, изброени в букви а)—е) от член 9, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007;

vii)

екологични действия, посочени в член 9, параграф 3, от Регламент (ЕО) № 1182/2007, включително придобиване на дълготрайни активи;

viii)

други действия, включително придобиване на дълготрайни активи, различни от посочените в точки i), ii), iii), iv) и vii), които отговарят на една или повече от целите, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

ж)

„действие“ означава специфична дейност или инструмент за постигането на конкретна оперативна цел, която допринася за постигането на една или повече от целите, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007;

з)

„вторичен продукт“ означава продукт, който се получава от подготвянето и/или преработката на плодове или зеленчуци, който има положителна икономическа стойност, но не е основният предвиден резултат;

и)

„първи етап на преработка“ означава преработването на плодове и зеленчуци в друг продукт, описан в приложение I към Договора за ЕО. Почистването, нарязването, подрязването, изсушаването и пакетирането на пресни продукти с оглед на предлагането на пазара не се считат за първи етап на преработка;

й)

„междубраншова основа“, както е посочено в член 10, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, означава една или повече от дейностите, описани в член 20, буква в) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, одобрени от държавите-членки и съвместно управлявани от организация на производителите или асоциация на организациите на производителите, и най-малко един друг участник в преработката и/или дистрибуторската верига;

к)

„базов показател“ означава показател, който отразява състояние или тенденция, съществуваща в началото на програмния период, който може да даде полезна информация:

i)

при анализа на първоначалното състояние с цел установяване на национална стратегия за устойчиви оперативни програми или оперативна програма;

ii)

като референция, спрямо която резултатите и въздействието на национална стратегия или оперативна програма могат да бъдат оценени, и/или

iii)

при тълкуването на резултатите и въздействието на национална стратегия или оперативна програма.

2.   Държавите-членки определят съответните юридически лица на своята територия за целите на член 3, параграф 1 и член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, предвид техните правни и административни структури. Ако е уместно, те предвиждат и разпоредби за ясно определение на части от юридически лица за прилагането на тези членове.

Раздел 2

Изисквания, приложими към организациите на производители

Член 22

Продуктов обхват

1.   Държавите-членки признават организациите на производители по член 4 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 по отношение на продукта или групата от продукти, посочени в заявлението за признаване, за което се взема решение съгласно член 4, параграф 1, буква в) от посочения регламент.

2.   Държавите-членки признават организациите на производители по отношение единствено на продуктите, предназначени за преработка, за които могат да гарантира, че се предоставят за преработка било то чрез система за договори за доставка, или по друг начин.

Член 23

Минимален брой членове

При определянето на минимален брой членове от организациите на производители съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, държавите-членки предвиждат, когато един заявител за признаване е изцяло или частично съставен от членове, които сами по себе си представляват юридически лица или ясно определени части на юридически лица, съставени от производители, минималният брой производители може да се изчислява въз основа на броя асоциирани производители във всяко едно от юридическите лица или ясно определените части на юридически лица.

Член 24

Минимална продължителност на членството

1.   Минималният срок на членството на производител е не по-малък от една година.

2.   Отказът от членство се изпраща на организацията на производители в писмена форма. Държавите-членки определят сроковете за изпращане на предизвестие, които не превишават шест месеца, както и датите, на които отказът влиза в сила.

Член 25

Структури и дейности на организациите на производители

Държавите-членки се уверяват, че организациите на производители имат на свое разположение персонал, инфраструктура и оборудване, необходими за изпълняване на изискванията, определени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, и осигуряват извършването на основните им функции, по-специално що се отнася до:

а)

познаване на продукцията на членовете си;

б)

събиране, сортиране, съхранение и опаковане на продукцията на членовете си;

в)

търговско и финансово управление и

г)

централизирано счетоводство и система за фактуриране.

Член 26

Стойност или обем на търгуваната продукция

За целите на член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007 стойността или обемът на търгуваната продукция се изчисляват на същата база като стойността на търгуваната продукция, определена в членове 52 и 53 от настоящия регламент.

Член 27

Предоставяне на технически средства

За целите на член 4, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, счита се, че организация на производители, която е призната за продукт, за който е необходимо предоставяне на техническо средство изпълнява задължението си, когато предостави адекватно ниво на технически средства или тя самата, или чрез членовете си, чрез филиали или чрез подизпълнители.

Член 28

Основни дейности на организациите на производители

1.   Основната дейност на организацията на производители е свързана с концентрация на доставките и с пласиране на пазара на продуктите на членовете ѝ, за които е призната.

2.   Стойността на търгуваната продукция на членовете на организацията на производители, както и на членове на други организации на производители, която тя продава, е по-голяма от стойността на другата търгувана продукция, която тя продава.

Това изчисление се базира само на продукти, за които организацията на производителите е призната.

3.   Когато се прилага член 52, параграф 7, параграф 2 от настоящия член се прилага mutatis mutandis към въпросните филиали от 1 януари 2012 г.

Член 29

Изнасяне на дейности

Изнасянето на дейности на организация на производители означава, че организацията на производители е сключила търговско споразумение с друг субект, включително един от членовете ѝ или филиал, с цел предоставяне на въпросната дейност. Независимо от това обаче организацията на производители продължава да бъде отговорна за гарантирането на изпълнението на тази дейност и за цялостния контрол на управление и наблюдение на търговското споразумение за предоставянето на дейността.

Първият параграф се прилага mutatis mutandis, когато асоциация на организации на производители възлага дейност на подизпълнител.

Член 30

Транснационални организации на производители

1.   Седалището на транснационална организация на производители се установява в държава-членка, в която организацията разполага със значими съоръжения или значителен брой членове и/или реализира значителна част от търгуваната продукция.

2.   Държавата-членка, в която се намира седалището на транснационалната организация на производители, е отговорна за следното:

а)

признаване на транснационалната организация на производители;

б)

одобряване на оперативната програма на транснационалната организация на производители;

в)

установяване на необходимото административно сътрудничество с другите държави-членки, в които се намират членовете, по отношение на спазване на изискванията на признаване, както и режима на проверки и санкции. Тези други държави-членки се задължават да оказват необходимото съдействие на държавата-членка, в която е установено седалището, и

г)

предоставяне при поискване от страна на другите държави-членки на всякаква необходима информация, включително приложимо законодателство на други държави-членки, в които са разположени членовете, преведена на официалния език на държавите-членки, отправили искането.

Член 31

Сливане на организации на производители

1.   При сливането на организации на производители с различни оперативни програми организациите изпълняват програмите си паралелно и отделно до 1 януари на годината след сливането. В такива случаи въпросните организации на производители изискват сливането на оперативните програми да стане чрез изменение в съответствие с разпоредбите на член 66. В противен случай въпросните организации на производители изискват сливането на оперативните програми да стане чрез изменение в съответствие с разпоредбите на член 67.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да разрешат на организации на производители, които отправят искане за това, при наличието на надлежно обосновани причини, да изпълняват отделни оперативни програми паралелно до завършването на тези програми.

Член 32

Членове, които не са производители

1.   Държавите-членки могат да определят дали и при какви условия едно физическо или юридическо лице, което не е производител, може да бъде прието за член на организация на производители.

2.   При определяне на условията, посочени в параграф 1, държавите-членки гарантират, по-специално, спазването на член 3, параграф 1, буква а) и параграф 4, буква в) от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

3.   Физическите или юридическите лица, посочени в параграф 1, не могат:

а)

да бъдат взети предвид за критериите за признаване;

б)

да се ползват пряко от мерките, финансирани от Общността.

Държавите-членки могат да ограничат или забранят правото на тези лица да гласуват по решения относно оперативните фондове при спазване на условията, определени в параграф 2.

Член 33

Демократична отчетност на организациите на производители

Държавите-членки предприемат всички мерки, които считат за необходими, за да предотвратят злоупотреба с власт или влияние от страна на един или повече от членовете по отношение на управлението и дейността на организация на производители, които включват най-малко правото на глас.

Раздел 3

Асоциации на организации на производители

Член 34

Признаване на асоциации на организации на производители

1.   Държавите-членки могат да признават единствено асоциации на организации на производители по член 5 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 по отношение на дейностите относно посочените в заявлението за признаване продукт или продукти.

2.   Асоциация на организации на производители се признава по член 5 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 и съответно развива дейност на организация на производители, дори когато предлагането на въпросните продукти на пазара продължава да се извършва от членовете ѝ.

Член 35

Основни дейности на асоциациите на организации на производители

Член 28, параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis към асоциациите на организации на производители.

Член 36

Членове на асоциации на организации на производители, които не са организации на производителите

1.   Държавите-членки могат да определят дали и при какви условия всяко физическо или юридическо лице, което не е призната организация на производители, може да бъде прието за член на асоциацията на организации на производители.

2.   Членове на призната асоциация на организации на производители, които не са признати организации на производители:

а)

не се вземат предвид при критериите за признаване;

б)

не гласуват по решения, свързани с оперативни фондове;

в)

не се ползват пряко от мерките, финансирани от Общността.

Член 37

Транснационална асоциация на организации на производители

1.   Седалището на транснационалната асоциация на организации на производители се установява в държава-членка, в която тази асоциация разполага със значителен брой членуващи организации и/или членуващите организации реализират значителна част от търгуваната продукция.

2.   Държавата-членка, в която се намира седалището на транснационалната организация на производители, е отговорна за следното:

а)

признаване на асоциацията;

б)

одобряване, когато е необходимо, на оперативната програма на асоциацията;

в)

установяване на необходимото административно сътрудничество с другите държави-членки, в които се намират асоциираните организации по отношение на изпълнение на изискванията за признаване и режима на проверки и санкции. Тези други държави-членки се задължават да оказват необходимото съдействие на държавата-членка, в която е установено седалището, и

г)

предоставяне при поискване на всякаква необходима информация, включително приложимо законодателство на други държави-членки, в които се намират членовете, преведена на официалния език на държавите-членки, отправили искането.

Раздел 4

Групи производители

Член 38

Представяне на планове за признаване

1.   Юридическото лице или ясно обособена част от юридическото лице представя посочения в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 план за признаване на компетентния орган на държавата-членка, в която е установено седалището на юридическото лице.

2.   Държавите-членки определят:

а)

минималните критерии, на които юридическото лице или ясно обособената част на юридическо лице трябва да отговаря, за да може да представи план за признаване;

б)

правилата за съставяне, съдържание и изпълнение на планове за признаване;

в)

периода, по време на който на бивш член на организация на производители се забранява да се присъедини към група производители след като е напуснал организацията на производители, във връзка с продуктите, за които организацията на производители е била призната, и

г)

административните процедури за одобрението, контрола и изпълнението на плановете за признаване.

Член 39

Съдържание на плановете за признаване

Проектът на план за признаване съдържа най-малко следното:

а)

описание на първоначалното състояние, по-специално във връзка с броя на членовете производители, като се предоставят всички подробности за членовете, продукцията, включително стойността на търгуваната продукция, маркетинг и инфраструктурата, включително инфраструктурата, която е собственост на индивидуални членове на група производители, ако се използва от самата група производители;

б)

предложената дата за започване на изпълнение на плана и неговата продължителност, която не може да превишава пет години; и

в)

дейностите, които следва да се предприемат, за да се получи признаване.

Член 40

Одобрение на планове за признаване

1.   Компетентният национален орган взема решение по проекта на план за признаване в рамките на три месеца от получаване на плана заедно с всички необходими документи.

2.   След извършване на проверките, посочени в член 113, компетентният национален орган, ако е уместно:

а)

приема плана и предоставя предварително признаване;

б)

изисква промени в плана;

в)

отхвърля плана.

Планът се приема, когато е необходимо, само ако промените, изисквани съгласно буква б), са включени в него.

Той уведомява юридическото лице или ясно обособената част от юридическо лице за своето решение.

Член 41

Изпълнение на планове за признаване

1.   Планът за признаване се изпълнява на годишни сегменти с начало 1 януари. Държавите-членки могат да позволят на групите производители да разделят тези годишни сегменти на шестмесечни периоди.

Планът за признаване започва в съответствие с предложената дата съгласно член 39, буква б):

а)

на 1 януари след датата на приемането му от компетентния национален орган, или

б)

веднага след приемането му.

2.   Държавите-членки определят условията, при които групи производители могат да поискат изменения в плановете по време на изпълнението им. Тези молби се придружават от всички необходими документи.

3.   Компетентният национален орган взема решение за изменения в плановете в рамките на три месеца от получаването на молбата за изменение, след разглеждане на представените доказателства. Когато не е взето решение по дадена молба за изменение в рамките на този срок, молбата се счита за отхвърлена.

Член 42

Заявления за признаване на организация на производители

Групите производители, които изпълняват план за признаване, могат по всяко време да подадат заявление за признаване в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1182/2007. Такива заявления се подават при всички случаи преди края на преходния период, посочен в член 7 от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

От датата, на която се подава такова заявление, въпросната група може да представи проект на оперативна програма съгласно член 64.

Член 43

Основни дейности на групи производители

Член 28 се прилага mutatis mutandis към групи производители.

Член 44

Стойност на търгуваната продукция

1.   Член 52 се прилага mutatis mutandis към групи производители.

2.   Когато стойността на търгуваната продукция намалее поради надлежно обосновани пред държава-членка причини, които не зависят от отговорността и контрола на групата производители, стойността на търгуваната продукция не може да бъде по-малка от 65 % от декларираната стойност в предишното заявление или заявления за помощ, обхващащи най-скорошния годишен сегмент, както е проверено от държавата-членка, а при липсата на такова — от първоначално декларираната стойност в одобрения план за признаване.

Член 45

Финансиране на планове за признаване

1.   Равнищата на помощта, посочена в член 7, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, се намаляват наполовина по отношение на търгуваната продукция, която надвишава 1 000 000 евро.

2.   Помощта, посочена в член 7, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, има горна граница от 100 000 евро за всяка група производители за годишен сегмент.

3.   Когато сегмент от изпълнението не е за цяла календарна година, посочените в параграф 2 горни граници пропорционално се намаляват.

4.   Помощта съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 се изплаща:

а)

на годишни или шестмесечни вноски в края на всеки годишен или шестмесечен период за изпълнението на плана за признаване, или

б)

на вноски, които обхващат част от годишен период, ако планът започне по време на годишен период или ако признаването бъде получено съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 преди края на годишния период.

За изчисляване на вноските държавата-членка може да използва като база търгуваната продукция, която се отнася за период, различен от периода, по отношение на който се изплаща вноската, когато това е оправдано от гледна точка на контрола. Разликата между периодите следва да бъде по-малка от продължителността на въпросния период.

5.   Обменният курс, който е приложим към сумите, посочени в параграфи 1 и 2, е последният обменен курс, публикуван от Европейската централна банка преди първия ден на периода, в рамките на който са предоставени въпросните помощи.

Член 46

Помощ за инвестиции, необходими за получаване на признаване

По отношение на инвестициите, свързани с изпълнението на плановете за признаване, посочени в член 39, буква в) от настоящия регламент, за които се предоставя помощ съгласно член 7, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007:

а)

не се разрешават инвестиции, които има опасност да доведат до нарушаване на конкуренцията, засягаща другите икономически дейности на организацията, и

б)

инвестиции, които водят до пряка или косвена полза от такива мерки, се финансират пропорционално на тяхното използване за секторите или продуктите, за които е предоставено предварителното признаване.

Член 47

Заявление за предоставяне на помощ

1.   Дадена група производители представя само едно заявление за помощта, посочена в член 7, параграф 3, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, в срок от три месеца след края на всеки годишен или шестмесечен период, както е посочено в член 45, параграф 4 от настоящия регламент. Заявлението включва декларация за стойността на търгуваната продукция за периода, за който се иска помощ.

2.   Заявления за помощ за шестмесечни периоди се подават, само ако планът за признаване е разделен на шестмесечни периоди, както е посочено в член 41, параграф 1. Всички заявления за помощ се придружават от писмена декларация от групата производители, в която последната декларира, че:

а)

спазва и ще продължи да спазва Регламент (ЕО) № 1182/2007 и настоящия регламент; и

б)

не е извлякла полза, не извлича полза и няма да извлича полза нито пряко, нито косвено от дублирано финансиране на общностно или на национално равнище за действията, приложими съгласно нейния план за признаване, за които се отпуска финансиране от Общността по силата на настоящия регламент.

3.   Държавите-членки определят срока за изплащане на помощта, който в никакъв случай не е по-дълъг от шест месеца от получаване на заявлението.

Член 48

Условия за участие

Държавите-членки оценяват възможността на групите производители да се ползват от помощта съгласно настоящия регламент, за да установят, че отпускането на дадена помощ е надлежно оправдано, като се вземат предвид условията и датата, на която е била отпусната предишна публична помощ на организациите или групите производители, от които произхождат членовете на въпросните групи производители, както и за движението на членове между организациите и групите производители.

Член 49

Участие на Общността

1.   Участието на Общността за помощта, посочена в член 7, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, възлиза на:

а)

75 % от приемливите публични разходи в регионите, отговарящи на условията на цел „Сближаване“, и

б)

50 % от приемливите публични разходи в останалите региони.

2.   Участието на Общността за помощта, посочена в член 7, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, изразено в отпускане на средства или еквивалент на отпускане на средства, не превишава процента приемливи разходи за инвестиции:

а)

50 % в регионите, отговарящи на условията на цел „Сближаване“, и

б)

30 % в останалите региони.

Въпросните държави-членки се задължават да участват най-малко с 5 % от приемливите разходи за инвестиции.

Получателите на помощта за приемливи разходи за инвестиции плащат най-малко:

а)

25 % в регионите, отговарящи на условията на цел „Сближаване“, и

б)

45 % в останалите региони.

Член 50

Сливания

1.   Помощта, посочена в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, може да бъде отпусната или да продължи да се отпуска на групи производители, които са получили предварително признаване и които са резултат от сливането между две или повече групи производители, които са получили предварително признаване.

2.   За целите на изчисляването на помощта, която се изплаща по силата на параграф 1, групата производители, образувана в резултат на сливането, замества групите на производители, които са се слели.

3.   Когато две или повече групи производители се слеят, новата организация получава правата и задълженията на групата производители, която първа е получила предварително признаване.

4.   Когато група производители, която е получила предварително признаване, се слее с призната организация на производители, организацията, която е резултат от това сливане, вече не отговаря на условията за предварително признаване като група производители, нито за помощта, посочена в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1182/2007. Организацията, която е резултат от сливането, продължава да се счита за призната организация на производители, при условие че спазва приложимите изисквания. Ако е необходимо, организацията на производителите изисква промяна в оперативната ѝ програма и за тази цел член 31 се прилага mutatis mutandis.

Въпреки това дейности изпълнени от групи производители преди подобно сливане продължават да отговарят на условията, определени в плана за признаване.

Член 51

Последици от признаването

1.   Посочената в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 помощ се прекратява след получаване на признаването.

2.   Когато е представена оперативна програма в съответствие с настоящия регламент, държавата-членка гарантира, че няма дублиране на финансирането на мерките, предвидени в плана за признаване.

3.   Инвестициите, отговарящи на условията за помощ или разходите, посочени в член 7, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, могат да бъдат продължени в оперативните програми, при условие че съответстват на изискванията на настоящия регламент.

4.   Държавите-членки определят срока, започващ да тече след изпълнението на плана за признаване, в рамките на който се изисква от групата производители да бъде призната като организация на производители. Този срок не може да превишава четири месеца.

ГЛАВА II

Оперативни фондове и оперативни програми

Раздел 1

Стойност на търгуваната продукция

Член 52

Основа за изчисление

1.   За целите на настоящата глава стойността на търгуваната продукция за организация на производители се изчислява въз основа на продукцията на членове на организации на производители, за които организацията на производителите е призната.

2.   Стойността на търгуваната продукция включва продукцията на членовете, които напускат или се присъединяват към организацията на производители. Държавите-членки определят условията за избягване двойното осчетоводяване.

3.   Държавите-членки могат да позволят на организациите на производители да включват стойността на вторичните продукти в стойността на търгуваната продукция.

4.   Стойността на търгуваната продукция включва стойността на изтеглените от пазара количества, пласирани в съответствие с букви а) и б) от член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, изчислени на средната цена на тези продукти, предлагани на пазара от организацията на производители през предходната година.

5.   Единствено продукцията на членовете на организацията на производители, предлагана на пазара от самата организация на производители или в съответствие с член 3, параграф 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, се причислява към стойността на търгуваната продукция.

6.   Търгуваната продукция се фактурира франко организацията на производителите:

а)

когато е приложимо, като продукт, който е пакетиран, подготвен или е преминал първи етап на преработка;

б)

без ДДС; и

в)

без вътрешни транспортни разходи, когато разстоянието между пункта за централизирано събиране или опаковане на организацията на производители и пункта за дистрибуция на организацията на производители е значително. Държавите-членки предвиждат намаления, които да се прилагат на фактурираната стойност за продуктите, фактурирани на различни етапи на преработка, доставка или транспорт.

7.   Стойността на търгуваната продукция може също да се изчислява франко филиал, на същата основа като посочената в параграф 6, при условие че поне 90 % от капитала на филиала се притежава от:

а)

организацията на производители или асоциацията на организации на производители, или

б)

при одобрение от страна на държавата-членка, от членове, които са кооперации на организациите на производители или на асоциациите на организации на производители, ако това допринася за постигане на целите, изброени в член 3, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

8.   При намаляване на продукцията поради климатични събития, болести по растенията или животните или нашествия на вредители, в стойността на търгуваната продукция може да се включи всякакво застрахователно обезщетение във връзка с мерките за застраховане на реколтата, обхванати в раздел 6 на глава III, или еквивалентни мерки, предприемани от организацията на производители.

Член 53

Референтен период

1.   Годишната горна граница на помощта, посочена в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, се изчислява всяка година на базата на стойността на търгуваната продукция през дванадесетмесечния референтен период, определен от държавите-членки.

2.   Референтният период се определя от държавите-членки за всяка организация на производители като:

а)

дванадесетмесечен период, започващ не по-рано от 1 януари три години преди годината, през която се прилага оперативната програма, и завършващ не по-късно от 1 август на същата година, или

б)

средната стойност на три последователни дванадесетмесечни периода, започващи не по-рано от 1 януари пет години преди годината, през която се прилага оперативната програма, и завършващи не по-късно от 1 август на същата година.

3.   Дванадесетмесечният период е отчетният период на въпросната организация на производители.

Референтният период не се изменя в рамките на една оперативна програма освен при надлежно обосновани случаи.

4.   Когато намаляването на стойността на продукта е възникнало по причини, надлежно доказани съгласно изискванията на държава-членка, и които попадат извън отговорността и контрола на организацията на производители, стойността на търгуваната продукция, посочена в параграф 1, не е по-малка от 65 % от стойността на въпросния продукт през предишния референтен период.

Причините, посочени в първата алинея, се доказват надлежно.

5.   Когато наскоро признати организации на производители не разполагат с достатъчни данни за търгуваната продукция за приложението на параграф 2, за стойност на търгуваната продукция може да се счита стойността на продукцията, предназначена за търговия, която е предвидена от организацията на производители за целите на признаването. Това се изчислява като средна стойност от търгуваната продукция за трите предходни години на всички производители, които са членове на организацията на производители, когато е подадено заявление за признаване.

6.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да съберат информация за стойността на търгуваната продукция на организациите на производители, които не са представили оперативни програми.

7.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 6 стойността на търгуваната продукция за референтния период се изчислява съгласно приложимото законодателство през въпросния референтен период.

Раздел 2

Оперативни фондове

Член 54

Управление

Държавите-членки следят оперативните фондове да се управляват по такъв начин, че да е възможно за външни одитори да идентифицират годишно, проверяват и заверяват приходите и разходите.

Член 55

Финансиране на оперативните фондове

Финансовите вноски в оперативния фонд, посочен в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, се определят от организацията на производители.

Всички производители имат възможност да се възползват от оперативния фонд и всички производители имат възможност демократично да участват в решения, свързани с използването на фондовете на организацията на производители и финансовите вноски в оперативните фондове.

Член 56

Съобщаване на прогнозираната сума

Организациите на производители съобщават прогнозираните суми за вноската на Общността, вноската на членовете ѝ и на самата организация на производители в оперативните фондове за следващата година на държавите-членки най-късно до 15 септември, заедно с оперативните програми или исканията за одобрение на техните изменения.

Държавите-членки могат да определят по-късна дата от 15 септември.

Изчислението на прогнозираната сума на оперативните фондове се базира на оперативните програми и стойността на търгуваната продукция. Изчислението се разделя между разходите за мерки за предотвратяване и управление на кризи, както и други мерки.

Раздел 3

Оперативни програми

Член 57

Национална стратегия

1.   Цялостната структура и съдържание на националната стратегия, посочена в член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, се определя от 1 януари 2009 г. в съответствие с насоките, определени в приложение VII. Преди тази дата държавите-членки определят цялостната ѝ структура и съдържание. Тя може да включва регионални елементи.

Националната стратегия включва всички взети решения и приети разпоредби от държавите-членки при прилагането на дял III от Регламент (ЕО) № 1182/2007 и настоящия дял.

2.   Националната стратегия, включително интегрирането на националната рамка, посочена в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, се определя преди представянето на проектите за оперативните програми за дадена година. Националната рамка се интегрира, след като е била изпратена до Комисията и, ако е уместно, след като е била изменена, в съответствие с член 12, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

3.   Анализът на първоначалното положение е част от процеса на изготвяне на национална стратегия и се извършва под наблюдението на държавата-членка. Тя идентифицира и оценява съответните потребности, подредбата на потребностите по отношение на приоритетите, определянето на целите, които трябва да бъдат постигнати чрез оперативните програми, така че да отговорят на приоритетните нужди, очакваните резултати и количествените цели в сравнение с първоначалното състояние, и изброява най-подходящите инструменти за постигане на тези цели.

4.   Държавите-членки също така осигуряват мониторинга и оценяването на националната стратегия и изпълнението ѝ чрез оперативните програми.

Националната стратегия може да бъде изменена, по-специално като се вземат предвид мониторинга и оценяването. Такива изменения се извършват преди представянето на проектите на оперативните програми за дадена година.

5.   Държавите-членки определят в националната стратегия максималните проценти от фонда, които могат да бъдат похарчени за индивидуална мярка и/или вид действие и/или разход, с цел да се гарантира подходящ баланс между различните мерки.

Член 58

Национална рамка за екологични действия

1.   В допълнение към нотификацията, предвидена по член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, държавите-членки уведомяват Комисията и за всякакви изменения на националната рамка, които са предмет на процедурата, изложена в член 12, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007. Комисията предоставя рамката на другите държави-членки чрез средства, които сметне за подходящи.

2.   Рамката определя неизчерпателен списък с екологични действия и условията за тях, приложими в държавите-членки, за целите на член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, като за всяко избрано екологично действие посочва:

а)

конкретно поет ангажимент или ангажименти, и

б)

оправдаването на действието, базирано на очакваното въздействие върху околната среда във връзка с нуждите и приоритетите на околната среда.

Член 59

Допълнителни правила на държавите-членки

Държавите-членки могат да приемат правила за допълнение на Регламент (ЕО) № 1182/2007 и на настоящия регламент относно приемливостта на мерките, действията и разходите в оперативните програми.

Член 60

Връзка с програмите за развитие на селските райони

1.   Не се предоставя подпомагане в рамките на програма или програми за развитие на селските райони на държавите-членки, одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 за действия, които са обхванати от мерки, посочени в настоящия регламент, при условията на параграф 2.

2.   Когато по изключение съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 се предоставя подпомагане в съответствие с член 5, параграф 6 от посочения регламент за мерки, които биха били потенциално приемливи съгласно настоящия регламент, държавите-членки гарантират, че един бенефициер може да получи подпомагане за дадено действие само по една схема.

За тази цел, когато държавите-членки включват мерки, съдържащи такива изключения в програмите им за развитие на селските райони, те гарантират, че националната стратегия съгласно член 57 от настоящия регламент, определя критериите и административните правила, които те ще прилагат в програмите за развитие на селските райони.

Когато е уместно и без да се накърняват разпоредбите на член 10, параграфи 1, 3 и 11 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, равнището на подпомагане за мерките, обхванати от настоящия регламент, не надвишава равнището, приложимо към мерките по програмата за развитие на селските райони.

Подпомагането за екологичните действия, различни от придобиването на дълготрайни активи, се ограничава до максималните суми, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 1698/2005 за агроекологични плащания. Тези суми могат да бъдат увеличавани в извънредни случаи, като се вземат предвид специфичните обстоятелства, които трябва да бъдат обосновани в националната стратегия съгласно член 57 от настоящия регламент.

Член 61

Съдържание на оперативните програми и приемливи разходи

1.   Оперативните програми включват:

а)

описание на първоначалното състояние, базирано, когато е подходящо, на базовите показатели, описани в приложение XIV;

б)

целите на програмата, като се имат предвид перспективите за продукцията и пазара, и обяснение за това какъв е приносът на програмата към националната стратегия и потвърждение, че тя съответства на националната стратегия, включително по отношение на баланса между дейностите. Описанието на целите се отнася до целите, определени в националната стратегия, и набелязва измерими цели, за да се улесни мониторингът на постепенния напредък при изпълнението на програмата;

в)

подробно описание на мерките, включващи тези за предотвратяване и управление на кризи, съдържащи отделни дейности, които да бъдат предприети, и средствата за постигане на тези цели през всяка година на прилагане на програмата. Описанието посочва степента на различните предложени мерки:

i)

да допълни и да бъде в съответствие с други мерки, включително мерките, финансирани или отговарящи на условията за подпомагане от други фондове на Европейската общност, и по-специално за подпомагане на развитието на селските райони. В този смисъл се прави специфично позоваване, ако е уместно, на мерки, извършени в рамките на предишните оперативни програми;

ii)

не съдържа какъвто и да е риск за двойно финансиране от фондове на Европейската общност;

г)

продължителността на програмата; и

д)

финансовите аспекти, а именно:

i)

методът на изчисляване и размерите на финансовите вноски;

ii)

процедурата за финансиране на оперативния фонд;

iii)

информацията, необходима за обосноваване на различните размери на вноските; и

iv)

бюджетът и графикът за предприемане на действия за всяка година от изпълнението на програмата.

2.   Различните екологични действия могат да бъдат съчетавани при условие, че са взаимно допълващи се и съвместими.

Когато екологичните действия се съчетават, равнището на подпомагане взема предвид специфичните предшестващи приходи и допълнителните разходи, произтичащи от съчетаването.

3.   Инвестиции, включително тези по договори за лизинг, чийто период на изплащане надвишава продължителността на оперативната програма, могат да се прехвърлят в следваща оперативна програма на надлежно обоснована икономическа база, и по-специално в случаи, когато фискалният период на обезценяване е по-дълъг от пет години.

Когато инвестициите се заменят, остатъчната стойност на заменените инвестиции:

а)

се добавя към оперативния фонд на организацията на производители, или

б)

се изважда от разходите за замяна.

Инвестиции или действия могат да се изпълняват в индивидуални стопанства на членове на организацията на производители, при условие че те допринасят за постигането на целите на оперативната програма. Ако членът напусне организацията на производители, държавите-членки гарантират, че инвестицията или остатъчната ѝ стойност се възстановява, освен ако държавата-членка не предвиди друго.

4   Оперативните програми не включват действия или разходи, посочени в списъка в приложение VIII.

5.   Разходите в рамките на оперативните програми, които са отговарят на условията за помощ, се ограничават до реално направените разходи. Все пак държавите-членки могат да установят вместо това стандартни фиксирани суми предварително и по надлежно оправдан начин в следните случаи:

а)

когато такива стандартни фиксирани суми са посочени в приложение VIII;

б)

за допълнителни външни транспортни разходи, сравнени с разходи за пътен превоз, които са направени при използване на железопътен и/или морски транспорт, като част от мярка за опазване на околната среда, и

в)

за допълнителни разходи и пропуснати ползи в резултат на екологични действия, изчислени в съответствие с член 53, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.

Държавите-членки извършват преглед на такива суми на всеки пет години.

6.   За да отговаря едно действие на условията за приемливост, повече от 50 % от продуктите в стойностно изражение, които са отнасят до него, следва да бъдат тези, за които организацията на производители е призната. За да бъдат включени в тези 50 %, продуктите следва да произлизат от членове на организацията на производители или от членове на друга организация на производители. Съответните правила от член 52 се прилагат при изчисляване на стойността.

Член 62

Документи, които трябва да се представят

Оперативните програми се съпровождат от:

а)

доказателство за учредяване на оперативен фонд;

б)

писмена декларация от организацията на производители, че се задължава да спазва Регламент (ЕО) № 1182/2007 и настоящия регламент; и

в)

писмена декларация от организацията на производители, че тя не получава и няма да получава, пряко или косвено, друго финансиране от страна на Общността или съответната държава, по отношение на действия, които могат да бъдат финансирани съгласно настоящия регламент.

Член 63

Частични оперативни програми

1.   Съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 държава-членка може да разреши на асоциация на организации на производители да представи собствена частична оперативна програма, която се състои от действия, които са идентифицирани, но не се изпълняват от двама или повече членове на организации на производители в техните оперативни програми.

2.   За частични оперативни програми се прилагат същите правила, както и за другите оперативни програми и те се разглеждат заедно с оперативните програми на членовете-организации на производители.

3.   Държавите-членки гарантират, че:

а)

дейностите са изцяло финансирани от вноските на съответните организации на производители, изплатени от оперативните фондове на тези организации;

б)

дейностите и съответното финансово участие са изброени в оперативната програма на всяка участваща организация на производители; и

в)

няма риск от дублиране на помощта и че член 60 се прилага mutatis mutandis.

Член 64

Срок за представяне

Оперативните програми се представят за одобрение от организацията на производители от компетентните органи в държавата-членка, в която се намира седалището на организацията на производители, най-късно до 15 септември в годината, предшестваща тази, през която програмите трябва се изпълняват. Независимо от това държавите-членки могат да отложат тази дата.

Когато юридическо лице или ясно обособена част от юридическо лице, включително група производители, представи заявление за признаване като организация на производители, то може в същото време да представи посочената в алинея първа оперативна програма за одобрение. За да бъде одобрена програмата, е необходимо да се получи признаване не по-късно от крайната дата, посочена в член 65, параграф 2.

Член 65

Решение

1.   В зависимост от случая компетентните национални органи:

а)

одобряват размерите на фондовете и програмите, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1182/2007 и тези от настоящата глава;

б)

одобряват програми, при условие че организациите на производители приемат някои изменения; или

в)

отхвърлят програмите или част от програмите.

2.   Компетентните национални органи вземат решения по програмите и фондовете най-късно до 15 декември на годината, в която са представени.

Държавите-членки уведомяват организациите на производители за тези решения най-късно до 15 декември.

Въпреки това при надлежно обосновани причини компетентният национален орган може да вземе решение по отношение на оперативна програма и фондовете не по-късно от 20 януари след датата на заявлението. Решението за одобрение може да постанови, че разходите са приемливи от 1 януари на годината, която следва заявлението.

Член 66

Изменения на оперативните програми за следващи години

1.   Организациите на производители могат да поискат изменения на оперативните програми, включително ако е необходимо удължаване на продължителността им до обща продължителност от пет години, най-късно до 15 септември, за да бъдат приложени от 1 януари следващата година.

Въпреки това държавите-членки могат да отложат датата за представяне на искания.

2.   Исканията за изменения се придружават от документи, посочващи причината, характера и последствията от промените.

3.   Компетентният орган взема решения за искания за изменения в оперативни програми най-късно до 15 декември.

Въпреки това при надлежно обосновани причини държавите-членки могат да вземат решение за изменение на оперативни програми не по-късно от 20 януари след датата на заявлението. Решението за одобрение може да постанови, че разходите са приемливи от 1 януари на годината, която следва заявлението.

Член 67

Изменения на оперативни програми през текущата година

1.   Държавите-членки могат да разрешат изменения на оперативни програми през текущата година при определени от тях условия.

2.   Компетентните национални органи могат да разрешат на организациите на производители през текущата година:

а)

да приложат само частично оперативните си програми;

б)

да променят съдържанието на оперативната програма, включително, ако е необходимо, да удължат продължителността ѝ до обща продължителност от пет години;

в)

да увеличат размера на оперативния фонд с максимум 25 % и да го намалят с процент, който ще бъде определен от държавите-членки, от първоначално одобрения размер при условие, че са спазени общите цели на оперативната програма. Държавите-членки могат да увеличат този процент в случай на сливания на организации на производители съгласно член 31, параграф 1.

3.   Държавите-членки определят условията, при които оперативните програми могат да бъдат изменяни през текущата година без предварително одобрение от страна на компетентните национални органи. Тези изменения отговарят на условията за отпускане на помощ, само ако организацията на производители е уведомила незабавно компетентните органи.

Член 68

Формат на оперативните програми

1.   Оперативните програми се прилагат на годишни периоди от 1 януари до 31 декември.

2.   Оперативните програми, одобрени най-късно на 15 декември, се прилагат от 1 януари следващата година.

Прилагането на програмите, одобрени след 15 декември, се отлага с една година.

Чрез дерогация от първа и втора алинея от настоящия параграф, когато се прилага член 65, параграф 2, трета алинея или член 66, параграф 3, втора алинея, изпълнението на оперативните програми, одобрени в съответствие с тези разпоредби, започва не по-късно от 31 януари след одобрението им.

Раздел 4

Помощи

Член 69

Одобрен размер на помощта

Държавите-членки съобщават на организациите на производители и на асоциациите на организации на производители одобрения размер на помощта, както се изисква съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, най-късно до 15 декември.

Когато се прилагат член 65, параграф 2, трета алинея или член 66, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент, държавите-членки съобщават одобрения размер на помощта не по-късно от 20 януари.

Член 70

Заявления

1.   Организациите на производители представят заявление за помощ или остатъка от нея на компетентните органи за всяка оперативна програма, за която се иска помощ най-късно на 15 февруари от годината след тази, за която се иска помощ.

2.   Заявленията се придружават от документи, които посочват:

а)

исканата помощ;

б)

стойността на търгуваната продукция;

в)

финансовите вноски, които се събират от членовете ѝ, и вноските на самата организация на производители;

г)

възникналите разходи по отношение на оперативната програма;

д)

разходите за предотвратяване и управление на кризи, разпределени на действия;

е)

дела от оперативния фонд, изразходван за мерки за предотвратяване и управление на кризи, разпределен по действия;

ж)

съответствие с член 9, параграф 2, член 9, параграф 3, букви а) и б) и член 10 от Регламент (ЕО) № 1182/2007;

з)

писмена декларация, че не са получили дублиране на общностно или национално финансиране по отношение на мерките и/или действията, които отговарят на условията за помощ съгласно настоящия регламент; и

и)

при заявление за плащане на стандартна фиксирана сума съгласно член 61, параграф 4, доказателство за изпълнението на въпросното действие.

3.   Заявленията могат да включват планирани, но неизвършени разходи, ако се докажат следните елементи:

а)

въпросните действия не са могли да бъдат извършени най-късно до 31 декември в годината на прилагане на оперативната програма поради причини, независещи от съответната организация на производители;

б)

тези дейности могат да бъдат извършени най-късно до 30 април следващата година; и

в)

еквивалентна вноска от организацията на производители остава в оперативния фонд.

Помощта се изплаща и внесената гаранция в съответствие с член 72, параграф 3 се освобождава само при условие, че се представи доказателство за изпълнението на планирания разход, посочен в първа алинея, буква б), най-късно до 30 април от годината след тази, за която е бил планиран въпросният разход, и на основата на действително установеното право да бъде получена помощ.

4.   Когато заявленията са представени след датата, предвидена в параграф 1, помощта се намалява с 1 % за всеки ден закъснение.

В изключителни и надлежно обосновани случаи компетентните органи могат да приемат заявления след датата, предвидена в параграф 1, ако необходимите проверки са били извършени и срокът за плащане, предвиден в член 71, е спазен.

Член 71

Изплащане на помощта

Държавите-членки изплащат помощта най-късно до 15 октомври на годината след годината на изпълнение на програмата.

Член 72

Авансови плащания

1.   Държавите-членки могат да разрешат на организациите на производители да подават заявления за авансови плащания на частта от помощта, съответстваща на предвидимите разходи, произтичащи от оперативната програма през три — или четиримесечния период, започващ от месеца, в който е подадено заявлението.

2.   Заявления за авансови плащания се подават по решение на държавата-членка на тримесечие — през януари, април, юли и октомври — или на четиримесечие — през януари, май и септември.

Общите авансови плащания, направени през дадена година, не могат да надвишават 80 % от първоначално одобрената сума на помощта за оперативната програма.

3.   Авансите се изплащат след внасяне на гаранция, равна на 110 % от тях в съответствие с Регламент № (ЕИО) 2220/85.

Държавите-членки определят условия, гарантиращи, че финансовите вноски в оперативния фонд са събрани в съответствие с членове 54 и 55 от настоящия регламент, а сумите от предишните авансови плащания са били действително изразходвани.

4.   Заявленията за освобождаване на гаранции могат да бъдат представени през текущата програмна година и се придружават от съответните документи.

Гаранциите се освобождават по отношение на до 80 % от платените аванси.

5.   Основното изискване по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85 обхваща изпълнението на дейностите, определени в оперативните програми, при спазване на задълженията, предвидени в член 62, букви б) и в) от настоящия регламент.

В случай на неспазване на основните изисквания или на сериозно нарушение на задълженията, предвидени в член 62, букви б) и в), гаранцията се задържа, независимо от другите санкции, приложими в съответствие с раздел 3 на глава V.

В случай на неспазване на други изисквания, гаранцията се задържа пропорционално на сериозността на нарушението, което е било установено.

6.   Държавите-членки определят минимална сума и срокове за авансовите плащания.

Член 73

Частични плащания

Държавите-членки могат да разрешат на организации на производители да кандидатстват за изплащане на онази част от помощта, която съответства на разходите, направени в резултат на оперативната програма.

Заявления могат да се подават по всяко време, но не повече от три пъти през дадена година. Те се придружават от подходящи подкрепящи документи.

Общите плащания по отношение на заявленията за части от помощта не могат да превишават 80 % от първоначално одобрената сума на помощта за оперативната програма или от реалните разходи, което от двете е по-малко.

Държавите-членки могат да определят минимална сума и срокове за частичните плащания.

ГЛАВА III

Мерки за предотвратяване и управление на кризи

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 74

Избор на мерки за предотвратяване и управление на кризи

Държавите-членки могат да предвидят една или повече от мерките, описани в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, да не се прилагат на тяхна територия.

Член 75

Заеми за финансиране на мерки за предотвратяване и управление на кризи

Заеми, които се вземат за финансиране на мерки за предотвратяване и управление на кризи съгласно член 9, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007, периодът на плащане на които превишава срока на оперативната програма, могат да бъдат пренесени към следваща оперативна програма при надлежно обосновани икономически основания.

Раздел 2

Изтегляния от пазара

Член 76

Определение

Настоящият раздел определя правилата по отношение на изтеглянията от пазара, разглеждани в член 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1182/2007. За целите на настоящата глава „продукти, изтеглени от пазара“, „изтеглени продукти“ и „продукти, които няма да се предлагат за продажба“ означават продукти, които са изтеглени от пазара по такъв начин.

Член 77

Стандарти за предлагане на пазара

1.   Когато за даден продукт съществува стандарт за предлагане на пазара, както е посочено в член 2, параграфи 2 и 7 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, изтегленият от пазара продукт трябва напълно да съответства на тези стандарти, с изключение на разпоредбите за търговския вид и обозначаването на продуктите. Продуктите могат да бъдат изтеглени от пазара в насипно състояние, при което всички размери са заедно, при условие че се спазват минималните изисквания за клас II, по-специално по отношение на качеството и размера.

Въпреки това миниатюрната продукция, така както е определена в съответните стандарти, трябва да съответства на приложимите стандарти за предлагане на пазара, включително на разпоредбите, отнасящи се до търговския вид и обозначаването на продуктите.

2.   Ако за даден продукт не съществуват стандарти за предлагане на пазара, изтеглените от пазара продукти трябва да отговарят на минималните изисквания, посочени в приложение IX. Държавите-членки могат да създадат допълнителни правила, допълващи тези минимални изисквания.

Член 78

Среден тригодишен период за изтегляне от пазара за безвъздмездно разпространение

Таванът от 5 % от обема на търгуваната продукция, посочен в член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, се изчислява въз основа на средно аритметично на всички обеми продукти, за които организацията на производители е призната и които се търгуват чрез организацията на производители през предходните три години.

За наскоро признатите организации на производители данните за пазарните години преди признаването са:

а)

когато организацията е била група производители, еквивалентните данни за тази група производители, ако са приложими, или

б)

приложимият за признаването обем.

Член 79

Предварителна нотификация за операции по изтегляне на продукти от пазара

1.   Организациите на производители и асоциациите на организации на производители предварително уведомяват компетентните национални органи чрез писмено съобщение или съобщение по електронен път за всяка операция по изтегляне на продукти от пазара, която възнамеряват да предприемат. В тази нотификация се уточняват по-специално списъкът на продуктите, подложени на интервенция, и техните основни характеристики съгласно съответните стандарти за предлагане на пазара, очакваното количество от всеки засегнат продукт, тяхното предвидено предназначение и мястото, където изтеглените от пазара продукти могат да бъдат проверени, както е предвидено в член 110. Нотификациите включват сертификат, който удостоверява, че изтеглените продукти съответстват на приложимите стандарти за предлагане на пазара или на минималните изисквания, посочени в член 77.

2.   Държавите-членки определят подробни правила за организациите на производители що се отнася до нотификациите, посочени в параграф 1, по-специално по отношение на сроковете.

3.   В сроковете, посочени в параграф 2, държавите-членки:

а)

или извършват проверката, както е посочено в член 110, параграф 1, след която, ако не са открити никакви нередности, разрешават операцията по изтегляне на продукти от пазара, така както е отбелязано след проверката; или

б)

в случаите, посочени в член 110, параграф 3, не извършват проверката, както е посочено в член 110, параграф 1, в който случай уведомяват за това организацията на производители чрез писмено съобщение или съобщение по електронен път и разрешават операцията по изтегляне от пазара, така както е обявена.

Член 80

Подпомагане

1.   Подпомагането, включващо както вноската на Общността, така и вноската на организацията на производители, за изтеглените от пазара количества е не по-голямо от размера, определен в приложение X за продуктите, посочени в това приложение. За други продукти държавите-членки определят максималните размери на подпомагането.

2.   Изтеглените от пазара продукти не следва да превишават 5 % като дял от обема на търгуваната продукция за всеки един продукт във всяка една организация на производители.

Обемът на търгуваната продукция се изчислява като среден обем от търгуваната продукция за предходните три години. Ако няма такава информация, се използва обемът на търгуваната продукция, за която организацията на производители е била призната.

Процентите, посочени в първа алинея, са средногодишните проценти за период от три години, с допустима грешка от 3 % годишно.

Член 81

Предназначение на изтеглените от пазара продукти

1.   Държавите-членки определят разрешимите предназначения за продуктите, които подлежат на изтегляне от пазара. Те приемат разпоредби, за да гарантират, че няма да има отрицателно въздействие върху околната среда, нито отрицателни фитосанитарни последици от изтеглянето или предназначението на продуктите. Разходите, направени от организациите на производители за спазване на тези разпоредби, подлежат на възстановяване като част от подпомагането за изтегляне от пазара съгласно оперативната програма.

2.   Предназначенията, посочени в параграф 1 от настоящия член, включват безвъздмездно разпространение, което означава посочените в член 10, параграф 4, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007 и други сходни предназначения, одобрени от държавите-членки.

Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки за улесняване на контактите и сътрудничеството между организациите на производители и получателите, които те са одобрили, по тяхно искане, за безвъздмездно разпространение.

3.   Прехвърлянето на продуктите към преработвателната индустрия е възможно само при условие, че в резултат на това няма да се получи нарушаване на конкуренцията за засегнатите отрасли в рамките на Общността или за внесените продукти.

Член 82

Транспортни разходи

1.   Транспортните разходи за безплатната дистрибуция на всички изтеглени от пазара продукти се възстановяват в рамките на оперативната програма по фиксирани суми в зависимост от разстоянието между точката на изтегляне и мястото на доставката, определено в приложение ХI.

В случай на морски транспорт Комисията определя транспортните разходи, които могат да бъдат възстановени въз основа на реалните транспортни разходи и разстоянието. Така определеното обезщетение не може да превишава разходите при наземен транспорт при най-краткия път между мястото на натоварване и теоретичната точка на излизане. Коригиращ коефициент от 0,6 се прилага за сумите, посочени в приложение XI.

2.   Транспортните разходи се изплащат на страната, която действително поема финансовия разход за въпросната транспортна операция.

Плащанията зависят от представянето на подкрепящи документи, уточняващи по-специално:

а)

наименованията на получаващите организации;

б)

количествата от въпросните продукти;

в)

приемане от страна на получаващите организации и използваните транспортни средства; и

г)

действително извършените транспортни разходи.

Член 83

Разходи за сортиране и опаковане

1.   Разходите за сортиране и опаковане на пресни плодове и зеленчуци, изтеглени от пазара за безвъздмездно разпространение, се възстановяват в рамките на оперативните програми по фиксирана сума от 132 евро на тон нетно тегло в случай на продукти в пакети от по-малко от 25 килограма нетно тегло.

2.   Опаковките на продуктите, предназначени за безвъздмездно разпространение, съдържат европейския символ заедно с един или повече от надписите, посочени в приложение ХII.

3.   Разходите за сортиране и опаковане се изплащат на организациите на производители, които са извършили тези операции.

Плащанията зависят от представянето на подкрепящи документи, уточняващи по-специално:

а)

наименованията на получаващите организации;

б)

количествата от въпросните продукти; и

в)

приемане от страна на получаващите организации, уточняващи търговския вид.

Член 84

Условия за получателите на изтеглени от пазара продукти

1.   Получателите на изтеглени от пазара продукти, посочени в член 10, параграф 4, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, се задължават:

а)

спазват настоящия регламент;

б)

да водят отделно материална и финансова отчетност, които отразяват в подробности въпросните операции;

в)

приемат извършването на проверки, предвидени в законодателството на Общността; и

г)

да предоставят подкрепящи документи за крайното предназначение на всеки един продукт под формата на приемо-предавателен протокол (или еквивалентен документ), който удостоверява, че изтеглените продукти са били приети от трета страна с цел безвъздмездно разпространение.

Независимо от това държавите-членки могат да решат получателите да не водят отчетност или счетоводство, посочени в първа алинея, буква б), ако получават само малки количества и когато считат, че рискът е малък. Това решение и обосновката му се регистрират;

2.   Получателите на изтеглените продукти за друго предназначение се задължават да:

а)

спазват настоящия регламент;

б)

водят отделно материална отчетност и финансово счетоводство за въпросните операции, ако държавите-членки считат за уместно, въпреки факта, че продуктът е бил денатуриран преди доставката;

в)

приемат извършването на проверки, предвидени в законодателството на Общността; и

г)

не искат допълнителна помощ за алкохола, произведен от въпросните продукти, в случай на изтегляне на продукти, предназначени за дестилация.

Раздел 3

Бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране

Член 85

Определения за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране

1.   Бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, означава общата реколта от нетъргувани продукти в дадена площ, извършено преди започването на нормалната реколта. Въпросните продукти все още не са били увредени преди бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени поради климатични причини, болест или друго.

2.   За небране се говори, когато от въпросната площ не е добита търговска продукция по време на нормалния производствен цикъл. Въпреки това унищожаването на продуктите поради климатични събития или болест не се счита за небране на реколтата.

3.   Брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небрането са допълнителни и различни от нормалните практики за култивиране.

Член 86

Условия за прилагане на бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране

1.   Във връзка с мерките за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране държавите-членки:

а)

приемат подробни разпоредби за изпълнението на мерките, включително за предварителни нотификации за небране или бране на плодове и зеленчуци докато са още зелени, съдържанието и крайните им срокове, за равнището на обезщетение, което следва да бъде изплатено, и за прилагането на мерките, както и списъка с продуктите, отговарящи на изискванията на тези мерки;

б)

приемат разпоредби, които да гарантират, че няма да има отрицателно въздействие върху околната среда, нито отрицателни фитосанитарни последици от прилагането им;

в)

гарантират, че е възможно да се провери правилното извършване на мерките, и не одобряват прилагането им в противен случай;

г)

прилагат необходимите проверки, за да гарантират правилното извършване на мерките, включително във връзка с разпоредбите от букви а) и б).

2.   Организациите на производители и асоциациите на тези организации уведомяват компетентните национални органи чрез писмено съобщение или съобщение по електронен път за всяка операция по бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране, която предприемат.

В първата нотификация за всяка една година и за всеки един продукт те следва да включат анализ, основан на очакваната пазарна ситуация, която оправдава брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, като мярка за предотвратяване на кризи.

3.   Бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране не се прилагат едновременно за един и същ продукт или в една и съща площ, през една и съща година или през две последователни години.

4.   Сумите за обезщетение за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране, включващи както участието на Общността, така и участието на организацията производител, представляват плащания за хектар, определени от държавите-членки по силата на параграф 1, буква а):

а)

на такова равнище, че да се покрият допълнителните разходи, възникнали от прилагането на мярката, като се взема предвид необходимото екологично и фитосанитарно управление за спазване на разпоредбите, приети съгласно параграф 1, буква б), или

б)

на такова равнище, че да покриват не повече от 90 % от максималното равнище на подпомагане за изтегляне от пазара съгласно член 80.

Раздел 4

Насърчаване и комуникация

Член 87

Прилагане на мерките за насърчаване и комуникация

1.   Държавите-членки приемат подробни разпоредби за прилагането на мерките за насърчаване и комуникация. Тези разпоредби дават възможност за бързо прилагане на мерките, когато е необходимо.

2.   Действия в рамките на мерките за насърчаване и комуникация са допълнителни към текущите действия за насърчаване и информация, които се прилагат от въпросната организация на производители.

Раздел 5

Обучение

Член 88

Прилагане на мерки за обучение

Във връзка с мерките за обучение държавите-членки приемат подробни разпоредби за прилагането на тези мерки.

Раздел 6

Застраховане на реколтата

Член 89

Цел на мерките за застраховане на реколтата

Действията по застраховане на реколтата се ръководят от организация на производители, която допринася за предпазването на доходите на производителите и за покриването на пазарни загуби, понесени от организацията на производители и/или членовете ѝ в случай на природни бедствия, климатични събития и, когато е уместно, болести и нашествия на вредители.

Член 90

Прилагане на мерките за застраховане на реколтата

1.   Във връзка с мерките за застраховане на реколтата държавите-членки приемат подробни разпоредби за прилагането на тези мерки, включително такива, които са необходими, за да се гарантира, че мерките по застраховането на реколтата не нарушават конкуренцията на застрахователния пазар.

2.   Държавите-членки могат да предоставят допълнително национално финансиране в подпомагане на мерките за застраховане на реколтата, които се възползват от оперативния фонд. Въпреки това общата публична помощ за застраховане на реколта не може да надвишава:

а)

80 % от размера на застрахователната премия, заплащана от производителите за застраховане срещу щети, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия;

б)

50 % от размера на застрахователната премия, заплащана от производителите за застраховане срещу:

i)

щети по буква а) и срещу други щети, причинени от неблагоприятни климатични събития; и

ii)

щети, причинени от болести по животните или растенията или от нашествия на вредители.

Таванът, определен в първа алинея, буква б), се прилага дори и в случаи, при които оперативният фонд отговаря на условията за получаване на общностна финансова помощ от 60 % съгласно член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

3.   Мерките за застраховане на реколта не покриват застрахователни плащания, които обезщетяват производителите за повече от 100 % от понесените щети, като се взема предвид всички обезщетения, които производителите получават от други схеми за помощ, свързани със застрахования риск.

4.   За целите на настоящия член „неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено към природно бедствие“ има същото значение както в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията (28).

Раздел 7

Подпомагане за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове

Член 91

Условия за подпомагане за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове

1.   Във връзка с подпомагането за административни разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове държавите-членки приемат подробни разпоредби за изпълнението на тази мярка.

2.   През първата, втората и третата година съответно от функционирането на взаимоспомагателния фонд подпомагането за административни разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове представлява следния дял от вноската на организацията на производители във взаимоспомагателния фонд през първата, втората и третата година от функционирането му:

а)

10 %, 8 % и 4 % в държавите-членки, които са се присъединили към Европейския съюз на 1 май 2004 г. или по-късно,

б)

5 %, 4 % и 2 % в другите държави-членки.

3.   Държавите-членки могат да определят горни граници за сумите, които могат да бъдат получени от организация на производители като подпомагане за административните разходи по създаването на взаимоспомагателни фондове.

Раздел 8

Държавна помощ за мерки за предотвратяване и управление на кризи

Член 92

Подробни разпоредби в националните стратегии

Държавите-членки, които изплащат държавна помощ в съответствие с член 43, втора алинея, буква в) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, определят подробни разпоредби за изпълнението на тази разпоредба в националните си стратегии.

ГЛАВА IV

Национална финансова помощ

Член 93

Степен на организираност на производителите

За целите на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 степента на организираност на производители в регион на държава-членка се счита за особено ниска, когато организациите на производители, асоциациите на организации на производители и групите производители са предлагали на пазара по-малко от 20 % от средната стойност на произведените плодове и зеленчуци през всяка една от последните три години, за които има налични данни.

Член 94

Разрешение за изплащане на национална финансова помощ

1.   Държавите-членки отправят искане към Комисията за разрешение за изплащане на национална финансова помощ съгласно член 11, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007 през всяка календарна година до 15 януари от същата година.

Искането се придружава от доказателство, че степента на организираност на производители във въпросния регион е изключително ниска съгласно определението в член 93 от настоящия регламент, както и подробности за въпросните организации на производители, размера на въпросната помощ и делът на финансовите вноски, които са направени съгласно член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

2.   Комисията одобрява или отхвърля искането в рамките на три месеца след подаването му. Ако Комисията не изрази становище в рамките на този срок, искането се счита за одобрено.

Член 95

Кандидатстване и изплащане на национална финансова помощ

Организациите на производители кандидатстват за националната финансова помощ и държавите-членки изплащат помощта в съответствие с членове 70—73.

Член 96

Максимален дял на възстановяване от Общността на националната финансова помощ

Делът на възстановяване от Общността на националната финансова помощ е в размер на 60 % от националната финансова помощ, отпускана на организацията на производители.

Член 97

Възстановяване от Общността на националната финансова помощ

1.   Държавите-членки искат възстановяване от Общността на одобрена национална финансова помощ, действително изплатена на организациите на производители, преди 1 март на годината след годишното изпълнение на оперативните програми.

Искането се придружава от доказателство, че условията, определени в член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007, са били изпълнени през предходните три години, както и от подробности за въпросните организации на производители, размера на действително изплатената помощ и дела на действително направените финансови вноски съгласно член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

2.   Комисията взема решение за одобрение или отхвърляне на искането.

3.   Когато възстановяването от Общността на помощта е било одобрено, приемливите разходи се обявяват пред Комисията в съответствие с процедурата, определена в член 5 от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията (29).

ГЛАВА V

Общи разпоредби

Раздел 1

Обмен на информация

Член 98

Отчети на организациите на производители

1.   Организациите на производители представят годишни отчети, които придружават заявленията за помощ, за изпълнението на оперативните програми.

Тези отчети се отнасят до следното:

а)

изпълнените оперативни програми през предходната година;

б)

основни изменения на оперативните програми; и

в)

разлики между прогнозирана помощ и помощ, за която е подадено заявление.

2.   За всяка изпълнена оперативна програма годишният отчет посочва:

а)

постиженията и резултатите от оперативната програма, базирани, когато е подходящо, на общите показатели за осъществените дейности и резултатите, посочени в приложение XIV, и, когато е уместно, допълнителни показатели за осъществените дейности и резултатите, посочени в националната стратегия; и

б)

обобщение на основните проблеми, възникнали при управлението на програмата, и всякакви предприети мерки за гарантиране на качеството и ефективността на изпълнението на програмата.

Когато е уместно, годишният отчет посочва какви ефективни предпазни средства за защита са предприети в съответствие с националната стратегия и в изпълнение на член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 за предпазване на околната среда от повишен натиск в резултат на инвестиции, подкрепени по оперативната програма.

3.   За последната година от прилагане на оперативната програма годишният отчет, посочен в параграф 1, се заменя от окончателен отчет.

Окончателните отчети показват до каква степен са изпълнени целите, преследвани от програмата. Тези отчети обясняват промените в действията и/или методите и посочват факторите, които са допринесли за успеха или провала на изпълнението на програмата, които са били или ще бъдат взети под внимание при изготвянето на следващи оперативни програми, или при изменението на съществуващите оперативни програми.

4.   Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент, когато организация на производители не съобщи информация на държавата-членка, както се изисква съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕО) № 1182/2007, или когато подадената информация е била неправилна, предвид обективните факти, с които разполага държавата-членка, държавата-членка прекратява одобрението за съответната оперативна програма за следващата година, докато не бъде подадена правилна информация.

Държавата-членка включва в годишния си отчет, посочен в член 99, параграф 3 от настоящия регламент, подробности за подобни случаи.

Член 99

Изисквана информация от държавите-членки

1.   Държавите-членки определят единен компетентен орган, отговорен за обмена между Комисията и държавата-членка на информация, която се отнася до организациите на производители, групи производители и асоциации на организации на производители. Те съобщават на Комисията определения орган и координатите за контакт с органа.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията не по-късно от 31 януари общия размер на оперативния фонд, одобрен през тази година за всички оперативни програми. Това съобщение изяснява както общия размер на оперативния фонд, така и общия размер на общностното финансиране за този оперативен фонд. След това тези цифри се разпределят между суми за мерки за предотвратяване и управление на кризи и други мерки.

3.   Държавите-членки предават на Комисията не по-късно от 15 ноември през дадена година годишен отчет за организациите на производители и групите производители и оперативните фондове, оперативните програми и плановете за признаване през предходната година. Този отчет по-специално съдържа информацията, посочена в приложение XIII.

Раздел 2

Проверки

Член 100

Единна идентификационна система

Държавите-членки гарантират, че по отношение на всички заявления за помощ, подадени от същата организация на производители или група производители се прилага единна идентификационна система. Тази идентификация е съвместима със системата за регистриране на самоличността, посочена в член 18, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета (30).

Член 101

Заявления за помощ

Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент, държавите-членки предвиждат подходящи процедури за подаването на заявления за подпомагане, искания за признаване или одобрение на оперативната програма, както и молби за плащания.

Член 102

Вземане на проби

Когато е уместно да се извършат проверки чрез вземане на проби, държавите-членки гарантират чрез естеството и честотата им и въз основа на анализ на риска, че проверките са подходящи за въпросната мярка.

Член 103

Административни проверки

Административните проверки се извършват за всички заявления за подпомагане или молби за плащания и обхващат всички възможни и подходящи елементи за проверка чрез административни средства. Процедурите изискват регистрирането на предприетите операции, резултатите от проверката и предприетите мерки по отношение на несъответствията.

Член 104

Проверки на място

1.   Всяка проверка на място е предмет на мониторингов доклад, за да могат да се отразят различните аспекти на извършената проверка. Докладът посочва по-специално:

а)

проверяваните заявления и схеми за помощ;

б)

присъствалите лица;

в)

проверените действия, мерки и документи; и

г)

резултатите от проверката.

2.   На получателя може да бъде дадена възможност да подпише доклада, за да удостовери присъствието си по време на проверката и да добави забележки. При откриване на нередности получателят може да получи копие от мониторинговия доклад.

3.   Предварителни известия за проверки на място могат да бъдат изпращани, при условие че целта на проверката не е застрашена от това. Предварителното известие следва да се ограничи до минимално необходимия срок.

4.   Където това е приложимо, проверките на място, предвидени в настоящия регламент, както и всички други проверки, предвидени в законодателството на Общността относно селскостопански субсидии, се извършват по едно и също време. През 2008 година обаче при необходимост проверките на място могат да бъдат извършвани от различни органи и по различно време.

Член 105

Одобрение на молби за признаване и одобрение на оперативни програми

1.   Преди признаването на организация на производители съгласно член 4, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1182/2007 държавите-членки провеждат предварително посещение на място в организацията на производители, за да проверят съответствието с условията за признаване.

2.   Преди да одобри една оперативна програма съгласно член 65, компетентният национален орган проверява чрез всички подходящи средства, включително чрез проверки на място, представената за одобрение оперативна програма и, ако е приложимо, молбите за промени в нея. Тези проверки се отнасят по-специално до:

а)

точността на подадената информация съобразно член 61, параграф 1, букви а), б) и д);

б)

съответствието на целите на програмите с член 9 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, както и с националната рамка и националната стратегия;

в)

приемливостта на действията и приемливостта на предложените разходи;

г)

съгласуваността и техническото качество на програмите, добрата обоснованост на прогнозите и на плана за помощ, както и планирането на изпълнението му. Проверките ще удостоверят дали са поставени измерими цели, чието постигане да може да бъде наблюдавано и дали поставените цели са постижими чрез изпълнение на предлаганите действия; и

д)

съответствието на операциите, за които се иска подпомагане, с приложимите национални и общностни правила по отношение, по-специално и ако е уместно, на обществените поръчки, държавната помощ и други подходящи задължителни стандарти, установени от националното законодателство или установени в националната рамка или националната стратегия.

Член 106

Проверки на заявленията за помощ за оперативни програми

Преди отпускане на плащане държавите-членки извършват административни проверки на всички заявления за помощ, както и проверки на място чрез вземане на проби.

Член 107

Административни проверки на заявления за помощ за оперативни програми

1.   Административните проверки на заявления за помощ включват по-специално и, доколкото това е уместно по отношение на въпросното заявление, проверка на:

а)

годишния, и когато е приложимо, на окончателния доклад, предаден заедно със заявлението за изпълнение на оперативната програма;

б)

стойността на търгуваната продукция, вноските в оперативния фонд и направените разходи;

в)

доставянето на продуктите и услугите и истинността на предявените разходи;

г)

съответствието на изпълнените действия с включените действия в оперативната програма, както е одобрена; и

д)

спазването на наложените финансови или други ограничения и тавани.

2.   Плащанията, финансирани в рамките на оперативната програма, се подкрепят с фактури и документи, които доказват, че плащането е било извършено. Когато това не е възможно, плащанията биват оправдавани със счетоводни документи с еквивалентна доказателствена стойност. Използваните фактури трябва да са издадени на името на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, групата производители или филиала, както е предвидено в член 52, параграф 7 или, при одобрение от страна на държавата-членка, на името на един или повече от членовете ѝ.

Член 108

Проверки на място на заявления за помощ за оперативни програми

1.   В контекста на проверката на заявлението за помощ, посочено в член 70, параграф 1, държавите-членки извършват проверки на място в организациите на производители, за да гарантират съответствието им с условията за отпускане на помощ или остатъка от нея за въпросната година.

Тези проверки се отнасят по-специално до:

а)

съответствието с критериите за признаване за въпросната година;

б)

използването на оперативния фонд през дадената година, включително декларираните в молбите разходи за авансови плащания или частични плащания; и

в)

проверки на второ ниво за разходите на изтеглените от пазара количества и за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране.

2.   Проверките, посочени в параграф 1, засягат значителна извадка от заявления всяка година. Извадката представлява поне 30 % от общия размер на помощта в държавите-членки, които имат повече от 10 признати организации на производители. В други случаи всяка организация на производители се посещава поне веднъж на всеки три години.

На всяка организация на производители трябва да бъде направена поне една проверка преди изплащането на помощта или остатъка от нея за последната година от оперативната ѝ програма.

3.   Резултатите от проверките на място се оценяват, за да се установи дали евентуално открити проблеми имат системен характер като създават риск за подобни действия, получатели или органи. Оценката също така посочва причините за подобни положения, следващ преглед, който може да се наложи, и необходимото коригиращо и превантивно действие.

Ако проверките установят значителни нередности в даден регион или част от регион, или за отделна организация на производители, държавите-членки провеждат допълнителни проверки през въпросната година и увеличават процента на съответните заявления за проверка през следващата година.

4.   Държавата-членки определя кои организации на производители да бъдат проверени въз основа на анализ на риска.

Анализът на риска взема предвид по специално:

а)

размера на помощта;

б)

резултатите от проверки през предишни години;

в)

случаен елемент, и

г)

други параметри, определяни от държавите-членки, по-специално дали организациите на производители са ангажирани в утвърждаването на програма за качество, официално призната от държавите-членки или от независими сертифициращи органи.

Член 109

Проверки на място на мерки на оперативни програми

1.   Чрез проверки на място относно мерките на оперативни програми държавите-членки проверяват по-специално следното:

а)

изпълнението на съдържащите се в оперативната програма действия;

б)

дали изпълнението или възнамеряваното изпълнение на действието съответства на описаната в оперативната програма цел във вида, в който е одобрена;

в)

за достатъчно на брой точки разходи дали естеството и графика на релевантните разходи съответстват на общностните разпоредби и на одобрените спецификации;

г)

дали направените разходите могат да бъдат подкрепени от счетоводни или други документи; и

д)

стойността на търгуваната продукция.

2.   Стойността на търгуваната продукция се проверява въз основа на данните от счетоводната система, приложима съгласно националното право.

За тази цел държавите-членки могат да решат, че декларацията за стойността на търгуваната продукция се удостоверява по същия начин като счетоводните данни, изисквани съгласно националното право.

Проверката на декларацията за стойността на търгуваната продукция може да бъде извършена преди представяне на съответното заявление за помощ.

3.   Освен при извънредни обстоятелства проверката на място включва посещение на действието или, ако действието е неосезаемо, на насърчаващото действие. По-конкретно при действия в индивидуални стопанства, обхванати от извадката по член 108, параграф 2, се извършва поне едно посещение, за да се провери изпълнението им.

Въпреки това държавите-членки могат да решат да не извършват тези посещения за по-малки операции или, ако считат, че рискът условията за получаване на помощта да не са изпълнени е малък или че операцията не е била реално извършена. Това решение и неговата обосновка се регистрират.

4.   Проверката на място обхваща всички ангажименти и задължения на организацията на производители или членовете ѝ, които могат да бъдат проверени по времето на посещението.

5.   Само проверки, които отговарят на всички изисквания в настоящия член, могат да бъдат считани за изпълнение на нивата на проверка, посочени в член 108, параграф 2.

Член 110

Проверки на първо ниво на операции по изтегляне от пазара

1.   Държавите-членки извършват проверки на първо ниво на операции по изтегляне от пазара на всяка организация на производители, която включва проверка на документите и самоличността, както и физическа проверка, когато е уместно чрез вземане на проба, на теглото на изтеглените от пазара продукти и проверка на съответствието с правилата в член 77 съгласно процедурите, определени в дял II, глава II. Проверката се извършва след получаване на известието, посочено в член 79, параграф 1, в рамките на сроковете, определени в член 79, параграф 2.

2.   Проверките на първо ниво, посочени в параграф 1, обхващат 100 % от количеството на изтеглените от пазара продукти. В края на тази проверка, в присъствието на компетентните органи, изтеглените от пазара продукти, с изключение на онези, предназначени за безвъздмездно разпространение, са предмет на денатуриране или пласиране на преработвателната промишленост съгласно условията, определени от държавата-членка по член 81.

Ако обаче продуктите са предназначени за безвъздмездно разпространение, държавите-членки могат да проверят по-малък дял от онзи, определен в параграф 2 от настоящия член при условие, че той не е по-малък от 10 % от съответните количества за пазарната година. Проверката се извършва в организацията на производители и/или при получателите на продуктите. В случай че проверките разкриват значителни нередности, компетентните органи извършват допълнителни проверки.

Член 111

Проверки на второ ниво на операции по изтегляне от пазара

1.   В рамката на проверките, посочени в член 108, държавите-членки извършват проверки на второ ниво.

Държавите-членки определят критериите за анализиране и оценка на риска на дадена организация на производители да извърши неправомерни операции по изтегляне на продукти от пазара. Тези критерии вземат предвид, наред с другите неща, констатациите, направени при предишни проверки на първо и второ ниво, както и дали дадена организация на производители има или няма някаква форма на процедура за осигуряване на качество. Те използват тези критерии, за да определят за всяка организация на производители минималната честота на проверките от второ ниво.

2.   Проверките, предвидени в параграф 1, включват проверки на място в помещенията на организациите на производители и на лицата, получаващи изтеглените от пазара продукти, за да се гарантира, че са били спазени изискваните условия за плащане на помощи от Общността. Тези проверки включват:

а)

проверка на материалната и финансовата отчетност, които трябва да се водят и съхраняват от всички организации на производители, които извършват една или повече операции по изтегляне на продукти от пазара през въпросната пазарна година;

б)

проверка на търгуваните количества, както са декларирани в заявленията за помощ, като се проверяват по-специално материалната отчетност и финансовото счетоводство, фактурите и, когато е необходимо, тяхната истинност и съответствието на тези декларации със счетоводните данни и/или данните, свързани с плащането на данъци от въпросните организации на производители;

в)

проверки за коректното управление на счетоводството, по-специално истинността на нетните приходи, реализирани от организациите на производители, така както са декларирани в техните заявления за плащане, на пропорционалността на всякакви разходи, направени във връзка с изтегляне на продукти от пазара, вписванията в сметките по отношение на получаването от организациите на производители на подпомагане от Общността и всякакви суми, които са изплатени от организациите на членовете им, както и съответствието между тях; и

г)

проверки за предназначението на изтеглените от пазара продукти, така както са декларирани в заявленията за плащане и проверки на подходящото денатуриране, за да се гарантира, че организациите на производители и получателите са спазили разпоредбите на настоящия регламент.

3.   Проверките, посочени в параграф 2, се извършват за въпросните организации на производители и получателите, свързани с тези организации. Всяка проверка включва проба, представляваща най-малко 5 % от количествата, изтеглени от пазара от организацията на производители през пазарната година.

4.   Материалната и счетоводната отчетност, посочени в параграф 2, буква а), показват за всеки изтеглен продукт, преместените количества, изразени в обем, на:

а)

продукцията, доставена от членовете на организацията на производители и от членове на други организации на производители в съответствие с член 3, параграф 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1182/2007;

б)

продажби, извършени от организацията на производители, с разбивка по продукти, подготвени за пазара в прясно състояние и други типове продукти, включително суровините за преработка; и

в)

изтеглени от пазара продукти.

5.   Проверките за предназначението на продуктите, посочени в параграф 4, буква в), включват по-специално:

а)

проверка чрез изследване на отчетността, която трябва да бъде водена и съхранявана от получателите и, при необходимост, проверка дали тази отчетност съответства на отчетността, изисквана съгласно националното законодателство; и

б)

проверки за съответствие със съответните екологични изисквания;

6.   Когато проверките от второ ниво разкриват значителни нередности, компетентните органи извършват по-подробни проверки от второ ниво за въпросната пазарна година и увеличават честотата на проверките от второ ниво на съответните организации на производители или техните асоциации през следващата пазарна година.

Член 112

Бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране

1.   Преди да се извърши дадена операция по бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, държавите-членки проверяват чрез проверка на място дали въпросните продукти не са увредени и дали парцелът е добре поддържан. След период на бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени държавата-членка проверява дали реколтата във въпросната площ е напълно събрана и дали продукцията от реколтата е денатурирана.

След края на периода за събиране на реколтата държавите-членки проверяват надеждността на анализа, базиран на очакваната пазарна ситуация, посочена в член 86, параграф 2. Те анализират също така и всякакви разлики между очакваната пазарна ситуация и реалната пазарна ситуация.

2.   Преди да се извърши дадена операция по небране, държавите-членки проверяват чрез проверка на място дали дадената площ е била добре поддържана, дали не е имало частично събиране на реколта, дали продуктът е добре развит, дали би бил здрав, с добро качество и подходящ за предлагане на пазара.

Държавите-членки гарантират, че продукцията е денатурирана. Ако това не е възможно, те гарантират чрез посещение или посещения на място по време на периода на събирането на реколтата, че реколта няма да бъде събирана.

3.   Параграфи 1, 2, 3 и 6 от член 111 се прилагат mutatis mutandis.

Член 113

Проверки преди одобряване на план за признаване на групи производители

1.   Преди да одобрят план за признаване на група производители съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 държавите-членки провеждат проверка на място на юридическото лице или ясно обособената част от юридическо лице.

2.   Държавата-членка проверява чрез всички подходящи средства, включително чрез проверка на място:

а)

точността на информацията, представена в плана за признаване;

б)

търговската последователност и качествата на плана от техническа гледна точка, обосноваността на предвижданията в инвестиционния план и планирането на изпълнението му;

в)

приемливостта на действията и приемливостта и логичността на предложените разходи; и

г)

съответствието на операциите, за които се иска подпомагане, с приложимите национални и общностни правила по отношение на, и по-специално с правилата за обществените поръчки, държавната помощ и други уместни задължителни стандарти, установени от националното законодателство или установени в националната рамка или националната стратегия.

Член 114

Проверки на заявления за помощ на групи производители

1.   Преди отпускане на помощ държавите-членки извършват административни проверки на всички заявления за помощ, подадени от групи производители, както и проверки на място чрез вземане на проби.

2.   След подаването на заявлението за помощ, посочено в член 47, държавите-членки извършват проверки на място на групи производители, за да гарантират спазването на условията за отпускане на помощ за въпросната година.

Тези проверки се отнасят по-специално до:

а)

спазването на критериите за признаване за въпросната година; и

б)

стойността на търгуваната продукция, както и изпълнението на мерките, съдържащи се в плана за признаване и направените разходи.

3.   Проверките, посочени в параграф 2, засягат значителна извадка от заявления всяка година. Извадката представлява поне 30 % от общия размер на помощта.

Всички групи производители се проверяват поне веднъж на всеки пет години.

4.   Членове 107 и 109 се прилагат mutatis mutandis.

Член 115

Транснационални организации на производители и транснационални асоциации на организации на производители

1.   Държавата-членка, в която се намира седалището на транснационална организация на производители или транснационална асоциация на организации на производители, носи пълната отговорност за организирането на проверките на тази организация или асоциация и прилага санкции, когато е необходимо.

2.   Другите държави-членки, от които се изисква да предоставят административно сътрудничество, посочено в член 30, параграф 2, буква в) и член 37, параграф 2, буква в), извършват такива административни проверки и проверки на място, както се изисква от посочената в параграф 1 от настоящия член държава-членка и докладват резултатите на тях. Те спазват всички крайни срокове, определени от държавата-членка, посочена в параграф 1.

3.   Правилата, приложими в посочената в параграф 1 държава-членка, се прилагат във връзка с организацията на производителите и оперативната програма и оперативния фонд. Въпреки това по отношение на екологични, фитосанитарни въпроси, и във връзка с пласирането на изтеглени от пазара продукти, се прилагат правилата на държавата-членка, в която се извършва производството.

Раздел 3

Санкции

Член 116

Неспазване на критериите за признаване

1.   Държавите-членки оттеглят признаването на организация на производители, ако е допуснато сериозно неспазване на критериите за признаване, което се дължи на факта, че организацията на производители е действала преднамерено или е допуснала груба небрежност.

Държавите-членки по-специално оттеглят признаването на организацията на производители, ако неспазването на критериите за признаване засяга:

а)

нарушаване на изискванията на членове 23 и 25 и член 28, параграфи 1 и 2 или член 33, или

б)

положение, при което стойността на търгуваната продукция намалее през две последователни години под границата, определена от държавата-членка съгласно член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

Оттеглянето на признаването съгласно настоящия параграф влиза в сила от датата, на която не са били изпълнени условията за признаване, като се взема предвид приложимото хоризонтално законодателство на национално ниво по отношение на ограничителните периоди.

2.   Когато параграф 1 не се прилага, държавите-членки временно преустановяват признаването на организация на производители, ако е допуснатото нарушение на критериите за признаване е сериозно, но само временно.

По време на временното преустановяване не се изплаща никаква помощ. Временното преустановяване влиза в сила на датата, на която е била извършена проверката, и приключва в деня, в който проверката покаже, че въпросните критерии са били изпълнени.

Срокът на временно преустановяване не надвишава 12 месеца. Ако се окаже впоследствие, че въпросните критерии не са изпълнени след 12 месеца, признаването се оттегля.

Държавите-членки могат да извършват плащания след крайния срок, определен в член 71, когато това е необходимо за прилагането на настоящия параграф.

3.   В други случаи на неспазване на критериите за признаване, когато параграфи 1 и 2 не се прилагат, държавите-членки изпращат предупредително писмо с коригиращите мерки, които следва да бъдат взети. Държавите-членки могат да отложат плащането на помощта, докато не бъдат взети коригиращи мерки.

Ако не бъдат взети коригиращи мерки в рамките на 12-месечен период, това се счита за сериозно неспазване на критериите и следователно се прилага параграф 2.

Член 117

Измами

1.   Без да се засягат наказанията съгласно общностното и националното законодателство, държавите-членки отнемат признаването на организация на производители, асоциация на организации на производители или група производители, ако се открие, че тя е извършила измама по отношение на помощта, обхваната от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

2.   Държавите-членки могат временно да преустановят признаването на организация на производители, асоциация на организации на производители или група производители или да прекратят плащанията към такива органи, ако последните са заподозрени в извършване на измама по отношение на помощта, обхваната от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

Член 118

Групи производители

1.   Държавите-членки прилагат, mutatis mutandis, определените в член 116 и/или член 119 санкции към плановете за признаване.

2.   В допълнение към параграф 1, ако след края на периода, определен от държавата-членка съгласно член 51, параграф 4, групата производители не е призната като организация на производители, държавата-членка възстановява:

а)

100 % от помощта, изплатена на групата производители, ако неполучаването на признаване се е дължало на групата производители в резултат на предумишлени действия или груба небрежност; и

б)

50 % от помощта, изплатена на групата производители във всички останали случаи.

Член 119

Оперативна програма

1.   Плащанията се изчисляват въз основа на това, което е счетено за приемливо.

2.   Държавата-членка разглежда заявлението за помощ, получено от получателя, и установява сумите, които отговарят на условията за подпомагане. Тя установява:

а)

платимата сума на получателя, основана само на заявлението;

б)

платимата сума на получателя след разглеждане на приемливостта на заявлението.

3.   Ако установената съгласно параграф 2, буква а) сума превишава сумата, установена съгласно параграф 2, буква б) с повече от 3 %, се прилага намаление на реално платимата сума на получателя. Намалението се равнява на разликата между сумите, изчислени в букви а) и б) от параграф 2.

Въпреки това намаление не се прилага, ако организацията на производители или групата производители може да демонстрира, че не е отговорна за включването на неприемливата сума.

4.   Параграфи 2 и 3 се прилагат mutatis mutandis за неприемливите разходи, идентифицирани по време на проверките на място.

5.   Ако стойността на търгуваната продукция е декларирана и проверена преди заявлението за помощ, се прилага намаление към стойността на търгуваната продукция, използвана при изчисляването на сумите в съответствие с параграфи 2 и 3.

6.   Ако се открие, че получателят е подал преднамерено фалшива декларация, въпросната операция се изключва от подпомагане в оперативната програма или плана за признаване и всякакви платени дотогава суми за тази операция се възстановяват. Освен това получателят се изключва за тази операция от получаването на подпомагане в рамките на въпросната оперативна програма през следващата година.

Член 120

Санкции след проверки на първо ниво за операции по изтегляне от пазара

Ако след проверката, посочена в член 110, се открият нередности по отношение на стандартите за предлагане на пазара или минималните изисквания, посочени в член 77, се изисква получателят:

а)

да заплати размера на обезщетението, изчислен на основата на количествата изтеглени от пазара продукти, които не съответстват на стандартите или на минималните изисквания, ако тези количества са по-малко от 10 % от количествата, които са съобщени съгласно член 79 за въпросната операция по изтегляне от пазара;

б)

да заплати глоба в двоен размер на това обезщетение, ако тези количества са между 10 % и 25 % от съобщените количества; или

в)

да заплати глоба върху размера на обезщетението за целия период, съобщен съгласно член 79, през който тези количества превишават 25 % от съобщеното количество.

Член 121

Други санкции, приложими към организации на производители по отношение на операции по изтегляне от пазара

1.   Посочените в член 119 санкции обхващат помощта, за която е кандидатствано по отношение на операции по изтегляне като интегрирани части от разходите за оперативна програма.

2.   Разходите за операция по изтегляне се считат за неприемливи, ако продуктите, които не са били пуснати за продажба, не са били реализирани съгласно член 81, параграф 1, или ако изтеглянето или предназначението на продуктите е оказало отрицателно въздействие върху околната среда, или някакви отрицателни фитосанитарни последици в нарушение на разпоредбите на член 81, параграф 1.

Член 122

Санкции, приложими към получателите на изтеглени от пазара продукти

Когато по време на проверките, извършени в съответствие с членове 110 и 111, се открият нередности, за които са отговорни получателите на изтеглените от пазара продукти, се прилагат следните санкции:

а)

получателите престават да отговарят на условията за получаване на изтеглени продукти, и

б)

получателите на изтеглени от пазара продукти се задължават да възстановят стойността на продуктите, които са получили, плюс разходите, свързани със сортирането и пакетирането и получените транспортни разходи в съответствие с правилата, определени от държавите-членки. В такъв случай организацията на производители възстановява средствата от Общността.

Санкцията, предвидена в буква а), влиза в сила незабавно и продължава най-малко една пазарна година, като може да бъде продължена още в зависимост от сериозността на констатираната нередност.

Член 123

Бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране

1.   Що се отнася до брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, ако се открие, че организацията на производители не е изпълнила задълженията си, то тя заплаща като глоба размера на обезщетението по отношение на площите, за които задължението не е било спазено. Неизпълнение на задълженията включва случаи, при които:

а)

държавата-членка открие, по време на проверката, посочена в член 112, параграф 1, втора алинея, че мярката за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, не е обоснована на базата на анализ на очакваната пазарна ситуация по същото време;

б)

обявената площ за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, не отговаря на условията за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени; или

в)

от площта не е събрана цялата реколта или продукцията не е денатурирана.

2.   Що се отнася до небрането, ако се установи, че организацията на производители не е изпълнила задълженията си, организацията на производители плаща като глоба размера на обезщетението по отношение на площите, за които задължението не е било спазено. Неизпълнение на задълженията включва случаи, при които:

а)

обявената за небране площ не отговаря на условията за небране;

б)

въпреки всичко е била събрана реколта или частична реколта, или

в)

имало е отрицателно въздействие върху околната среда или каквито и да е отрицателни фитосанитарни последици, за които е отговорна организацията на производители.

3.   Глобите по параграфи 1 и 2 се прилагат едновременно с намаляване на плащанията съгласно член 119.

Член 124

Предотвратяване на проверка на място

Заявлението за помощ се отхвърля за въпросната част от разходите, ако организацията на производители, членът или съответният представител попречат на извършването на проверка на място.

Член 125

Възстановяване на помощ

Неправомерно платената помощ се възстановява с лихви от организациите на производители, асоциации на организации на производители, групи производители или други засегнати оператори. Правилата, определени в член 73 от Регламент (ЕО) № 796/2004 (31), се прилагат mutatis mutandis.

Налагането на административни санкции и възстановяване на неправомерно изплатени суми съгласно настоящия раздел, не засягат съобщаването на нередности на Комисията съгласно Регламент № 1848/2006 на Комисията (32).

Раздел 4

Мониторинг и оценка на оперативните програми и националните стратегии

Член 126

Общ набор от показатели за постигнатите резултати

1.   Както националните стратегии, така и оперативните програми подлежат на мониторинг и оценка, предназначени да оценят постигнатия напредък към осъществяването на целите, определени в оперативните програми, както и ефикасността и ефективността във връзка с тези цели.

2.   Напредъкът, ефикасността и ефективността се оценяват посредством общ набор от показатели за постигнатите резултати спрямо изходното положение, както и показатели за финансовото изпълнение, осъществените дейности и въздействието на изпълнените оперативни програми.

3.   Общият набор от показатели за постигнатите резултати са описани в приложение XIV към настоящия регламент.

4.   Когато дадена държава-членка счете за необходимо, националната стратегия посочва ограничен набор от допълнителни показатели, специфични за тази стратегия, които да отразяват националните и/или регионалните нужди, условия и цели, специфични за изпълнените от организациите на производители оперативни програми. Когато е възможно се включват допълнителни показатели относно екологичните цели, които не се обхващат от общите показатели за постигнатите резултати.

Член 127

Процедури за мониторинг и оценка във връзка с оперативни програми

1.   Организациите на производители осигуряват мониторинга и оценката на своите оперативни програми чрез използване на съответни показатели от общия набор от показатели за постигнатите резултати, посочен в член 126, и, когато е уместно, на допълнителните показатели, посочени в националната стратегия.

За тази цел те изготвят система за събиране, регистриране и поддържане на информацията, полезна за съчетаването на тези показатели.

2.   Мониторингът е насочен към оценяване на постигнатия напредък към специфичните цели, които са били определени за оперативната програма. Той се извършва чрез финансови показатели и показатели за продуктивността и резултатите. Резултатите от извършения мониторинг са насочени към:

а)

проверката на качеството на изпълнението на програмата;

б)

идентифицирането на необходимостта от корекции или преглед на оперативната програма, насочени към постигането на целите, определени за програмата, или за подобряването на управлението на програмата, включително финансовото управление;

в)

приноса за изпълнението на изискванията за докладването относно изпълнението на оперативната програма.

Информацията относно резултатите от дейностите по мониторинга се включва във всеки годишен отчет, както е посочено в член 98, параграф 1, който организацията на производители трябва да предаде на националния орган, отговарящ за управлението на националната стратегия.

3.   Оценката се изготвя под формата на отделен средносрочен отчет за оценка.

Средносрочната оценка, която може да бъде извършена с помощта на специализиран консултативен орган, е насочена към разглеждането на степента на използването на финансовите ресурси, ефикасността и ефективността на оперативната програма, и оценяването на постигнатия напредък във връзка с цялостните цели на програмата. За тази цел се използват общите базови показатели, показателите, свързани с резултатите и, където е уместно, въздействията.

Когато е уместно, средносрочната оценка включва качествена оценка на резултатите и на въздействието на екологичните действия, насочени към:

а)

предотвратяване на ерозията на почвата;

б)

намаляване на използването/по-добра употреба на препарати за растителна защита;

в)

защита на местообитанията и на биоразнообразието; или

г)

съхраняване на ландшафта.

Резултатите от извършения мониторинг се използват за:

а)

подобряване на качеството на оперативните програми, управлявани от организацията на производители;

б)

идентифицирането на всякаква нужда за съществена промяна на оперативната програма;

в)

принос за изпълнението на изискванията за докладване относно изпълнението на оперативните програми; и

г)

изваждането на поуки, полезни за подобряването на качеството, ефикасността и ефективността на бъдещите оперативни програми, управлявани от организацията на производители.

Средносрочната оценка се извършва по време на изпълнението на оперативната програма, в такъв срок че да даде възможност резултатите от оценката да бъдат взети предвид при подготовката на следващата оперативна програма.

Отчетът от средносрочната оценка се прилага към съответния годишен отчет, посочен в член 98, параграф 1.

Член 128

Процедури за мониторинг и оценка във връзка с националната стратегия

1.   Мониторингът и оценката на националната стратегия се извършват чрез използване на подходящите показатели от общия набор от показатели за постигнатите резултати, посочени в член 126, и когато е уместно, допълнителни показатели, посочени в националната стратегия.

2.   Държавите-членки изготвят система за събиране, регистриране и поддържане на информацията в подходяща компютъризирана форма за целите на съчетаването на показателите, посочени в член 126. За тази цел те добавят информацията, предадена от организацията на производителите във връзка с мониторинга и оценката на техните оперативни програми.

3.   Мониторингът е текущ и насочен към оценяване на постигнатия напредък към цели, определени за оперативните програми. Той се извършва чрез финансови показатели и показатели за продуктивността и резултатите. За тази цел се използва информацията, предоставена в годишния доклад за напредък, предаден от организацията на производители относно мониторинга на техните оперативни програми. Резултатите от извършения мониторинг се използват за:

а)

проверка на качеството на изпълнение на оперативните програми;

б)

идентифициране на необходимостта от корекции или преглед на националната стратегия, насочени към постигане на целите, определени за стратегията, или за подобряване на управлението на стратегията, включително финансовото управление на оперативните програми; и

в)

принос към изпълнението на изискванията за докладване относно изпълнението на националната стратегия.

4.   Оценката е насочена към оценяване на постигнатия напредък за осъществяване на цялостните цели на стратегията. Тя се извършва чрез базовите показателите, показателите за резултати, и, където е уместно, показатели за въздействие. За тази цел се използват резултатите от мониторинга и средносрочната оценка на оперативните програми, както е посочено в годишните доклади за напредък, предадени от организациите на производители. Резултатите от извършената оценка се използват за:

а)

подобряване качеството на стратегията;

б)

идентифицирането на всякаква нужда за съществена промяна на стратегията; и

в)

принос към изпълнението на изискванията за докладване относно изпълнението на националната стратегия.

Оценката включва извършване на отделни оценки през 2012 г., но в подходящия срок, за да бъдат включен техните резултати в отделен отчет за оценка, който се прилага в същата година към годишния национален отчет, посочен в член 99, параграф 3. Отчетът разглежда степента на използване на финансовите ресурси, ефикасността и ефективността на изпълнение на оперативните програми и оценява ефектите и въздействието на тези програми във връзка с целите и заложените резултати, определени от стратегията, и, където е уместно, други цели, определени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007. Цели да се извадят полезни поуки за подобряване на качеството на бъдещите национални стратегии, и по-специално да се идентифицират възможните недостатъци при определянето на целите, заложените резултати и мерките, отговарящи на условията за подпомагане или нуждите за определянето на нови инструменти.

ГЛАВА VI

Разширяване на обхвата на правилата за производители от икономическа област

Член 129

Нотификация на списък с икономически области

Нотификацията, предвидена в член 14, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007 на списъка с икономическите области, включва всички необходими данни, за да се прецени дали са изпълнени условията, определени в член 14, параграф 2, първа алинея от посочения регламент.

Член 130

Нотификация на задължителни правила; представителност

1.   Когато държава-членка нотифицира правилата, които е направила задължителни за даден продукт и икономическа област съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, в същото време тя информира Комисията за:

а)

организацията на производители или асоциацията от организации, които са поискали разширяване на правилата;

б)

броя на производителите, които принадлежат към тази организация или асоциация и общия брой на производителите в съответната икономическа област; такава информация се дава във връзка със съществуващото положение към момента на подаване на заявлението за разширяване;

в)

общата продукция на икономическата област и продукцията, реализирана от организацията на производители или асоциацията по време на последната пазарна година, за която има налични данни;

г)

датата, от която правилата, които трябва да се разширят, се прилагат от съответната организация на производители или асоциация; и

д)

датата, от която разширяването влиза в сила и продължителността на прилагане на разширяването.

2.   За определяне на представителността по смисъла на член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 държавите-членки определят правилата за изключване на:

а)

производители, чиято продукция е предназначена основно за директна продажба на потребители в стопанството или в производствената област;

б)

директни продажби, както е посочено в буква а);

в)

продукция, предназначена за преработка, както е посочено в член 14, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, с изключение на случаите, когато въпросните правила се прилагат изцяло или отчасти за такава продукция.

Член 131

Финансови вноски

Когато държава-членка вземе решение съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, че производители, които не принадлежат към организации на производители, дължат финансови вноски, тя изпраща на Комисията необходимата информация, за да се направи преценка на изпълнението на условията, определени в този член. Такава информация включва по-конкретно основата, върху която е изчислена вноската и нейният единичен размер, получателя или получателите и естеството на различните разходи, посочени в букви а) и б) от член 21.

Член 132

Разширяване извън пазарната година

Когато се вземе решение за прилагане на разширяването за период, надвишаващ една пазарна година, държавите-членки проверяват по отношение на всяка пазарна година дали условията относно представителността, определени в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, продължават да се спазват за периода на прилагане на разширяването. Ако установят, че условията вече не се спазват, те незабавно отменят разширяването от началото на следващата пазарна година. Те незабавно информират Комисията за всяка отмяна, която обявява публично тази информация чрез средства, които сметне за подходящи.

Член 133

Продукция, продавана от мястото на производството; купувачи

1.   В случаите когато производители, непринадлежащи към организация на производители, продават своята продукция на мястото на производство, купувачът, с оглед спазването на правилата, посочени в точка 1, буква д), точка 1, буква е) и в точка 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1182/2007, се счита за производител на тази продукция.

2.   Съответната държава-членка може да реши, че правилата, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1182/2007, различни от посочените в параграф 1, могат да станат задължителни за купувача, когато последният отговаря за управлението на съответната продукция.

ДЯЛ IV

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

ГЛАВА I

Лицензии за внос

Член 134

Лицензии за внос за ябълки

1.   Допускането за свободно обращение на ябълки, които попадат под код по КН 0808 10 80, подлежи на представяне на лицензия за внос.

2.   Регламент (ЕО) № 1291/2000 се прилага към лицензии за внос съгласно настоящия член.

3.   Вносителите могат да подадат заявления за лицензии за внос пред компетентните органи на която и да е държава-членка.

Те попълват страната на произход в клетка 8 в заявленията за лицензия и обозначават думата „да“ с кръст.

4.   Вносителите внасят парична гаранция със заявлението си в съответствие с дял III от Регламент (ЕИО) № 2220/85 като гарантират съответствието с ангажимента за внос по време на периода на валидност на лицензията за внос. Паричната гаранция е в размер от 15 евро на тон.

Освен в случаи на непреодолима сила, гаранцията се задържа в пълен размер или частично, ако вносът не бъде осъществен или се осъществи само частично в срока на валидност на лицензията за внос.

5.   Лицензиите за внос се издават без закъснение на всеки заявител без значение мястото му на установяване в Общността.

Страната на произход се попълва в клетка 8 от лицензията за внос и думата „да“ се маркира с кръст.

6.   Лицензиите за внос имат валидност от три месеца.

Лицензиите за внос са валидни само за внос с произход от посочената страна.

7.   Държавите-членки докладват на Комисията, не по-късно от 12 часа на обяд (брюкселско време) в сряда всяка седмица, количествата ябълки, за които са били издадени лицензии за внос през предходната седмица, разбити на трета страна на произход.

Това съобщение се изпраща по електронната система, посочена от Комисията.

ГЛАВА II

Вносни мита и система на входни цени

Раздел 1

Система на входни цени

Член 135

Обхват и определения

1.   Настоящият раздел определя правилата за прилагането на член 34 от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

2.   По смисъла на настоящия раздел:

а)

„партида“ означава стоките, представени с декларация за допускане за свободно обращение, обхващаща единствено стоките от един и същ произход, които попадат под един единствен код по Комбинираната номенклатура; и

б)

„вносител“ означава деклараторът по смисъла на член 4, параграф 18 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 (33).

Член 136

Отчитане на цени

1.   За всеки продукт и за периодите, изложени в част А от приложение ХV, за всеки пазарен ден и за всеки произход държавите-членки съобщават на Комисията до 12 часа на обяд (брюкселско време) най-късно на следващия работен ден:

а)

средните представителни цени на продуктите, внесени от трети страни и продавани на представителни пазари за вносни стоки, посочени в член 137, параграф 1, както и регистрирани на други пазари значими цени за големи количества от внесените продукти, или, ако липсват цени за представителните пазари на вносни стоки, значимите цени за внесени стоки, регистрирани на други пазари; и

б)

общите количества, отнасящи се за цените, посочени в буква а).

Когато общите количества, посочени в буква б), са по-малки от един тон, съответните цени не се съобщават на Комисията.

2.   Цените, посочени в параграф 1, буква а), се регистрират:

а)

за всеки от описаните в част A на приложение XV продукти,

б)

за всички налични разновидности и размери, и

в)

на стадий вносител/продавач на едро или на стадий продавач на едро/продавач на дребно, ако липсват цени на стадий вносител/продавач на едро.

Тези цени се намаляват със следните суми:

а)

търговска отстъпка 15 % за търговските центрове в Лондон, Милано и Рюнжи и 8 % за останалите търговски центрове, и

б)

транспортни разходи и застраховка на митническата територия на Общността.

Държавите-членки могат да определят фиксирани суми за намаляване по отношение на транспортните разходи и застраховката по втора алинея. Тези фиксирани суми и начините за изчисляването им се съобщават незабавно на Комисията.

3.   Цените, регистрирани в съответствие с параграф 2, ако са установени на стадий продавач на едро/продавач на дребно, се намаляват първо със сума, равна на 9 %, за да се отчете търговската печалба на продавача на едро, и после със сума, равна на 0,7245 евро за 100 килограма, за да се отчетат разходите за обработка на товара и данъците и таксите на пазара.

4.   За представителни се считат следните цени:

а)

цените за продукти от клас I, при условие че количествата в този клас възлизат на поне 50 % от общите предлагани на пазара количества;

б)

цените за продукти от клас I, плюс — ако продуктите в този клас са по-малко от 50 % от общите количества — цените, така както са установени за продукти от клас II за количества, позволяващи да се покрият 50 % от общите предлагани на пазара количества;

в)

цените, така както са установени за продукти от клас II, ако липсват продукти от клас I, освен ако не се вземе решение за тях да се прилага корекционен коефициент, в случай че в резултат на производствените условия за продукти с въпросния произход тези продукти не се продават нормално и традиционно в клас I поради техните качествени характеристики.

Корекционният коефициент, посочен в първа алинея, буква в), се прилага за цените след приспадане на сумите, посочени в параграф 2.

Член 137

Представителни пазари

Държавите-членки уведомяват Комисията за обичайните пазарни дни за пазарите, изброени в приложение XVI, които се смятат за представителни пазари.

Член 138

Фиксирани стойности при внос

1.   За всеки продукт и за периодите, изложени в част А на приложение ХV, Комисията определя за всеки работен ден и за всеки произход фиксирана стойност при вноса, равна на среднопретеглената стойност от представителните цени, посочени в член 136, минус фиксираната сума от 5 евро/100 kg и адвалорните мита.

2.   Ако за продуктите и за периодите на прилагане, изброени в част А от приложение ХV, в съответствие с настоящия раздел, бъде установена фиксирана стойност при вноса, не се прилага единичната стойност, посочена в 152, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (34). Тя се заменя от фиксираната стойност при вноса, посочена в параграф 1.

3.   Ако липсва фиксирана стойност при внос, която е в сила за определен продукт и определен произход, прилага се средната стойност на фиксираните стойности при вноса, които са в сила за този продукт.

4.   За периода на прилагане, определен в част А от приложение ХV, фиксираните стойности при вноса остават в сила, докато не бъдат променени. Въпреки това те престават да се прилагат, когато на Комисията не е съобщена никаква средна представителна цена за седем последователни пазарни дни.

Когато съгласно първа алинея за даден продукт не е в сила никаква фиксирана стойност при вноса, приложимата фиксирана стойност при вноса за този продукт е равна на последната средна стойност от фиксираните стойности при вноса.

5.   Чрез дерогация от параграф 1, когато не е било възможно да се изчисли фиксирана стойност при внос, не се прилага фиксирана стойност при внос от първия ден от периодите за прилагане, определени в част А от приложение ХV.

6.   Представителните цени в евро се конвертират като се използва представителният търговски курс, изчислен за въпросния ден.

7.   Фиксираните стойности при внос в евро се обявяват публично от Комисията чрез методи, които тя сметне за подходящи.

Член 139

Основа за входни цени

1.   Входната цена, въз основа на която продуктите, фигуриращи в част А на приложение ХV, са класирани в митническата тарифа на Европейските общности, е равна на, по избор на вносителя:

а)

цената FOB на продуктите в тяхната страна на произход, плюс разходите за застраховка и транспортните разходи до границите на митническата територия на Общността, ако тази цена и тези разходи са известни към момента при изготвяне на декларацията за допускане на продуктите за свободно обращение. Ако посочените по-горе цени надвишават с повече от 8 % фиксираната стойност, която е в сила за въпросния продукт по време на приемането на декларацията за допускане за свободно обращение, вносителят трябва да предостави гаранцията, посочена в член 248, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. За тази цел сумата на вносните мита, на които биха подлежали на облагане стоките е сумата на митата, които вносителят би платил, ако класирането е било извършено въз основа на въпросната фиксирана стойност; или

б)

митническата стойност, изчислена в съответствие с член 30, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92, приложена само за въпросните внасяни продукти. В този случай приспадането на митата се извършва при условията, предвидени в член 138, параграф 1. В този случай вносителят депозира гаранцията, посочена в член 248, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, равна на сумата на митото, което би подлежало на плащане, ако класирането на продуктите е извършено въз основа на фиксираната стойност при внос, приложима за въпросната партида; или

в)

фиксираната стойност при внос, изчислена съгласно член 138 от настоящия регламент.

2.   Входната цена, въз основа на която продуктите, фигуриращи в част Б от приложение ХV, са класирани в митническата тарифа на Европейските общности, трябва да бъде равна на, по избор на вносителя:

а)

на цената FOB на продуктите в тяхната страна на произход, плюс разходите за застраховка и транспортните разходи до границите на митническата територия на Общността, доколкото тази цена и тези разходи са известни при изготвянето на митническата декларация. В случай че митническите органи преценят, че се изисква гаранция съгласно член 248 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, вносителят трябва да депозира гаранция, равна на максималната стойност на прилаганите за въпросния продукт мита; или

б)

на митническата стойност, изчислена в съответствие с член 30, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92, приложена само за въпросните внасяни продукти. В този случай приспадането на митата се извършва при условията, предвидени в член 138, параграф 1. В този случай вносителят трябва да депозира гаранцията, посочена в член 248 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, равна на максималната стойност на прилаганите за въпросния продукт мита.

3.   Когато входната цена е изчислена на основата на FOB цената на продуктите в страната на произход, митническата стойност се изчислява на основата на съответната продажба на тази цена.

Когато входната цена е изчислена съгласно една от процедурите, предвидени в параграф 1, букви б) или в) или параграф 2, буква б), митническата стойност се изчислява на същата основа, както входната цена.

4.   Вносителят разполага с един месец от продажбата на въпросните продукти, в срок от четири месеца след датата на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение, да докаже, че партидата е пласирана при условия, потвърждаващи коректността на цените, посочени в параграф 1, буква а), втора алинея или параграф 2, буква а), или да определи митническата стойност, посочена в параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а). Неспазването на един от тези крайни срокове води до загуба на депозираната гаранция, без това да засяга прилагането на параграф 5.

Депозираната гаранция се освобождава, доколкото е осигурено доказателство за условията при пласирането по удовлетворителен за митническите органи начин.

В противен случай гаранцията се задържа като плащане на вносните мита.

5.   Срокът от четири месеца, посочен в параграф 4, може да бъде удължен от компетентните органи с най-много три месеца по искане на вносителя, което трябва да бъде надлежно обосновано.

6.   Ако при проверка компетентните органи установят, че изискванията на настоящия член не са спазени, те възстановяват дължимото мито по член 220 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Размерът на подлежащото на възстановяване мито или частта от него, която следва да се възстанови, включва лихва от датата, на която стоката е била допусната за свободно обращение до датата на възстановяване. Размерът на лихвата е равен на размера на лихвата, който е в сила за операциите по възстановяване съгласно националното законодателство.

Раздел 2

Допълнителни вносни мита

Член 140

Обхват и определения

1.   Върху продуктите и през периодите, фигуриращи в приложение XVII, могат да бъдат приложени допълнителни вносни мита, посочени в член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, наричани по-долу „допълнителни мита“, при условията, предвидени в настоящия раздел.

2.   Праговите нива на допълнителните мита фигурират в приложение XVII.

Член 141

Отчитане на обеми

1.   За всеки от продуктите, описани в приложение XVII, и по време на посочените периоди, държавите-членки съобщават на Комисията подробностите за обемите, допуснати за обращение чрез използване на метода за наблюдение на преференциалния внос, определен в член 308, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Това съобщение се изпраща не по-късно от 12 часа на обяд, брюкселско време, всяка сряда за обемите, допуснати за обращение през предходната седмица.

2.   Декларациите за допускане за свободно обращение на продуктите, обхванати от настоящия раздел, които митническите органи могат да приемат по искане на подателя на декларацията, при които липсват някои от данните, посочени в приложение 37 към Регламент (ЕИО) № 2454/93, трябва да съдържат освен данните, посочени в член 254 от цитирания регламент, и данни за нетната маса в kg на въпросните продукти.

Когато за допускане за свободно обращение на продуктите, обхванати от настоящия раздел се използва процедурата за опростено деклариране, предвидена в член 260 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, опростените декларации съдържат освен другите изисквани данни и данни за нетната маса в kg на въпросните продукти.

Когато за допускане за свободно обращение на продуктите, обхванати от настоящия раздел се използва процедурата за местно оформяне, посочена в член 263 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, уведомяването на митническите органи, предвидено в член 266, параграф 1 от посочения регламент, съдържа всички необходими данни за идентифицирането на стоките, а също и данни за нетната маса в kg на въпросните продукти.

Член 266, параграф 2, буква б) не се прилага при вноса на продукти, обхванати от настоящия раздел.

Член 142

Налагане на допълнително мито

1.   Ако се установи, че за един от продуктите и за един от периодите, посочени в приложение XVII, допуснатото за обращение количество надвишава съответстващия прагов обем, Комисията налага допълнително мито, освен ако няма вероятност вносът да наруши общностния пазар или ако последиците биха били несъразмерни с поставената цел.

2.   Допълнителното мито се налага за допуснатите за свободно обращение количества след датата на прилагане на това мито, при условие че:

а)

тяхното тарифно класиране, определено в съответствие с член 139, води до прилагане на най-високите специфични мита, приложими към вноса с въпросния произход;

б)

вносът е осъществен в рамките на периода на прилагане на допълнителното мито.

Член 143

Размер на допълнителното мито

Допълнителното мито, наложено по силата на член 142, е една трета от приложимото мито за продукта, определено в съответствие с Общата митническа тарифа.

Въпреки това за внос, ползващ тарифни преференции като адвалорно мито, допълнителното мито е една трета от специфичното мито за продукта, доколкото член 142, параграф 2 е приложим.

Член 144

Освобождаване от допълнителното мито

1.   Следните стоки са освободени от допълнително мито:

а)

стоки, внесени в рамките на тарифните квоти, включени в приложение VII към Комбинираната номенклатура;

б)

стоки на път към Общността, посочени в параграф 2.

2.   За стоки на път към Общността се считат стоки, които:

а)

са напуснали страната на произход преди решението, което налага допълнително мито, и

б)

са транспортирани с транспортен документ, който е валиден от мястото на натоварване в страната на произход до мястото на разтоварване в Общността, изготвен преди налагането на допълнително мито.

3.   Заинтересованите страни представят удовлетворителни за митническите органи доказателства, че са изпълнени изискванията по параграф 2.

Въпреки това тези органи могат да приемат, че стоките са напуснали тяхната страна по произход преди датата на налагане на допълнително мито, ако бъде представен един от следните документи:

а)

за морски транспорт, коносамент, който удостоверява, че товаренето е извършено преди тази дата;

б)

за железопътен транспорт, товарителница, получена от железопътните органи на страната по произход преди тази дата;

в)

за автомобилен транспорт, товарителница (CMR) или друг транзитен документ, изготвен в страната на произход преди тази дата, ако са спазени условията, определени в двустранни или многостранни споразумения, сключени в контекста на общия транзит или общностния транзит,

г)

за въздушен транспорт, карго товарителница, която удостоверява, че въздушният превозвач е поел товара преди тази дата.

ДЯЛ V

ОБЩИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И РАЗПОРЕДБИ ЗА ОТМЯНА

Член 145

Проверки

Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент или друго общностно законодателство, държавите-членки въвеждат проверки и мерки, доколкото са необходими, за да гарантират правилното прилагане на Регламент (ЕО) № 1182/2007 и на настоящия регламент. Те са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект, така че предоставят адекватна защита на финансовите интереси на Общността.

По-специално, те гарантират, че:

а)

всички критерии за приемливост, установени от Общността или националното законодателство, националната рамка или националната стратегия, могат да бъдат проверени;

б)

компетентните органи, отговорни за извършването на проверките, разполагат с достатъчен на брой персонал с подходящи квалификации и опит, за да извършат ефективно проверките; и

в)

предвижда се разпоредба за проверките, за да се избегнат нередовно дублирано финансиране или мерки в рамките на настоящия регламент или други общностни или национални схеми.

Член 146

Национални санкции

Без да се засягат санкциите, определени в настоящия регламент или Регламент (ЕО) № 1182/2007, държавите-членки предвиждат прилагането на санкции на национално равнище във връзка с допуснатите нередности по отношение на изискванията, определени в настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 1182/2007, които са ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект, така че да предоставят адекватна защита на финансовите интереси на Общността.

Член 147

Изкуствено създадени ситуации

Без да се засягат специфичните мерки, определени в настоящия регламент или в Регламент (ЕО) № 1182/2007, не се извършват никакви плащания в полза на получателите, за които е установено, че изкуствено са създали условията за получаването на такива плащания с оглед да получат облаги, в противоречие с целите на въпросната схема за подпомагане.

Член 148

Съобщения

1.   Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент, всички съобщения между държавите-членки и Комисията съгласно настоящия регламент се извършва чрез средства и под форма, определени от Комисията.

Обмен на информация, извършен чрез различни от посочените средства и посочената форма, може да се счита за неизвършен, без да се засяга параграф 3.

2.   Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че са в състояние да спазят крайните срокове за обмена на информация, посочен в настоящия регламент.

3.   Ако държава-членка не подаде информация, както се изисква съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕО) № 1182/2007, или ако съобщението изглежда неправилно предвид обективните факти, с които Комисията разполага, Комисията може да прекрати част или всички месечни плащания, посочени в член 14 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 (35) на Съвета по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците, докато информацията не бъде правилно подадена.

Член 149

Очевидни грешки

Всяка информация, искане или молба, отправена към държава-членка съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕО) № 1182/2007, включително заявление за помощ, може да бъде коригирана по всяко време след подаването ѝ в случаи на очевидни грешки, признати от компетентния орган.

Член 150

Непреодолима сила и извънредни обстоятелства

Когато съгласно настоящия регламент или Регламент (ЕО) № 1182/2007 трябва да бъде наложена санкция или трябва да бъде оттеглена полза или признаване, санкцията не се налага, нито изтеглянето се извършва при непреодолима сила или извънредни обстоятелства по смисъла на член 40, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Въпреки това случаят на непреодолима сила се съобщава на органа със съответното удовлетворително за компетентния орган доказателство в рамките на десет работни дни от датата, на която въпросното лице е било в позиция да го извърши.

Член 151

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 3223/94, (ЕО) № 1555/96, (ЕО) № 961/1999, (ЕО) № 544/2001, (ЕО) № 1148/2001, (ЕО) № 2590/2001, (ЕО) № 1791/2002, (ЕО) № 2103/2002, (ЕО) № 48/2003, (ЕО) № 606/2003, (ЕО) № 761/2003, (ЕО) № 1432/2003, (ЕО) № 1433/2003, (ЕО) № 1943/2003, (ЕО) № 103/2004, (ЕО) № 1557/2004, (ЕО) № 179/2006, (ЕО) № 430/2006, (ЕО) № 431/2006 и (ЕО) № 1790/2006 се отменят.

Независимо от това отменените регламенти продължават да се прилагат, когато е уместно, за целите на член 55, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

Член 152

Преходни разпоредби

1.   Независимо от член 2 от настоящия регламент, само за целите на прилагането на член 55, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1182/2007, се прилагат определенията за пазарни години за продуктите, описани в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96, съществуващи преди влизането в сила на настоящия регламент.

2.   Правилата за одобрението на всички оперативни програми, представени през 2007 г., са приложимите непосредствено преди датата на прилагане на настоящия регламент правила.

Оперативните програми, които се възползват от член 55, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1182/2007, могат да продължат да действат до своя край, при условие че съответстват на правилата, които са в сила преди датата на прилагане на настоящия регламент.

Чрез дерогация от членове 66 и 67 от настоящия регламент държавите-членки могат да приемат всички необходими разпоредби, за да позволят на организациите на производители да внесат изменения в оперативните си програми възможно най-скоро след влизането в сила на настоящия регламент, с цел да приложат член 55, параграф 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

3.   За целите на член 55, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 правилата относно минималните характеристики на суровината, доставена за преработка, и минималните изисквания за качество на готовите продукти остават в сила по отношение на суровината, добита на територията на държавите-членки, които използват преходното споразумение съгласно член 68, буква б) или член 143, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, се добавят към съответните стандарти за предлагане на пазара, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № …/2007, които се съдържат в регламентите на Комисията, изброени в приложение VIII.

Член 153

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след датата на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 6/2005 на Комисията (ОВ L 2, 5.1.2005 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(3)  ОВ L 273, 17.10.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 49. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(5)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 756/2007 (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 41).

(6)  ОВ L 193, 3.8.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 977/2007 (ОВ L 217, 22.8.2007 г., стр. 9).

(7)  ОВ L 119, 7.5.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 20.

(9)  ОВ L 156, 13.6.2001 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 408/2003 (ОВ L 62, 6.3.2003 г., стр. 8).

(10)  ОВ L 345, 29.12.2001 г., стр. 20.

(11)  ОВ L 272, 10.10.2002 г., стр. 7.

(12)  ОВ L 324, 29.11.2002 г., стр. 11.

(13)  ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 65.

(14)  ОВ L 86, 3.4.2003 г., стр. 15.

(15)  ОВ L 109, 1.5.2003 г., стр. 7.

(16)  ОВ L 203, 12.8.2003 г., стр. 18.

(17)  ОВ L 203, 12.8.2003 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 576/2006 (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 4).

(18)  ОВ L 286, 4.11.2003 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 222/2005 (ОВ L 39, 11.2.2005 г., стр. 17).

(19)  ОВ L 16, 23.1.2004 г., стр. 3.

(20)  ОВ L 283, 2.9.2004 г., стр. 3.

(21)  ОВ L 29, 2.2.2006 г., стр. 26.

(22)  ОВ L 79, 16.3.2006 г., стр. 7.

(23)  ОВ L 79, 16.3.2006 г., стр. 9.

(24)  ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 8.

(25)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(26)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(27)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2006/142/ЕО (ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 110).

(28)  ОВ L 358, 16.12.2006 г., стр. 3.

(29)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.

(30)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(31)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18.

(32)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 56.

(33)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(34)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(35)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВО, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ВСЕКИ ПРОДУКТ, ЗА КОЙТО НЯМА ОБЩНОСТНИ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОПАКОВКИ НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 6

Минимални изисквания за качество

За всички класове качество, предвид допустимите отклонения (виж по-долу), продуктите трябва да бъдат:

цели;

здрави; изключват се продукти, засегнати от загниване или разваляне, което ги прави негодни за консумация;

чисти, практически без присъствие на видими чужди частици;

практически без присъствие на вредители;

практически без повреди, предизвикани от вредители;

без ненормална външна влага;

без никакъв чужд мирис и/или вкус.

Клас „Екстра“

Продуктите от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. Те трябва да имат характеристиките на съответния сорт и/или търговски тип.

Продуктите не трябва да имат дефекти с изключение на много леки повърхностни дефекти, при условие че те не засягат общия вид на продукта, неговото качество, неговото съхраняване и търговския му вид в опаковката.

Клас I

Продуктите от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да имат характеристиките на съответния сорт и/или търговски тип.

Допускат се незначителни дефекти, при условие че не засягат общия вид на продукта, неговото качество, неговото съхраняване и търговския му вид в опаковката.

Клас II

Този клас включва продуктите, които не могат да бъдат окачествени в по-горните класове на качество, но които отговарят на гореспоменатите минимални изисквания.

Допускат се дефекти, при условие че продуктите запазват основните си характеристики по отношение на качеството, съхраняването и търговския вид.

Допустими отклонения от качеството

Допускат се отклонения от качеството във всяка опаковка за продуктите, които не отговарят на изискванията за посочения клас на качество.

Клас „Екстра“

Приема се до 5 % от броя или от теглото на продуктите да не отговарят на характеристиките за този клас, но да отговарят на тези за клас I или по изключение да бъдат в допустимите отклонения за този клас.

Клас I

Приема се до 10 % от броя или от теглото на продуктите да не отговарят на характеристиките за този клас, но да отговарят на тези за клас II или по изключение да бъдат в допустимите отклонения за този клас.

Клас II

Приема се до 10 % от броя или теглото на продуктите да не отговарят на характеристиките за този клас нито на минималните изисквания, с изключение на загнилите плодове или плодовете с други увреждания, които могат да ги направят негодни за консумация.

Хомогенност

Всички продукти в опаковката трябва да бъдат от един и същ произход, сорт или търговски тип и качество.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБРАЗЕЦ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 3

Image

Общностен стандарт за предлагане на пазара

(Държава-членка)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩНОСТНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА ЗА ПРЕСНИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕНОВЕ 11 И 12

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СТРАНИ, ЧИИТО ПРОВЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СА БИЛИ ОДОБРЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 13

ЧАСТ А:   СПИСЪК НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ И ПРОДУКТИ

Страна

Продукти

Швейцария

Пресни плодове и зеленчуци, различни от цитрусови плодове

Мароко

Пресни плодове и зеленчуци

Южна Африка

Пресни плодове и зеленчуци

Израел

Пресни плодове и зеленчуци

Индия

Пресни плодове и зеленчуци

Нова Зеландия

Ябълки, круши и киви

Сенегал

Пресни плодове и зеленчуци

Кения

Пресни плодове и зеленчуци

Турция

Пресни плодове и зеленчуци

ЧАСТ Б:   ПОДРОБНОСТИ ЗА ОФИЦИАЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

Страна

Официален орган

Контролни органи

Швейцария

Office fédéral de l'agriculture

Département fédéral de l'économie

Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Berne

Тел.: (41-31) 324 84 21

Факс: (41-31) 323 05 55

Qualiservice Sàrl

Kapellenstrasse 5 Case postale 7960

CH-3001 Berne

Тел.: (41-31) 385 36 90

Факс: (41-31) 385 36 99

Мароко

Minister for Agriculture, Rural Development, Water and Forests

Quartier Administratif Place Abdallah Chefchouani BP 607 Rabat Morocco

Тел.: (212-37) 76 36 57/76 05 29

Факс: (212-37) 76 33 78

Електронна поща: webmaster@madprm.gov.ma

Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE)

Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue Moulay Mohamed El Baâmrani

Casablanca Morocco

Тел.: (212-22) 30 51 04/30 51 73/30 50 91/30 51 95

Факс: (212-22) 30 51 68

Електронна поща: eacce@eacce.org.ma

Южна Африка

National Department of Agriculture DPHQ

Private Bag X258

Pretoria 0001 South Africa

Тел.: (27-12) 319 65 02

Факс: (27-12) 326 56 06

Електронна поща: smph@nda.agric.za

PPECB (Perishable Products Export Control Board)

PO Box 15289 7500 Panorama, Parow South Africa

Тел.: (27-21) 930 11 34

Факс: (27-21) 930 60 46

Електронна поща: ho@ppecb.com

Израел

Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service)

PO box 78 Bet-Dagan 50250 Israel

Тел.: (972-3) 968 15 00

Факс: (972-3) 368 15 07

Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service)

Fresh produce quality control service

PO box 78 Bet-Dagan 50250 Israel

Тел.: (972-3) 968 15 20

Факс: (972-3) 368 15 07

Индия

Agricultural Marketing Adviser Ministry of Agriculture,

Govt. of India NH-IV, Faridabad India

Тел.: (91-129) 241 65 68, 241 57 10; (91-11) 23 01 34 45

Факс: (91-129) 241 65 68;

(91-11) 23 01 34 45

Електронна поща: pkagarwall123@hotmail.com

Directorate of Marketing and Inspection (DMI)

Department of Agriculture and Cooperation

Ministry of Agriculture, Govt. of India NH-IV, Faridabad India

Тел.: (91-129) 241 65 68, 241 57 10

Факс: (91-129) 241 65 68

Електронна поща: dmifbd@agmark.nic.in

Нова Зеландия

Ministry of Agriculture and Forestry

New Zealand Food Safety Authority

68-86 Jervois Quay, PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Тел.: (64-4) 463 25 00

Факс: (64-4) 463 26 75

Електронна поща: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

New Zealand Food Safety Authority

68-86 Jervois Quay, PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Тел. (64-4) 463 2500

Факс: (64-4) 463 2675

Електронна поща: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

Сенегал

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

bp 20054 Thiaroye Dakar, Senegal

Тел.: (221) 834 03 97

Факс: (221) 834 28 54/834 42 90

Електронна поща: almhanne@hotmail.com

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire

Тел.: (221) 834 03 97

Факс: (221) 834 28 54

Електронна поща:

dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr

Кения

Kenya Plant Health Inspectorate Service

Kephis Managing Director

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel: (254-20) 88 25 84

Факс:: (254-20) 88 22 65

Електронна поща: kephis@nbnet.co.ke

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis

PO Box 49592-00100

Nairobi

Тел.: (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

Факс: (254-20) 88 22 45

Електронна поща: kephis@nbnet.co.ke

Турция

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Генерален директор: г-н Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Началник на Department for Agriculture: г-жа Çiğdem KILIÇKAYA

Адрес: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118

06510 Emek/Ankara

Тел.: (90-312) 212 58 99

Факс: (90-312) 212 68 64,

(90-312) 205 09 18

Електронна поща: kilickayac@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Western Anatolia

Регионален директор: г-н Muzaffer ERTÜRK

Адрес Gazi Bulv. No: 126 Kat: 1 35230 Basmane/İzmir

Тел.: (90-232) 483 40 26

Факс: (90-232) 48 37 72

Електронна поща: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Southern Anatolia

Регионален директор: г-н Șükrü ÇALIȘKAN

Адрес: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No: 27 Kat: 6/32 Mersin

Тел.: (90-324) 237 97 18

Факс: (90-324) 237 19 59

Електронна поща: mersinbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Southeastern Anatolia

Регионален директор: г-н M. Zihni DOĞAN

Адрес: Yeni Valilik Binası Kat: 5 No: 555 27330 Gaziantep

Тел.: (90-342)230 78 52

Факс: (90-342) 221 21 44

Електронна поща: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Marmara

Регионален директор: г-н Çağatay ÖZTÜRK

Адрес: Dıș Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeșme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Тел.: (90-212) 454 08 20

Факс: (90-212) 454 08 22

Електронна поща: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Eastern Black Sea

Регионален директор: г-н Ö. Naci GENÇTÜRK

Адрес: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Тел. (90-462) 230 19 82

Факс: (90-462) 229 73 09

Електронна поща: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Central Anatolia

Регионален директор: г-н Caner SOLMAZ

Адрес: Mithatpașa Cad. No: 18/4

Kızılay/Ankara

Тел.: (90-312) 430 61 08

Факс: (90-312) 430 61 09

Електронна поща: ankarabolge@dtm.gov.tr

ЧАСТ В:   ОБРАЗЦИ НА СЕРТИФИКАТИ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 19, ПАРАГРАФ 2, ЗА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ОБЩНОСТНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МЕТОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 20, ПАРАГРАФ 1

Забележка: следните методи за извършване на проверка се основават върху разпоредбите на насоките за прилагане на контрола за качество на пресните плодове и зеленчуци, приети от Работната група по стандартизация на бързоразвалящи се продукти и развитие на качеството към Икономическа комисия за Европа на ООН (ООН/ИКЕ).

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

а)   Проверка за съответствие

Проверка, извършена от инспектор, в съответствие с настоящия регламент, за да се провери дали плодовете и зеленчуците съответстват на стандартите за предлагане на пазара съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

Тази проверка включва:

по целесъобразност, проверка по документи и проверка на идентичността: проверка на документите или сертификатите, придружаващи партидата и/или на регистрите, посочени в член 10, параграф 3, втора алинея, трето тире и член 11, параграф 2, буква г) от настоящия регламент, и проверка на съответствието между стоките и данните, нанесени във въпросните документи;

физическа проверка на продуктите от една партида посредством вземане на проби, за да се установи дали партидата отговаря на всички условия, определени от стандартите за предлагане на пазара, включително на разпоредбите, отнасящи се до търговския вид и до обозначението върху опаковката и опаковките.

б)   Инспектор

Лице, упълномощено от компетентния контролен орган, което е подходящо и редовно обучено да извършва проверки за съответствие.

в)   Пратка

Количеството продукти, което трябва да бъде продадено от даден търговец, налично по време на контрола и отразено в документ. Пратката може да се състои от един или няколко вида продукти: тя може да съдържа една или няколко партиди пресни плодове и зеленчуци.

г)   Партида

Количеството продукти, които по време на проверката притежават едни и същи характеристики по отношение на:

опаковчик и/или експедитор;

страна на произход;

естество на продукта;

клас на качество на продукта;

размер (когато продуктът се класифицира по размер);

наименование на сорта или търговския тип (в зависимост от съответните разпоредби на стандарта);

тип на опаковката и търговски вид.

Ако по време на проверката на пратките обаче не е възможно да се направи разлика между различните партиди и/или не е възможно индивидуалните партиди да бъдат представени отделно, то всичките партиди от съответната пратка могат да бъдат считани като една партида, ако те са сходни по отношение на типа на продукта, експедитора, страната на произход, класа и сорта или търговския тип, ако това е предвидено в стандарта.

д)   Вземане на проби

Обща проба, взета чрез отделяне на определено количество от партидата с цел проверка за съответствие.

е)   Първична проба

Опаковка, взета от една партида, или в случая на продукти в насипно състояние на определено количество, взето от определено място в партидата.

ж)   Обща проба

Няколко представителни първични проби, взети от партидата, чието количество е достатъчно, за да позволи оценка на партидата по отношение на всички критерии.

з)   Вторична проба

При черупковите плодове вторична проба е представително количество от продукта, което е взето от всяка първична проба в общата проба и е с тегло между 300 g и 1 kg. Ако първичната проба е съставена от пакетирана храна, вторичната проба трябва да бъде една опаковка.

и)   Смесена проба

В случая на черупкови плодове смесената проба е смес от продукти, тежаща най-малко 3 kg, от всички вторични проби на една обща проба. Черупковите плодове, съставящи смесената проба, трябва да представляват еднородна смес.

й)   Редуцирани проби

Представително количество от продукта, взето от общата проба, чийто размер е достатъчен, за да позволи оценка на партидата по отношение на някои индивидуални критерии.

В случая на черупковите плодове редуцираната проба включва най-малко 100 броя черупкови плодове, произхождащи от смесената проба. От една обща проба могат да бъдат взети няколко редуцирани проби.

к)   Опаковки

Индивидуално опакована част от партида, включително съдържанието ѝ. Целта на опаковката е да улеснява товаро-разтоварните работи и транспортирането на известен брой търговски единици или продукти в насипно или подредено състояние като се избягва всякаква физическа манипулация и увреждания, свързани с транспортирането. Контейнерите за сухоземен, железопътен, морски или въздушен транспорт не се считат за опаковки. В някои случаи опаковката съставлява търговска опаковка.

л)   Търговски опаковки

Индивидуално опакована част от партида, включително съдържанието ѝ. Търговската опаковка трябва да бъде изпълнена по такъв начин, че да съставлява за крайния потребител, на мястото на продажбата, една търговска единица. Между търговските опаковки предварително опакованите стоки са такива, че опаковката покрива изцяло или частично съдържанието, но по такъв начин, че съдържанието да не може да бъде променено без опаковката да бъде отворена или да претърпи промяна.

2.   ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

а)   Общи забележки

Физическата проверка се извършва чрез оценка на общата проба, взета от случайно избрани места от партидите, подлежащи на контрол. Тази проверка се основава на принципа на презумпцията, че общата проба е представителна за цялата партида.

б)   Идентифициране на партидите и/или общи впечатления от пратката

Идентифицирането на партидите се извършва въз основа на тяхното обозначение или други критерии, каквито са например указанията, определени в Директива 89/396/ЕИО на Съвета (1). В случая на пратка, съставена от няколко партиди, инспекторът трябва да придобие общо впечатление за пратката въз основа на придружаващите документи или декларации. Тогава той определя до каква степен представените партиди съответстват на информацията, съдържаща се в тези документи.

Ако продуктите трябва да бъдат или са били натоварени на превозно средство, регистрационният номер на последното служи за идентифициране на пратката.

в)   Представяне на продуктите

Инспекторът решава кои опаковки ще бъдат подложени на контрол. Те трябва да му бъдат представени от оператора или от неговия представител. Процедурата включва и представяне на общата проба.

Ако са необходими редуцирани или вторични проби, инспекторът ги избира от общата проба.

г)   Физическа проверка

Оценка на опаковането и търговския вид с помощта на първични проби:

Опаковката, включително използваните опаковъчни материали, се проверяват за съответствие и чистота съгласно разпоредбите относно стандартите за предлагане на пазара. Ако са позволени само някои типове опаковки, инспекторът проверява дали именно те са били използвани.

Проверка на обозначението с помощта на първична проба: първо се проверява дали стоката е обозначена в съответствие със стандартите за предлагане на пазара. По време на огледа инспекторът проверява дали обозначението е правилно и/или доколко трябва да бъде променено;

Плодовете и зеленчуците, опаковани поотделно с пластмасово фолио, не се считат за предварително опаковани хранителни продукти по смисъла на Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и Съвета и не трябва да бъдат задължително обозначени в съответствие със стандартите за предлагане на пазара. В този случай пластмасовото фолио може да се разглежда като обикновено защитно средство за чувствителните продукти.

Проверка на съответствието на продуктите с помощта на обща проба или на смесена проба и/или на редуцирана проба: инспекторът определя размера на общата проба така, че да може да оцени партидите. Той подбира произволно опаковките за проверка или, когато продуктът е в насипно състояние, частите от партидата, от които да се вземат индивидуални проби.

Повредените опаковки не се използват като част от общата проба. Те следва да бъдат отделени и да бъдат предмет, при необходимост, на отделен преглед и доклад. Общата проба следва да обхваща следните минимални количества в случай, че бъде обявено решение за несъответствие на дадената пратка:

Пакетирани продукти

Брой на опаковките в партидата

Брой на опаковките, които ще бъдат взети (първични проби)

До 100

5

Между 101 и 300

7

Между 301 и 500

9

Между 501 и 1 000

10

Повече от 1 000

15 (най-малко)


Продукти в насипно състояние

Количество на партидата в kg или брой на пакетите в партидата

Количество на първичните проби в kg или брой на пакетите

До 200

10

Между 201 и 500

20

Между 501 и 1 000

30

Между 1 001 и 5 000

60

Повече от 5 000

100 (най-малко)

Когато плодовете и зеленчуците са много едри (с тегло над 2 kg за бройка), първичните проби се състоят най-малко от пет единични бройки. В случая на партиди, състоящи се от по-малко от 5 опаковки или с тегло, по-малко от 10 kg, проверката трябва да обхване цялата партида.

Ако след проверката инспекторът установи, че не може да вземе решение, той може да извърши нова проверка и да изрази общия резултат като осреднен резултат от двете проверки.

Съответствието по отношение на някои критерии, отнасящи се до стадия на развитие и/или на зрялост или включващи наличието или отсъствието на вътрешни недостатъци, може да бъде проверено с редуцирани проби; този начин се прилага, по-специално, когато операциите, извършвани при проверките, водят до намаляване на търговската стойност на продукта. Размерът на редуцираната проба се намалява до абсолютно необходимото минимално количество за оценката на партидата. Ако въпреки това се потвърди наличието на дефекти или има съмнения за такива, размерът на редуцираната проба не трябва да надвишава 10 % от размера на първоначално взетата обща проба за инспекцията.

д)   Контрол на продуктите

За да се извърши проверка, продуктът трябва да бъде изваден напълно от опаковката си; инспекторът може да не спази това изискване единствено в случая на черупкови плодове или ако типът и опаковката позволяват да се провери съдържанието, без да се разопакова продуктът. Проверката на еднородността, на минималните характеристики, на класовете качество и размери се извършва с помощта на обща проба или с помощта на смесена проба в случая на черупковите плодове. Когато се открият дефекти, инспекторът определя техния процент в зависимост от броя или теглото на продукцията, която не съответства на стандарта.

Проверката на съответствието по критериите, отнасящи се до степента на развитие и/или на зрялост, може да се извърши с помощта на инструментите и методите, предвидени за тази цел в рамките на стандартите за предлагане на пазара или съобразно признати практики.

е)   Доклад за резултатите от контрола

При необходимост се издават документите, предвидени в член 20.

В случай на открити дефекти търговецът или неговият представител трябва да бъдат уведомени писмено за основанията за това несъответствие. Ако е възможно продуктът да бъде приведен в съответствие със стандарта чрез промяна на обозначението, търговецът или неговият представител трябва да бъдат уведомени за това.

Ако продуктът има дефекти, трябва да бъде посочен процентът продукти, оценени като несъответстващи на стандарта.

ж)   Намаляване стойността на продуктите в резултат на извършена проверка за съответствие

След извършване на проверката общата проба се предоставя на разположение на търговеца или на неговия представител.

Контролният орган не е задължен да възстанови частите от общата проба, които са били унищожени по време на проверката.


(1)  ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 57, ПАРАГРАФ 1

1.   Продължителност на националната стратегия

Посочва се от държавата-членка.

2.   Анализ на положението по отношение на силните и слаби страни и потенциал за развитие, стратегията, избрана за тяхното изпълнение и обосновка на избраните приоритети.

(Член 12, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007)

2.1.   Анализ на положението

Опишете настоящото положение в сектора на плодовете и зеленчуците с помощта на количествени данни, като изтъкнете силните и слаби страни, несъответствията, нуждите и разликите, както и потенциала за развитие въз основа на подходящи базовите показатели, определени в приложение ХIV, или други подходящи допълнителни показатели. Описанието съдържа най-малко:

постигнатите резултати в сектора на плодовете и зеленчуците, включително ключовите тенденции: силни и слаби страни на сектора, включително по отношение на конкурентоспособността и потенциала за развитие на организациите на производители;

последиците върху околната среда (въздействия/натиск и ползи) от производството на плодове и зеленчуци, включително ключовите тенденции.

2.2.   Стратегията, избрана да отговори на силните и слаби страни

Опишете ключовите области, в които се очаква намесата да доведе до максимална добавена стойност:

уместност на целите, определени за оперативните програми, и на свързаните с тях очаквани резултати по отношение на идентифицираните (приоритетни) нужди, и степента, до която те реалистично могат да бъдат постигнати;

вътрешна съгласуваност на стратегията и съществуването на взаимно подкрепящи се взаимодействия и липса на възможни конфликти и противоречия между оперативните цели на различните избрани действия;

допълняемост и съгласуваност на избраните действия с други национални/регионални действия, и по-специално с дейности, подпомагани от фондовете на Европейската общност, и по-специално с мерките за развитие на селските райони;

очакваните резултати и въздействия спрямо изходното положение и техният принос към целите на Общността.

2.3.   Въздействие на предишните оперативни програми (ако е възможно)

Опишете, ако е уместно, въздействието на оперативни програми, изпълнени през последните години. Представете обобщение на наличните резултати.

3.   Цели на оперативните програми и инструменти, показатели за постигнатите резултати

(член 12, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1182/2007)

Опишете вида действия, избрани като приемливи за подпомагане (неизчерпателен списък), и посочете какви са заложените цели, проверимите цели и показателите, които дават възможност да бъде оценени напредъкът към постигане на целите, ефективността и ефикасността.

3.1.   Изисквания относно всички или няколко вида действия

Критериите и административните правила, приети за да гарантират, че някои избрани като приемливи за подпомагане действия не се подпомагат едновременно и от други инструменти на общата селскостопанска политика, и по-специално от подпомагане за развитие на селските райони.

Предприетите предпазни средства за защита в изпълнение на член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 за предпазване на околната среда от повишен натиск в резултат на инвестиции, подкрепени по оперативните програми, и възприетите в изпълнение на член 12, параграф 1 от настоящия регламент критерии за гарантиране спазването на целите, изложени в член 174 от Договора и в Шестата програма на Общността за действие в областта на околната среда, при инвестициите в индивидуални стопанства, подкрепени по оперативните програми.

3.2.   Специфична информация, изисквана за видовете действия (попълва се само за избраните видове действия)

Изисква се следната специфична информация за предвидените действия:

3.2.1.   Действия, които имат за цел планиране на продукцията (неизчерпателен списък)

3.2.1.1.   Придобиване на дълготрайни активи

видове инвестиции, отговарящи на условията за подпомагане (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

други форми на придобивания, отговарящи на условията за подпомагане (например наемане, вземане на лизинг) (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.1.2.   Други действия

описание на видовете действия, отговарящи на условията за подпомагане;

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.2.   Действия, които имат за цел подобряването и поддържането на качеството на продукта (неизчерпателен списък)

3.2.2.1.   Придобиване на дълготрайни активи

видове инвестиции, отговарящи на условията за подпомагане (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

други форми на придобивания, отговарящи на условията за подпомагане (например наемане, вземане на лизинг) (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.2.2.   Други действия

описание на видовете действия, отговарящи на условията за подпомагане;

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.3.   Действия, които имат за цел да подобрят предлагането на пазара (неизчерпателен списък)

3.2.3.1.   Придобиване на дълготрайни активи

видове инвестиции, отговарящи на условията за подпомагане (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

други форми на придобивания, отговарящи на условията за подпомагане (например наемане, вземане на лизинг) (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.3.2.   Други видове действия, включително дейности по насърчаване и комуникация, различни от свързаните с предотвратяване и управление на кризи

описание на видовете действия, отговарящи на условията за подпомагане;

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.4.   Изследователска дейност иекспериментално производство (неизчерпателен списък)

3.2.4.1.   Придобиване на дълготрайни активи

видове инвестиции, отговарящи на условията за подпомагане (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

други форми на придобивания, отговарящи на условията за подпомагане (например наемане, вземане на лизинг) (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.4.2.   Други видове действия

описание на видовете действия, отговарящи на условията за подпомагане;

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.5.   Видове действия, насочени към обучение (различни от свързаните с предотвратяване и управление на кризи) и действия, които имат за цел да насърчават достъпа до консултантски услуги (неизчерпателен списък)

описание на видовете действия, отговарящи на условията за подпомагане (включително видовете обучение и/или проблеми, обхванати от консултантската служба);

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.6.   Мерки за предотвратяване и управление на кризи

описание на видовете действия, отговарящи на условията за подпомагане;

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.7.   Екологични видове действия (неизчерпателен списък)

потвърждение, че екологичните действия, избрани като приемливи за подпомагане, спазват изискванията, определени в член 9, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007;

потвърждение, че подпомагането за приемливите екологични действия спазва изискванията, определени в член 9, параграф 3, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

3.2.7.1.   Придобиване на дълготрайни активи

видове инвестиции, отговарящи на условията за подпомагане (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

други форми на придобивания, отговарящи на условията за подпомагане (например наемане, вземане на лизинг) (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.7.2.   Други видове действия

списък на екологичните действия, отговарящи на условията за подпомагане;

описание на видовете действия, отговарящи на условията за подпомагане, включително специалния ангажимент или ангажименти, които произтичат от тях, обосноваването им въз основа на очакваното им въздействие върху околната среда във връзка с екологичните нужди и приоритети;

размери на подпомагане, когато е уместно;

възприети критерии за изчисляване на равнищата на подпомагане.

3.2.8.   Други видове действия (неизчерпателен списък)

3.2.8.1.   Придобиване на дълготрайни активи

видове инвестиции, отговарящи на условията за подпомагане (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

други форми на придобивания, отговарящи на условията за подпомагане (например наемане, вземане на лизинг) (включително вида на въпросните дълготрайни активи);

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

3.2.8.2.   Други действия

описание на другите видове действия, отговарящи на условията за подпомагане;

подробности за условията за приемливост за подпомагане.

4.   Определяне на компетентни органи и отговорни органи.

Определяне от държавата-членка на националния орган, отговорен за управлението, мониторинга и оценяването на националната стратегия.

5.   Описание на системите за мониторинг и оценка

Тези системи се изграждат въз основа на общ списък с показатели за постигнатите резултати, посочени в приложение ХI. Когато се счете за уместно, националната стратегия посочва допълнителни показатели, които отразяват националните и/или регионални нужди, условия и цели, специфични за националните оперативни програми.

5.1.   Оценяване на оперативните програми и задължение за докладване за организациите на производители

(член 12, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕО) № 1182/2007)

Опишете изискванията и процедурите за мониторинг и оценяване във връзка с оперативните програми, включително задълженията за докладване за организации на производители.

5.2.   Мониторинг и оценяване на националната стратегия

Опишете изискванията и процедурите за мониторинг и оценяване във връзка с националната стратегия.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

СПИСЪК С ОПЕРАЦИИ И РАЗХОДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 61

1.

Общи производствени разходи и по-специално: продукти за растителна защита, включително средства за интегрален контрол, торове и други добавки; разходи за опаковка, съхранение, пакетиране, дори като част от нови процеси, стойността на пакетите; разходи за събиране или транспорт (вътрешен или външен); оперативни разходи (в частност електроенергия, гориво и поддръжка), с изключение на:

Специфични разходи за подобряване на качеството. При всички случаи разходи за (дори сертифицирани) мицел, семена и нетрайни насаждения не се считат за приемливи;

Специфични разходи за биологични материали за растителна защита (като феромони и „хищници“), използвани в биологичното, интегрираното или традиционното производство;

Специфични разходи за екологични действия, включително разходи, възникнали от екологичното управление на опаковането. Екологичното управление на опаковането се обосновава надлежно и се придържа към критериите от приложение II към Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10);

Специфични разходи за биологично, интегрирано или експериментално производство. Компетентният национален орган определя критериите за приемливост за експериментално производство, като взема предвид това доколко процедурата или понятието са нови, както и свързаните рискове;

Специфични разходи за осигуряване на мониторинга за съответствие със стандартите, посочени в дял II от настоящия регламент, с фитосанитарните правила и с максималните стойности на остатъчни вещества.

Специфични разходи означават допълнителни разходи, изчислени като разлика между обичайните разходи и реално възникналите разходи.

За всяка категория специфични разходи, отговарящи на условията за отпускане на помощ, посочени по-горе, за да се изчислят допълнителни разходи, сравнени с обичайните такива, държавите-членки могат да определят фиксирани единни суми по надлежно обоснован начин.

2.

Административни разходи и разходи за персонал, с изключение на разходите, свързани с изпълнението на оперативните фондове и оперативните програми, които включват:

а)

разходи, специфично свързани с оперативния фонд или програма, в това число разходи за управление и персонал, доклади и проучвания за оценяване, както и разходите за водене на счетоводство и за управление на отчетността, посредством плащането на фиксирана единна сума, равняваща се на 2 % от одобрения оперативен фонд и достигаща максимум 180 000 евро. Тези 2 % са съставени от 1 % помощ от Общността плюс 1 % от организацията на производители.

В случай на призната асоциация на организации на производители, тази фиксирана единна сума може да бъде умножена по броя на организациите на производители-членове на тази асоциация до максимум 1 250 000 евро.

Държавите-членки могат да ограничат финансирането до реалните разходи, в който случай те следва да определят приемливите разходи;

б)

разходи за персонала (включително такси, свързани с надници и заплати, ако те се плащат от организацията на производители), произтичащи от мерките:

i)

за подобряване или поддържане високото ниво на качество или екологична защита;

ii)

за подобряване нивото на търговия.

Изпълнението на тези мерки основно включва използването на квалифициран персонал. Ако в такива случаи организацията на производители използва собствените си служители или членовете-производители, отработеното време се документира.

Ако държавата-членка желае да представи алтернатива за ограничаване финансирането до реалните разходи, за всички разходи, отговарящи на съответните условия и свързани с персонала, посочени по-горе, тя определя ex ante и по надлежно обоснован начин общи суми до максимум 20 % от одобрения оперативен фонд.Този процент може да бъде увеличен в надлежно обосновани случаи.

За да изискат тези фиксирани единни суми организациите на производители представят доказателства за изпълнението на дейността по удовлетворителен за държавата-членка начин.

в)

юридически и административни разходи за сливане на организации на производители или тяхното придобиване, както и юридически и административни разходи, свързани със създаване на транснационални организации на производители или транснационални асоциации на организации на производители; изследвания за изпълнимост и предложения, поръчани от организации на производители в това отношение.

3.

Допълнителни приходи или ценови добавки извън предотвратяване и управление на кризи.

4.

Застрахователни разходи освен за предотвратяване и управление на кризи.

5.

Изплащане на заеми, взети за операция, извършена преди началото на оперативната програма, различни от посочените в член 75.

6.

Закупуване на земя (чиято стойност е по-голяма от 10 % от общия приемлив разход за въпросната операция. При изключителни и надлежно обосновани случаи може да се определи по-висок процент за операции, които засягат опазването на околната среда), незастроена, освен ако покупката е необходима, за да се изпълни инвестиция, включена в оперативната програма.

7.

Разходи за програми за обучение и срещи, освен когато са свързани с оперативната програма, включително пътни, дневни и квартирни разходи (кога е подходящо на основата на фиксирана сума).

8.

Операции или разходи, свързани с количествата, произведени от членовете на организацията на производители извън Общността.

9.

Дейности, които биха могли да нарушат конкуренцията в другите икономически дейности на организацията на производители.

10.

Оборудване втора употреба, което е било закупено с общностно или национално подпомагане през предходните седем години.

11.

Инвестиции в транспортни средства, които ще се използват за предлагане на пазара и дистрибуция от организацията на производители, с изключение на инвестиции в превозни средства със съоръжения за съхранение на студено или климатични инсталации.

12.

Наем, освен когато е икономически обосновано като алтернатива на покупка по удовлетворителен за държавите-членки начин.

13.

Оперативни разходи за наети стоки.

14.

Разходи, свързани с договори за лизинг (такси, лихви, застрахователни разходи и т.н.), и оперативни разходи с изключение на самия лизинг в рамките на нетната пазарна стойност на съответния актив и при условията, определени в член 55, параграф 1, буква б), първа алинея от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (1).

15.

Популяризиране на индивидуални търговски марки или съдържащи географски препратки с изключение на:

браншови/търговски марки на организации на производители, асоциации на организации на производители и филиали, както е предвидено в член 52, параграф 7;

общо популяризиране и популяризиране на знаци за качество. Географски наименования са разрешени само:

а)

ако са защитено наименование за произход или защитено географско указание, включено в Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (2), или

б)

ако при всички случаи, когато не се прилагат разпоредбите на буква а), тези географски наименования са вторични за основното послание.

Популяризиращият материал носи символа на Европейската общност (само в случай на визуални медии) и включва следния надпис: „Кампания, финансирана с помощта на Европейската общност“.

16.

Сключването на договори с подизпълнители или изнасяне на дейности, свързани с операциите, или разходи, посочени като неприемливи в този списък.

17.

ДДС, освен невъзстановяем ДДС, както е посочено в член 71, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

18.

Лихви по дългове, освен когато вноската се извършва под форма, различна от невъзстановяема пряка помощ.

19.

Закупуване на недвижимо имущество, което е било закупено с общностно или национално подпомагане през предходните 10 години.

20.

Инвестиции в дейностите на дружества, ако инвестицията представлява финансова инвестиция, с изключение на инвестиции, които пряко допринасят за постигане целите на оперативната програма.

21.

Разходи, направени от страни, различни от организацията на производители или членовете ѝ.

22.

Инвестиции или сродни видове действия извън стопанствата на организацията на производители, асоциацията на организации на производители, филиала, както е посочено в член 52, параграф 7, или нейните членове.

23.

Мерки, които са възложени от организацията на производители на изпълнители извън Общността.


(1)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 434/2007 (ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗТЕГЕЛНИ ОТ ПАЗАРА ПРОДУКТИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 77, ПАРАГРАФ 2

1.

Продуктите трябва да бъдат:

цели;

здрави; изключват се продукти, засегнати от загниване или разваляне, което ги прави негодни за консумация;

чисти, практически без присъствие на никакви видими чужди частици;

практически без вредители и повреди, причинени от вредители;

без ненормална външна влага;

без никакъв чужд вкус и/или мирис.

2.

Продуктите трябва да бъдат достатъчно развити и с достатъчна зрялост, като се има предвид тяхното естество.

3.

Продуктите трябва да притежават всички основни характеристики на сорта и/или на търговския тип.


ПРИЛОЖЕНИЕ X

МАКСИМАЛНИ СУМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗТЕГЛЕНИ ОТ ПАЗАРА ПРОДУКТИ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 80, ПАРАГРАФ 1

Продукт

Максимално подпомагане (EUR/100 kg)

Цветно зеле

10,52

Домати

7,25

Ябълки

13,22

Грозде

12,03

Кайсии

21,26

Праскови без мъх

19,56

Праскови

16,49

Круши

12,59

Патладжани

5,96

Пъпеши

6,00

Дини

6,00

Портокали

21,00

Мандарини

19,50

Клементинки

19,50

Сатсумаси

19,50

Лимони

19,50


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ СЪГЛАСНО МЕРКИТЕ ЗА БЕЗВЪЗДМЕЗДНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 82, ПАРАГРАФ 1

Разстояние между мястото на изтегляне и мястото на доставка:

Транспортни разходи

(EUR/t)

Под 25 km

15,5

От 25 km до 200 km

32,3

От 200 km до 350 km

45,2

От 350 km до 500 km

64,5

От 500 km до 750 km

83,9

750 km и повече

102

Добавка за хладилен транспорт: 7,7 EUR/t.


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

НАДПИС ВЪРХУ ОПАКОВКА НА ПРОДУКТИ ЗА БЕЗВЪЗДМЕЗДНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 83, ПАРАГРАФ 2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № 1580/2007)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007]

Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007]

Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007)

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007]

Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007]

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007]

Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007]

Térítésmentes terjesztésre szánt termék (1580/2007. sz. EK rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) nru. 1580/2007]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporzadzenie (WE) nr 1580/2007]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007]

Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007)

Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007)


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ВКЛЮЧВА В ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 99, ПАРАГРАФ 3

Цялата информация е информацията, свързана с отчетната година. Тя включва информация за разходите, възникнали след края на отчетната година. Тя обхваща информация за извършените проверки и наложените санкции по отношение на тази година, в това число извършените проверки и наложените санкции след тази година. Информацията (която се изменя през годината) е информацията, приложима на 31 декември от отчетната година.

ЧАСТ А –   ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЗАРА

1.

Административна информация

а)

Национално законодателство, прието за целите на прилагане на дял III и дял IV от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

б)

Звено за контакт на държавите-членки.

в)

Информация относно организации на производители, асоциации на организации на производители и групи производители:

кодов номер;

име и координати за контакт;

дата на признаване (предварително признаване при групи производители);

всички юридически лица или ясно обособени части на юридически лица, които участват, и всички участващи филиали;

брой на членовете (разделен между членове производители и членове, които не са производители). Промени в членството в хода на годината;

продуктов обхват и описание на крайните продадени продукти;

промени в структурите в хода на годината, по-специално: новопризнати или новосформирани органи, оттеглени и прекратени признавания, сливания и датите на тези събития.

г)

Информация за междубраншовите организации:

наименование на организацията и координати за контакт;

дата на признаване;

продуктов обхват.

2.

Информация, свързана с разходите

а)

Организации на производители. Финансови данни за всеки получател (организация на производители или асоциация на организации на производители):

оперативен фонд. Общ размер, вноски от Общността, държавите-членки (национална помощ) и от организация на производители и членове;

описание на равнището на общностната финансова помощ съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1182/2007;

финансови данни за оперативната програма, разпределени между организации на производители и асоциации на организации на производители;

стойност на търгуваната продукция. Обща сума и сума, разпределени по различните юридически лица, които съставляват организацията на производители или асоциацията на организации на производители;

разходи за оперативната програма, разпределени по мерки и видове действия, определени като отговарящи на условията за подпомагане;

информация за обема на изтеглените продукти, разпределени по продукти и по месеци;

списък с одобрени органи за целите на член 10, параграф 4, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007.

б)

Групи производители. Финансови данни за всеки получател:

обща сума, вноски от Общността, държавите-членки и група производители и членовете ѝ;

описание на финансовата помощ на Общността по член 7, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1182/2007 и вноската на държавата-членка, което показва общия размер за групите производители през първата, втората, третата, четвъртата и петата година от преходния период;

разходи за инвестиции, изисквани, за да се постигне признаване съгласно член 7, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2007 с разбивка за Общността, държавите-членки и вноската на групата производители;

стойност на търгуваната продукция с междинни суми за групите производители през първата, втората, третата, четвъртата и петата година от преходния период.

3.

Информация за изпълнение на националната стратегия:

кратко описание на напредъка, постигнат при изпълнението на оперативните програми, разпределено по мерки, както е посочено в член 21, параграф 1, буква е). Описанието се основава на финансови показатели и общите показатели за осъществени дейности и резултати, и обобщава информацията, предоставена в годишните доклади за напредъка, предадени от организациите на производители във връзка с оперативните програми;

ако държавата-членка прилага член 43, буква в), втора алинея от Регламент (ЕО) № 1182/2007, въпросната държавна помощ се описва;

обобщение на резултатите от средносрочните оценки на оперативните програми, представени от организациите на производители, в това число, когато е уместно, качествените оценки на резултатите и въздействието на екологичните действия, целящи предотвратяване на ерозията на почвата, намаляване на използването/по-добра употреба на препарати за растителна защита, защита на местообитанията и на биоразнообразието или съхраняване на ландшафта;

обобщение на основните проблеми, които са възникнали по време на изпълнението на националната стратегия и управлението ѝ, и всякакви предприети мерки, включително, ако е уместно, посочване дали националната стратегия е била актуализирана и причината за актуализацията. Към годишния отчет се прилага копие от актуализираната стратегия;

обобщение на анализите, изготвени съгласно член 112, параграф 1, втора алинея.

През 2012 г. годишният отчет включва също така оценката от отчета от 2012 г., посочен в член 128, параграф 4.

4.

Списъкът с одобрените първи преработватели и събиратели, разбит по продукти, за държавите-членки, които използват преходното споразумение съгласно член 68, буква б) или член 143, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

ЧАСТ Б –   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СМЕТКИ

5.

Информация за проверки и санкции:

проверки, извършени от държавата-членка: подробности за посетените органи и дати на посещенията;

нива на проверки;

резултати от проверките;

наложени санкции.


ПРИЛОЖЕНИЕ XIV

СПИСЪК С ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 126, ПАРАГРАФ 3

Системата от общи показатели за постигнатите резултати, свързани с действия, предприети от организации на производители, асоциации на организации на производители и техните членове в рамките на една оперативна програма не отразява задължително всички фактори, които могат да окажат въздействие върху осъществените действия, постигнатите резултати и въздействието на оперативната програма. В този контекст информацията, предоставена от показателите за постигнатите резултати, следва да бъде интерпретирана в светлината на качествената и количествената информация, свързана с други ключови фактори, които допринасят за успеха или неуспеха при изпълнението на програмата.

1.   ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВЛОЖЕНИТЕ РЕСУРСИ) (НА ГОДИШНА БАЗА)

Мярка

Вид действие

Показатели за вложените ресурси (на годишна база)

Действия, които целят планирането на продукцията

а)

Закупуване на дълготрайни активи

б)

Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

в)

Други действия

Разходи (в евро)

Действия, които целят подобряването или поддържането на качеството на продукта

а)

Закупуване на дълготрайни активи

б)

Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

в)

Други действия

Разходи (в евро)

Действия, целящи да подобрят предлагането на пазара

а)

Закупуване на дълготрайни активи

б)

Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

в)

Дейности по насърчаване и комуникация (различни от свързаните с предотвратяване и управление на кризи)

г)

Други действия

Разходи (в евро)

Научноизследователска дейност и експериментално производство

а)

Закупуване на дълготрайни активи

б)

Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

в)

Други действия

Разходи (в евро)

Действия по обучение (различни от свързаните с предотвратяване и управление на кризи) и/или действия, които имат за цел да насърчават достъпа до консултантски услуги

Базирани на основните обхванати проблеми:

а)

Биологично производство

б)

Интегрирано производство или интегрирано управление на нашествия от вредители

в)

Други екологични проблеми

г)

Качество на продуктите, включително остатъци от пестициди и проследяемост

д)

Други проблеми

Разходи (в евро)

Мерки за предотвратяване и управление на кризи

а)

изтегляне от пазара;

б)

бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране;

в)

дейности по насърчаване и комуникация;

г)

действия по обучение;

д)

застраховане на реколтата;

е)

подпомагане за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове.

Разходи (в евро)

Екологични действия

а)

Закупуване на дълготрайни активи

б)

Други форми на придобиване на дълготрайни активи, включително вземане под наем, наемане и вземане на лизинг

в)