EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0813

2007/813/ЕО: Решение на Комисията от 28 ноември 2007 година за предоставяне на Испания на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис (нотифицирано под номер C(2007) 5719)

OJ L 325, 11.12.2007, p. 92–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/813/oj

11.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/92


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2007 година

за предоставяне на Испания на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис

(нотифицирано под номер C(2007) 5719)

(само текстът на испански език е автентичен)

(2007/813/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (1), и по-специално точка 9 от приложение IIБ към него,

като има предвид, че:

(1)

Точка 7 от приложение IIБ към Регламент (ЕО) № 41/2007 определя максималния брой дни в морето, през които съдовете на Общността с обща дължина, равна или по-голяма от 10 метра, оборудвани с тралове с размер на отворите на мрежата, равен или по-голям от 32 mm, или с хрилни мрежи, чийто размер на отворите е равен или по-голям от 60 mm, или с дънни въжета майка могат да бъдат в участъци VIIIc и IXa на ICES от 1 февруари 2007 г. до 31 януари 2008 г., като се изключва заливът на Кадис.

(2)

Точка 9 от приложение IIБ дава възможност на Комисията да предоставя допълнителни дни в морето, през които даден съд може да бъде в географската зона, оборудван с такива съоръжения за риболов, въз основа на постоянно прекратяване на риболовните дейности след 1 януари 2004 г.

(3)

На 6 юли 2007 г. Испания представи данни, които доказват, че прекратилите дейност след 1 януари 2004 г. съдове са разгърнали съответно 4,20 % от риболовното усилие, разгърнато през 2003 г. от испанските съдове в тази географска зона и оборудвани с тралове, чиито размери на отворите на мрежата са равни или по-големи от 32 mm, 9,55 % от риболовното усилие,разгърнато през 2003 г. от испанските съдове в географската зона и оборудвани с хрилни мрежи, чийто размер на отворите е равен или по-голям от 60 mm и 20,86 % от риболовното усилие, разгърнато през 2003 г. от испанските съдове в географската зона и оборудвани с дънни въжета майка.

(4)

Въз основа на предоставените данни и предвидения в точка 9.1 от приложение IIБ метод за изчисляване на Испания следва да бъдат предоставени за периода от 1 февруари 2007 г. до 31 януари 2008 г. допълнителни дни в морето, както следва: 9 дни за съдове, оборудвани със съоръжения от категория 3 а), 21 дни за съдове със съоръжения от категория 3 б) и 45 дни за съдове със съоръжения от група 3 в).

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Максималният брой дни, през които риболовен съд под флага на Испания, оборудван с риболовно съоръжение, посочено в точка 3а) от приложение IIБ към Регламент (ЕО) № 41/2007, който не подлежи на което и да е било специфично условие, определено в точка 7.1 от същото приложение, може да се намира в участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис, така както е постановено в таблица I от това приложение, се изменя на 225 дни годишно.

2.   Максималният брой дни, през които съд под флага на Испания, оборудван с риболовно съоръжение, посочено в точка 3 б) от приложение IIБ към Регламент (ЕО) № 41/2007, който не подлежи на което и да е било специфично условие, определено в точка 7.1 от същото приложение, може да се намира в участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис, така както е постановено в таблица I от това приложение, се изменя на 237 дни годишно.

3.   Максималният брой дни, през които съд под флага на Испания, оборудван с риболовно съоръжение, посочено в точка 3 в) от приложение IIБ към Регламент (ЕО) № 41/2007, който не подлежи на което и да е било специфично условие, определено в точка 7.1 от същото приложение, може да се намира в участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис, така както е постановено в таблица I от това приложение, се изменя на 261 дни годишно.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2007 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията (ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 22).


Top