EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1456

Регламент (ЕО) № 1456/2007 на Комисията от 10 декември 2007 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 2375/2002, (ЕО) № 2377/2002, (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 955/2005, (ЕО) № 969/2006 и (ЕО) № 1964/2006 за откриване и управление на тарифни квоти за внос в сектора на ориза и зърнените култури

OJ L 325, 11.12.2007, p. 76–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 85 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1456/oj

11.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/76


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1456/2007 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2007 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 2375/2002, (ЕО) № 2377/2002, (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 955/2005, (ЕО) № 969/2006 и (ЕО) № 1964/2006 за откриване и управление на тарифни квоти за внос в сектора на ориза и зърнените култури

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3491/90 на Съвета от 26 ноември 1990 г. относно вноса на ориз с произход от Бангладеш (1), и по-специално член 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на преговорите по член XXIV:6 от ГАТТ (2), и по-специално член 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета относно общата организация на пазара на зърнени култури (3), и по-специално член 12, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета относно общата организация на пазара на ориз (4), и по-специално член 10, параграф 2 и член 13, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2058/96 на Комисията от 28 октомври 1996 година относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00, за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 10 (5), Регламент (ЕО) № 2375/2002 на Комисията от 27 декември 2002 г. за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни (6), Регламент (ЕО) № 2377/2002 на Комисията от 27 декември 2002 година за откриване и начин на управление на тарифна квота на Общността за ечемик за пивоварни цели с произход от трети страни (7), Регламент (ЕО) № 2305/2003 на Комисията от 29 декември 2003 година за откриването и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на ечемик от трети страни (8), Регламент (ЕО) № 955/2005 на Комисията от 23 юни 2005 година за откриването на квота на Общността за внос на ориз с произход от Египет (9), Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията от 29 юни 2006 година за откриване и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на царевица от трети страни (10) и Регламент (ЕО) № 1964/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година за определяне на подробни правила за откриване и управление на квота за внос на ориз с произход от Бангладеш, съгласно Регламент (ЕИО) 3491/90 на Съвета (11) предвиждат различни процедури за някои аспекти на управлението на съответните тарифни квоти. За по-голяма ефективност и опростяване на процедурите за операторите в секторите на ориза и на зърнените култури, а също за да се позволи по-добро управление на тези тарифни квоти от страна на държавите-членки и Комисията, следва да бъдат адаптирани горепосочените регламенти.

(2)

За тази цел следва да се предвидят хармонизирани общи правила за всички тези тарифни квоти относно крайния срок за подаване на заявления за лицензии за внос, като се има предвид, че във всички случаи този срок изтича в петък, 13,00 часа, и да се уточнят правилата за предоставяне на информация от страна на държавите-членки на Комисията.

(3)

По отношение на тарифните квоти в сектора на ориза следва да се предвиди по един хармоничен начин възможността оператор да се откаже от количества по-ниски от 20 тона, когато те са му разпределени вследствие прилагането на коефициент на разпределение.

(4)

По отношение по-специално на Регламент (ЕО) № 955/2005 следва да се уточни, че разпоредбите, които се прилагат за транспортния документ и доказателството за преференциален произход при пускането в свободно обращение на продукта, са определени в протокол IV, приложен към Решение 2004/635/ЕО на Съвета от 21 април 2004 година за сключване на Евро-средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна (12).

(5)

Съответно следва да се изменят регламенти (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 2375/2002, (ЕО) № 2377/2002, (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 955/2005, (ЕО) № 969/2006 и (ЕО) № 1964/2006.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2058/96 се изменя, както следва:

1.

В член 2 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Заявлението за лицензия за внос се отнася за количество, не по-малко от 5 тона и не по-голямо от 500 тона.

Във всяко заявление за лицензия се посочва количество в килограми, без десетични знаци.

Заявленията за лицензии за внос се подават пред компетентните органи на държавите-членки най-късно всеки петък, 13,00 часа, брюкселско време.“

2.

Член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

1.   Когато количествата, заявени в рамките на една седмица, превишават наличните количества по тарифната квота, Комисията определя съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, най-късно до четвъртия работен ден след последния ден за подаване на заявления, посочен в член 2, параграф 1, трета алинея от настоящия регламент, коефициента на разпределение на заявените количества през изминалата седмица и прекратява подаването на нови заявления за лицензии за внос до края на периода на квотата.

Заявленията, подадени за текущата седмица, не се приемат.

Държавите-членки позволяват на операторите да оттеглят, в рамките на два работни дни от датата на публикуването на регламента, определящ коефициента на разпределение, заявленията за лицензии, за които количеството, за което следва да се издаде лицензията, е по-малко от 20 тона.

2.   Лицензията за внос се издава на осмия работен ден след последния ден за подаване на заявления.“

3.

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

Държавите-членки изпращат по електронен път на Комисията:

а)

най-късно до понеделника след седмицата на подаването на заявленията за лицензии, 18,00 часа, брюкселско време, информацията за заявленията за лицензии за внос, посочена в член 11, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, предмет на тези заявления;

б)

най-късно на втория работен ден след издаването на лицензиите за внос информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, за които са издадени лицензиите за внос, както и количествата, за които заявленията за лицензии са били оттеглени съгласно член 3, параграф 1, трета алинея от настоящия регламент;

в)

не по-късно от последния ден на всеки месец, данни за общите количества, които реално са пуснати в свободно обращение в изпълнение на тази тарифна квота през месеца, предхождащ предишния месец. Ако през съответния месец не е имало пускане на количества в свободно обращение, се изпраща съобщение за липса на такива количества. Това съобщение обаче не се изисква от третия месец след последния ден на валидност на лицензиите.“

Член 2

Член 5 от Регламент (ЕО) № 2375/2002 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

във втора алинея думата „понеделник“ се заменя с „петък“;

ii)

трета алинея се заличава;

б)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Най-късно до понеделника след седмицата на подаването на заявленията за лицензии, 18,00 часа, брюкселско време, компетентните органи изпращат на Комисията по електронен път съобщение, изброяващо по поредни номера всички заявления с произхода на продукта и заявените количества, включително съобщенията за липса на такива.“

в)

параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Лицензиите се издават на четвъртия работен ден след крайния срок на съобщението по параграф 3.

В деня на издаване на лицензии за внос държавите-членки съобщават на Комисията по електронен път информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, за които са издадени лицензиите за внос.“

Член 3

Член 9 от Регламент (ЕО) № 2377/2002 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, втора алинея, думата „понеделник“ се заменя с „петък“;

б)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Най-късно до понеделника след подаването на заявленията за лицензии, 18,00 часа, брюкселско време, компетентните органи изпращат на Комисията по електронен път съобщение, изброяващо всички заявления със заявените количества, включително съобщенията за липса на такива.“

в)

параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Лицензиите се издават на четвъртия работен ден след крайния срок на съобщението по параграф 3.

В деня на издаване на лицензии за внос държавите-членки съобщават на Комисията по електронен път информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, за които са издадени лицензиите за внос.“

Член 4

Член 3 от Регламент (ЕО) № 2305/2003 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

във втора алинея думата „понеделник“ се заменя с „петък“;

ii)

трета алинея се заличава;

б)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Най-късно до понеделника след седмицата на подаването на заявленията за лицензии, 18,00 часа, брюкселско време, компетентните органи изпращат на Комисията по електронен път съобщение, изброяващо всички заявления със заявеното количество, включително съобщенията за липса на такива.“

в)

параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Лицензиите се издават на четвъртия работен ден след крайния срок на съобщението по параграф 3.

В деня на издаване на лицензии за внос държавите-членки съобщават на Комисията по електронен път информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, за които са издадени лицензиите за внос.“

Член 5

Регламент (ЕО) № 955/2005 се изменя, както следва:

1.

В член 2, параграф 1, се добавя следната втора алинея:

„Във всяко заявление за лицензия се посочва количество в килограми, без десетични знаци.“

2.

В член 3 параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Пускането в свободно обращение в рамките на тарифните квоти по член 1 от настоящия регламент се извършва след представянето на транспортен документ и доказателство за преференциален произход, издадени в Египет и отнасящи се до разглежданата партида, в съответствие с протокол 4 към Евро-средиземноморското споразумение.“

3.

Член 4 се заменя със следния текст:

„Член 4

1.   Заявленията за лицензии за внос се подават пред компетентните органи на държавите-членки най-късно всеки петък, 13,00 часа, брюкселско време.

2.   Когато количествата, заявени в рамките на една седмица, превишават наличните количества по тарифната квота, Комисията определя съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, най-късно на четвъртия работен ден след последния ден за подаване на заявления, посочен в параграф 1 от настоящия член, коефициента на разпределение на заявените количества през изминалата седмица и прекратява подаването на нови заявления за лицензии за внос до края на периода на тарифната квота.

Заявленията, подадени за текущата седмица, не се приемат.

Държавите-членки позволяват на операторите да оттеглят, в рамките на два работни дни от датата на публикуването на регламента, определящ коефициента на разпределение, заявленията за лицензии, за които количеството, за което следва да се издаде лицензията, е по-малко от 20 тона.

3.   Лицензията за внос се издава на осмия работен ден след последния ден за подаване на заявления.

Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 лицензиите за внос важат до края на месеца, следващ този, в който са издадени.“

4.

Член 5 се заменя със следния текст:

„Член 5

Държавите-членки изпращат по електронен път на Комисията:

а)

най-късно до понеделника след седмицата на подаването на заявленията за лицензии, 18,00 часа, брюкселско време, информацията за заявленията за лицензии за внос, посочена в член 11, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, предмет на тези заявления, разпределени по осемцифрени кодове по КН;

б)

най-късно на втория работен ден след издаването на лицензиите за внос, информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, за които са издадени лицензиите за внос, разпределени по осемцифрени кодове по КН, както и количествата, за които заявленията за лицензии са били оттеглени, съгласно член 4, параграф 2, трета алинея от настоящия регламент;

в)

не по-късно от последния ден на всеки месец, данни за общите количества, които реално са пуснати в свободно обращение в изпълнение на тази тарифна квота през месеца, предхождащ предишния месец, разпределени по осемцифрени кодове по КН. Ако през съответния месец не е имало пускане на количества в свободно обращение, се изпраща съобщение за липса на такива количества. Това съобщение обаче не се изисква от третия месец след последния ден на валидност на лицензиите.“

Член 6

Член 4 от Регламент (ЕО) № 969/2006 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

във втора алинея думата „понеделник“ се заменя с „петък“;

ii)

трета алинея се заличава;

б)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Най-късно до понеделника след седмицата на подаването на заявленията за лицензии, 18,00 часа, брюкселско време, компетентните органи изпращат на Комисията по електронен път съобщение, изброяващо всички заявления с произхода на продукта и заявеното количество, включително съобщенията за липса на такива.“

в)

параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Лицензиите се издават на четвъртия работен ден след крайния срок на съобщението по параграф 3.

В деня на издаване на лицензии за внос държавите-членки съобщават на Комисията по електронен път информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, за които са издадени лицензиите за внос.“

Член 7

Регламент (ЕО) № 1964/2006 се изменя, както следва:

а)

В член 4 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Заявленията за лицензии за внос се подават пред компетентните органи на държавите-членки най-късно всеки петък, 13,00 часа, брюкселско време.

Във всяко заявление за лицензия се посочва количество в килограми, без десетични знаци.“

б)

Член 5 се заменя със следния текст:

„Член 5

1.   Когато количествата, заявени в рамките на една седмица, превишават наличните количества по тарифната квота, Комисията определя съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, най-късно на четвъртия работен ден след последния ден за подаване на заявления, посочен в член 4, параграф 3, първа алинея от настоящия регламент, коефициента на разпределение на заявените количества през изминалата седмица и прекратява подаването на нови заявления за лицензии за внос до края на периода на тарифната квота.

Заявленията, подадени за текущата седмица, не се приемат.

Държавите-членки позволяват на операторите да оттеглят, в рамките на два работни дни от датата на публикуването на регламента, определящ коефициента на разпределение, заявленията за лицензии, за които количеството, за което следва да се издаде лицензията, е по-малко от 20 тона, а в същото време заявлението е било за по-голямо количество.

2.   Лицензията за внос се издава на осмия работен ден след последния ден за подаване на заявления.

3.   Лицензията за внос, издадена за количество, което не надхвърля количеството, вписано в сертификата за произход, посочен в член 2, задължава за внос от Бангладеш.“

в)

Член 7 се заменя със следния текст:

„Член 7

Държавите-членки изпращат по електронен път на Комисията:

а)

най-късно до понеделника след седмицата на подаването на заявленията за лицензии, 18,00 часа, брюкселско време, информацията за заявленията за лицензии за внос, посочена в член 11, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества (тегло на продукта), предмет на тези заявления, разпределени по осемцифрени кодове по КН;

б)

най-късно на втория работен ден след издаването на лицензиите за внос информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества (тегло на продукта), за които са издадени лицензиите за внос, разпределени по осемцифрени кодове по КН, както и количествата, за които заявленията за лицензии са били оттеглени съгласно член 5, параграф 1, трета алинея от настоящия регламент;

в)

не по-късно от последния ден на всеки месец, данни за общите количества (в тегло на продукта), които реално са пуснати в свободно обращение в изпълнение на тази тарифна квота през месеца, предхождащ предишния месец, разпределени по осемцифрени кодове по КН. Ако през съответния месец не е имало пускане на количества в свободно обращение, се изпраща съобщение за липса на такива количества. Това съобщение обаче не се изисква от третия месец след последния ден на валидност на лицензиите.“

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 337, 4.12.1990 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 735/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 6).

(4)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 276, 29.10.1996 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2019/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 48).

(6)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 88. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 932/2007 (ОВ L 204, 4.8.2007 г., стр. 3).

(7)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 95. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2022/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 70).

(8)  ОВ L 342, 30.12.2003 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2022/2006.

(9)  ОВ L 164, 24.6.2005 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2019/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 48).

(10)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 44. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2022/2006.

(11)  ОВ L 408, 30.12.2006 г., стр. 19.

(12)  ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 38.


Top