EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1455

Регламент (ЕО) № 1455/2007 на Комисията от 10 декември 2007 година за откриване на определени квоти на Общността за внос на ориз с произход от Египет

OJ L 325, 11.12.2007, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; отменен от 32010R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1455/oj

11.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/74


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1455/2007 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2007 година

за откриване на определени квоти на Общността за внос на ориз с произход от Египет

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (1), и по-специално член 13, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протокол 1 от Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга (2) (наричано по-долу „Споразумението“), одобрено с Решение 2004/635/ЕО на Съвета (3), бе изменен с приложения към Решение 2007/774/ЕО на Съвета (4) протокол към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (5). Измененият протокол 1 предвижда три нови годишни тарифни квоти за вноса в Общността на ориз с произход от Египет, а именно квота от 57 600 t лющен ориз с код по КН 1006 20 за 11 EUR/t, 19 600 t полубланширан или напълно бланширан ориз с код по КН 1006 30 за 33 EUR/t и 5 000 t натрошен ориз с код по КН 1006 40 00 за 13 EUR/t.

(2)

Тези квоти следва да се управляват в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (6), като се взема предвид редовната търговия с ориз между Египет и Общността и за да се предостави възможност за пряк достъп до и лесно управление на квотите.

(3)

Разпоредбите, които се прилагат за транспортния документ и доказателството за преференциален произход при пускането в свободно обращение на продукта, са установени в протокол 4 към Споразумението (7). Следва да се установят подробни правила за прилагане на тези разпоредби по отношение на въпросните квоти.

(4)

Съгласно член 9 от протокола към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, протоколът следва да се прилага временно от 1 януари 2007 г. и да влезе в сила на първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение. Следователно е необходимо да се даде възможност за внос на количествата в рамките на въпросните квоти от 2007 г.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Следните годишни тарифни квоти за внос се откриват на 1 януари всяка година за ориз с произход от Египет:

а)

57 600 t лющен ориз с код по КН 1006 20, за 11 EUR/t, с пореден номер 09.1780;

б)

19 600 t полубланширан или напълно бланширан ориз с код по КН 1006 30, за 33 EUR/t, с пореден номер 09.1781;

в)

5 000 тона натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, за 13 EUR/t, с пореден номер 09.1782.

2.   Тарифната квота се управлява от Комисията съгласно членове от 308а до 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 през 2007 г. посочените в същия параграф квоти се откриват на датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 2

Пускането в свободно обращение в рамките на квотите, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, зависи от представянето на транспортен документ и доказателство за преференциален произход, издадени в Египет и отнасящи се за съответните пратки, в съответствие с протокол 4 към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стp. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 38.

(4)  ОВ L 312, 30.11.2007 r., стр. 33.

(5)  ОВ L 312, 30.11.2007 r., стр. 32.

(6)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стp. 6).

(7)  ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 103.


Top