EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1454

Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 година за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти

OJ L 325, 11.12.2007, p. 69–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 70 - 74

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1454/oj

11.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/69


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1454/2007 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2007 година

за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (2), и по-специално член 18 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (3), и по-специално член 15, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (4), и по-специално член 33, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 31, параграф 1 от Регламент (ЕO) № 1255/1999 и съответстващите членове от други регламенти относно общата организация на пазара на селскостопански продукти, разликата между котировките и цените на световния пазар и на Общността може да се покрива за някои селскостопански продукти от възстановявания при износ в степента на необходимото, за да се позволи износът на тези продукти в границите, определени от спогодбите, сключени съгласно член 300 от Договора.

(2)

За да се използват възможно най-ефикасно наличните ресурси и за да се увеличи прозрачността и конкуренцията сред износителите, които желаят да участват в схемата за възстановявания за продукти, възстановяванията могат да бъдат определени от Комисията посредством тръжна процедура за продукти, за които в миналото е била предвидена такава процедура.

(3)

Регламентите на Комисията, определящи подробни правила за прилагането на системата за провеждане на търг за възстановяванията при износ за някои общи организации на пазарите, определят различни процедури за търговете за възстановявания при износ.

(4)

За да се опрости и подобри ефективността на управленските и контролни механизми, следва да се определят общи правила за управлението на тръжните процедури за възстановявания при износ.

(5)

За да се намалят административните разходи за операторите и за националните власти, е необходимо тръжната процедура да се организира във връзка с процедурата по кандидатстване за износни лицензии и да се позволи тръжната гаранция да представлява също и гаранция за лицензията, ако търгът е спечелен.

(6)

Офертите следва да съдържат всички необходими данни за тяхното оценяване и е необходимо да се предвиди механизъм за обмен на информация между държавите-членки и Комисията.

(7)

Тръжната гаранция има за цел да гарантира, че одобрените количества ще бъдат изнесени в съответствие с лицензията, издадена в рамките на тръжната процедура. Следователно е необходимо да се приеме нормативна рамка за освобождаването и задържането на тръжната гаранция, учредена в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (5).

(8)

Въз основа на получените тръжни оферти може да се определи максимално възстановяване при износ. Въпреки това на пазара могат да възникнат обстоятелства от икономически или друг характер, които да оправдаят отхвърлянето на всички оферти.

(9)

Опитът показва, че е необходимо да се постановят разпоредби, които да възпират представянето на неточни документи. Следователно трябва да се установи система на санкции и да се определят случаите, при които няма да се прилагат санкции.

(10)

Регламентите (ЕО) № 800/1999 на Комисията от 15 април 1999 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (6) и (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (7) следва да се прилагат за възстановяванията при износ, предвидени в настоящия регламент.

(11)

Вследствие на приемането на общите подробни правила регламентите (ЕИО) № 584/75 на Комисията от 6 март 1975 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на системата за участие в търгове за възстановявания при износ за ориз (8) и (ЕО) № 580/2004 на Комисията от 26 март 2004 г. относно въвеждането на тръжна процедура за възстановяванията при износ на някои млечни продукти (9) следва да се отменят.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на съответните заинтересовани управителни комитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

1.   Настоящият регламент определя общи правила за организацията и управлението на тръжни процедури за определяне на сумата на възстановяванията при износ за продуктите от следните сектори:

а)

мляко и млечни продукти;

б)

зърнени култури;

в)

ориз;

г)

захар.

Той важи, без да се засягат дерогациите и специфичните разпоредби, предвидени в регламенти на Комисията, които откриват тръжна процедура относно възстановявания при износ, специфични за селскостопанските продукти, споменати в първа алинея.

2.   За целите на прилагането на настоящия регламент „компетентните органи на държавите-членки“ са отделите или органите, акредитирани от държавите-членки като разплащателни агенции, които изпълняват условията, определени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (10).

3.   Прилагат се регламенти (ЕО) № 800/1999 и (ЕО) № 1291/2000 с изключение на случаите, когато в настоящия регламент е предвидено друго.

Член 2

Откриване на тръжна процедура

1.   За всеки съответен продукт се открива тръжна процедура с регламент на Комисията, наричан по-долу „регламент за откриване на тръжна процедура“, в съответствие с процедурата, описана в член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 и съответните членове от другите регламенти относно общата организация на пазарите на съответните селскостопански продукти.

2.   Регламентът за откриване на тръжната процедура съдържа следната информация:

а)

продуктите по тръжната процедура със съответстващите им кодове по КН;

б)

периода, покриван от търга („период на тръжната процедура“) и различните подпериоди, когато могат да се депозират тръжните оферти;

в)

датите на откриване и закриване, между които могат да бъдат представяни оферти;

г)

общото количество по тръжната процедура, ако е необходимо;

д)

минималното количество, прилагано при всяка оферта;

е)

размера на гаранцията;

ж)

направлението, за което се изнасят продуктите, ако е необходимо;

з)

компетентния орган на държавите-членки, където се изпращат тръжните оферти.

3.   Информацията, изисквана в букви б), г) и з) от параграф 2, може да бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз в обявление за търг.

4.   Поне 6 дни следва да изминат между влизането в сила на регламента за откриване на тръжна процедура или публикацията на обявлението за търг и началната дата за подаване на тръжни оферти.

Член 3

Представяне на тръжни оферти и кандидатстване за износни лицензии

1.   Тръжни оферти се подават от операторите, установени и регистрирани за целите на ДДС в Общността, до компетентните органи на държавите-членки, указани или в регламента за откриване на тръжната процедура, или в обявлението за търг.

2.   Оферти се подават във връзка със и като се използва формулярът за заявление за износна лицензия, предвиден в Регламент (ЕО) № 1291/2000.

3.   Оферти могат да бъдат подадени и по електронен път по начина, предоставен на операторите от съответната държава-членка. Компетентните органи на държавите-членки могат да изискат подадените по електронен път оферти да бъдат придружени от усъвършенстван електронен подпис по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11). За всички останали случаи компетентните органи изискват електронен подпис, който предлага еквивалентни гаранции относно характеристиките, присъщи на подпис, като се прилагат същите правила и условия като тези, определени в разпоредбите на Комисията относно електронните и цифровизирани документи, уредени в Решение 2004/563/ЕО, Евратом на Комисията (12) и в правилниците за прилагането им (13).

4.   При прилагане на член 2, параграф 2, буква ж) заявлението за лицензия носи указание за направленията, упоменати в регламента за откриване на тръжна процедура.

5.   Определена оферта се счита за валидна, при положение че са изпълнени следните условия:

а)

в поле 20 на заявлението за лицензия е направена препратка към регламента за откриване на тръжната процедура и крайния срок на подпериода за подаване на тръжните оферти;

б)

в поле 4 на заявлението за лицензия указва данните за идентифициране на оферента: наименование, адрес и регистрационен номер по ДДС;

в)

в поле 16 на заявлението за лицензия указва кода по КН на продукта;

г)

спазва минималното и максималното количество, определено в регламента за откриване на тръжната процедура, ако е приложимо;

д)

указва в поле 20 на заявлението за лицензия предлаганите единични цени в евро и центове за възстановяване при износ;

е)

указва в полета 17 и 18 на заявлението за лицензия количеството на продукта за износ;

ж)

уточнява в поле 7 на заявлението за лицензия направлението на износа в случай на прилагане на член 2, параграф 2, буква ж);

з)

участникът в търга е внесъл гаранция преди края на подпериода за подаване, в съответствие с разпоредбите на дял III от Регламент (ЕИО) № 2220/85 и чрез дерогация от член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, и е осигурил доказателства за това в рамките на същия период;

и)

не съдържа никакви условия от участника в търга, освен тези, които се съдържат в настоящия параграф;

й)

изготвена е на официалния или на някой от официалните езици на държавата-членка, където се публикува търга.

6.   Тръжната гаранция представлява гаранция за износна лицензия.

7.   Тръжните оферти не се оттеглят или изменят след подаването им.

Член 4

Разглеждане на тръжни оферти

1.   Компетентните органи на държавите-членки разглеждат тръжни оферти въз основа на елементите, споменати в член 3, параграф 5. Те проверяват по-специално достоверността на информацията и решават дали офертите са валидни.

2.   Лицата, които са упълномощени да получават и разглеждат офертите, са задължени да не разгласяват никакви данни относно офертите на неупълномощени лица.

3.   Когато определена оферта е невалидна, компетентните органи на държавата-членка уведомяват за това заинтересования участник в търга.

Член 5

Уведомяване на Комисията за тръжни оферти

1.   Комисията следва да бъде уведомявана за всички валидни оферти от компетентните органи на държавите-членки.

2.   Уведомленията не съдържат данните, споменати в член 3, параграф 5, буква б).

3.   Уведомленията следва да бъдат извършвани по електронен път, по начина, посочен на държавите-членки от Комисията, в рамките на специфичен период, определен от регламентите на Комисията за откриване на съответната тръжна процедура.

Формата и съдържанието на уведомленията се определят въз основа на модели, предоставени на държавите-членки от Комисията. Тези модели не се прилагат, докато не бъде информиран компетентният управителен комитет.

4.   Комисията бива уведомявана за липсата на данни от държавите-членки в рамките на периода, споменат в параграф 3.

Член 6

Решение въз основа на тръжните оферти

1.   Въз основа на тръжните оферти, уведомени в съответствие с член 5, параграф 1, Комисията решава в съответствие с процедурата, определена в член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 и съответните членове на другите регламенти относно общата организация на пазарите на съответните селскостопански продукти:

а)

да не определя максимално възстановяване, или

б)

да определя максимално възстановяване.

2.   В случай на тръжни оферти, подадени на нивото на максималното възстановяване, в случай на прилагане на член 2, параграф 2, буква г), Комисията може да определи коефициент, който се прилага за присъждане на количествата по търга.

3.   Решението за възстановяванията при износ се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Решения по тръжни оферти и издаване на лицензии за износ

1.   Когато е определено максимално възстановяване при износ в съответствие с член 6, параграф 1, компетентните органи на държавите-членки приемат тръжни оферти, равни на или по-ниски от максималното възстановяване. Всички останали оферти се отхвърлят.

2.   Ако не е определено никакво възстановяване, всички оферти се отхвърлят.

Компетентните органи на държавите-членки не приемат тръжни оферти, които не са били уведомени в съответствие с член 5, параграф 1.

3.   Компетентните органи на държавите-членки приемат решения, определени в параграф 1, след публикуването на решението на Комисията относно възстановяванията при износ, посочени в член 6, параграф 1.

4.   Не по-късно от петия работен ден след влизането в сила на решението на Комисията за определяне на максимално възстановяване при износ компетентният орган на държавата-членка издава на спечелилите участници в търга износни лицензии за приетото количество, като споменава възстановяването, предложено в тръжната оферта. При прилагане на член 2, параграф 2, буква ж) заявлението за лицензия носи указание за направленията, упоменати в регламента за откриване на тръжната процедура.

5.   Чрез дерогация от член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000 износната лицензия е валидна от действителната дата на издаването ѝ.

Член 8

Права и задължения на спечелилите търга участници

1.   Спечелилите търга участници имат правото да получат износна лицензия за приетото количество и възстановяване при износ, съгласно решението, посочено в член 7, параграф 3.

2.   Спечелилите търга участници са задължени да изнесат приетото количество в рамките на срока на валидност на лицензията и да го доставят на направлението, посочено в член 2, параграф 2, буква ж), ако е приложимо.

Член 9

Освобождаване и задържане на тръжната гаранция

1.   Основното изискване по смисъла на член 20, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2220/85 е да се изнесе приетото количество в рамките на срока на валидност на лицензията. В случая, когато регламентът за откриване на тръжната процедура предвижда специално направление, както се посочва в член 2, параграф 2, буква ж) от същия регламент, се прилага член 35, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1291/2000.

2.   Гаранцията се освобождава при следните условия:

а)

когато офертата е невалидна или е отхвърлена;

б)

когато е изпълнено задължението, посочено в член 8, параграф 2;

в)

при прилагане на член 6, параграф 2 сумата на освободената гаранция отговаря на количеството, което не е прието.

3.   Гаранцията се задържа, когато задължението, определено в член 8, параграф 2, не е изпълнено, освен в случаи на непреодолима сила.

Член 10

Възвръщане на възстановявания и санкции

1.   Без да се засяга дял IV, глава 2 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията, ако се установи, че документ, представен от кандидат за присъждане на правата, произлизащи от настоящия регламент, осигурява неточна информация и ако неточната информация е решаваща за присъждането на тези права, компетентните органи на държавата-членка изключват участника в търга от участие в режима за предоставяне на възстановявания при износ посредством тръжна процедура за съответния сектор за период от една година от момента, когато е взето окончателно административно решение за установяване на неточността.

2.   Параграф 1 не се прилага, ако заявителят докаже по начин, удовлетворяващ компетентните органи, че ситуацията, упомената във встъпителното изречение на параграф 1, не се дължи на груба небрежност от негова страна или че тя се дължи на непреодолима сила или очевидна грешка.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията за случаите на прилагане на параграф 1. Комисията съхранява информацията на разположение на останалите държави-членки.

Член 11

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 584/75 се отменя.

Регламент (ЕО) № 580/2004 се отменя от 1 юли 2008 година.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за тръжни процедури, открити след влизането му в сила, без да нарушава разпоредбите на член 11, втора алинея.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1152/2007 (ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 735/2007 (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1260/2007 (ОВ L 283, 27.10.2007 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006 (ОВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52).

(6)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1001/2007 (ОВ L 226, 30.8.2007 г., стр. 9).

(7)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2006.

(8)  ОВ L 61, 7.3.1975 г., стр. 25. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1948/2002 (ОВ L 299, 1.11.2002 г., стр. 18).

(9)  ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 58. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 128/2007 (ОВ L 41, 13.2.2007 г., стр. 6).

(10)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

(12)  ОВ L 251, 27.7.2004 г., стр. 9.

(13)  Документ SEC(2005) 1578.


Top