EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1452

Регламент (ЕО) № 1452/2007 на Комисията от 7 декември 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

OJ L 325, 11.12.2007, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 120 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1452/oj

11.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/66


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1452/2007 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2007 година

относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

За да бъде гарантирано еднаквото прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да бъдат приети мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така към други номенклатури, които са изцяло или частично основани на нея или които добавят подраздели към нея и които са създадени със специфични разпоредби на Общността с цел прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата, установена в приложението към настоящия регламент, следва да бъдат класирани според кодовете по КН, посочени в колона 2, по силата на основанията, посочени в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата от приложението, трябва да бъдат класирани в Комбинираната номенклатура с кодовете по КН, посочени в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2007 година.

За Комисията:

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1352/2007 на Комисията (ОВ L 303, 21.11.2007 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоката

Класиране

(код по КН)

Основание

(1)

(2)

(3)

1.

Обръщателен кръг, състоящ се от два концентрични пръстена от кована стомана, единият от които със зъби.

Пръстените могат да се въртят, когато са разделени от редове стоманени сачмени лагери.

Стоманеният пръстен със зъби осигурява предаване на въртящ момент.

Този продукт е предназначен за вграждане в екскаватор.

8483 90 89

Класирането се определя от разпоредбите на Общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 2, буква а) към раздел XVI, и описанието на кодове по КН 8483, 8483 90 и 8483 90 89.

Обръщателният кръг има функция, включена в глава 84. Ето защо той следва да бъде класиран в тази позиция, а не като част на екскаватор в позиция 8431.

Не може да бъде разгледан като „зъбни предавки и фрикционни колела“ от подпозиция 8483 40, тъй като съдържа само един пръстен със зъби.

Въртящото (обръщателното) движение, осигурявано от зъбите, определя предназначението на продукта и, следователно, обръщателният кръг се класира като трансмисионен елемент, представен отделно, в подпозиция 8483 90 89.

2.

Превозно средство с три колела, наречено „трайк“, с бутален двигател с вътрешно горене с искрово запалване и работен обем 1 584 cm3.

Превозното средство няма каросерия и е предназначено да транспортира двама души.

То е снабдено с кормило и механизъм за управление от мотоциклетен тип.

Превозното средство е снабдено също така и с предавателна кутия с четири предни предавки, предавка за заден ход и диференциал.

8703 23 19

Класирането се определя от разпоредбите на Общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 8703, 8703 23 и 8703 23 19.

Въпреки че превозното средство се управлява с помощта на кормило и има вид на мотоциклет, то не може да бъде определено като мотоциклет от позиция 8711 поради наличието на предавка за заден ход и диференциал.

Ето защо продуктът следва да бъде класиран като автомобилно превозно средство с просто устройство, предназначено за транспорт на хора, в позиция 8703 (виж обяснителните бележки към ХС, позиция 8703, втори параграф).


Top