EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1451

Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 325, 11.12.2007, p. 3–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 055 P. 104 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014; отменен от 32014R1062 . Latest consolidated version: 01/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1451/oj

11.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1451/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2007 година

относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 98/8/ЕО държавите-членки могат да разрешават пускането на пазара единствено на биоциди, съдържащи активните вещества, включени в приложения I, IA или IБ към посочената директива. Същевременно, съгласно преходните мерки, предвидени в член 16, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО, държавите-членки могат да разрешат пускането на пазара на биоциди, съдържащи активни вещества, непосочени в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО, които вече са били на пазара на 14 май 2000 г., наричани по-долу „съществуващи активни вещества“. Съгласно параграф 2 от същия член следва да бъде изпълнена десетгодишна работна програма за преглед на всички съществуващи активни вещества. Целта на тази работна програма е да установи съществуващите активни вещества и да определи тези, които подлежат на оценка в рамките на програмата за преглед с оглед тяхното евентуално включване в приложения I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(2)

Началната фаза на програмата е определена в Регламент (ЕО) № 1896/2000 на Комисията от 7 септември 2000 г. относно първата фаза на програмата, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно биоцидите (2).

(3)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1896/2000 трябваше да се установят съществуващите активни вещества, предназначени за използване в биоциди, а подлежащите на оценка с оглед възможното им включване в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО в един или няколко типа продукти трябваше да бъдат нотифицирани не по-късно от 28 март 2002 г.

(4)

Регламент (ЕО) № 2032/2003 на Комисията от 4 ноември 2003 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди и за изменение на Регламент (ЕО) № 1896/2000 (3), установи списък от съществуващи активни вещества. Списъкът обхвана съществуващите активни вещества, установени в съответствие с член 3, параграф 1 или член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2000, или по отношение на които е предоставена равностойна информация в нотификация в съответствие с член 4, параграф 1 от посочения регламент.

(5)

Регламент (ЕО) № 2032/2003, в приложение II, установява също и изчерпателен списък от съществуващи активни вещества, които подлежат на оценка в рамките на програмата за преглед. Списъкът обхваща съществуващи активни вещества, за които е била приета поне една нотификация в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2000 или за които държава-членка е изразила интерес в съответствие с член 5, параграф 3 от същия регламент. В списъка са посочени съответните типове продукти.

(6)

Регламент (ЕО) № 2032/2003 позволи множество активни вещества или комбинации вещество/тип продукт, първоначално извън обхвата на програмата за преглед, да бъдат разгледани при същите условия като активните вещества, оценени в рамките на програмата за преглед, при условие че заинтересованите оператори представят пълни досиета преди 1 март 2006 г.

(7)

Член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2032/2003 установява 1 септември 2006 г. като дата, от която продуктите, съдържащи активни вещества, които не са разгледани в рамките на програмата за преглед, следва бъдат изтеглени от пазара.

(8)

Член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2032/2003 предвижда съществуващите активни вещества, които не са били установени от лицата, използващи ги в биоциди, да се разглеждат като непуснати на пазара за биоциди преди 14 май 2000 г. Същевременно това приравняване като нови активни вещества не следва да означава, че незаконно неустановените съществуващи активни вещества могат да се ползват от временно разрешение или от по-дългия период на защита на данните, определен за действително нови активни вещества. Поради което към разпоредбата следва да се добави разяснение в този смисъл.

(9)

Регламент (ЕО) № 2032/2003 въведе възможността държавите-членки да поискат дерогация за биоциди, съдържащи установени съществуващи активни вещества, които не се разглеждат в рамките на програмата за преглед, за които държавите-членки твърдят, че са съществени от гледна точка на здравето, безопасността или защитата на културното наследство или са крайно необходими за обществото при отсъствието на технически и икономически осъществими алтернативи или заместители, които да са приемливи от гледна точка на околната среда или здравеопазването. Подобна дерогация се предоставя на заявилите държави-членки единствено ако заявленията са обосновани, ако продължителната употреба не поражда опасения за човешкото здраве и околната среда и в случаите, при които са разработени алтернативи. Целесъобразно е да се продължи разрешението държавите-членки да подават заявления за подобна дерогация, включително по отношение на активно вещество, за което е било взето решение да не бъде включено в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. При условие че програмата за преглед, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО, е в сила до 14 май 2010 г., всяка подобна дерогация не следва да продължава след тази дата.

(10)

Някои вещества или продукти, които обикновено се консумират от хора или животни като храна, също могат да се използват за привличане или отблъскване на вредни организми. Всеобщо прието е, че изискванията за разрешение/регистрация от Директива 98/8/ЕО спрямо тези вещества изглеждат неоснователни и следва да бъдат изрично изключени от нейното приложно поле. Предвид факта, че едно преразглеждане на Директива 98/8/ЕО ще отнеме значително време, което би могло да има необратими последствия върху пазарната позиция на тези продукти, е целесъобразно да се отложи изтеглянето им от пазара до 14 май 2010 г.

(11)

Държава-членка, която е изразила интерес за преглед на определено активно вещество, не следва да бъде определена като докладваща държава-членка за това вещество.

(12)

За да се избегне дублиране в работата и по-специално да се намалят опитите с гръбначни животни, изискванията относно изготвянето и представянето на пълното досие следва да насърчават тези, чиито нотификации са приети, наричани по-долу „участници“, да действат колективно, по-специално като представят колективни досиета. Следва да се даде възможност на докладващата държава-членка да осигури достъп до справочната информация за всички опити с гръбначни животни, извършени по отношение на съществуващите активни вещества, за които са подадени нотификации, освен ако справочната информация не е поверителна съгласно член 19 от Директива 98/8/ЕО. Също така с цел да се натрупа опит относно целесъобразността на изискванията за данни и за да се гарантира, че прегледът на активните вещества е проведен при ефективно изразходване на средствата, участниците следва да бъдат насърчавани да предоставят информация за разходите, свързани със съставянето на досието, и за необходимостта от извършване на опити с гръбначни животни.

(13)

За да се избегнат закъсненията, участниците следва да започнат възможно най-рано обсъждания с докладващите държави-членки, за да разрешат неяснотите по отношение на изискванията за данните. Кандидатите, които не са участници и които желаят да кандидатстват в съответствие с член 11 от Директива 98/8/ЕО за включване в приложение I, IA или IБ към нея, на комбинация активно вещество/тип продукт, оценена съгласно програмата за преглед, следва да представят пълни досиета за комбинацията не по-рано или не по-късно от участниците, за да не нарушат безпрепятственото функциониране на програмата за преглед или да създадат положение на неравнопоставеност за участниците.

(14)

Следва да се определят изискванията относно съдържанието и формата на досиетата и броя досиета, които трябва да се представят.

(15)

Следва да се вземат мерки за случаите, в които към участника са се присъединили производител, формулатор или асоциация и в които участникът се оттегля от програмата за преглед.

(16)

Производители, формулатори или асоциации следва в рамките на определен срок да имат възможност да поемат ролята на участник за комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт, по отношение на която всички участници са се оттеглили или нито едно от досиетата не отговаря на изискванията. При спазване на същите срокове при определени обстоятелства държавите-членки следва да имат също възможността да изразят интерес и да действат като участник за включването в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО на такава комбинация.

(17)

За да се избегнат злоупотреби с възможността за задържане на пазара на активно вещество, докато е обект на изследване в рамките на програмата за преглед, следва да е възможно друго лице или държава-членка да приеме ролята на участник само веднъж по отношение на конкретна комбинация активно вещество/тип продукт. По същите причини лице или държава-членка, приемаща ролята на участник, следва да предостави в определен срок доказателство, че е започнало изготвянето на пълно досие.

(18)

Следва да бъдат определени сроковете, в рамките на които докладващите държави-членки трябва да проверят пълнотата на досиетата. В изключителни случаи на докладващите държави-членки следва да се даде възможност да определят нов срок за представянето на части от досието, по-специално когато участникът е показал, че не е било възможно да подаде информация в определения срок или е било невъзможно да разреши неяснотите относно изискванията за данните, останали нерешени въпреки проведените по-рано обсъждания между участника и докладващата държава-членка.

(19)

За всяко съществуващо активно вещество докладващата държава-членка следва да провери и да направи оценка на досието и да предостави резултатите на Комисията и другите държави-членки във формата на доклад на компетентния орган, както и препоръка относно решението, което следва да се вземе за даденото активно вещество. За да се избегне ненужното удължаване на процеса за вземане на решение, докладващата държава-членка същевременно следва внимателно да разгледа необходимостта от допълнителни проучвания. Поради същата причина докладващите държави-членки следва да се задължат да разглеждат информацията, постъпила след приемането на досието, само при точно определени условия.

(20)

Докладите на компетентните органи следва да бъдат разгледани от другите държави-членки преди докладите за оценка да бъдат предоставени на Постоянния комитет по биоцидите.

(21)

Когато независимо от направената препоръка за включване на активно вещество в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО, опасенията, посочени в член 10, параграф 5 от същата директива, продължават да са налице, Комисията следва да има възможност да вземе предвид, без да се засяга член 12 от посочената директива, завършването на оценката на други съществуващи активни вещества, имащи същото приложение. При необходимост следва да се вземат мерки за актуализиране на докладите на компетентните органи от страна на докладващите държави-членки.

(22)

За осигуряване на по-добър достъп до информация, докладите за оценка следва да се изготвят на основата на докладите, представяни от компетентните органи на държавите-членки и за тях следва да важат същите правила по отношение на достъпа до информация, както за докладите на компетентните органи. Докладите за оценка следва да са получени от оригиналния доклад на компетентния орган, след измененията му, отразяващи всички документи, забележки и информация, взети предвид в процеса на оценка.

(23)

Следва да има възможност за временно преустановяване на процедурите, предвидени в настоящия регламент, предвид прилагането на други актове на Общността, по-специално на Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (4), и след 1 юни 2009 г., на дял VIII и приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(24)

За осигуряване на възможно най-ефективно протичане на програмата за преглед, множество комбинации активно вещество/тип продукт са били преразпределени на различни докладващи държави-членки. Тези промени следва да бъдат отразени в приложение II към настоящия регламент.

(25)

Регламент (ЕО) № 2032/2003 бе изменян неколкократно (5), за да отрази присъединяването на новите държави-членки, изводите от досегашното прилагане на програмата за преглед и особено за да постанови невключването в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО на известен брой активни вещества поради непредоставянето на задължителна информация в рамките на постановения срок или в случаите, когато не са били изпълнени изискванията на член 10 от посочената директива. Тази практика на постоянно актуализиране на Регламент (ЕО) № 2032/2003, за да се отразява развитието на програмата за преглед, се оказа неефективна и бавна; освен това тя може да доведе до объркване за участниците относно това, кои правила са в сила и кои активни вещества понастоящем са обект на преглед. За повече яснота е за предпочитане Регламент (ЕО) № 2032/2003 да бъде отменен и заменен с нов, опростен нормативен акт, който да установява правилата за програмата за преглед и да предвижда, че Комисията следва да приема отделни нормативни актове за бъдещите решения за невключване.

(26)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя подробни правила за изпълнението на работната програма за системно проучване на всички активни вещества, които вече са били на пазара към 14 май 2000 г. като активни вещества на биоциди, наричана по-долу „програмата за преглед“, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 2 от Директива 98/8/ЕО и член 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2000.

В допълнение „участник“ е производител, формулатор или асоциация, който(ято) е представил(а) нотификация, която е приета от Комисията в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1896/2000, или държава-членка, която е изразила интерес в съответствие с член 5, параграф 3 от посочения регламент.

Член 3

Съществуващи активни вещества

1.   Приложение I съдържа списък на активните вещества, установени като налични на пазара преди 14 май 2000 г. като активни вещества в биоциди за цели, различни от посочените в член 2, параграф 2, букви в) и г) от Директива 98/8/ЕО.

2.   Приложение II съдържа изчерпателния списък на съществуващите активни вещества, които следва да бъдат разгледани в рамките на програмата за преглед.

Списъкът съдържа следните активни вещества:

а)

съществуващи активни вещества, нотифицирани в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1896/2000 или член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1687/2002 на Комисията (6);

б)

съществуващи активни вещества, които не са били нотифицирани, но за които държава-членка е изразила интерес за включването им в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО;

в)

съществуващи активни вещества, които не са били нотифицирани, но за които до 1 март 2006 г. на държава-членка е било представено досие, за което е било установено, че отговаря на изискванията на приложение III към настоящия регламент и е било прието като пълно.

За всяко съществуващо активно вещество, включено в списъка, са посочени типовете продукти, за които веществото ще бъде разглеждано в рамките на програмата за преглед, както и докладващата държава-членка, определена да осъществи оценката.

Член 4

Невключване

1.   Без да се засягат разпоредбите на членове 5 и 6 от настоящия регламент и на параграф 2 от настоящия член, биоцидите, съдържащи активни вещества, които не са включени в списъка в приложение II към настоящия регламент или в приложение I или IA към Директива 98/8/ЕО, повече няма да бъдат пускани на пазара.

В случай на активно вещество, включено в списъка в приложение II към настоящия регламент, първата алинея се отнася за това вещество и във връзка с всеки тип продукт, който не е посочен в гореспоменатото приложение.

2.   Биоцидите, съдържащи активните вещества, посочени в приложение II към настоящия регламент, за които е било решено да не се включват в приложение I или IA към Директива 98/8/ЕО за някои или за всички техни нотифицирани типове продукти, повече няма да бъдат пускани на пазара за тези типове продукти, 12 месеца след датата на публикуване на подобна мярка, освен ако решението не постановява друго.

3.   Без да се засягат разпоредбите на член 12, параграф 1, буква б) и на член 15, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО, от датата на влизане в сила на настоящия регламент за всяко активно вещество, което не е включено в списъка в приложение I, се счита, че не е пуснато на пазара за биоцидни цели преди 14 май 2000 г.

Член 5

Дерогация за съществена употреба

1.   Държавите-членки могат да подадат заявление до Комисията за дерогация от член 4, параграф 1 в случаите, когато считат, че дадено активно вещество е от съществено значение за здравето, безопасността или защитата на културното наследство или е от изключително значение за обществото и когато отсъстват технически и икономически приложими алтернативи или заместители, които да са приемливи от гледна точка на околната среда и здравеопазването.

Заявленията се подават с придружаващ документ, излагащ причините и основанията.

2.   Заявленията, посочени в параграф 1, се предоставят от Комисията и на другите държави-членки и са обществено достъпни по електронен път.

Държавите-членки или всяко лице имат възможност в рамките на 60 дни след получаването на заявление да представят пред Комисията забележки в писмен вид.

3.   Вземайки предвид получените забележки, Комисията може да предостави дерогация от член 4, параграф 1, като позволи пускането на веществото на пазара на подалите заявление държави-членки до 14 май 2010 г. най-късно, при условие че тези държави-членки:

а)

гарантират, че продължаването на употребата е възможно единствено ако продуктите, съдържащи веществото, са одобрени за предвидената съществена употреба;

б)

достигнат до заключение, че предвид цялата налична информация е разумно да се приеме, че продължаването на употребата няма неприемливи последствия върху здравето на хората или животните или върху околната среда;

в)

наложат всички подходящи мерки за ограничаване на риска при даване на одобрение;

г)

осигурят повторното етикетиране на тези одобрени биоциди, останали на пазара след 1 септември 2006 г., при което да се отразят условията на употреба, определени от държавите-членки в съответствие с настоящия параграф; и

д)

гарантират, ако е необходимо, че се търсят алтернативи за тези употреби от страна на притежателите на одобрение или заинтересованите държави-членки, или подготвянето на досие, което да бъде представено в съответствие с процедурата, предвидена в член 11 от Директива 98/8/ЕО, най-късно до 14 май 2008 г.

4.   Заинтересованите държави-членки уведомяват всяка година Комисията относно прилагането на параграф 3 и по-специално относно действията, предприети съгласно буква д).

5.   Държавите-членки могат по всяко време да преразгледат одобренията на биоцидите, чийто период за пускане на пазара е бил удължен в съответствие с параграф 3. Когато е налице причина да се счита, че някое от условията, посочени в букви от а) до д) от настоящия параграф, вече не се изпълнява, заинтересованите държави-членки без излишно забавяне приемат мерки за решаване на проблема или ако това не е възможно, отнемат одобрението за съответните биоциди.

Член 6

Храни и фуражи

Чрез дерогация от член 4, параграф 1 държавите-членки могат да разрешат най-късно до 14 май 2010 г. пускането на пазара на активни вещества, състоящи се единствено от храна или фураж, предназначен(а) за употреба като репелент или атрактант от продуктов тип 19.

За целите на настоящата дерогация „храни и фуражи“ означава всяко ядивно вещество или продукт от растителен или животински произход, частично, изцяло преработен(о) или непреработен(о), който(ето) е предназначен(о) или е разумно да се очаква, че ще бъде погълнат(о) от хора или животни; тази категория не обхваща екстракти или отделни вещества, извлечени от храна или фураж.

Член 7

Разглеждане на съществуващи активни вещества в рамките на програмата за преглед

1.   Прегледът на активно вещество, което е включено в списъка в приложение II, по отношение на определените типове продукти, се извършва от определената за целта докладваща държава-членка въз основа на пълното досие за дадената комбинация вещество/тип продукт, при условие че:

а)

досието съответства на изискванията, определени в приложение III към настоящия регламент;

б)

пълното досие е представено в рамките на срока, определен в член 9 от настоящия регламент за дадения тип продукт, заедно с краткото досие, посочено в член 11, параграф 1, буква б) от Директива 98/8/ЕО и определено в приложение III към настоящия регламент.

Всяко активно вещество от списъка в приложение II към настоящия регламент е обект на преглед изключително по отношение на типовете продукти, посочени в същото приложение.

За комбинациите активно вещество/тип продукт, посочени в член 3, параграф 2, буква в), с изключение на продуктови типове 8 и 14, оценката на досиетата започва едновременно с тази на досиетата за активните вещества, съдържащи се в същите продуктови типове.

2.   Държава-членка, която е изразила интерес в подкрепа на включването на активно вещество в приложение I, IA или IБ към директивата, не се определя като докладваща държава-членка за това вещество.

3.   Без да се засягат разпоредбите на членове 10, 11 и 12 от настоящия регламент, лицата, които не са участници, могат в съответствие с член 11 от Директива 98/8/ЕО да заявят желание за включването в приложение I, IA или IБ към нея на комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт от списъка в приложение II към настоящия регламент. Тези лица подават в този случай пълно досие за комбинацията вещество/тип продукт в срока, посочен в член 9.

Член 8

Изготвяне на пълно досие

1.   При изготвянето на пълното досие се полагат всички необходими усилия, включително и за избягване на дублирането на опити с гръбначни животни, а където е възможно, и за изготвяне на колективно пълно досие.

2.   Преди да започне съставянето на пълното досие, участникът извършва следното:

а)

уведомява докладващата държава-членка за всички опити с гръбначни животни, които вече е провел;

б)

влиза във връзка с докладващата държава-членка, за да се посъветва относно приемливостта на мотивите за отмяна на определени изследвания;

в)

уведомява докладващата държава-членка за всяко намерение за продължаване на опити с гръбначни животни за целите на изготвянето на пълното досие;

г)

когато е уведомен от докладващата държава-членка, че друг участник е уведомил за плановете си да проведе същите опити, полага необходимите усилия да си сътрудничи с този участник при провеждането на съвместни опити.

Съветите, предоставени от докладващата държава-членка в съответствие с първа алинея, буква б), не предопределят резултата от проверката за пълнота на досието съгласно член 13, параграф 1.

3.   Докладващата държава-членка може да осигури достъп до информация, свързана с всички опити, извършени с гръбначни животни по отношение на активно вещество, включено в приложение II към настоящия регламент, освен когато информацията следва да се счита за поверителна в съответствие с член 19 от Директива 98/8/ЕО. Информацията може да включва наименованието на активното вещество, за което става въпрос, измервани параметри при опитите и адреса за контакти на притежателя на данните.

4.   Когато докладващата държава-членка е осведомена, че повече от един участник иска преглед на дадено активно вещество, тя съответно уведомява тези участници.

5.   Участниците, които искат преглед на едно и също активно вещество за едни и същи типове продукти, полагат необходимите усилия за представяне на колективно пълно досие, като напълно съблюдават правилата на Общността за конкуренцията.

Когато при такива обстоятелства не е представено колективно досие, всяко отделно досие описва подробно положените усилия за осигуряване на сътрудничество и причините за неучастие.

6.   В пълното, както и в краткото досие се дава подробна информация за положените усилия за избягване на дублиращи се опити с гръбначни животни.

7.   За да предоставят справка за разходите, свързани с кандидатстването за преглед и за необходимостта от опити с животни с цел да изготвят пълното досие, участниците могат да представят на докладващата държава-членка заедно с пълното досие разпределение на разходите по извършените дейности и изследвания.

Докладващата държава-членка запознава Комисията с тази информация, когато ѝ представя доклада на компетентния орган в съответствие с член 14, параграф 4.

8.   Докладът, посочен в член 18, параграф 5 от Директива 98/8/ЕО, включва информация за разходите, свързани с изготвянето на пълното досие и извършените за целта опити с животни, заедно с необходимите препоръки относно измененията в изискванията за данните, за да сведе до минимум необходимостта от провеждане на опити с гръбначни животни и за да осигури пропорционалност и ефективност по отношение на разходите.

Член 9

Представяне на пълното досие

1.   Освен ако не е посочено друго от докладващата държава-членка, участникът предава на докладващата държава членка едно хартиено и едно електронно копие на пълното досие.

Участникът представя също така, в съответствие с член 13, параграф 3, по едно хартиено и по едно електронно копие от краткото досие на Комисията и на всяка една от другите държави-членки. Когато държава-членка желае да получи само копия в електронен формат или допълнителни копия, тя уведомява Комисията, която прави публично достъпна тази информация по електронен път. Ако държавата-членка впоследствие промени решението си, тя уведомява Комисията без излишно забавяне, при което Комисията актуализира по съответния начин публично достъпната информация.

2.   Компетентният орган в докладващата държава-членка трябва да получи в рамките на следните срокове пълни досиета за съществуващите активни вещества, включени в списъка в приложение II:

а)

за продуктови типове 8 и 14, до 28 март 2004 г.;

б)

за продуктови типове 16, 18, 19 и 21, от 1 ноември 2005 г. до 30 април 2006 г.;

в)

за продуктови типове 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 13, от 1 февруари 2007 г. до 31 юли 2007 г.;

г)

за продуктови типове 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 и 23, от 1 май 2008 г. до 31 октомври 2008 г.

Член 10

Присъединяване и заместване на участници

В случай че по взаимно съгласие производител, формулатор или асоциация се присъедини към участник или го замени за целите на представянето на пълното досие, всички страни по споразумението съвместно уведомяват Комисията и докладващата държава-членка за това, като прилагат съответно удостоверение за достъп.

Комисията съответно уведомява другите участници, които искат преглед на същото активно вещество по отношение на същите типове продукти.

Член 11

Оттегляне на участници

1.   В случай че участник възнамерява да преустанови участието си в програмата за преглед, той незабавно уведомява съответната докладваща държава-членка и Комисията за това в писмена форма, като излага причините.

Комисията информира съответно другите държави-членки и всички останали участници, които искат преглед на същото активно вещество по отношение на същия тип или същите типове продукти.

2.   В случай че всички участници са се оттеглили по отношение на конкретна комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт, Комисията уведомява държавите-членки за това и публикува тази информация в електронен вид.

Член 12

Поемане на ролята на участник

1.   В срок от три месеца след публикуването в електронен формат на информацията, посочена в член 11, параграф 2, производител, формулатор, асоциация или друго лице могат да уведомят Комисията за намерението си да поемат ролята на участник по отношение на комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт.

В рамките на срока, посочен в първа алинея, държава-членка може също да изрази пред Комисията интерес за поемане на ролята на участник с оглед подкрепата на включването в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на комбинацията съществуващо активно вещество/тип продукт, при наличието на употреби, които държавата-членка счита за съществени, по-специално за защита на човешкото здраве и здравето на животните и за опазване на околната среда.

2.   Лицето или държавата-членка, които желаят да поемат ролята на участника, който се е оттеглил, в срок от три месеца след уведомяването на Комисията за тяхното намерение представят пред нея доказателства, че е започнало съставянето на пълно досие.

3.   Въз основа на доказателствата, посочени в параграф 2, Комисията решава дали да позволи на заинтересованото лице или държава-членка да поеме ролята на участник.

В случай че Комисията разреши на заинтересованото лице или държава-членка да поеме ролята на участник, ако е необходимо тя може да приеме решение за удължаване на срока за подаване на пълно досие, посочен в член 9.

4.   Поемането на ролята на участник за определена комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт се разрешава еднократно.

5.   Когато Комисията не е получила никакъв отговор в съответствие с параграф 1, тя взема решение да не се включва съществуващото активно вещество в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО в рамките на програмата за преглед за съответния(те) тип(ове) продукт(и).

Член 13

Проверка на пълнотата на досиетата

1.   В срок от три месеца след получаване на досието за комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт и не по-късно от три месеца след края на съответния срок, посочен в член 9, параграф 2 от настоящия регламент, докладващата държава-членка проверява дали досието следва да бъде прието като пълно досие в съответствие с член 11, параграф 1, буква б) от Директива 98/8/ЕО.

Когато докладващата държава-членка е инициирала консултации с други държави-членки и Комисията, свързани с приемливостта на досието, срокът може да се удължи до приключването на консултациите, но не повече от шест месеца след получаването на досието.

2.   Докладващата държава-членка може да изиска, като условие за разглеждане на дадено досие като пълно, представяне на доказателство за пълно или частично авансово плащане на таксите, дължими по член 25 от Директива 98/8/ЕО, което да бъде приложено в досието.

3.   В случаите, когато досието се счита за пълно, докладващата държава-членка потвърждава приемането на досието пред участника и дава съгласие той да изпрати краткото досие на Комисията и на другите държави-членки в срок от един месец след получаване на потвърждението.

Когато държава-членка при получаването на краткото досие има основателни причини да счита, че досието е непълно, тя без забавяне уведомява докладващата държава-членка, Комисията и другите държави-членки за своите опасения.

Докладващата държава-членка незабавно започва консултации с тази държава-членка и с Комисията, за да обсъди изразените опасения и да преодолее различията в становищата.

4.   В изключителни случаи докладващата държава-членка може да определи нов срок за предоставянето на информацията, която участникът не е могъл да предостави своевременно по надлежно обосновани от него причини.

Участникът, в срок от три месеца след като е уведомен за новия срок, представя на докладващата държава-членка доказателства, че е започнал работа по осигуряването на липсващата информация.

Ако докладващата държава-членка счете, че е получила достатъчно доказателства, тя извършва своята оценка в съответствие с член 14, така както процедира, когато досието е пълно. В противен случай оценката на досието не може да започне, докато не бъде предоставена липсващата информация.

5.   Когато пълното досие не е получено в срока, определен в член 9 или в новия срок, определен в съответствие с параграф 4, докладващата държава-членка уведомява Комисията, като излага причините, представени от участника, като основание.

Докладващата държава-членка също уведомява Комисията в случаите, когато участникът не е представил исканите доказателства в съответствие с параграф 4, втора алинея. В случаите, посочени в първа и втора алинея и когато никое друго досие не се отнася за същата комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт, всички участници се считат за оттеглили се и член 11, параграф 2 и член 12 се прилагат mutatis mutandis.

Член 14

Оценка на досиетата от докладващата държава-членка

1.   Когато докладващата държава-членка счита дадено досие за пълно, тя извършва оценката до дванадесет месеца след приемането на досието в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО и изготвя доклад за оценката, наричан по-долу „доклад на компетентния орган“.

Без да се засяга член 12 от Директива 98/8/ЕО, докладващата държава-членка може да вземе предвид друга техническа или научна информация, свързана със свойствата на активното вещество, метаболитите или остатъка.

2.   По искане на участник докладващата държава-членка може да вземе предвид допълнителна информация, свързана с дадено активно вещество, чието досие е било прието като пълно, единствено ако са изпълнени следните условия:

а)

участникът е уведомил докладващата държава-членка при подаването на досието, че подготовката на допълнителната информация е в ход;

б)

допълнителната информация е представена в срок от девет месеца след приемането на досието в съответствие с член 13, параграф 3;

в)

в сравнение с първоначално представените данни допълнителната информация е равностойна или по-надеждна поради прилагането на същите или на по-високи стандарти за качество;

г)

в сравнение с първоначално представените данни допълнителната информация е в подкрепа на различно заключение относно активното вещество за целите на препоръката по параграф 6.

Докладващата държава-членка взема под внимание допълнителната информация, представена от лица, различни от участника, единствено ако тя отговаря на условията, определени в първа алинея, букви б), в) и г).

3.   При прилагането на параграф 1, в зависимост от случая, по-специално когато се изисква представянето на допълнителна информация в срок, определен от докладващата държава-членка, последната може да изиска от участника да представи на Комисията и на другите държави-членки актуализирани кратки досиета при получаването на допълнителната информация.

Всички участници се считат за оттеглили се и член 11, параграф 2 и член 12 се прилагат mutatis mutandis, ако:

а)

допълнителната информация не е получена преди настъпването на крайния срок;

б)

участникът не може да представи адекватно обяснение за допълнително отлагане на крайния срок;

в)

нито едно друго досие не се отнася за същата съществуваща комбинация активно вещество/тип продукт.

4.   Докладващата държава-членка без излишно забавяне изпраща на Комисията, на другите държави-членки и на участника копие от доклада на компетентния орган.

5.   Докладващата държава-членка може да реши да задържи доклада на компетентния орган, ако дължимите такси съгласно член 25 от Директива 98/8/ЕО не са платени изцяло, като за случая уведомява съответно участника и Комисията.

Всички участници се считат за оттеглили се и член 11, параграф 2 и член 12 се прилагат mutatis mutandis, ако:

а)

не е получено пълното заплащане в срок от три месеца от датата на получаване на уведомлението;

б)

нито едно друго досие не се отнася за същата комбинация съществуващо активно вещество/тип продукт.

6.   Докладът на компетентния орган се представя във формат, препоръчан от Комисията и включва един от следните документи:

а)

препоръка за включването на съществуващото активно вещество в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО, в която са посочени, в зависимост от случая, условията за включване;

б)

препоръка за невключване на съществуващото активно вещество в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО, в която са посочени причините за това.

Член 15

Процедури на Комисията

1.   Когато Комисията получи доклад от компетентен орган в съответствие с член 14, параграф 4 от настоящия регламент, тя без излишно забавяне изготвя проекторешението, посочено в член 27 от Директива 98/8/ЕО.

2.   Преди да изготви проекторешението, посочено в параграф 1, ако е необходимо в светлината на бележките, получени от доклада на компетентния орган, Комисията се консултира с експерти от държавите-членки за решаване на останалите нерешени проблеми. При необходимост и по искане от страна на Комисията докладващата държава-членка изготвя актуализиран доклад на компетентния орган.

3.   Когато съществуващо активно вещество, независимо от препоръката за включването му в съответствие с член 14, параграф 6 от настоящия регламент, продължава да поражда опасения, както е посочено в член 10, параграф 5 от Директива 98/8/ЕО, Комисията може, без да се засяга член 12 от посочената директива, да вземе под внимание завършването на оценката на други съществуващи активни вещества със същата употреба.

4.   На основание документите и информацията, посочени в член 27, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО, докладващата държава-членки подготвя актуализиран доклад на компетентния орган, чиято първа част е докладът за оценка. Докладът за оценка се разглежда от Постоянния комитет по биоцидите. В случай че са подадени няколко досиета за една и съща комбинация активно вещество/тип продукт, докладващата държава-членка подготвя един доклад за оценка, основан на информацията, която се съдържа в тези досиета.

Член 16

Достъп до информация

Когато докладващата държава-членка е представила доклада на компетентния орган в съответствие с член 14, параграф 4 от настоящия регламент или в случай че Постоянният комитет по биоцидите е финализирал или актуализирал доклада за оценка, Комисията прави доклада или актуализациите публично достъпни по електронен път с изключение на информацията, която трябва да се третира като поверителна в съответствие с член 19 от Директива 98/8/ЕО.

Член 17

Преустановяване на процедурите

Когато за активно вещество, включено в списъка в приложение II към настоящия регламент, Комисията прави предложение за изменение на Директива 76/769/ЕИО или считано от 1 юни 2009 г., на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за забрана на пускането му на пазара или на използването му, включително като биоцид, в някои или във всички типове продукти, процедурите, предвидени в настоящия регламент относно използването на даденото вещество в тези типове продукти, могат да бъдат временно преустановени до вземането на решение по това предложение.

Член 18

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2032/2003 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се смятат за позовавания на настоящия регламент.

Член 19

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2007 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/47/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 21).

(2)  ОВ L 228, 8.9.2000 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2032/2003 (ОВ L 307, 24.11.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 307, 24.11.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1849/2006 (ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 63).

(4)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 201. Директива, последно изменена с Директива 2007/51/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 257, 3.10.2007 г., стр. 13).

(5)  С Регламент (ЕО) № 1048/2005 (ОВ L 178, 9.7.2005 г., стр. 1) и Регламент (ЕО) № 1849/2006 (ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 63).

(6)  ОВ L 258, 26.9.2002 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО СЪЩЕСТВУВАЩИ

Наименование (EINECS и/или други)

ЕО номер

CAS номер

формалдехид

200-001-8

50-00-0

ергокалциферол/витамин D2

200-014-9

50-14-6

млечна киселина

200-018-0

50-21-5

клофенотан/ДДТ

200-024-3

50-29-3

аскорбинова киселина.

200-066-2

50-81-7

2-(2-бутоксиетокси)етил 6-пропилпиперонил етер/пиперонил бутоксид

200-076-7

51-03-6

2,4-динитрофенол

200-087-7

51-28-5

2-имидазол-4-ил-етиламин

200-100-6

51-45-6

бронопол

200-143-0

52-51-7

трихлорфон

200-149-3

52-68-6

натриев салицилат

200-198-0

54-21-7

фентион

200-231-9

55-38-9

глицерол тринитрат

200-240-8

55-63-0

бис(трибутилкалаен) оксид

200-268-0

56-35-9

трибутилкалаен ацетат

200-269-6

56-36-0

кумафос

200-285-3

56-72-4

глицерол

200-289-5

56-81-5

хлорхексидин диацетат

200-302-4

56-95-1

алил изотиоцианат

200-309-2

57-06-7

цетримониев бромид/хексадецилтриметиламониев бромид

200-311-3

57-09-0

урея (или карбамид)

200-315-5

57-13-6

стрихнин

200-319-7

57-24-9

пропан-1,2-диол

200-338-0

57-55-6

етинилестрадиол

200-342-2

57-63-6

кофеин

200-362-1

58-08-2

дифеноксарсин-10-ил оксид

200-377-3

58-36-6

гама-НСН или гама-ВНС/линдан/1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан

200-401-2

58-89-9

сулфахиноксалин

200-423-2

59-40-5

хлорокрезол

200-431-6

59-50-7

2-фенилетанол

200-456-2

60-12-8

диметоат

200-480-3

60-51-5

метилтиониниев хлорид

200-515-2

61-73-4

тиоурея

200-543-5

62-56-6

дихлорвос

200-547-7

62-73-7

карбарил

200-555-0

63-25-2

етанол

200-578-6

64-17-5

мравчена киселин

200-579-1

64-18-6

оцетна киселина

200-580-7

64-19-7

бензоена киселина.

200-618-2

65-85-0

пропан-2-ол

200-661-7

67-63-0

хлороформ/трихлорметан

200-663-8

67-66-3

колекалциферол

200-673-2

67-97-0

салицилова киселина

200-712-3

69-72-7

хексахлорофен

200-733-8

70-30-4

пропан-1-ол

200-746-9

71-23-8

бутан-1-ол

200-751-6

71-36-3

метоксихлор

200-779-9

72-43-5

бромометан/метил бромид

200-813-2

74-83-9

хидроген цианид (или циановодород)

200-821-6

74-90-8

металдехид

200-836-8

9002-91-9

въглероден дисулфид (или серовъглерод)

200-843-6

75-15-0

етилен оксид

200-849-9

75-21-8

йодоформ/трийодометан

200-874-5

75-47-8

трет-бутил хидропероксид

200-915-7

75-91-2

трихлоронитрометан

200-930-9

76-06-2

борнан-2-он/камфор

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-додекахидро-2,10-диметокси-3,8,11a,11c-тетраметилдибензо[de,g]хромен-1,5,11-трион/квасин

200-985-9

76-78-8

1,3-дибромо-5,5-диметилхидантоин

201-030-9

77-48-5

3-бета-хидроксиурс-12-ен-28-ова киселина/урсолова киселина

201-034-0

77-52-1

лимонена киселина

201-069-1

77-92-9

монохидрат на лимонената киселина

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-тетрахидроксициклохексанкарбоксилна киселина

201-072-8

77-95-2

линалоол

201-134-4

78-70-6

2-метилпропан-1-ол

201-148-0

78-83-1

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

бромооцетна киселина

201-175-8

79-08-3

пропионова киселина

201-176-3

79-09-4

хлорооцетна киселина

201-178-4

79-11-8

гликолова киселина

201-180-5

79-14-1

пероцетна киселина

201-186-8

79-21-0

L-(+)-млечна киселина

201-196-2

79-33-4

р-(1,1-диметилпропил)фенол

201-280-9

80-46-6

пин-2(3)-ен

201-291-9

80-56-8

сенозид А

201-339-9

81-27-6

варфарин

201-377-6

81-81-2

кумахлор

201-378-1

81-82-3

дифацинон

201-434-5

82-66-6

етил хинин карбонат

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-хексахидро-2-изопропенил-8,9-диметоксихромено[3,4-b]фуро[2,3-h]хромен-6-он/ротенон

201-501-9

83-79-4

антрахинон

201-549-0

84-65-1

дибутил фталат

201-557-4

84-74-2

салициланилид

201-727-8

87-17-2

(+)-винена киселина

201-766-0

87-69-4

пентахлорофенол

201-778-6

87-86-5

симклозен

201-782-8

87-90-1

хлороксиленол

201-793-8

88-04-0

2,4,6-трихлорофенол

201-795-9

88-06-2

ментол

201-939-0

89-78-1

изопулегол

201-940-6

89-79-2

тимол

201-944-8

89-83-8

гваякол/2-метилоксифенол

201-964-7

90-05-1

бифенил-2-ол

201-993-5

90-43-7

нафталин

202-049-5

91-20-3

пропил 4-хидроксибензоат

202-307-7

94-13-3

бутил 4-хидроксибензоат

202-318-7

94-26-8

дибензоил пероксид

202-327-6

94-36-0

2-етилхексан-1,3-диол

202-377-9

94-96-2

бензотриазол

202-394-1

95-14-7

3-хлоропропан-1,2-диол

202-492-4

96-24-2

дихлорофен

202-567-1

97-23-4

евгенол

202-589-1

97-53-0

алантоин

202-592-8

97-59-6

метил 4-хидроксибензоат

202-785-7

99-76-3

бензил алкохол

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-триметилпропан-1,3-диил)бис(окси)]бис[4,4,6-триметил-1,3,2-диоксаборинан]

202-899-7

100-89-0

метанамин/хексаметилентетраамин

202-905-8

100-97-0

триклокарбан

202-924-1

101-20-2

хлорпрофам

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1″′-етилендинитрилотетрапропан-2-ол

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-нитрилотриетанол

203-049-8

102-71-6

хлорфенезин

203-192-6

104-29-0

анетол

203-205-5

104-46-1

канелен алдехид/3-фенил-пропен-2-ал

203-213-9

104-55-2

2-етилхексан-1-ол/изооктанол

203-234-3

104-76-7

цитронелол

203-375-0

106-22-9

цитронелал

203-376-6

106-23-0

гераниол

203-377-1

106-24-1

1,4-дихлоробензен

203-400-5

106-46-7

етилендиамин

203-468-6

107-15-3

хлороацеталдехид

203-472-8

107-20-0

етан-1,2-диол

203-473-3

107-21-1

глиоксал

203-474-9

107-22-2

метилформат

203-481-7

107-31-3

бутан-1,3-диол

203-529-7

107-88-0

винил ацетат

203-545-4

108-05-4

оцетен анхидрид

203-564-8

108-24-7

m-крезол

203-577-9

108-39-4

резорцинол

203-585-2

108-46-3

цианурова киселина

203-618-0

108-80-5

фенол

203-632-7

108-95-2

етил формат

203-721-0

109-94-4

янтарна киселина

203-740-4

110-15-6

хекса-2,4-диеноева киселина/сорбинова киселина

203-768-7

110-44-1

пиридин

203-809-9

110-86-1

морфолин

203-815-1

110-91-8

глутарал

203-856-5

111-30-8

2-бутоксиетанол

203-905-0

111-76-2

цетримониев хлорид/хексадецил-триметиламониевхлорид

203-928-6

112-02-7

нонанова киселина

203-931-2

112-05-0

ундекан-2-он/метил-нонил-кетон

203-937-5

112-12-9

2,2′-(етилендиокси)диетанол/триетилен-гликол

203-953-2

112-27-6

ундек-10-енова киселина

203-965-8

112-38-9

олеинова киселина

204-007-1

112-80-1

(Z)-докоз-13-енова киселина

204-011-3

112-86-7

N-(2-етилхексил)-8,9,10-тринорборн-5-ен-2,3-дикарбоксимид

204-029-1

113-48-4

пропоксур

204-043-8

114-26-1

ендосулфан

204-079-4

115-29-7

1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]хепт-2-ил тиоцианатоацетат

204-081-5

115-31-1

дикофол

204-082-0

115-32-2

линалил ацетат

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-пентахидроксифлавон

204-187-1

117-39-5

1,3-дихлоро-5,5-диметилхидантоин

204-258-7

118-52-5

метил салицилат

204-317-7

119-36-8

хлорофен

204-385-8

120-32-1

етил 4-хидроксибензоат

204-399-4

120-47-8

бензил бензоат

204-402-9

120-51-4

пиперонал

204-409-7

120-57-0

индол

204-420-7

120-72-9

3-(бут-2-енил)-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил-2,2-диметил-3-(3-метокси-2-метил-3-оксопроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат/цинерин II

204-454-2

121-20-0

2-метил-4-оксо-3-(пента-2,4-диенил)циклопент-2-енил[1R-[1.алфа.[S*(Z)],3.бета.]]-хризантемат/пиретрин I

204-455-8

121-21-1

2-метил-4-оксо-3-(пента-2,4-диенил)циклопент-2-енил[1R-[1.алфа.[S*(Z)](3.бета.)-3-(3-метокси-2-метил-3-оксопроп-1-енил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/пиретрин II

204-462-6

121-29-9

бензетониев хлорид

204-479-9

121-54-0

5-нитротиазол-2-иламин

204-490-9

121-66-4

малатион

204-497-7

121-75-5

фенитротион

204-524-2

122-14-5

цеталкониев хлорид

204-526-3

122-18-9

бензилдиметил(октадецил)амониев хлорид

204-527-9

122-19-0

симазин

204-535-2

122-34-9

профам

204-542-0

122-42-9

4-фенилбутанон

204-555-1

122-57-6

2-феноксиетанол

204-589-7

122-99-6

цетилпиридинов хлорид

204-593-9

123-03-5

цетилпиридинов хлорид монохидрат

204-593-9

6004-24-6

2-етилхексанал

204-596-5

123-05-7

пиридазин-3,6-диол/малеинов хидразид

204-619-9

123-33-1

адипинова киселина

204-673-3

124-04-9

октанова киселина

204-677-5

124-07-2

додециламин/лауриламин

204-690-6

124-22-1

въглероден диоксид

204-696-9

124-38-9

натриев диметиларсинат

204-708-2

124-65-2

екзо-1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]хептан-2-ол

204-712-4

124-76-5

нитрометилидинтриметанол

204-769-5

126-11-4

натриев ацетат

204-823-8

127-09-3

натриев N-хлоробензенсулфонамид

204-847-9

127-52-6

тозилхлорамид натрий

204-854-7

127-65-1

бис(2,3,3,3-тетрахлоропропил) етер

204-870-4

127-90-2

калиев диметилдитиокарбамат

204-875-1

128-03-0

натриев диметилдитиокарбамат

204-876-7

128-04-1

N-бромосукцинимид

204-877-2

128-08-5

N-хлоросукцинимид

204-878-8

128-09-6

2,6-ди-трет-бутил-р-крезол

204-881-4

128-37-0

варфарин натрий

204-929-4

129-06-6

диметил фталат

205-011-6

131-11-3

натриев пентахлорофенолат

205-025-2

131-52-2

натриев 2-бифенилат

205-055-6

132-27-4

натриев 2-бифенилат тетрахидрат

205-055-6

6152-33-6

каптан

205-087-0

133-06-2

N-(трихлорометилтио)фталимид/фолпет

205-088-6

133-07-3

2,4-дихлоро-3,5-ксиленол

205-109-9

133-53-9

метил антранилат

205-132-4

134-20-3

бис(8-хидроксихинолинов) сулфат

205-137-1

134-31-6

N,N-диетил-m-толуамид

205-149-7

134-62-3

дипропил пиридин-2,5-дикарбоксилат

205-245-9

136-45-8

цинков бис(2-етилхексаноат)

205-251-1

136-53-8

6-метилбензотриазол

205-265-8

136-85-6

тирам

205-286-2

137-26-8

зирам

205-288-3

137-30-4

натриев пропионат

205-290-4

137-40-6

калиев метилдитиокарбамат

205-292-5

137-41-7

метам-натрий

205-293-0

137-42-8

дипентен

205-341-0

138-86-3

динатриев цианодитиокарбамат

205-346-8

138-93-2

бензододецинов хлорид

205-351-5

139-07-1

миристалкониев хлорид

205-352-0

139-08-2

нитрило триоцетна киселина

205-355-7

139-13-9

р-толил ацетат

205-413-1

140-39-6

1,3-бис(хидроксиметил)урея

205-444-0

140-95-4

натриев формат

205-488-0

141-53-7

2,3-дихидроксипропил лаурат

205-526-6

142-18-7

набам

205-547-0

142-59-6

хексанова киселина

205-550-7

142-62-1

лаврова киселина

205-582-1

143-07-7

калиев олеат

205-590-5

143-18-0

натриев хидрогенкарбонат

205-633-8

144-55-8

оксалова киселина

205-634-3

144-62-7

хинолин-8-ол

205-711-1

148-24-3

тиабендазол

205-725-8

148-79-8

бензотиазол-2-тиол

205-736-8

149-30-4

монурон

205-766-1

150-68-5

рутозид

205-814-1

153-18-4

глиоксилова киселина

206-058-5

298-12-4

фенхлорфос

206-082-6

299-84-3

налед

206-098-3

300-76-5

5-хлоросалицилова киселина

206-283-9

321-14-2

диурон

206-354-4

330-54-1

калиев тиоцианат

206-370-1

333-20-0

диазинон

206-373-8

333-41-5

деканова киселина

206-376-4

334-48-5

цианамид

206-992-3

420-04-2

метронидазол

207-136-1

443-48-1

цинеол

207-431-5

470-82-6

7,8-дихидроксикумарин

207-632-8

486-35-1

натриев карбонат

207-838-8

497-19-8

2-хидрокси-4-изопропил-2,4,6-циклохептатриен-1-он

207-880-7

499-44-5

карвакрол

207-889-6

499-75-2

6.бета.-ацетокси-3бета-(бета.-D-глюкопиранозилокси)-8,14-дихидроксибуфа-4,20,22-триенолид/сцилирозид

208-077-4

507-60-8

бариев карбонат

208-167-3

513-77-9

3-ацетил-6-метил-2Н-пиран-2,4(3Н)-дион

208-293-9

520-45-6

осалмид

208-385-9

526-18-1

2,6-диметокси-p-бензохинон

208-484-7

530-55-2

акридин-3,6-диамин дихидрохлорид

208-515-4

531-73-7

натриев бензоат

208-534-8

532-32-1

дазомет

208-576-7

533-74-4

тринатриев хидрогендикарбонат/натриев сескикарбонат

208-580-9

533-96-0

сребърен карбонат

208-590-3

534-16-7

кримидин

208-622-6

535-89-7

калциев диформиат

208-863-7

544-17-2

миристинова киселина

208-875-2

544-63-8

1-изопропил-4-метилбицикло[3.1.0]хексан-3-он

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-хексахидрокси-10,11-диметилфенантро[1,10,9,8-опгра]перилен-7,14-дион/Hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′-бис(диметиламино)бензхидрилиден]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламониев хлорид

208-953-6

548-62-9

цинк дибензоат

209-047-3

553-72-0

метил изотиоцианат

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-иминоциклохекса-2,5-диенилиденметилен)дианиллин хидрохлорид

209-321-2

569-61-9

[4-[алфa-[4-(диметиламино)фенил]бензилиден]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламониев хлорид/малахитово зелен хлорид

209-322-8

569-64-2

калиев бензоат

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат (всички изомери; съотношение: 1:1:1:1:1:1:1:1/алетрин

209-542-4

584-79-2

натриев 3-(p-анилинофенилазо)бензенсулфонат/метанил жълто

209-608-2

587-98-4

DL-млечна киселина

209-954-4

598-82-3

BHC или HCH/хексахлороциклохексан

210-168-9

608-73-1

DL-ябълчна киселина

210-514-9

617-48-1

N-(хидроксиметил)ацетамид

210-897-2

625-51-4

сукциналдехид

211-333-8

638-37-9

2-флуороацетамид

211-363-1

640-19-7

фталалдехид

211-402-2

643-79-8

2-хидроксиетансулфонова киселина, свързана с 4,4′-[хексан-1,6-диилбис(окси)]бис[бензенкарбоксамидин] (2:1)

211-533-5

659-40-5

тетрахидро-2,5-диметоксифуран

211-797-1

696-59-3

N-[(дихлорофлуорометил)тиo]фталимид

211-952-3

719-96-0

дихлоро-N-[(диметиламино)сулфонил]флуоро-N-(p-толил)метансулфенамид/толилфлуанид

211-986-9

731-27-1

левоноргестрел

212-349-8

797-63-7

хидроксил-2-пиридон

212-506-0

822-89-9

2,6-диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат

212-579-9

828-00-2

тербутрин

212-950-5

886-50-0

профлавин хидрохлорид

213-459-9

952-23-8

N′1-хиноксалин-2-илсулфаниламид, натриева сол

213-526-2

967-80-6

норбормид

213-589-6

991-42-4

(хидроксиметил)урея

213-674-8

1000-82-4

дихлофлуанид

214-118-7

1085-98-9

меден тиоцианат

214-183-1

1111-67-7

додецилтриметиламониев бромид

214-290-3

1119-94-4

тетрадониев бромид

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-хексахидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-ил)метил (1R-транс)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат/d-транс-тетраметрин

214-619-0

1166-46-7

4,5-дихлоро-3Н-1,2-дитиол-3-он

214-754-5

1192-52-5

ксиленол

215-089-3

1300-71-6

бентонит

215-108-5

1302-78-9

диарсенов пентаоксид

215-116-9

1303-28-2

диборон триоксид

215-125-8

1303-86-2

калциев дихидроксид/калциев хидроксид/хидратна вар/гасена вар

215-137-3

1305-62-0

калциев оксид/вар/печена вар/негасена вар

215-138-9

1305-78-8

калиев хидроксид

215-181-3

1310-58-3

натриев хидроксид

215-185-5

1310-73-2

силициева киселина, калиева сол/калиев силикат

215-199-1

1312-76-1

цинков оксид

215-222-5

1314-13-2

трицинков дифосфид

215-244-5

1314-84-7

цинков сулфид

215-251-3

1314-98-3

триманганов тетраоксид

215-266-5

1317-35-7

меден оксид

215-269-1

1317-38-0

димеден оксид

215-270-7

1317-39-1

крезол

215-293-2

1319-77-3

алуминиев хлорид, основен

215-477-2

1327-41-9

динатриев тетраборат, анхидриран

215-540-4

1330-43-4

динатриев тетраборат декахидрат

215-540-4

1303-96-4

димеден хлорид трихидроксид

215-572-9

1332-65-6

хромен триоксид

215-607-8

1333-82-0

натриев хидрогендифлуорид

215-608-3

1333-83-1

нафтенови киселини, медни соли

215-657-0

1338-02-9

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

нафтенови киселини

215-662-8

1338-24-5

амониев хидрогендифлуорид

215-676-4

1341-49-7

силициева киселина, натриева сол

215-687-4

1344-09-8

меден(II) хлорид

215-704-5

1344-67-8

N,N″-бис(2-етилхексил)-3,12-диимино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин дихидрохлорид

216-994-6

1715-30-6

монолинурон

217-129-5

1746-81-2

2,4-дихлоробензил алкохол

217-210-5

1777-82-8

етакридин лактат

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-етил-2-нитропропан-1,3-диил)бисморфолин

217-450-0

1854-23-5

хлороталонил

217-588-1

1897-45-6

додециламониев ацетат

217-956-1

2016-56-0

флуометурон

218-500-4

2164-17-2

алил пропил дисулфид

218-550-7

2179-59-1

4-(2-нитробутил)морфолин

218-748-3

2224-44-4

N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин

219-145-8

2372-82-9

дидецилдиметиламониев бромид

219-234-1

2390-68-3

толнафтат

219-266-6

2398-96-1

бис[[4-[4-(диметиламино)бензхидрилиден]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламониев] оксалат, диоксалат

219-441-7

2437-29-8

додин

219-459-5

2439-10-3

2-бромо-1-(4-хидроксифенил)етан-1-он

219-655-0

2491-38-5

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[метиленбис(окси)]бисетанол

219-891-4

2565-36-8

фентоат

219-997-0

2597-03-7

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-метилпропан-1,3-диил)бис(окси)]бис[4-метил-1,3,2-диоксаборинан]

220-198-4

2665-13-6

2-метил-2H-изотиазол-3-он

220-239-6

2682-20-4

сулфурил дифлуорид

220-281-5

2699-79-8

2-амино-3-хлоро-1,4-нафтохинон

220-529-2

2797-51-5

2-хлоро-N-(хидроксиметил)ацетамид

220-598-9

2832-19-1

троклозен натрий

220-767-7

2893-78-9

натриев дихлороизоцианурат дихидрат

220-767-7

51580-86-0

хлорпирифос

220-864-4

2921-88-2

мецетрониев етил сулфат

221-106-5

3006-10-8

додецилетилдиметиламониев етил сулфат

221-108-6

3006-13-1

бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

натриев 2-(2-додецилоксиетокси)етил сулфат

221-416-0

3088-31-1

4-изопропил-m-крезол

221-761-7

3228-02-2

меден динитрат

221-838-5

3251-23-8

триклозан

222-182-2

3380-34-5

темефос

222-191-1

3383-96-8

туй-4(10)-ен

222-212-4

3387-41-5

окт-1-ен-3-ол

222-226-0

3391-86-4

натриев 5-хлоро-2-[4-хлоро-2-[[[(3,4-дихлорофенил)амино]карбонил]амино]фенокси]бензенсулфонат

222-654-8

3567-25-7

(етилендиокси)диметанол

222-720-6

3586-55-8

хлорофацинон

223-003-0

3691-35-8

дипиритион

223-024-5

3696-28-4

хлорхексидин дихидрохлорид

223-026-6

3697-42-5

денатониев бензоат

223-095-2

3734-33-6

натриев 2,4,6-трихлорофенолат

223-246-2

3784-03-0

пиридин-2-тиол 1-оксид, натриева сол

223-296-5

3811-73-2

хексахидро-1,3,5-трис(3-метоксипропил)-1,3,5-триазин

223-563-6

3960-05-2

4-оксо-4-[(трибутилстанил)окси]бут-2-енова киселина/трибутилкалаен малеат

223-701-5

4027-18-3

метенамин 3-хлороалилохлорид

223-805-0

4080-31-3

N-етилхептадекафлуорооктансулфонамид

223-980-3

4151-50-2

изобутил 4-хидроксибензоат/изобутил парабен

224-208-8

4247-02-3

трибутилстанил салицилат/трибутилкалаен салицилат

224-397-7

4342-30-7

трибутилстанил бензоат/трибутилкалаен бензоат

224-399-8

4342-36-3

натриев 1-(3,4-дихидро-6-метил-2,4-диоксо-2H-пиран-3-илиден)етанолат

224-580-1

4418-26-2

диетиламониев салицилат

224-586-4

4419-92-5

диметил дикарбонат

224-859-8

4525-33-1

фамезол

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5-триил)триетанол

225-208-0

4719-04-4

октилфосфонова киселина

225-218-5

4724-48-5

натриев 4-(метоксикарбонил)фенолат

225-714-1

5026-62-0

сулфамидова киселина

226-218-8

5329-14-6

цитрал

226-394-6

5392-40-5

тетрахидро-1,3,4,6-тетракис(хидроксиметил)имидазо[4,5-d]имидазол-2,5(1Н,3Н)-дион

226-408-0

5395-50-6

1-бензил-3,5,7-триаза-1-азониатрицикло[3.3.1.13,7]декан хлорид

226-445-2

5400-93-1

диметилдиоктиламониев хлорид

226-901-0

5538-94-3

N-додецилпропан-1,3-диамин

226-902-6

5538-95-4

хлорпирифос-метил

227-011-5

5598-13-0

N,N′-диметиленбисморфолин

227-062-3

5625-90-1

куматетралил

227-424-0

5836-29-3

тербутилазин

227-637-9

5915-41-3

(R)-р-мента-1,8-диен

227-813-5

5989-27-5

4-метоксибензен-1,3-диамин сулфат

228-290-6

6219-67-6

метилен дитиоцианат

228-652-3

6317-18-6

1,3-бис(хидроксиметил)-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион

229-222-8

6440-58-0

додицин

229-930-7

6843-97-6

ябълчна киселина

230-022-8

6915-15-7

(2-бромо-2-нитровинил)бензен

230-515-8

7166-19-0

дидецилдиметиламониев хлорид

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-октадеценилпропан-1,3-диамин

230-528-9

7173-62-8

бензилдодецилдиметиламониев бромид

230-698-4

7281-04-1

прометрин

230-711-3

7287-19-6

сребро

231-131-3

7440-22-4

бор

231-151-2

7440-42-8

мед

231-159-6

7440-50-8

цинк

231-175-3

7440-66-6

серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

диталиев сулфат

231-201-3

7446-18-6

калциев дихекса-2,4-диеноат

231-321-6

7492-55-9

хинин монохидрохлорид дихидрат

231-437-7

6119-47-7

йод

231-442-4

7553-56-2

йод във формата на йодофор

смес

39392-86-4

йоден комплекс в разтвор с нейонни детергенти

смес

 

поливинилпиролидон йод

полимер

25655-41-8

алкиларил полиетер алкохол-йоден комплекс

полимер

 

йоден комплекс с етилен-пропилен блок-кополимер (плуроник)

полимер

 

йоден комплекс с поли алкиленгликол

полимер

 

йодирана смола/полийодид анионна смола

полимер

 

тринатриев ортофосфат (TSP)

231-509-8

7601-54-9

силициев диоксид — аморфен

231-545-4

7631-86-9

натриев хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

натриев нитрит

231-555-9

7632-00-0

натриев пероксометаборат/натриев перборат хидрат

231-556-4

7632 04 4

хлороводород/солна киселина

231-595-7

7647-01-0

натриев хлорид

231-598-3

7647-14-5

натриев бромид

231-599-9

7647-15-6

ортофосфорна киселина

231-633-2

7664-38-2

флуороводород

231-634-8

7664-39-3

амоняк, анхидриран

231-635-3

7664-41-7

сярна киселина

231-639-5

7664-93-9

калиев йодид

231-659-4

7681-11-0

натриев хидрогенсулфат

231-665-7

7681-38-1

натриев флуорид

231-667-8

7681-49-4

натриев хипохлорит

231-668-3

7681-52-9

динатриев дисулфит

231-673-0

7681-57-4

тетраметрин

231-711-6

7696-12-0

сяра

231-722-6

7704-34-9

железен сулфат

231-753-5

7720-78-7

железен витриол/феро сулфат хептахидрат/железен сулфат хептахидрат

231-753-5

7782-63-0

калиев перманганат

231-760-3

7722-64-7

водороден прекис

231-765-0

7722-84-1

бром

231-778-1

7726-95-6

дикалиев пероксодисулфат

231-781-8

7727-21-1

азот

231-783-9

7727-37-9

цинков сулфат хептахидрат

231-793-3

7446-20-0

7а-етилдихидро-1Н,3Н,5Н-оксазоло[3,4-c]оксазол

231-810-4

7747-35-5

натриев сулфит

231-821-4

7757-83-7

натриев хлорит

231-836-6

7758-19-2

меден хлорид

231-842-9

7758-89-6

меден сулфат

231-847-6

7758-98-7

меден сулфат пентахидрат

231-847-6

7758-99-8

сребърен нитрат

231-853-9

7761-88-8

натриев тиосулфат пентахидрат

231-867-5

10102-17-7

натриев хлорат

231-887-4

7775-09-9

динатриев пероксодисулфат/натриев персулфат

231-892-1

7775-27-1

калиев дихромат

231-906-6

7778-50-9

калциев хипохлорит

231-908-7

7778-54-3

хексахидро-1,3,5-триетил-1,3,5-триазин

231-924-4

7779-27-3

хлор

231-959-5

7782-50-5

амониев сулфат

231-984-1

7783-20-2

сребърен хлорид

232-033-3

7783-90-6

алуминиев амониев бис(сулфат)

232-055-3

7784-25-0

манганов сулфат

232-089-9

7785-87-7

манганов сулфат тетрахидрат

232-089-9

10101-68-5

йоден монохлорид

232-236-7

7790-99-0

терпинеол

232-268-1

8000-41-7

соево масло

232-274-4

8001-22-7

масло от ленено семе

232-278-6

8001-26-1

царевично масло

232-281-2

8001-30-7

кокосово масло

232-282-8

8001-31-8

креозот

232-287-5

8001-58-9

рициново масло

232-293-8

8001-79-4

костно масло/животинско масло

232-294-3

8001-85-2

рапично масло

232-299-0

8002-13-9

пиретрини и пиретроиди

232-319-8

8003-34-7

терпинол

8006-39-1

терпентиново масло

232-350-7

8006-64-2

чесън екстракт

232-371-1

8008-99-9

катран, боров/катран от борова дървесина

232-374-8

8011-48-1

пчелен восък

232-383-7

8012-89-3

парафинови масла

232-384-2

8012-95-1

масла, авокадо

232-428-0

8024-32-6

портокал, сладък, екстракт

232-433-8

8028-48-6

бяло минерално масло (нефтен продукт)

232-455-8

8042-47-5

сапонини

232-462-6

8047-15-2

талол розин

232-484-6

8052-10-6

асфалт/битум

232-490-9

8052-42-4

копали

232-527-9

9000-14-0

лигнин

232-682-2

9005-53-2

алуминиев сулфат

233-135-0

10043-01-3

борна киселина

233-139-2

10043-35-3

алуминиев калиев бис(сулфат)/алум

233-141-3

10043-67-1

хлорен диоксид

233-162-8

10049-04-4

калиев сулфит

233-321-1

10117-38-1

натриев хидроген-2,2′-метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

2,2-дибромо-2-цианоацетамид

233-539-7

10222-01-2

дисребърен(1+) сулфат

233-653-7

10294-26-5

натриев метафосфат

233-782-9

10361-03-2

оксин-мед

233-841-9

10380-28-6

резметрин

233-940-7

10453-86-8

N,N′-етиленбис[N-ацетилацетамид]

234-123-8

10543-57-4

натриев дихромат

234-190-3

10588-01-9

карбендазим

234-232-0

10605-21-7

тридеканатриев хипохлориттетракис(фосфат)

234-307-8

11084-85-8

природна борна киселина

234-343-4

11113-50-1

натриев перборат тетрахидрат

234-390-0

10486-00-7

перборна киселина, натриева сол

234-390-0

11138-47-9

нафтени киселини, цинкови соли

234-409-2

12001-85-3

динатриев октаборат

234-541-0

12008-41-2

динатриев октаборат тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

[2H4]амониев хлорид

234-607-9

12015-14-4

диалуминиев хлорид пентахидроксид

234-933-1

12042-91-0

тримагнезиев дифосфид

235-023-7

12057-74-8

натриев толуенсулфонат

235-088-1

12068-03-0

меден(II) карбонат—меден(II) хидроксид (1:1)

235-113-6

12069-69-1

зинеб

235-180-1

12122-67-7

амониев бромид

235-183-8

12124-97-9

тетраборен динатриев хептаоксид, хидрат

235-541-3

12267-73-1

манеб

235-654-8

12427-38-2

хексаборен дицинков ундекаоксид/цинков борат

235-804-2

12767-90-7

N-(хидроксиметил)формамид

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-тетрахлоро-4-(метилсулфонил)пиридин

236-035-5

13108-52-6

нифурпиринол

236-503-9

13411-16-0

пиритион цинк

236-671-3

13463-41-7

титанов диоксид

236-675-5

13463-67-7

додецилгуанидин монохидрохлорид

237-030-0

13590-97-1

бариев диборен тетраоксид

237-222-4

13701-59-2

калиев 2-бифенилат

237-243-9

13707-65-8

амониев тетрафлуороборат

237-531-4

13826-83-0

литиев хипохлорит

237-558-1

13840-33-0

ортоборна киселина, натриева сол

237-560-2

13840-56-7

бром хлорид

237-601-4

13863-41-7

цинков бис(диетилдитиокарбамат)

238-270-9

14324-55-1

(бензилокси)метанол

238-588-8

14548-60-8

2,2′-оксибис[4,4,6-триметил-1,3,2-диоксаборинан]

238-749-2

14697-50-8

фоксим

238-887-3

14816-18-3

бис(1-хидрокси-1H-пиридин-2-тионато-O,S)мед

238-984-0

14915-37-8

бис(8-хидроксихинолил) сулфат, монокалиева сол

239-133-6

15077-57-3

дибромопропионамид

239-153-5

15102-42-8

натриев перборат монохидрат

239-172-9

10332-33-9

2,2′-метиленбис(6-бромо-4-хлорофенол)

239-446-8

15435-29-7

хлоротолурон

239-592-2

15545-48-9

динатриев карбонат, свързан с хидроген пероксид (2:3)

239-707-6

15630-89-4

натриев p-хлоро-m-крезолат

239-825-8

15733-22-9

хлоралоза

240-016-7

15879-93-3

1-бромо-3-хлоро-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-хлоро-2-метилфенокси)пропионова киселина

240-539-0

16484-77-8

дикалиев дисулфит

240-795-3

16731-55-8

метомил

240-815-0

16752-77-5

динатриев хексафлуоросиликат

240-934-8

16893-85-9

хексафлуоросилициева киселина

241-034-8

16961-83-4

беномил

241-775-7

17804-35-2

D-глюконова киселина, свързана с N,N″-бис(4-хлорофенил)-3,12-диимино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O -диетил O-5-фенилизоксазол-3-илфосфоротиоат

242-624-8

18854-01-8

бензоксониев хлорид

243-008-1

19379-90-9

метил хидроксиметоксиацетат

243-271-2

19757-97-2

р-[(дийодометил)сулфонил]толуол

243-468-3

20018-09-1

меден дихидроксид

243-815-9

20427-59-2

дисребърен оксид

243-957-1

20667-12-3

2-бутен-1,4-диил бис(бромоацетат)

243-962-9

20679-58-7

алуминиев фосфид

244-088-0

20859-73-8

(бензотиазол-2-илтио)метил тиоцианат

244-445-0

21564-17-0

тетрахлорвинфос

244-865-4

22248-79-9

бендиокарб

245-216-8

22781-23-3

2-метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)циклопент-2-ен-1-ил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат/пралетрин

245-387-9

23031-36-9

калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

2-терт-бутил-4-метоксифенол

246-563-8

25013-16-5

бис(хидроксиметил)урея

246-679-9

25155-29-7

.алфа.,.алфа.′,.алфа.″-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5(2H,4H,6H)-триетанол

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(октадец-9-енилимино)бисетанол

246-807-3

25307-17-9

3-(бут-2-енил)-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат/цинерин I

246-948-0

25402-06-6

3-феноксибензил 2-диметил-3-(метилпропенил)циклопропанкарбоксилат/фенотрин

247-404-5

26002-80-2

5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он

247-500-7

26172-55-4

2-октил-2H-изотиазол-3-он

247-761-7

26530-20-1

додецилбензенсулфонова киселина

248-289-4

27176-87-0

лаврова киселина, моноестер с глицерол

248-337-4

27215-38-9

цинков неодеканоат

248-370-4

27253-29-8

додецил(етилбензил)диметиламониев хлорид

248-486-5

27479-28-3

цис-трикоз-9-ен

248-505-7

27519-02-4

диметилоктадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амониев хлорид

248-595-8

27668-52-6

N′-трет-бутил-N-циклопропил-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил[1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (само 1R транс, 1S изомер)/S-биоалетрин

249-013-5

28434-00-6

биорезметрин

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-бромо[1,1′-бифенил]-4-ил)-3-хидрокси-1-фенилпропил]-4-хидрокси-2-бензопирон/бромадиолон

249-205-9

28772-56-7

пиримифос-метил

249-528-5

29232-93-7

литиев хептадекафлуорооктансулфонат

249-644-6

29457-72-5

5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан

250-001-7

30007-47-7

транс-изопропил-3-[[(етиламинo)метоксифосфинотиоил]окси]кротонат

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-тетрадека-9,12-диенил ацетат

250-753-6

30507-70-1 (1)

децилдиметилоктиламониев хлорид

251-035-5

32426-11-2

бромохлоро-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион

251-171-5

32718-18-6

амитраз

251-375-4

33089-61-1

3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилурея/изопротурон

251-835-4

34123-59-6

2-(хидроксиметиламинo)етанол

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(додециламинo)пропил]глицин

251-993-4

34395-72-7

2,6-диацетил-7,9-дихидрокси-8,9b-диметилдибензофуран-1,3(2H,9bH)-дион, мононатриева сол

252-204-6

34769-44-3

натриев 4-етоксикарбонилфеноксид

252-487-6

35285-68-8

натриев 4-пропоксикарбонилфеноксид

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-хлорофенил)аминo]карбонил]-2,6-дифлуоробензамид

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорофенил)етил]-1H-имидазол/имазалил

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(.бета.-алилокси-2,4-дихлорофенилетил)имидазол/технически имазалил

продукт за растителна защита

73790-28-0

S-[(6-хлоро-2-оксооксазоло[4,5-b]пиридин-3(2H)-ил)метил] O,O-диметил тиофосфат/азаметифос

252-626-0

35575-96-3

2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил

252-681-0

35691-65-7

бензилдиметилолеиламониев хлорид

253-363-4

37139-99-4

калциев магнезиев оксид/доломитна вар

253-425-0

37247-91-9

калциев магнезиев тетрахидроксид/калциев магнезиев хидроксид/хидратна доломитна вар

254-454-1

39445-23-3

2-фосфонобутан-1,2,4-трикарбоксилна киселина

253-733-5

37971-36-1

4-метокси-m-фенилендиамониев сулфат

254-323-9

39156-41-7

N,N″-метиленбис[N′-[3-(хидроксиметил)-2,5-диоксоимидазолидин-4-ил]урея]

254-372-6

39236-46-9

динокап

254-408-0

39300-45-3

алфа.-циано-3-феноксибензил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат

254-484-5

39515-40-7

изопропил (2E,4E)-11-метокси-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат/метопрен

254-993-2

40596-69-8

диметилтетрадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амониев хлорид

255-451-8

41591-87-1

смес от цис- и транс-p-ментан-3,8 диол/цитриодиол

255-953-7

42822-86-6

4,4-диметилоксазолидин

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-хексахидро-1,3-диоксо-2H-изоиндол-2-ил)метил (1R-цис)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат

257-144-4

51348-90-4

циано (3-феноксибензил)-2-(4-хлорофенил)-3-метилбутират/фенвалерат

257-326-3

51630-58-1

етил N-ацетил-N-бутил-.бета.-аланинат

257-835-0

52304-36-6

.алфа.-циано-3-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/циперметрин

257-842-9

52315-07-8

m-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/перметрин

258-067-9

52645-53-1

.алфа.-циано-3-феноксибензил [1R-[1.алфа.(S*),3.алфа.]]-3-(2,2-дибромовинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/делтаметрин

258-256-6

52918-63-5

бис(2-етилхексаноато-O)-.мю.-оксодицинк

259-049-3

54262-78-1

1-етинил-2-метилпент-2-енил 2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат/емпентрин

259-154-4

54406-48-3

3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат

259-627-5

55406-53-6

тетракис(хидроксиметил)фосфониев сулфат(2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)-4-хидроксикумарин/дифенакум

259-978-4

56073-07-5

4-хидрокси-3-(3-(4′-бромо-4-бифенилил)-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)кумарин/бродифакум

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-бутоксиетокси)етокси]метанол

260-097-2

56289-76-0

2-етоксиетил бромоацетат

260-240-9

56521-73-4

N-октил-N′-[2-(октиламино)етил]етилендиамин

260-725-5

57413-95-3

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, натриева сол

261-184-8

58249-25-5

азаконазол

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4-триазол/пропиконазол

262-104-4

60207-90-1

N,N-бис(2-хидроксиетил)ундек-10-енамид

262-114-9

60239-68-1

2-хлоро-3-(фенилсулфонил)акрилонитрил

262-395-8

60736-58-5

тетрадецилдиметилбензиламониев флуорид

61134-95-0

[1,1′-бифенил]-2-ол, хлориран

262-974-5

61788-42-9

амини, кокосов алкил

262-977-1

61788-46-3

четвъртични амониеви съединения, (хидрогенирана животинска лой алкил)триметил, хлориди

263-005-9

61788-78-1

четвъртични амониеви съединения, кокосов алкилтриметил, хлориди

263-038-9

61789-18-2

четврътични амониеви съединения, бензилкокос алкилбис(хидроксиетил), хлориди

263-078-7

61789-68-2

четврътични амониеви съединения, бензилкокосов алкилдиметил, хлориди

263-080-8

61789-71-7

четврътични амониеви съединения, дикокосалкил диметил, хлориди

263-087-6

61789-77-3

четврътични амониеви съединения, бис(хидрогенирана животинска лой алкил)диметил, хлориди

263-090-2

61789-80-8

четврътични амониеви съединения, триметилсоя алкил, хлориди

263-134-0

61790-41-8

етанол, 2,2′-иминобис-, N-кокос алкил производни

263-163-9

61791-31-9

1H-имидазол-1-етанол, 4,5-дихидро-, 2-нортал-масло алкил производни

263-171-2

61791-39-7

имидазолови съединения, 1-бензил-4,5-дихидро-1-(хидроксиетил)-2-норкокос алкил, хлориди

263-185-9

61791-52-4

амини, N-животинска лой алкилдипропилентри-

263-191-1

61791-57-9

амини, N-кокос алкилтриметиленди-

263-195-3

61791-63-7

амини, N-кокос алкилтриметиленди-, ацетати

263-196-9

61791-64-8

четврътични амониеви съединения, бензил-C8-18-алкилдиметил, хлориди

264-151-6

63449-41-2

4,5-дихлоро-2-октил-2H-изотиазол-3-он

264-843-8

64359-81-5

2-хлоро-N-[[[4-(трифлуорометокси)фенил]амино]карбонил]бензамид

264-980-3

64628-44-0

дестилати (нефт), солвент-рафинирани леки нафтенови

265-098-1

64741-97-5

дестилати (нефт), обработени с водород леки фракции

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-дихлорофенил)-1,2,3,4-тетрахидро-6-хидрокси-1,3-диметил-2,4-диоксопиримидин-5-карбоксамид

265-732-7

65400-98-8

.алфа.-циано-3-феноксибензил [1R-[1.алфа.(S*),3.алфа.]]-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

265-898-0

65731-84-2

катранени киселини, въглища, необработени

266-019-3

65996-85-2

стъкло на прах

266-046-0

65997-17-3

3,3′-метиленбис[5-метилоксазолидин]/оксазолидин

266-235-8

66204-44-2

N-циклопропил-1,3,5-триазин-2,4,6-триамин

266-257-8

66215-27-8

бетаини, C12-C14-алкил диметил

266-368-1

66455-29-6

.алфа.-циано-3-феноксибензил 2,2-диметил-3-(1,2,2,2-тетрабромоетил)циклопропанкарбоксилат/тралометрин

266-493-1

66841-25-6

2-хлоро-N-(2,6-диметилфенил)-N-(1H-пиразол-1-илметил)ацетамид

266-583-0

67129-08-2

цис-4-[3-(р-трет-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин/фенпропиморф

266-719-9

67564-91-4

N-пропил-N-[2-(2,4,6-трихлорофенокси)етил]-1H-имидазол-1-карбоксамид

266-994-5

67747-09-5

мастни киселини, C16-18 и С18-ненасит., Me естери

267-015-4

67762-38-3

.алфа-циано-3-феноксибензил 3-(2-хлоро-3,3,3-трифлуоропроп-1-енил)-2,2-диметил циклопропанкарбоксилат/цихалотрин

268-450-2

68085-85-8

додецилетилдиметиламониев бромид/лаудацид

269-249-2

68207-00-1

шистови масла

269-646-0

68308-34-9

.алфа.-циано-4-флуоро-3-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/цифлутрин

269-855-7

68359-37-5

четврътични амониеви съединения, бензил-C12-18-алкилдиметил, хлориди

269-919-4

68391-01-5

четврътични амониеви съединения, ди-C6-12-алкилдиметил, хлориди

269-925-7

68391-06-0

бензенсулфонова киселина, C10-13-алкил производни, натриеви соли

270-115-0

68411-30-3

четврътични амониеви съединения, бензил-C8-16-алкилдиметил, хлориди

270-324-7

68424-84-0

четврътични амониеви съединения, бензил-C12-16-алкилдиметил, хлориди

270-325-2

68424-85-1

бетаини, кокосов алкилдиметил

270-329-4

68424-94-2

четврътични амониеви съединения, ди-C8-10-алкилдиметил, хлориди

270-331-5

68424-95-3

мастни киселини, кокосови, продукти от реакцията с диетаноламин

270-430-3

68440-04-0

1-пропанаминиев, 3-аминo-N,N,N-триметил-, N-C12-18 ацил производни, Me сулфати

271-063-1

68514-93-2

амиди, кокосови, N,N-бис(2-хидроксиетил)

271-657-0

68603-42-9

четврътични амониеви съединения, (оксиди-2,1-етандиил)бис[кокосов алкилдиметил, дихлориди

271-761-6

68607-28-3

9-октадеценова киселина (Z), сулфонирана, калиеви соли

271-843-1

68609-93-8

урея, продукти от реакцията с формалдехид

271-898-1

68611-64-3

имидазолови съединения, 1-[2-(карбоксиметокси)етил]-1-(карбоксиметил)-4,5-дихидро-2-норкокосов алкил, хидроксиди, натриеви соли

272-043-5

68650-39-5

бис(тетрааминмед) карбонатдихидроксид

272-415-7

68833-88-5

1-хидрокси-4-метил-6-(2,4,4-триметилпентил)пиридин-2(1H)-он, свързан със 2-аминоетанол (1:1)

272-574-2

68890-66-4

амини, N-лойалкил триметиленди-, диацетати

272-786-5

68911-78-4

квасия, екстр.

272-809-9

68915-32-2

мастни киселини, C8-10

273-086-2

68937-75-7

сярна киселина, моно-C12-18-алкил естери, натриеви соли

273-257-1

68955-19-1

четврътични амониеви съединения, C12-18-алкил[(етилфенил)метил]диметил, хлориди

273-318-2

68956-79-6

дидецилметил[3-(триметоксисилил)пропил]амониев хлорид

273-403-4

68959-20-6

четврътични амониеви съединения, бензил-C10-16-алкилдиметил, хлориди

273-544-1

68989-00-4

четврътични амониеви съединения, бензил-C12-18-алкилдиметил, соли с 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он 1,1-диоксид (1:1)

273-545-7

68989-01-5

натриев N-(хидроксиметил)глицинат

274-357-8

70161-44-3

амини, C10-16-алкилдиметил, N-оксиди

274-687-2

70592-80-2

пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат)

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(декан-1,10-диилди-1(4H)-пиридил-4-илиден)бис(октиламониев) дихлорид

274-861-8

70775-75-6

1,3-дидецил-2-метил-1H-имидазолов хлорид

274-948-0

70862-65-6

етилов [2-(4-феноксифенокси)етил]карбамат/феноксикарб

276-696-7

72490-01-8

четврътични амониеви съединения, ди-C8-18-алкилдиметил, хлориди

277-453-8

73398-64-8

1-[(хидроксиметил)амино]пропан-2-ол

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-бис(хидроксиметил)-2,5-диоксоимидазолидин-4-ил]-1,3-бис(хидроксиметил)урея/диазолидинилурея

278-928-2

78491-02-8

дихидроген бис[монопероксифталато(2-)-O1,OO1]магнезат(2-)

279-013-0

78948-87-5

дихидроген бис[монопероксифталато(2-)-O1,OO1]магнезат(2-) хексахидрат

279-013-0

114915-85-4

трибутилтетрадецилфосфониев хлорид

279-808-2

81741-28-8

(2-бутоксиетокси)метанол

281-648-3

84000-92-0

цинк, изодеканоат изононаноат комплекси, основни

282-786-7

84418-73-5

хвойна, Juniperus communis, екстракт

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, екстракт

283-272-5

84603-73-6

розмарин, екстракт

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus, екстракт

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, екстракт

283-479-0

84649-98-9

маргоза, екстракт

283-644-7

84696-25-3

лавандула, Lavandula angustifolia angustifolia, екстракт

283-994-0

84776-65-8

мащерка, Thymus serpyllum, екстракт

284-023-3

84776-98-7

формалдехид, продукти от реакцията с диетилен гликол

284-062-6

84777-35-5

формамид, продукти от реакцията с формалдехид

284-064-7

84777-37-7

глицин, N-(3-аминопропил)-, N′-C10-16-алкил производни

284-065-2

84777-38-8

лимон, екстракт

284-515-8

84929-31-7

мащерка, Thymus vulgaris, екстракт

284-535-7

84929-51-1

карамфил, екстракт

284-638-7

84961-50-2

катранени киселини, полиалкилфенолна фракция

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, екстракт/масло от австралийско чаено дърво

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-тетра(трет-бутил)-6-хидрокси-12H-дибензо[d,g][1,3,2]диоксафосфоцин 6-оксид, натриева сол

286-344-4

85209-91-2

формалдехид, продукти от реакция с пропилен гликол

286-695-3

85338-22-3

станан, трибутил-, моно(нафтеноилокси) производни

287-083-9

85409-17-2

четврътични амониеви съединения, бензил-C12-14-алкилдиметил, хлориди

287-089-1

85409-22-9

четврътични амониеви съединения, C12-14-алкил[(етилфенил)метил]диметил, хлориди

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-хидрокси-1-оксо-9-октадеценил)амино]пропилтриметиламониев метил сулфат

287-462-9

85508-38-9

бензенсулфонова киселина, 4-C10-13-втор-алкилни производни

287-494-3

85536-14-7

гуанидин, N,N″′-1,3-пропандиилбис-, N-кокосови алкилни производни, диацетати

288-198-7

85681-60-3

сулфонови киселини, C13-17-втор-алкани, натриеви соли

288-330-3

85711-69-9

.алфа.-циано-4-флуоро-3-феноксибензил [1.алфа.(S*),3.алфа.]-(±)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium, екстракт

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus, екстракт

289-753-6

89998-15-2

лавандула, Lavandula angustifolia, екстракт

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, екстракт

290-018-7

90063-59-5

Mentha arvensis, екстракт

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, екстракт

290-140-0

90082-51-2

бензенсулфонова киселина, моно-C10-14-алкилни производни, свързани с Me 1H-бензимидазол-2-илкарбамат

290-651-9

90194-41-5

мед, EDTA-комплекси

290-989-7

90294-99-8

формалдехид, продукти от реакцията с пропаноламин

291-325-9

90387-52-3

урея, N,N′-бис(хидроксиметил)-, продукти от реакция с 2-(2-бутоксиетокси)етанол, етилен гликол и формалдехид

292-348-7

90604-54-9

четвъртични амониеви съединения, бензил-C8-18-алкилдиметил, бромиди

293-522-5

91080-29-4

ела, Abies sibirica, екстракт

294-351-9

91697-89-1

хвойна, Juniperus mexicana, екстракт

294-461-7

91722-61-1

лавандула,Llavandula hybrida, екстракт/масло лавандин

294-470-6

91722-69-9

амини, N-(3-аминопропил)-N′-кокос алкилтриметиленди-, моноакрилирани

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, екстракт

294-954-7

91771-61-8

лимонена трева (Cymbopogon flexuosus), екстракт

295-161-9

91844-92-7

светло минерално масло (нефт), леко

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(додециламино)пропил]глицин хидрохлорид

298-216-5

93778-80-4

бис(2,6-диацетил-7,9-дихидрокси-8,9b-диметил-1,3(2H,9bH)-дибензофурандионато-O2,O3)мед

304-146-9

94246-73-8

цитрусов екстракт

304-454-3

94266-47-4

боров екстракт

304-455-9

94266-48-5

триметил-3-[(1-оксо-10-ундеценил)амино]пропиламониев метил сулфат

304-990-8

94313-91-4

мента пиперлива, американска, екстракт

308-770-2

98306-02-6

четврътични амониеви съединения, [2-[[2-[(2-карбоксиетил)(2-хидроксиетил)амино]етил]амино]-2-оксоетил]кокос алкилдиметил, хидроксиди, вътрешнокомплексни соли

309-206-8

100085-64-1

царевични кочани, на прах

310-127-6

999999-99-4

натурален лимонов сок (филтриран)

310-127-6

999999-99-4

Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

масло от лук

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Uritica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-дихлоро-4-(1,1,2,2-тетрафлуороетокси)фенил)-3-(2,6-дифлуоробензоил)урея/хексафлумурон

401-400-1

86479-06-3

1,3-дихлоро-5-етил-5-метилимидазолидин-2,4-дион

401-570-7

89415-87-2

1-(4-хлорофенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол/тебуконазол

403-640-2

107534-96-3

продукти от реакцията на: глутаминова киселина и N-(C12-14-алкил)пропилендиамин

403-950-8

164907-72-6

смес от: (C8-18)алкилбис(2-хидроксиетил)амониев бис(2-етилхексил)фосфат;(C8-18)алкилбис(2-хидроксиетил)амониев 2-етилхексилхидрогенфосфат

404-690-8

68132-19-4

(4-етоксифенил)(3-(4-флуоро-3-феноксифенил)пропил)диметилсилан

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-тетрафлуоробензил транс-2-(2,2-дихлоровинил)-3,3-диметилциклопропанкарбоксилат/трансфлутрин

405-060-5

118712-89-3

5,5-диметл-перхидро-пиримидин-2-он.алфа.-(4-трифлуорометилстирил)-.алфа.-(4-трифлуорометил)цинамилиденхидразон/хидраметилнон

405-090-9

67485-29-4

3-феноксибензил-2-(4-етоксифенил)-2-метилпропилетер/етофенпрокс

407-980-2

80844-07-1

6-(фталимидо)пероксихексанова киселина

410-850-8

128275-31-0

литиев 3-оксо-1,2(2H)-бензизотиазол-2-ид

411-690-1

111337-53-2

метил неодеканамид

414-460-9

105726-67-8

смес от: алфа-циано-3-феноксибензил (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-хлоро-3,3,3-трифлуоро-проп-1-енил)]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат;алфа-циано-3-феноксибензил (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-хлоро-3,3,3-трифлуоро-проп-1-енил)]-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/ламбда цихалотрин

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-хлоро-a,a,a-p-трифлуоротолилокси)-2-флуорофенил)-3-(2,6-дифлуоробензолил)урея/флуфеноксурон

417-680-3

101463-69-8

2-бутил-бензо[d]изотиазол-3-он

420-590-7

04299-07-4

тетрахлородекаоксид комплекс

420-970-2

92047-76-2

смес от: цис-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорометилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарин; транс-4-хидрокси-3-(1,2,3,4-тетрахидро-3-(4-(4-трифлуорометилбензилокси)фенил)-1-нафтил)кумарин/флокоумафен;

421-960-0

90035-08-8

втор-бутил 2-(2-хидроксиетил)пиперидин-1-карбоксилат/икаридин

423-210-8

119515-38-7

N-циклохексил-S,S-диоксобензо[b]тиофен-2-карбоксамид

423-990-1

149118-66-1

фипронил

424-610-5

120068-37-3

цис-1-(3-хлороалил)-3,5,7-триаза-1-азониадамантан хлорид

426-020-3

51229-78-8

1-(6-хлоропиридин-3-илметил)-N-нитроимидазолидин-2-илиденамин/имидаклоприд

428-040-8

138261-41-3

тиаметоксам

428-650-4

153719-23-4

[2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метил(1R)-цис-хризантемат;[2,4-диоксо-(2-пропин-1-ил)имидазолидин-3-ил]метил(1R)-транс-хризантемат/имипротрин

428-790-6

72963-72-5

5-хлоро-2-(4-хлорфенокси)фенол

429-209-0

3380-30-1

2-(1-метил-2-(4-фенокси-фенокси)-етокси)-пиридин/пирипроксифен

429-800-1

95737-68-1

3-бензо(b)тиен-2-ил-5,6-дихидро-1,4,2-оксатиазин,4-оксид

431-030-6

163269-30-5

продукти от реакцията на диизопропаноламин с формалдехид (1:4)

432-440-8

220444-73-5

хлорометил n-октил дисулфид

432-680-3

180128-56-7

продукти от реакцията на диметил адипат, диметил глутарат, диметил сукцинат с хидроген пероксид/перестан

432-790-1

 

бис(3-аминопропил)октиламин

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-хлоро-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин/хлотианидин

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-октадеценал

без номер все още

51534-37-3

(E,Z)-2,13-октадекадиенал

без номер все още

99577-57-8

сребърно-цинково-алуминиево-боронфосфатно стъкло/стъклен оксид на стъкло със съдържание на сребро и цинк

без номер все още

398477-47-9

сребърно натриев хидроген циркониев фосфат

без номер все още

 

параформалдехид

 

30525-89-4

пероксиоктанова киселина

 

33734-57-5

бромомиристил изохинолин

 

51808-87-8

9-аминоакридин хидрохлорид монохидрат

 

52417-22-8

хлориран тринатриев фосфат

 

56802-99-4

циклохексилхидроксидиазен 1-оксид, калиева сол

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-изопропенил-5-метилциклохексанол

 

104870-56-6

силициев диоксид, аморфен, без кристали

 

112945-52-5

денатонов капсаицинат

 

192327-95-0

трис(N-циклохексилдиазеновдиокси)алуминий

 

312600-88-7

бис[1-циклохексил-1,2-ди(хидрокси-.капа.O)диазеноато(2-)]-мед

 

312600-89-8

продукт от реакцията на етерични масла и озон in-situ (Opен Air Factor (OAF) — фактор на излагане на външен въздух)

 

 

сребърен зеолит A

 

 

сребърно натриев боросиликат

 

 

5-хлоро-2-(4-хлорофенокси)фенол

 

 

бензил-лаурил-диметил-миристиламониев хлорид/лаурил-миристил диметил бензил амониев хлорид

 

 

((1,2-етандиилбис(карбамодитиоато))(2-))манган смес с ((1,2-етандиилбис(карбамодитиоат))(2-))цинк/манкозеб

продукт за растителна защита

8018-01-7

хлоросулфамова киселина

продукт за растителна защита

17172-27-9

2-бромо-1-(2,4-дихлорофенил)винил диетил фосфат/бромфенвинфос

продукт за растителна защита

33399-00-7

етил (2E,4E)-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат/хидропрен

продукт за растителна защита

41096-46-2

силициев диоксид/диатомит

продукт за растителна защита

61790-53-2

.алфа.,.алфа.,.алфа.-трифлуоро-N-метил-4,6-динитро-N-(2,4,6-трибромофенил)-o-толуидин/брометалин

продукт за растителна защита

63333-35-7

S-метопрен/изопропил (s-(E,E))-11-метокси-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат

продукт за растителна защита

65733-16-6

S-хидропрен (етил(S-(E,E))-3,7,11-триметилдодека-2,4-диеноат

продукт за растителна защита

65733-18-8

есфенвалерат/(S)-.алфа.-циано-3-феноксибензил (S)-2-(4-хлорофенил)-3-метилбутират

продукт за растителна защита

66230-04-4

[1.алфа.(S*),3.алфа.]-(.алфа.)-циано-(3-феноксифенил)метил 3-(2,2-дихлороетенил)-2.2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/алфа-циперметрин

продукт за растителна защита

67375-30-8

абамектин (смес от авермектин B1a; > 80 %, EINECS 265-610-3; и авермектин B1b; < 20 % EINECS 265-611-9)

265-610-3

71751-41-2

циклопропанкарбоксилова киселина, 3-[(1Z)-2-хлоро-3,3,3-трифлуоро-1-пропенил]-2,2-диметил-, (2-метил[1,1′-бифенил]-3-илметил естер, (1R,3R)-рел-/бифентрин/бифенат

продукт за растителна защита

82657-04-3

N-(2-((2,6-диметил)фенил)амино)-2-оксоетил)-N,N-диетил бензенметанаминовзахарид/денатониев захарид

продукт за растителна защита

90823-38-4

.алфа.-(4-хлорофенил)-.алфа.-(1-циклопропилетил)-1H-1,2,4-триазол-1-етанол/ципроконазол

продукт за растителна защита

94361-06-5

3-(3-(4′-бромо-(1,1′-бифенил)-4-ил)-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)-4-хидроксибензотиопиран-2-он/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-бромобифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрахидро-1-нафтил)-4-хидрокси-1-бензотин-2-он/дифетиалон

продукт за растителна защита

104653-34-1

гуазатин триацетат

продукт за растителна защита

115044-19-4

4-бромо-2-(4-хлорофенил)-1-(етоксиметил)-5-(трифлуорометил)-1H-пирол-3-карбонитрил/хлорфенапир

продукт за растителна защита

122453-73-0

алуминиев натриев силикат-сребърен комплекс/сребърен зеолит

продукт за растителна защита

130328-18-6

алуминиев натриев силикат-сребърен меден комплекс/сребрен меден зеолит

продукт за растителна защита

130328-19-7

алуминиев натриев силикат-сребърен цинков комплекс/сребърно-цинков зеолит

продукти за растителна защита

130328-20-0

N-изононил-N,N-диметил-N-дециламониев хлорид

продукт за растителна защита

138698-36-9

N-((6-хлоро-3-пиридинил)метил)-N′-циано-N-метилетанимидамид/ацетамиприд

продукт за растителна защита

160430-64-8

3-феноксибензил (1R)-цис,транс-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат/d-фенотрин

продукт за растителна защита

188023-86-1

смес от 5-хидроксиметоксиметил-1-аза-3,7-диоксабицикло(3.3.0)октан (CAS 59720-42-2, 16,0 %) и 5-хидрокси-1-аза-3,7-диоксабицикло(3.3.0)октан (EINECS 229-457-6, 28,8 %), и 5-хидроксиполи[метиленокси]метил-1-аза-3,7-диоксабицикло(3.3.0)октан (CAS 56709-13-8; 5,2 %) във вода (50 %)

продукт за растителна защита

 

[1.алфа.(S*),3.алфа.]-(.алфа.)-циано-(3-феноксифенил)метил 3-(2,2-дихлороетенил)-2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат

продукт за растителна защита

 

S-цифенотрин

продукт за растителна защита

 

(RS)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил-(1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат (смес от 2 изомера: 1R транс: само 1R/S 1:1)/биоалетрин/d-транс-алетрин

продукт за растителна защита

 

(RS)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил-(1R,3R;1R,3S)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат (смес от 4 изомера транс 1R: 1R транс, 1S: 1R cis, 1R: 1R цис, 1S 4:4:1:1)/d-алтерин

продукт за растителна защита

 

(RS)-3-алил-2-метил-4-оксоциклопент-2-енил (1R,3R)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)-циклопропанкарбоксилат (смес от 2 изомера 1R транс: само 1R/S 1:3)/есбиотрин

продукт за растителна защита

 

спинозад: продукт от ферментацията на почвени микроорганизми, съдържащи спинозин A и спинозин D

продукт за растителна защита

 

бутокси полипропилен гликол

полимер

9003-13-8

полидиметилсилоксан

полимер

9016-00-6

полимер на N-метилметанамин (EINECS 204-697-4) и (хлорметил)оксиран (EINECS 203-439-8)/полимерен кватернерен амониев хлорид

полимер

25988-97-0

полимер на N,N,N,N-тетраметил-етан-1,2-диамин и (хлорометил)оксиран

полимер

25988-98-1

хомополимер на 2-трет-бутиламиноетил метакрилат (EINECS 223-228-4)

полимер

26716-20-1

полимер на формалдехид и акролеин

полимер

26781-23-7

монохидро хлорид на полимер на N,N″′-1,6-хександиилбис[N′-цианогуанидин] (EINECS 240-032-4) и хексаметилендиамин (EINECS 204-679-6)/полихексаметилен бигуанид (мономер: 1,5-бис(триметилен)-гуанилгуанидинов монохидрохлорид)

полимер

27083-27-8/32289-58-0

полимер на N,N,N′,N′-тетраметил-1,6-хександиамин и 1,6-дихлорохексан

полимер

27789-57-7

поли(хексаметилендиметиламониев хлорид)/поли[(диметилимино)-1,6-хександиил-хлорид]

полимер

28728-61-2

N,N,N′,N′–тетраметилетилендиаминбис(2-хлороетил)етер кополимер

полимер

31075-24-8

поли(хексаметилендиамин гуанидинов хлорид)

полимер

57028-96-3

поли(хексаметиленбигуанид)

полимер

91403-50-8

поли(окси-1,2-етандиил),.алфа.-[2-(дидецилметиламонио)етил]-.омега.-хидрокси-, пропаноат (сол)

полимер

94667-33-1

N,N-дидецил(-N-метил-поли(оксиетил)амониевпропионат/1-деканаминов, N-децил-N-(2-хидроксиетил)-N-метил-, пропаноат (сол)

полимер

107879-22-1

кополимер на 2-пропенал и пропан-1,2-диол

полимер

191546-07-3

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/дидецилполиоксетиламониев борат

полимер

214710-34-6

олиго(2-(2-етокси)етоксиетилгуанидинов хлорид)

полимер

374572-91-5

трибутилкалаен кополимер (TBT-кополимер)

полимер

 

мастен алкохол полигликолов етер

полимер

 

поли(винил хлорид-ко-изобутил винил етер-ко-N-винил, N′-диметил октил бромид пропил диамин)

полимер

 

полигликолполиамин смола

полимер

 

натриев лигносулфонат

естествен полимер

8061-51-6

Neem/Neem-Vital

натурално масло

5945-86-8

масло от Pinus pumilio

натурално масло

8000-26-8

масло от дървесината на кедър (Cedarwood oil)

натурално масло

8000-27-9

масло от лавандула

натурално масло

8000-28-0

масло цитронела

натурално масло

8000-29-1

етерично масло от Eugenia caryophyllus

натурално масло

8000-34-8

масло от здравец

натурално масло

8000-46-2

евкалиптово масло

натурално масло

8000-48-4

портокалово масло

натурално масло

8000-57-9

борово масло

натурално масло

8002-09-3

масло от черен пипер

натурално масло

8006-82-4

масло от мента пиперлива

натурално масло

8006-90-4

масло от лимонова трева

натурално масло

8007-02-1

масло от мента блатна

натурално масло

8007-44-1

масло от мащерка

натурално масло

8007-46-3

масло от кориандър

натурално масло

8008-52-4

масло от мента дълголистна

натурално масло

8008-75-5

масло от Valeriana officinalis

натурално масло

8008-88-6

масло каджапут

натурално масло

8008-98-8

масло от шишарки на хвойна

натурално масло

8012-91-7

кипарисово масло

натурално масло

8013-86-3

масло от пачули

натурално масло

8014-09-3

масло от кимион

натурално масло

8014-13-9

масло палмароза

натурално масло

8014-19-5

масло от седефче

натурално масло

8014-29-7

масло от Basilicum Ocimum basilium

натурално масло

8015-73-4

масло от палисандър

натурално масло

8015-77-8

масло от целина

натурално масло

8015-90-5

масло от лайка

натурално масло

8015-92-7

масло от листа на карамфилово дърво (Eugenia caryophyllus)

натурално масло

8015-97-2

масло от чаено дърво

натурално масло

68647-73-4

масло от Litsea cubeba

натурално масло

68855-99-2

масло от мента полска

натурално масло

68917-18-0

кедрово масло (масло от дървесината на отгледан в Тексас кедър, масло от Juniperus mexicana 22 %)

натурално масло

68990-83-0

екстракт от семена на Tabebuia avellanedae

натурално масло

 

етерично масло от цимбопогон winterianus

натурално масло

 

културен чесън (Allium sativum) и лук (Allium cepa)

натурално масло

 

етерично масло от канелено дърво (Cinnamomum zeylanicum)

натурално масло

 

карамфилово масло (главни съставки: евгенол (83,8 %), кариофилен (12,4 %), евгеноацетат (0,4 %))

натурално масло

 

уханно масло от иглички на ела: (етерично масло, главни съставки: терпентиново масло (30—37,5 %), терпинеол (15—20 %), изоборнил ацетат (15—20 %), пинен бета (12,5—15 %), пинен алфа (7—10 %), кумарин (1—3 %), терпинеол-фракция (1—3 %)

натурално масло

 

уханно масло пролетна свежест: етерично масло: главни съставки: цитрал-диетилацетал (цитратал) (1—3 %), цитронелол (1—3 %), иланат (1—3 %), хивертал (1—3 %), алилкапронат (1—3 %)

натурално масло

 

розово масло

натурално масло

 

естествени пиретрини

натурален екстракт

 

торфен екстракт

натурален екстракт

 

алкил-бензил-диметиламониев хлорид/бензалкониев хлорид

смес

8001-54-5

цетримид

смес

8044-71-1

смес от 3,6-диамино-10-метилакридинов хлорид (EINECS 201-668-8;) и 3,6-акридиндиамин/акрифлавин

смес

8048-52-0

смес от ((3,6-диамино-10-метилакридинов хлорид (EINECS 201-668-8) и 3,6-акридиндиамин) хидрохлорид)/акрифлавин HCl

смес

8063-24-9

безалкониев захаринад/бензалкониев o-сулфобензимидат

смес

39387-42-3

смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 220-239-6)

смес

55965-84-9

силоксани и силикони, di-Me, продукти от реакцията със силициев диоксид/обработен димен силициев диоксид

смес

67762-90-7

реакционна смес от естери на мастни киселини (C6-18, получени от кокосово масло), смесени с оцетна киселина и 2,2′-метиленбис(4-хлорофенол)

смес

106523-52-8

амини, n-C10-16-алкилтриметиленди-, продукти от реакцията с хлороцетна киселина

смес

139734-65-9

четвъртични амониеви йодиди

смес

308074-50-2

продукти от реакцията на 5,5-диметилхидантоин и формалдехид

смес

 

продукти от реакцията на 2-(2-бутоксиетокси)етанол и формалдехид

смес

 

продукти от реакцията на етилен гликол и формалдехид

смес

 

продукти от реакцията на урея, етилен гликол и формалдехид

смес

 

продукти от реакцията на хлороацетамид, 2(2-бутоксиетокси)етанол и формалдехид

смес

 

смес от 1-феноксипропан-2-ол (EINECS 212-222-7) и 2-феноксипропанол (EINECS 224-027-4)

смес

 

активен хлор: произведен чрез реакция на хипохлориста киселина и натриев хипохлорит и получен in situ

смес

 

калиеви соли на мастни киселини (C15-21)

смес

 

Acypetacs мед

смес

 

Acypetacs цинк

смес

 

феромон от платнени дрешни молци: съставки: E,Z-октадекади-2,13-енал (75 %) и E-октадек-2-енал (25 %)

смес

 

смес от хромен триоксид (EINECS 215-607-8; 34,2 %), диарсенов пентоксид (EINECS 215-116-9; 24,1 %), мед(II)оксид (EINECS 215-269-1; 13,7 %), вода (EINECS 231-791-2; 28 %)

смес

 

смес от хлорметилизотиазолинон, етандиилбизоксибисметанол, метилизотиазолинон

смес

 

смес от бром (EINECS 231-778-1) и хипобромиста киселина (CAS-№: 13517-11-8), получена in situ

смес

 

продукти от естествената ферментация на растения във вода, съдържащи сяра

смес

 

четвъртични амониеви съединения (бензилалкилдиметил (алкил от C8-C22, наситен и ненаситен, лоен алкил, кокосов алкил, и соев алкил) хлориди, бромиди, или хидроксиди)/BKC

смес от включени в EINECS вещества

 

четвъртични амониеви съединения (диалкилдиметил (алкил от C6-C18, наситен и ненаситен, и лоен алкил, кокосов алкил, и соев алкил) хлориди, бромиди, или метилсулфати)/DDAC

смес от включени в EINECS вещества

 

четвъртични амониеви съединения (алкилтриметил (алкил от C8-C18, наситен и ненаситен, и лоен алкил, кокосов алкил, и соев алкил) хлориди, бромиди, или метилсулфати)/TMAC

смес от включени в EINECS вещества

 

Bacillus thuringiensis

микроорганизъм

68038-71-1

Bacillus sphaericus

микроорганизъм

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381 е подвид Israelensis

микроорганизъм

 

Bacillus thuringiensis var. kurstaky

микроорганизъм

 

Bacillus thuringiensis подвид. Israelensis Serotype H14

микроорганизъм

 

Bacillus thuringiensis var. israelensis

микроорганизъм

 

Bacillus subtilis

микроорганизъм

 


(1)  Това вещество има и друг CAS номер (31654-77-0), съгласно регистъра ESIS.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗСЛЕДВАНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕГЛЕД

Вещество

Докладваща държава-членка

ЕО номер

CAS номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

формалдехид

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-бутоксиетокси)етил 6-пропилпиперонил етер/пиперонил бутоксид

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

бронопол

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

дифеноксарсин-10-ил оксид

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хлорокрезол

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дихлорвос

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

етанол

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мравчена киселин

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бензоена киселина

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

пропан-2-ол

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

салицилова киселина

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пропан-1-ол

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хидроген цианид (или циановодород)

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

етилен оксид

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-дибромо-5,5-диметилхидантоин

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лимонена киселина

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

линалоол

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-хлорацетамид

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бромооцетна киселина

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гликолова киселина

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пероцетна киселина

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-млечна киселина

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

варфарин

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-хексахидро-2-изопропенил-8,9-диметоксихромено[3,4-b]фуро[2,3-h]хромен-6-он/ротенон

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

симклозен

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хлороксиленол

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бифенил-2-ол

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нафталин

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

дихлорофен

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

триклокарбан

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канелен алдехид/3-фенил-пропен-2-ал

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гераниол

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

глиоксал

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-крезол

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хекса-2,4-диеноева киселина/сорбинова киселина

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глутарал

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

нонанова киселина

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

ундекан-2-он/метил-нонил-кетон

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

пропоксур

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-дихлоро-5,5-диметилхидантоин

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хлорофен

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бензил бензоат

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

бензетониев хлорид

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фенитротион

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

цеталкониев хлорид (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бензилдиметил(октадецил)амониев хлорид (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-феноксиетанол

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цетилпиридинов хлорид

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

октанова киселина

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

въглероден диоксид

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

натриев диметиларсинат

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

нитрометилидинтриметанол

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тозилхлорамид натрий

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

калиев диметилдитиокарбамат

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

натриев диметилдитиокарбамат

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варфарин натрий

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

натриев 2-бифенилат

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каптан

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(трихлорометилтио)фталимид/фолпет

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метил антранилат

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-диетил-m-толуамид

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

тирам

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зирам

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

калиев метилдитиокарбамат

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метам-натрий

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

динатриев цианодитиокарбамат

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бензододецинов хлорид (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миристалкониев хлорид (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-бис(хидроксиметил)урея

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

набам

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лаврова киселина

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

тиабендазол

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

бензотиазол-2-тиол

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налед

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

диурон

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диазинон

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

деканова киселина

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

цианамид

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-хидрокси-4-изопропил-2,4,6-циклохептатриен-1-он

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

натриев бензоат

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

дазомет

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дихлоро-N-[(диметиламино)сулфонил]флуоро-N-(p-толил)метансулфенамид/толилфлуанид

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

хидроксил-2-пиридон

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тербутрин

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дихлофлуанид

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

меден тиоцианат

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

тетрадониев бромид

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-хексахидро-1,3-диоксо-2Н-изоиндол-2-ил)метил (1R-транс)-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат/d-транс-тетраметрин

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-дихлоро-3Н-1,2-дитиол-3-он

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диборон триоксид

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8