EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_205_R_0035_01

Регламент (ЕО) № 894/2007 на Съвета от 23 юли 2007 година за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

OB L 205, 7.8.2007, p. 35–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 205/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 894/2007 НА СЪВЕТА

от 23 юли 2007 година

за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, във връзка с член 300, параграф 2 и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Общността и Демократична република Сао Томе и Принсипи договориха и парафираха Споразумение за партньорство в областта на рибарството, което предоставя на рибарите от Общността възможности за риболов в териториалните води под суверенитета или юрисдикцията на Демократична република Сао Томе и Принсипи.

(2)

Общността има интерес да бъде одобрено посоченото споразумение.

(3)

Следва да се определи методът за разпределяне на риболовните възможности между държавите-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящия регламент.

Член 2

Риболовните възможности, определени в протокола към споразумението, се разпределят между държавите-членки, както следва:

Риболовна категория

Вид на съда

Държава-членка

Лицензи или квота

Риболов на риба тон

Сейнери за риболов на риба тон с дълбоко замразяване

Испания

13

Франция

12

Риболов на риба тон

Съдове за риболов с въже майка на повърхността

Испания

13

Португалия

5

Ако заявленията за издаване на лиценз от горепосочените държави-членки не изчерпват определените в протокола риболовни възможности, Комисията може да разгледа заявления за издаване на лиценз от другите държави-членки.

Член 3

Държавите-членки, чиито съдове извършват риболов съгласно споразумението, уведомяват Комисията за количествата на всеки улов в рамките на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи в съответствие с Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г. за установяването на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (1).

Член 4

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицата, упълномощени да подпишат споразумението, за да обвържат Общността.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2007 година.

За Съвета

Председател

L. AMADO


(1)  ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8.


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО

между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност

ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ,

наричана по-долу „Сао Томе и Принсипи“,

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

наричана по-долу „Общността“,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД близките работни отношения между Общността и Сао Томе и Принсипи, по-специално в контекста на Споразумението от Котону и взаимното си желание да задълбочат тези отношения,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД желанието на двете страни да насърчават устойчивото използване на рибните ресурси посредством сътрудничество,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД Конвенцията на ООН по морско право,

РЕШЕНИ да прилагат решенията и препоръките на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан, наричана по-долу „ICCAT“,

КАТО ОСЪЗНАВАТ значението на принципите, установени от приетия на конференцията на ФАО през 1995 г. Кодекс за поведение за отговорно рибарство,

РЕШЕНИ да си сътрудничат във взаимен интерес за насърчаване на въвеждането на отговорно рибарство, за да се осигури дългосрочното опазване и устойчивото използване на морските биологични ресурси,

УБЕДЕНИ, че такова сътрудничество трябва да бъде под формата на инициативи и мерки, които, независимо дали са предприети съвместно или поотделно от страните, са взаимно допълващи се и осигуряват последователност на политиките и съгласуване на усилията,

КАТО ВЪЗНАМЕРЯВАТ за целта да установят диалог по приетата от правителството на Сао Томе и Принсипи секторна политика в областта на рибарството и да определят целесъобразните средства за нейното ефективно изпълнение, както и да осигурят участието на стопанските субекти и на гражданското общество в процеса,

КАТО ЖЕЛАЯТ да установяват условията, регулиращи риболовните дейности на съдовете на Общността в териториалните води на Сао Томе и Принсипи и подкрепата от страна на Общността за въвеждането на отговорен риболов в тези води,

ТВЪРДО УБЕДЕНИ да развиват по-тясно икономическо сътрудничество в риболовната промишленост и свързаните дейности чрез създаване и развитие на съвместни предприятия с фирми от двете страни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Обхват

Настоящото споразумение установява принципите, правилата и процедурите, които регулират:

икономическото, финансовото, техническото и научното сътрудничество в сектора на рибарството с оглед насърчаване на отговорния риболов в риболовните зони на Сао Томе и Принсипи за осигуряване на опазването и устойчивото използване на рибните ресурси и на развитието на рибарството на Сао Томе и Принсипи,

условията, регламентиращи достъпа на риболовните съдове на Общността до риболовните зони на Сао Томе и Принсипи,

сътрудничеството за мерките за контрол върху рибарството в риболовните зони на Сао Томе и Принсипи с оглед осигуряване на спазването на горепосочените правила и условия, на ефективността на мерките за съхраняване и управление на рибните ресурси и предотвратяването на нелегалния, недекларирания и нерегулирания риболов,

партньорствата между фирмите, които имат за цел да развиват икономически дейности в сектора на рибарството и свързаните дейности във взаимен интерес.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„органи на Сао Томе и Принсипи“ означава правителството на Сао Томе и Принсипи;

б)

„органи на Общността“ означава Европейската комисия;

в)

„риболовна зона на Сао Томе и Принсипи“ означава териториалните води, върху които Сао Томе и Принсипи има суверенитет или юрисдикция по отношение на рибарството;

г)

„риболовен съд“ означава всеки съд, оборудван за използване на водните биологични ресурси с търговска цел;

д)

„съд на Общността“ означава риболовен съд, плаващ под флага на държава-членка на Общността и регистриран в Общността;

е)

„съвместен комитет“ означава комитета, съставен от представители на Общността и Сао Томе и Принсипи, чиито функции са определени в член 9 от настоящото споразумение;

ж)

„прехвърляне“ означава преместването на целия улов или на част от него от един риболовен съд на друг във или извън пристанище;

з)

„необичайни обстоятелства“ означава различни от природни явления обстоятелства, които са извън разумния контрол на страните и възпрепятстват риболовните дейности в териториалните води на Сао Томе и Принсипи;

и)

„моряци от държави от АКТБ“ означава моряци, които са граждани на неевропейска държава, която е страна по Споразумението от Котону. За тази цел моряк от Сао Томе и Принсипи е моряк от АКТБ;

й)

„съпътстващ улов“ означава каквото и да е количество улов от видовете, които не са посочени в приложение I към Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1982 г.

Член 3

Принципи и цели, залегнали в основата на изпълнението на настоящото споразумение

1.   Страните по споразумението поемат задължението да насърчават отговорния риболов в риболовните зони на Сао Томе и Принсипи въз основа на принципите за недискриминиране между различните риболовни флоти в тези води, без да се засягат споразуменията, сключени между развиващите се страни в даден географски регион, включително и реципрочните споразумения в областта на рибарството.

2.   Страните си сътрудничат с оглед изпълнение на секторната политика по рибарство, приета от правителството на Сао Томе и Принсипи, като за целта установяват политически диалог относно необходимите реформи. Те се консултират с цел приемане на евентуални мерки в тази сфера.

3.   Страните си сътрудничат също така при осъществяването на предприети съвместно или поотделно ex-ante, текущи и ex-post оценки на мерките, програмите и дейностите въз основа на настоящото споразумение.

4.   Страните се задължават да осигурят изпълнението на настоящото споразумение в съответствие с принципите за добро икономическо и социално управление, опазвайки състоянието на рибните ресурси.

5.   В частност наемането на моряци от АКТБ на борда на съдове на Общността се регулира от приетата от Международната организация на труда (МОТ) Декларация за основните принципи и права в областта на труда, която се прилага по право за съответните договори и общи условия за наемане на работа. Това се отнася, по-специално, за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне и премахване на дискриминацията по отношение на заетостта и на професионален признак.

Член 4

Научно сътрудничество

1.   По време на обхванатия от настоящото споразумение период Общността и органите на Сао Томе и Принсипи следят за състоянието на ресурсите в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

2.   Въз основа на приетите в рамките на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан (ICCAT) препоръки и резолюции, както и от гледна точка на най-добрите съществуващи научни становища, страните се консултират помежду си в рамките на съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, и приемат мерки по взаимно съгласие за осигуряване на устойчиво управление на рибните ресурси във връзка с дейностите на съдовете на Общността, ако е целесъобразно след научна среща.

3.   Страните се задължават да се консултират помежду си пряко, включително на подрегионално ниво в рамките на Регионалния комитет по рибарство за Гвинейския залив (COREP), както и в рамките на компетентните международни организации с оглед осигуряване на управлението и съхранението на биологичните ресурси в Атлантическия океан и сътрудничество в съответните научни изследвания.

Член 5

Достъп на съдовете на Общността до териториалните води на Сао Томе и Принсипи

1.   Сао Томе и Принсипи се задължава да разреши на съдовете на Общността да упражняват риболовни дейности в своята риболовна зона в съответствие с настоящото споразумение, включително протокола и приложението към него.

2.   Регулираните с настоящото споразумение риболовни дейности подлежат на действащата законова и нормативна уредба в Сао Томе и Принсипи. Органите на Сао Томе и Принсипи уведомяват Комисията за всяко изменение в горепосочената уредба.

3.   Сао Томе и Принсипи се задължава да предприеме всички целесъобразни мерки, необходими за ефективното прилагане на разпоредбите от протокола, във връзка с мониторинга на рибарството. Съдовете на Общността оказват съдействие на отговарящите за този мониторинг органи на Сао Томе и Принсипи.

4.   Общността се задължава да предприеме всички целесъобразни мерки, необходими за осигуряване на спазването от страна на съдовете ѝ на настоящото споразумение и на законодателството, което регулира рибарството в териториалните води, върху които Сао Томе и Принсипи има юрисдикция.

Член 6

Лицензи

1.   Съдовете на Общността могат да извършват риболов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи само ако притежават лиценз за риболов, издаден по настоящото споразумение и протокола към него.

2.   Процедурата за получаване на лиценз за риболов за даден съд, приложимите такси и начинът на плащане, които трябва да се спазват от корабособствениците, са определени в приложението към протокола.

Член 7

Финансови средства

1.   Общността предоставя финансови средства на Сао Томе и Принсипи в съответствие с условията, определени в протокола и приложението. Този единен финансов пакет се състои от два свързани елемента, а именно:

а)

достъп до териториалните води на Сао Томе и Принсипи и неговите рибни ресурси от страна на съдове на Общността, и

б)

финансова подкрепа на Общността за насърчаване на отговорния риболов и устойчивото използване на рибните ресурси в териториалните води на Сао Томе и Принсипи.

2.   Посоченият в параграф 1, буква б) елемент от финансовия пакет се определя от гледна точка на установените по взаимно съгласие между страните в съответствие с протокола цели, които трябва да бъдат постигнати в секторната политика по рибарство, разработена от правителството на Сао Томе и Принсипи, и на годишна и многогодишна програма за нейното изпълнение.

3.   Предоставяните от Общността финансови средства се заплащат всяка година в съответствие с протокола и при спазване на условията на настоящото споразумение и протокола по отношение на промяна на размера им в резултат на:

а)

необичайни обстоятелства;

б)

намаляване на възможностите за риболов, предоставени на съдовете на Общността, осъществено по взаимно съгласие за целите на управлението на съответните ресурси, когато това се счита за необходимо за опазването и устойчивото използване на ресурсите въз основа на най-добрите съществуващи научни становища;

в)

увеличаване на възможностите за риболов, предоставени на съдовете на Общността, направено по взаимно съгласие между страните, когато според най-добрите съществуващи научни становища състоянието на ресурсите го позволява;

г)

преоценка на условията на финансовата подкрепа за изпълнение на секторната политика в областта на рибарството в Сао Томе и Принсипи, когато това е обусловено от констатираните от двете страни резултати на годишната и многогодишната програма;

д)

прекратяване на настоящото споразумение по член 13;

е)

временно преустановяване на прилагането на настоящото споразумение по член 12.

Член 8

Насърчаване на сътрудничеството между стопанските субекти и гражданското общество

1.   Страните насърчават икономическото, научното и техническото сътрудничество в областта на рибарството и свързаните сектори. Те се консултират помежду си с оглед координиране на различните мерки, които могат да бъдат предприети за целта.

2.   Страните се задължават да насърчават обмена на информация за риболовната техника и съоръжения, методите за съхранение и промишлената преработка на рибните продукти.

3.   Страните се стремят да създават условия, благоприятни за укрепване на взаимоотношенията между своите предприятия в техническата, икономическата и търговската област, чрез насърчаване на създаването на подходяща за развитието на стопанска дейност и инвестиции среда.

4.   Страните насърчават, по-специално, създаването на съвместни предприятия във взаимен интерес, които неизменно ще спазват законодателството на Сао Томе и Принсипи и на Общността.

Член 9

Съвместен комитет

1.   Създава се съвместен комитет за мониторинг на прилагането на настоящото споразумение. Съвместният комитет изпълнява следните функции:

а)

мониторинг на изпълнението, тълкуването и прилагането на настоящото споразумение и по-специално, определяне на посочената в член 7, параграф 2, годишна и многогодишна програма и оценяване на нейното изпълнение;

б)

осигуряване на необходимата координация по въпроси от взаимен интерес във връзка с рибарството и по специално статистическия анализ на данните от улова;

в)

на форум за уреждане по взаимно съгласие на всякакви спорове относно тълкуването или прилагането на споразумението;

г)

преоценка, при необходимост, на нивото на възможностите за риболов и впоследствие на финансовите средства;

д)

всяка друга функция, която страните решат по взаимно съгласие.

2.   Заседанията на съвместния комитет се провеждат най-малко веднъж годишно, последователно в Сао Томе и Принсипи и в Общността и се председателстват от страната — домакин на срещата. Комитетът се събира на извънредно заседание по искане на една от страните.

Член 10

Географски район на прилагане на споразумението

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, при предвидените в посочения договор условия, и от друга страна — на територията на Сао Томе и Принсипи.

Член 11

Срок

Настоящото споразумение се сключва за период от четири години от датата на влизането му в сила; то може да бъде подновено с мълчаливо съгласие за допълнителни периоди от по четири години, освен ако не бъде дадено предизвестие за неговото прекратяване в съответствие с член 13.

Член 12

Временно преустановяване

1.   Прилагането на настоящото споразумение може да бъде временно преустановено по инициатива на една от страните при сериозно несъгласие по отношение на прилагането на разпоредбите на споразумението. Временното преустановяване на прилагането на споразумението изисква заинтересованата страна да изпрати уведомление за намерението си в писмена форма най-малко три месеца преди датата, на която то следва да влезе в сила. При получаване на това уведомление, страните започват консултации с оглед решаване на различията си по взаимно съгласие.

2.   Плащането на посочените в член 7 финансови средства се намалява пропорционално, на принципа pro rata temporis според периода на временното преустановяване на прилагането на споразумението.

Член 13

Прекратяване

1.   Настоящото споразумение може да бъде прекратено от всяка една от страните при необичайни обстоятелства, като намаляване на съответните ресурси, констатиране на понижено ниво на използване на предоставените на съдовете на Общността възможности за риболов или неспазване на ангажиментите, поети от страните по отношение на борбата с нелегалния, недекларирания и нерегулирания риболов.

2.   Засегнатата страна уведомява в писмен вид другата за своето намерение да се оттегли от споразумението най-малко шест месеца преди датата на изтичане на първоначалния период или на всеки допълнителен период.

3.   Изпращането на посоченото в предходния параграф уведомление поставя началото на консултации между страните.

4.   Плащането на финансовите средства, посочени в член 7 за годината, през която влиза в сила прекратяването, се намалява пропорционално, на принципа pro rata temporis.

Член 14

Протокол и приложение

Протоколът и приложението са неразделна част от настоящото споразумение.

Член 15

Национално законодателство

Дейностите на съдовете на Общността, които оперират в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, се регламентират от приложимото в Сао Томе и Принсипи законодателство, освен ако в споразумението, в протокола, приложението и допълненията към него не е предвидено друго.

Член 16

Отмяна

От датата на влизането му в сила настоящото споразумение отменя и заменя Споразумението между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи относно риболова в крайбрежните води на Сао Томе и Принсипи, което влезе в сила на 25 февруари 1984 г.

Протоколът за определяне за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г. на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи за риболова в крайбрежните води на Сао Томе и Принсипи, е в сила за срока, който е посочен в член 1, параграф 1 от него, и съставлява неразделна част от настоящото споразумение.

Член 17

Влизане в сила

Настоящото споразумение, изготвено в два екземпляра на английски, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен, влиза в сила на датата, на която страните се уведомят в писмена форма за приключване на необходимите за целта процедури.

ПРОТОКОЛ

относно възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението между Демократична република Сао Томе и Принсипи и Европейската общност относно риболова в крайбрежните води на Сао Томе и Принсипи за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г.

Член 1

Период на прилагане и възможности за риболов

1.   За период от четири години, считано от 1 юни 2006 г., предоставените по член 5 от споразумението възможности за риболов са следните:

Далекомигриращи видове (видовете, изброени в приложение I към Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1982 г.):

сейнери за риболов на риба тон с дълбоко замразяване: 25 риболовни съда;

съдове за риболов с въже майка на повърхността: 18 риболовни съда.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на членове 4 и 5 от настоящия протокол.

3.   Плаващите под флага на държава-членка на Европейската общност съдове могат да извършват риболов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи само ако притежават валиден лиценз за риболов, издаден по силата на настоящия протокол и в съответствие с допълнението към него.

Член 2

Финансови средства — начини за плащане

1.   Посочените в член 7 от споразумението финансови средства включват за определения в член 1 период годишна сума от 552 500 EUR, която съответства на референтен тонаж от 8 500 тона годишно и специална сума в размер на 1 105 000 EUR на година за подкрепа и изпълнение на секторната политика на Сао Томе и Принсипи в областта на рибарството. Тази специална сума е неразделна част от посочения в член 7 от споразумението единен финансов пакет.

2.   Параграф 1 се прилага при спазване на членове 4, 5 и 7 от настоящия протокол.

3.   Общността заплаща сбора от сумите по параграф 1, а именно 663 000 EUR, всяка година през периода на прилагане на настоящия протокол.

4.   Ако общият годишен размер на улова от страна на съдове на Общността в териториалните води на Сао Томе и Принсипи надвиши 8 500 т, сумата от 552 500 EUR се увеличава с 65 EUR за всеки допълнителен тон улов. Въпреки това общата годишна сума, която заплаща Общността, не следва да бъде по-голяма от удвоения размер на сумата, съответстваща на референтния тонаж (1 105 000 EUR). Когато уловът от страна на съдове на Общността надвиши количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума (17 000 тона), дължимата сума за превишаващото този лимит количество улов се заплаща през следващата година.

5.   Плащането на посочените в параграф 1 финансови средства се извършва не по-късно от 15 май 2007 г. за първата година и не по-късно от 31 юли 2007 г., 2008 г. и 2009 г. за следващите години.

6.   При спазване на член 6 органите на Сао Томе и Принсипи разполагат с правото за вземане на решения относно използването на финансовите средства.

7.   Финансовите средства се изплащат по сметка на Министерството на финансите на Сао Томе и Принсипи, открита към посочена от органите на Сао Томе и Принсипи банкова институция.

Член 3

Сътрудничество за отговорен риболов — научно сътрудничество

1.   Страните по настоящия протокол се задължават да насърчават отговорния риболов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи въз основа на принципите за недискриминиране между различните флоти, извършващи риболов в тези води.

2.   По време на обхванатия от настоящия протокол период Общността и органите на Сао Томе и Принсипи следят за състоянието на ресурсите в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

3.   Страните поемат задължението да насърчават сътрудничеството за отговорен риболов на подрегионално равнище и по-специално в рамките на COREP.

4.   В съответствие с член 4 от споразумението и въз основа на приетите в рамките на Международната комисия за опазване на риба тон в Атлантическия океан (ICCAT) препоръки и резолюции, както и от гледна точка на най-добрите съществуващи научни становища, страните се консултират помежду си в съвместния комитет, предвиден в член 9 от споразумението, и приемат по взаимно съгласие мерки за осигуряване на устойчиво управление на рибните ресурси във връзка с дейностите на съдовете на Общността, ако е целесъобразно след научна среща евентуално на подрегионално равнище.

Член 4

Преразглеждане на риболовните възможности по взаимно съгласие

1.   Посочените в член 1 риболовни възможности могат да бъдат увеличени по взаимно съгласие, при условие че изводите на споменатата в член 3, параграф 4 научна среща потвърдят, че даденото увеличение няма да окаже отрицателно влияние върху устойчивото управление на ресурсите на Сао Томе и Принсипи. В такъв случай посочените в член 2, параграф 1 финансови средства в размер на 552 500 EUR се увеличават пропорционално, на принципа pro rata temporis. Общият размер на финансовите средства, заплащани от страна на Европейската общност с оглед на референтния тонаж, няма да превишава умножената по две сума от 552 000 EUR. Ако годишното количество улов на съдовете на Общността е два пъти повече от 8 500 т (тоест 17 000 тона), сумата за количеството, което надвишава лимита, се заплаща през следващата година.

2.   И обратното, ако страните се договорят за приемане на намаление на предвидените в член 1 риболовни възможности, финансовите средства се намаляват пропорционално, на принципа pro rata temporis.

3.   Разпределението на риболовните възможности между различните категории съдове може също да бъде преразгледано по взаимно съгласие и след консултации между страните, при условие че всички промени са в съответствие с препоръките, направени от посочената в член 3 научна среща, относно управлението на ресурсите, които има вероятност да бъдат засегнати от такова преразпределение. Страните се договарят за съответстващо коригиране на финансовите средства, когато това се изисква от преразпределението на риболовните възможности.

Член 5

Нови риболовни възможности

Ако съдовете на Общността проявяват интерес към риболовни дейности, които не са посочени в член 1, Общността се консултира със Сао Томе и Принсипи, за да бъде дадено разрешение за новите дейности. Където е целесъобразно, страните се договарят относно условията, приложими по отношение на тези нови риболовни възможности и ако е необходимо, ще направят изменения на настоящия протокол и на приложението към него.

Член 6

Временно преустановяване и преразглеждане на плащането на финансовите средства при необичайни обстоятелства

1.   Когато различни от природни явления необичайни обстоятелства възпрепятстват риболова в изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи, Европейската общност може да преустанови временно изплащането на предвидените в член 2, параграф 1, финансови средства. Решението за временно преустановяване се взема след консултации между страните в рамките на двумесечен период, считано от искането на една от страните, и при условие че Общността е изплатила изцяло дължимите суми към момента на временното преустановяване.

2.   Плащането на финансовите средства се подновява, веднага щом страните установят, по взаимно съгласие след консултации, че възпрепятстващите риболовните дейности обстоятелства не са повече налице и/или че условията позволяват възобновяване на риболовната дейност.

3.   При временно преустановяване на плащането на финансовите средства, валидността на дадените на съдовете на Общността лицензи се удължава със срок, равен на периода, в който риболовните дейности са били преустановени.

Член 7

Насърчаване на отговорния риболов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи

1.   Петдесет процента от определения в член 2 общ размер на финансовите средства (663 000 EUR), тоест 331 500 EUR, се отпускат всяка година за подпомагане и изпълнение на инициативите, предприети в контекста на секторната политика по рибарство, изготвена от правителството на Сао Томе и Принсипи.

Сао Томе и Принсипи управлява посочената сума с оглед на определените по взаимно съгласие между двете страни и в съответствие с актуалните приоритети на своята политика в областта на рибарството за осигуряване на устойчиво и отговорно управление на сектора цели и на годишната и многогодишната програма за тяхното осъществяване по силата на параграф 2 по-долу.

2.   С оглед изпълнението на предходния параграф и по предложение на Сао Томе и Принсипи, веднага след като настоящият протокол влезе в сила и не по-късно от три месеца след тази дата Общността и Сао Томе и Принсипи се договарят в рамките на предвидения в член 9 от споразумението съвместен комитет относно многогодишната секторна програма и подробни правила за прилагането ѝ, обхващащи по-конкретно:

а)

годишните и многогодишните насоки за използване на посочения в параграф 1 процент от финансовите средства и конкретните суми за инициативите за осъществяване всяка година;

б)

годишните и многогодишните цели, които трябва да бъдат изпълнени, с оглед насърчаване на отговорния риболов и устойчивото рибарство, като се вземат под внимание приоритетите, определени от Сао Томе и Принсипи в сферата на политиката ѝ в сектор рибарство и други области, свързани или имащи въздействие върху въвеждането на отговорен риболов и устойчиво рибарство;

в)

критерии и процедури за оценка на резултатите, които се постигат всяка година;

г)

всяко преразглеждане на посочения в параграф 1 от настоящия член процент от общия размер на финансовите средства, което ще се прилага в годините след първата от прилагането на настоящия протокол.

3.   Всяко предложено изменение на многогодишната секторна програма или във връзка с използването на специалните суми за инициативи за осъществяване всяка година трябва да бъде одобрено и от двете страни в рамките на съвместния комитет.

4.   Всяка година Сао Томе и Принсипи отделя част, отговаряща на посочения в параграф 1 процент, с оглед изпълнение на многогодишната програма. За първата година от прилагането на протокола, тази отделена сума трябва да бъде съобщена на Общността при одобряване на многогодишната секторна програма в рамките на съвместния комитет. За всяка следваща година на прилагане на протокола, Сао Томе и Принсипи уведомява Общността за отделената сума не по-късно от 1 май на предходната година.

5.   Когато годишната оценка за напредъка, постигнат при изпълнението на многогодишната секторна програма, дава основания за това, Европейската общност може да формулира искане за корекция на посочените в член 2, параграф 1 от настоящия протокол финансови средства, с оглед привеждане на фактическата сума на отделяните за изпълнение на програмата финансови ресурси в съответствие с нейните резултати.

Член 8

Спорове — временно преустановяване на прилагането на протокола

1.   Всеки спор между страните относно тълкуването на настоящия протокол или във връзка с неговото прилагане е предмет на консултации между страните в рамките на предвидения в член 9 от споразумението съвместен комитет, на извънредно заседание при необходимост.

2.   Без да се засяга член 9, прилагането на протокола може да бъде временно преустановено по инициатива на една от страните, ако спорът между последните е сериозен и проведените в рамките на съвместния комитет консултации по параграф 1 не са довели до решение по взаимно съгласие.

3.   Временното преустановяване на прилагането на протокола изисква заинтересованата страна да съобщи за своето намерение в писмена форма най-малко три месеца преди датата, на която трябва да влезе в сила временното преустановяване.

4.   В случай на временно преустановяване, страните продължават да се консултират с оглед уреждане на спора по взаимно съгласие. Когато такова уреждане по взаимно съгласие бъде постигнато, прилагането на протокола се възобновява и размерът на финансовите средства се намалява пропорционално, на принципа pro rata temporis в зависимост от периода, през който прилагането на протокола е било временно преустановено.

Член 9

Временно преустановяване на прилагането на протокола при неплащане

При спазване на член 6, ако Общността не извърши предвидените в член 2 плащания, прилагането на настоящия протокол може да бъде временно преустановено при следните условия:

а)

компетентните органи на Сао Томе и Принсипи уведомяват Комисията за липсата на плащане. Последната ще направи необходимите проверки и, когато е необходимо, ще извърши превода на плащането в рамките на максимален срок от 60 работни дни от датата на получаване на уведомлението;

б)

ако не е извършено плащане или липсата на последното не е разумно обосновано в рамките на посочения в член 2, параграф 5 от настоящия протокол период, компетентните органи на Сао Томе и Принсипи имат правото временно да прекратят прилагането на протокола. Те незабавно информират Европейската комисия за подобно действие;

в)

прилагането на протокола се възобновява веднага след като бъде платена дължимата сума.

Член 10

Национално законодателство

Дейностите на съдовете на Общността, които оперират в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, се регламентират от приложимото в Сао Томе и Принсипи законодателство, освен ако не е предвидено друго в споразумението, в протокола и приложението и допълненията към него.

Член 11

Отмяна

Приложението към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Сао Томе и Принсипи относно риболова в крайбрежните води на Сао Томе и Принсипи се отменя и се заменя с приложението към настоящия протокол.

Член 12

Влизане в сила

1.   Настоящият протокол, заедно с приложението към него, влиза в сила на датата, на която страните се уведомят за приключването на необходимите за целта процедури.

2.   Те се прилагат от 1 юни 2006 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия, регламентиращи достъпа на риболовните съдове на Общността до риболовната зона на Сао Томе и Принсипи

ГЛАВА I

ЗАЯВЛЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА РИБОЛОВ

РАЗДЕЛ 1

Издаване на лицензи

1.   Само отговарящи на изискванията съдове могат да получат лиценз за риболов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

2.   За да отговаря на изискванията един съд, нито на собственика, нито на капитана или на самия съд не трябва да им е забранено да извършват риболов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи. Те трябва да са изправни по отношение на органите на Сао Томе и Принсипи, доколкото трябва да са изпълнили всички предходни задължения, произтичащи от риболовната им дейност в териториалните води на Сао Томе и Принсипи по сключени с Общността споразумения в областта на рибарството.

3.   Съответните органи на Общността представят по електронен път пред министерството, което отговаря за рибарството в Сао Томе и Принсипи, заявление за всеки съд, желаещ да извършва риболов или да участва в риболовни дейности по споразумението, най-малко 15 работни дни преди началната дата на срока на валидност, за който се кандидатства.

4.   Заявленията се представят пред отговорното за рибарството министерство в съответствие с образеца в допълнение I. Органите на Сао Томе и Принсипи предприемат всички необходими действия, за да осигурят, че данните, които са получени като част от заявленията, подлежат на конфиденциална обработка. Тези данни се използват изключително в контекста на изпълнението на споразумението в областта на рибарството.

5.   Всички заявления за издаване на лиценз се придружават от следните документи:

документ, доказващ плащането на таксата за периода на валидност на лиценза;

(други документи или сертификати, които се изискват по силата на конкретните правила, приложими към даден вид съд в съответствие с протокола).

6.   Таксата се заплаща по определена от органите на Сао Томе и Принсипи сметка в съответствие с член 2, параграф 7 от протокола.

7.   Таксите включват всички национални и местни такси, с изключение на пристанищните такси и таксите за обслужване.

8.   Лицензите за всички съдове се издават на корабособствениците или техните представители чрез Делегацията на Европейската комисия в Габон в срок от 15 работни дни от получаването на всички посочени в точка 5 документи от отговарящото за рибарството в Сао Томе и Принсипи министерство.

9.   Лицензите се издават за конкретен съд и не могат да бъдат прехвърляни.

10.   По искане на Европейската общност и, където бъде доказано наличието на форсмажорни обстоятелства, лицензът за даден съд може да бъде обаче заменен с нов лиценз за друг съд от същата категория като първия измежду категориите, които са посочени в член 1 от протокола, без да е дължима допълнителна такса. В такъв случай, при изчисляване на нивата на улова за определяне дали трябва да се извърши допълнително заплащане се взема предвид сборът от общия улов на двата съда.

11.   Собственикът на първия съд или негов представител връща стария лиценз на отговорното за рибарството министерство в Сао Томе и Принсипи чрез Делегацията на Европейската комисия.

12.   Новият лиценз влиза в сила в деня, в който собственикът на съда върне стария лиценз на отговорното за рибарството министерство в Сао Томе и Принсипи. Делегацията на Европейската комисия в Габон бива информирана за прехвърлянето на лиценза за риболов.

13.   Във всеки един момент лицензът трябва да се съхранява на борда на съда. Европейската общност води актуализиран проект на списък на съдовете, на които е издаден лиценз по силата на протокола. Този проектосписък се изпраща на органите на Сао Томе и Принсипи веднага след изготвянето му и при всяко актуализиране. При получаване на проектосписъка от органите на Сао Томе и Принсипи и уведомяването им за авансовото плащане от страна на Комисията, съдът се включва от съответния компетентен орган на Сао Томе и Принсипи в списък на съдовете, на които е разрешено да извършват риболов, и списъкът се изпраща до отговорните за инспектирането на риболова органи. В този случай заверено копие от списъка се изпраща на корабособственика и се съхранява на борда вместо лиценз за риболов, докато той бъде издаден.

РАЗДЕЛ 2

Условия на лиценза — такси и авансови плащания

1.   Лицензите са валидни за период от една година. Те могат да бъдат подновявани.

2.   Таксата е 35 EUR за тон улов в рамките на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи по отношение на сейнери за риболов на риба тон и съдове за риболов с въже майка на повърхността.

3.   Лицензите се издават веднага след като се платят на компетентните национални органи следните фиксирани суми:

5 250 EUR за сейнер за риболов на риба тон, съответстващи на таксите, дължими за 150 т годишно;

1 925 EUR за съд за риболов с въже майка на повърхността, съответстващи на таксите, дължими за 55 т годишно;

4.   Държавите-членки информират Европейската комисия не по-късно от 15 юни всяка година за тонажа на улова от предходната година, както е потвърден от посочените в точка 5 по-долу научни институти.

5.   Окончателният протокол за дължимите за година n такси се изготвя от Европейската комисия най-късно до 31 юли от годината n + 1, въз основа на декларациите за улова, направени от всеки корабособственик и потвърдени от научните институти, отговарящи за проверяването на данните за улова в държавите-членки, като например IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), чрез Делегацията на Европейската комисия.

6.   Протоколът се изпраща както на отговарящото за рибарството министерство в Сао Томе и Принсипи, така и на корабособствениците.

7.   Всякакви допълнителни плащания (за количествата, надхвърлящи 150 т за сейнерите за риболов на риба тон и 55 т за съдовете за риболов с въже майка) се извършват от корабособствениците на компетентните национални органи на Сао Томе и Принсипи до 31 август от годината n + 1 по сметката, посочена в настоящата глава, раздел 1, точка 6, като дължимата сума на тон е 35 EUR.

8.   Все пак, ако сумата по окончателния протокол е по-ниска от авансово платената сума, посочена в точка 3 от настоящия раздел, полученият остатък не се възстановява на корабособственика.

ГЛАВА II

ЗОНИ ЗА РИБОЛОВ

1.   Съдовете на Общността могат да извършват риболов само в зоната извън 12 морски мили от базисните линии, когато се касае за сейнери за риболов на риба тон и съдове за риболов с въже майка на повърхността.

2.   Забранява се без изключения каквато и да е риболовна дейност в зоната, предназначена за общо ползване от страна на Сао Томе и Принсипи и Нигерия, която е ограничена от посочените в допълнение 3 координати.

ГЛАВА III

МЕРКИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА УЛОВА

1.   За целите на настоящото приложение времетраенето на един рейс на съд на Общността в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи се определя, както следва:

периодът между момента на влизане и напускане на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи, или

периодът между влизането в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи и прехвърлянето в пристанище и/или разтоварване на суша в Сао Томе и Принсипи.

2.   Всички съдове, на които е разрешено да извършват риболов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи по споразумението, са длъжни да съобщават улова си на отговарящото за рибарството в Сао Томе и Принсипи министерство, така че последното да може да проверява количествата улов, които се потвърждават от компетентните научни институти в съответствие с процедурата, посочена в глава I, раздел 2, точка 4 от настоящото приложение. Уловът се съобщава, както следва:

2.1.

в рамките на едногодишния период на валидност на лиценза по смисъла на глава I, раздел 2 от настоящото приложение, декларациите посочват количеството улов на съда при всеки рейс. Оригиналът на декларацията се предава на материален носител на отговарящото за рибарството министерство в Сао Томе и Принсипи в рамките на 45 дни след края на последния рейс за периода;

2.2.

съдовете декларират улова си чрез формуляра на бордовия дневник в съответствие с образеца в допълнение 2. Изразът „Извън риболовната зона на Сао Томе и Принсипи“ се записва в бордовия дневник за периодите, в които даденият съд не е бил в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи;

2.3.

формулярите се попълват четливо с главни печатни букви и се подписват от капитана на съда или от неговия законен представител.

3.   При формулирано от една от страните искане може да се състои заседание на съвместния комитет, за да бъдат сравнени данните за риболовните дейности.

4.   Когато не се спазват определените в настоящата глава разпоредби, правителството на Сао Томе и Принсипи си запазва правото да преустанови временно лиценза на дадения съд до приключване на формалностите и да наложи санкцията, предвидена в действащото законодателство на Сао Томе и Принсипи. Европейската комисия и държавата-членка по флаг биват информирани за целта.

ГЛАВА IV

РАЗТОВАРВАНЕ НА СУША

Страните по настоящия протокол си сътрудничат с оглед подобряване на възможностите за прехвърляне на рейд или в пристанище в Сао Томе и Принсипи.

1.   Прехвърляне:

Съдовете за риболов на риба тон на Общността, които изберат за прехвърлят улова си на рейд или в пристанище в Сао Томе и Принсипи, ползват отстъпка върху таксата, посочена в глава I, раздел 2, точка 2 от настоящото приложение, от 5 EUR на тон улов от риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

Тази схема се прилага за всички съдове на Общността до 50 % от окончателния размер на дължимите такси за улова (така както са определени в глава III от приложението) от първата година на протокола.

2.   Подробни правила относно проверката на прехвърлените количества ще бъдат определени на първото заседание на съвместния комитет.

3.   Оценка:

Нивото на финансовите стимули и максималният процент от окончателния размер на таксите се коригират в рамките на съвместния комитет в съответствие със социално-икономическото въздействие от операциите по прехвърляне за дадената година.

ГЛАВА V

НАЕМАНЕ НА МОРЯЦИ

1.   Собствениците на сейнери за риболов на риба тон и съдове за риболов с въже майка на повърхността наемат граждани от АКТБ, при следните условия и ограничения:

по отношение на сейнерите за риболов на риба тон — най-малко 20 % от наетите моряци по време на сезона за риболов на риба тон в риболовната зона на трети държави са с произход от АКТБ;

по отношение на съдовете за риболов с въже майка на повърхността — най-малко 20 % от наетите моряци по време на сезона за риболов на риба тон в риболовната зона на трети държави са с произход от АКТБ.

2.   Корабособствениците се стремят да наемат допълнително моряци с произход от Сао Томе и Принсипи.

3.   Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда се прилага по право за моряците, наети на съдове на Общността. Това се отнася, по-специално, за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне и премахване на дискриминацията по отношение на заетостта и на професионален признак.

4.   Трудовите договори на моряците от АКТБ се изготвят между представителя(ите) на корабособствениците и моряците и/или техните представители или професионални съюзи. Копие от договора се предоставя на подписалите го страни. Тези договори гарантират на моряците приложимото за тях социално осигуряване, включително застраховка „Живот“ и застраховка за заболяване и нещастен случай.

5.   Заплатите на моряците се изплащат от корабособствениците. Те се договарят по взаимно съгласие между корабособствениците или техните представители и моряците и/или техния професионален съюз или техните представители. Условията на заплащане на моряците от АКТБ няма да бъдат обаче по-лоши от тези, прилагани за екипажите от техните държави и при никакви обстоятелства няма да бъдат под стандартите на МОТ.

6.   Всички наети на борда на съдове на Общността моряци се явяват пред капитана на определения съд в деня преди предложената за наемане дата. Ако моряк не се яви на датата и в часа, които са договорени за качването му, корабособствениците се освобождават автоматично от задължението си да вземат този моряк на борда.

7.   Ако моряци от АКТБ не са взети на борда на съда поради причини, различни от посочените в предходната точка, корабособствениците от Общността са длъжни да заплатят за всеки ден от риболовния рейс в териториалните води на Сао Томе и Принсипи сума в размер на 20 USD на ден. Заплащането на тази сума се извършва най-късно до края на периода, посочен в глава I, раздел 2, точка 7 от настоящото приложение.

ГЛАВА VI

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

1.   Съдовете спазват мерките и препоръките за региона, които са приети от ICCAT, по отношение на риболовните съоръжения, техните технически спецификации и други, приложими към риболовната им дейност, технически мерки.

2.   Сейнерите за риболов на риба тон предоставят евентуалния си съпътстващ улов на дирекция „Рибарство“ в Сао Томе и Принсипи, която поема задължението да го вземе и разтовари.

3.   Двете страни договарят по взаимно съгласие разпоредби за ефективно прилагане на предходната точка или за алтернативно решение на първото заседание на посочения в член 9 от споразумението съвместен комитет. Той анализира всички възможни решения за целта, включително и задължението за засегнатите сейнери да заплащат годишна вноска, съответстваща на размера на съпътстващия улов, на фонда на дирекция „Рибарство“ в Сао Томе и Принсипи за подкрепа на дребномащабния риболов.

ГЛАВА VII

НАБЛЮДАТЕЛИ

1.   Съдовете, на които е разрешено да извършват риболов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи съгласно споразумението, приемат на борда си наблюдатели, назначени от компетентната регионална организация в областта на рибарството, при посочените по-долу условия:

1.1.

при формулирано от компетентен орган искане съдовете на Общността приемат на борда си назначен от този орган наблюдател с оглед проверка на улова от териториалните води на Сао Томе и Принсипи;

1.2.

компетентният орган изготвя списък на съдовете, определени да приемат наблюдател на борда си, и списък на назначените наблюдатели. Тези списъци се актуализират. Те се изпращат на Европейската комисия веднага след съставянето им и на всеки три месеца впоследствие при тяхното актуализиране;

1.3.

компетентният орган информира засегнатите корабособственици или техни представители за името на назначения да бъде приет на борда на съда им наблюдател при издаване на лиценза или не по-късно от 15 дни преди предвидената за качването на наблюдателя дата.

2.   Престоят на борда на наблюдателя се равнява на един риболовен рейс. При изрично формулирано от страна на компетентния орган на Сао Томе и Принсипи искане престоят може да се разпростре върху няколко рейса в зависимост от средната продължителност на рейса за дадения съд. Искането се прави от компетентния орган при уведомяване за името на определения за дадения съд наблюдател.

3.   Условията, при които наблюдателите се приемат на борда, се договарят между корабособствениците или техните представители и компетентния орган.

4.   Наблюдателите се качват на борда от пристанище, избрано от корабособственика в началото на първия рейс в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, след уведомяване за списъка на определените съдове.

5.   В рамките на две седмици и с десетдневно предизвестие съответните корабособственици информират за пристанищата в подрегиона и датите, на които възнамеряват да качат на борда наблюдателите.

6.   Когато наблюдатели се качат на борда от държава извън подрегиона, пътните им разходи се поемат от корабособственика. Ако съд с регионален наблюдател напусне риболовната зона, се вземат всички мерки, за да се осигури възможно най-бързото му връщане за сметка на корабособственика.

7.   Ако наблюдател не се яви на датата и в часа, които са договорени за качването му, до дванайсет часа след определения час, корабособствениците се освобождават автоматично от задължението си да качат на борда този наблюдател.

8.   Наблюдателите са със статут на офицери. Когато съдът се намира в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, те извършват следните задачи:

8.1.

наблюдават риболовните дейности на съда;

8.2.

проверяват позицията на съда, извършващ риболовни дейности;

8.3.

вземат биологични проби в рамките на научни програми;

8.4.

записват данни за използваното риболовно съоръжение;

8.5.

проверяват записаните в бордовия дневник данни за улова от териториалните води в Сао Томе и Принсипи;

8.6.

проверяват процента на съпътстващия улов и извършват оценка на количеството изхвърлен улов от продаваните на пазара видове;

8.7.

докладват по целесъобразния начин данните за риболова, включително количеството улов и съпътстващ улов на борда, на компетентния орган на държавата си.

9.   Капитаните правят всичко, което е във възможностите им, за да осигурят физическа безопасност и благоприятни условия за наблюдателите при изпълнението на техните задължения.

10.   Всички необходими средства се предоставят на наблюдателите с оглед на задълженията им. Капитанът им осигурява достъп до средствата за комуникация, които са необходими за изпълнението на задълженията им, до пряко свързаните с риболовните дейности на съда документи, включително бордовия дневник и навигационната книга, както и до тези части от съда, които са необходими с оглед на упражняването на функциите им в качеството на наблюдатели.

11.   На борда наблюдателите:

11.1.

предприемат всички необходими действия, за да може тяхното присъствие и условията на приемането им на борда да не прекъсват или възпрепятстват риболовните дейности;

11.2.

опазват имуществото и оборудването и спазват конфиденциалност по отношение на всички документи, които принадлежат на съда.

12.   В края на периода на наблюдението и преди да напуснат съда наблюдателите изготвят доклад със заключенията си, който се изпраща на компетентните органи, с копие до Европейската комисия. Те го подписват в присъствието на капитана, който може да добави или да поиска да бъдат добавени към доклада забележки, считани от него за необходими, последвани от подписа му. Копие от доклада се предоставя на капитана при напускане на съда от страна на наблюдателя.

13.   Корабособствениците поемат разходите за настаняването и храната на наблюдателите при същите условия, както тези за офицерите, в рамките на действителните възможности на съда.

14.   Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателите се поемат от компетентните органи.

15.   Двете страни по протокола се консултират помежду си и със заинтересовани трети страни, веднага щом това е практически възможно, с оглед определяне на система от регионални наблюдатели и избора на компетентна регионална организация в областта на рибарството. Докато бъде приета система от регионални наблюдатели, съдовете, които имат разрешение да извършват риболов в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи по силата на споразумението, приемат на борда си наблюдатели, определени от компетентните органи в Сао Томе и Принсипи в съответствие с определените по-горе правила, вместо регионални наблюдатели.

ГЛАВА VIII

МОНИТОРИНГ

1.   В съответствие с глава I, раздел 1, точка 13 от настоящото приложение Европейската общност води актуализиран проектосписък на съдовете, на които е издаден лиценз по силата на протокола. Този проектосписък се изпраща на органите на Сао Томе и Принсипи, които са отговорни за инспектирането на рибарството, веднага след изготвянето му и при всяко актуализиране.

2.   При получаване на проектосписъка и уведомяване за авансовото плащане (посочено в глава I, раздел 2, точка 3 от настоящото приложение), изпратено до органите на крайбрежната държава от страна на Европейската комисията, съдът се включва от съответния компетентен орган на Сао Томе и Принсипи в списъка на съдовете, на които е разрешено да извършват риболов, и този списък се изпраща до отговорните за инспектирането на рибарството органи. В този случай заверено копие от списъка се изпраща на корабособственика и се съхранява на борда вместо лиценз за риболов, докато той бъде издаден.

3.   Влизане и излизане от зоната

3.1.

Съдовете на Общността уведомяват най-малко 3 часа по-рано компетентните органи на Сао Томе и Принсипи, отговорни за инспектирането на рибарството, за намерението си да влязат или да напуснат риболовната зона на Сао Томе и Принсипи и декларират общото количество улов и видове на борда.

3.2.

При уведомяване за напускането на даден съд се съобщава също така и неговата позиция. Тази информация се предава за предпочитане по факс (+ 239 222 828) или по електронна поща (dpescas1@cstome.net), а за съдове, които не са оборудвани с факс или нямат електронен адрес — по радиото (радиопозивна: 12.00 Hz от 08,00 ч. дo 12,00 ч. и 8.634 Hz от 14,00 ч. дo 17,00 ч.).

3.3.

Съдове, които извършват риболовни дейности, без да са информирали компетентния орган в Сао Томе и Принсипи, се считат за нарушаващи закона съдове.

3.4.

Съдовете също биват уведомявани за номерата на факсовете и телефоните и адреса на електронната поща при издаването на лиценза за риболов.

4.   Контролни процедури

4.1.

Капитаните на риболовните съдове на Общността, извършващи риболовни дейности в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, позволяват и улесняват приемането и изпълнението на задълженията на длъжностните лица на Сао Томе и Принсипи, които отговарят за инспектирането и контрола на риболовните дейности.

4.2.

Длъжностните лица не остават на борда по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнението на задълженията им.

4.3.

След приключване на инспекцията се издава сертификат на капитана на съда.

5.   Сателитно наблюдение

5.1.

Всички съдове на Общността, които извършват риболов по споразумението, подлежат на сателитно наблюдение в съответствие с допълнение 4. Тези разпоредби влизат в сила на десетия ден след уведомяване на Делегацията на Европейската комисия в Габон от страна на правителството на Сао Томе и Принсипи за започване на дейността на центъра за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи (ЦМР).

6.   Задържане на съд за проверка

6.1.

Компетентните органи на Сао Томе и Принсипи информират държавата по флаг на съда и Европейската комисия, в рамките на максимален срок от 24 часа, за всички задържания за проверка и санкциите, наложени на съдове на Общността в териториалните води на Сао Томе и Принсипи.

6.2.

Държавата по флаг на съда и Европейската комисия получават също така кратък доклад относно обстоятелствата и причините, довели до задържането на даден съд за проверка.

7.   Протокол за задържане за проверка

7.1.

След като компетентният орган на Сао Томе и Принсипи е съставил протокола, капитанът на съда го подписва.

7.2.

Подписването не накърнява правата на капитана на защита, която може да предприеме по отношение на твърдението за нарушение; ако капитанът откаже да подпише документа, той посочва причините за това в писмена форма и инспекторът добавя „Отказал да подпише“ върху документа.

7.3.

Капитанът отвежда съда до посоченото от органите на Сао Томе и Принсипи пристанище. В случай на незначителни нарушения компетентните органи на Сао Томе и Принсипи могат да позволят на съда да продължи риболова.

8.   Среща във връзка със задържането на съд за проверка

8.1.

Преди разглеждането на каквато и да е мярка срещу капитана на съда или екипажа му или по отношение на товара и оборудването на съда, с цел различна от съхраняване на доказателства във връзка с предполагаемото нарушение, в рамките на един работен ден от получаването на посочената по-горе информация се провежда среща между Европейската комисия и компетентните органи на Сао Томе и Принсипи, по възможност в присъствието на представител на засегнатата държава-членка.

8.2.

По време на срещата страните обменят всяка целесъобразна информация или документация, която може да допринесе за изясняване на обстоятелствата във връзка с установените факти. Корабособственикът или негов представител бива информиран за резултата от срещата и всяка мярка, произтичаща от задържането на съда за проверка.

9.   Решаване на казуса по задържането на съд за проверка

9.1.

Преди каквато и да е съдебна процедура се прави опит за разрешаване на предполагаемото нарушение чрез помирителна процедура. Последната трябва да приключи до три работни дни след задържането на съда за проверка.

9.2.

При решаване чрез помирителна процедура размерът на глобата се определя в съответствие със законодателството на Сао Томе и Принсипи.

9.3.

Ако казусът не може да бъде разрешен чрез помирителна процедура и се предава на компетентната съдебна инстанция, банковата гаранция, която е определена, като се вземат под внимание разходите по задържането, глобата и дължимите от нарушителите обезщетения, се превежда от корабособственика на посочена от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи банка.

9.4.

Банковата гаранция е неотменима до края на съдебното производство. Освобождава се само при оправдателна присъда. Аналогично, при решение за налагане на глоба в размер, по-нисък от този на предоставената банкова гаранция, разликата се освобождава от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи.

9.5.

Съдът се освобождава и на екипажа му се дава разрешение да напусне пристанището:

след като произтичащите от помирителната процедура задължения са изпълнени, или

когато посочената в точка 9.3 банкова гаранция е била внесена и приета от компетентните органи на Сао Томе и Принсипи до приключване на съдебното производство.

10.   Прехвърляне

10.1.

Всички съдове, които желаят да разтоварят улов в териториалните води на Сао Томе и Принсипи, извършват операцията на рейд или в пристанище на Сао Томе и Принсипи.

10.2.

Собствениците на тези съдове трябва да предоставят следната информация на компетентните органи на Сао Томе и Принсипи най-малко 24 часа по-рано:

имена на прехвърлящите риболовни съдове,

имена, номера към Международната морска организация и държава по флаг на карго съдовете,

количество по видове, което ще бъде прехвърлено,

деня и мястото, на което ще се извърши прехвърлянето.

10.3.

Прехвърлянето се счита за напускане на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи. Капитаните на съдовете трябва да предадат декларациите си за улов на компетентните органи в Сао Томе и Принсипи и да заявяват желанието да продължат да извършват риболов или да напуснат риболовната зона на Сао Томе и Принсипи.

10.4.

Всяко прехвърляне на улов, което не спазва посочената по-горе процедура, се забранява в риболовната зона на Сао Томе и Принсипи. Всяко лице, което нарушава тази разпоредба, подлежи на предвидените от законодателството на Сао Томе и Принсипи санкции.

11.   Капитаните на съдовете на Общността, които извършват операции по разтоварване на суша или прехвърляне в пристанище на Сао Томе и Принсипи, позволяват и улесняват инспектирането на тези операции от инспекторите на Сао Томе и Принсипи. След приключване на инспекцията на капитана на съда се предоставя копие от доклада за инспекцията и проверката или сертификат.

Допълнения

1.

Формуляр за заявление за лиценз за риболов

2.

Бордови дневник на ICCAT

3.

Координати на зоната, където риболовът е забранен

4.

Приложими разпоредби за системата за сателитно наблюдение на риболовните съдове (VMS) и координати на риболовната зона на Сао Томе и Принсипи

Допълнение 1

Image

Image

Допълнение 2

БОРДОВИ ДНЕВНИК ЗА РИБОЛОВ НА РИБА ТОН

Image

Допълнение 3

Географска ширина

Географска дължина

Градуси

Минути

Секунди

Градуси

Минути

Секунди

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Допълнение 4

Протокол (VMS)

относно приложимите разпоредби за сателитно наблюдение на съдовете за риболов на Общността, опериращи в изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи

1.   Разпоредбите на настоящия протокол допълват протокола за възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Демократична република Сао Томе и Принсипи за риболова в крайбрежните води на Сао Томе и Принсипи за периода от 1 юни 2006 г. до 31 май 2010 г. и се прилагат в съответствие с точка 5 от глава VIII „Мониторинг“ от приложението към него.

2.   Всички риболовни съдове с обща дължина, надвишаваща 15 метра, които оперират съгласно Споразумението в областта на рибарството между Европейската общност и Сао Томе и Принсипи, се наблюдават от сателит, когато извършват риболов в изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи.

За целите на сателитното наблюдение, органите на Сао Томе и Принсипи съобщават на Общността географската дължина и ширина на координатите на своята изключителна икономическа зона.

Органите на Сао Томе и Принсипи предават тази информация в електронен вид, изразена в десетични градуси (WGS 84).

3.   Страните обменят информация по отношение на адресите Х.25 и спецификациите за електронното предаване на данни между своите контролни центрове в съответствие с точки 5 и 7. Тази информация включва следните данни при наличност: имена, номера на телефон, телекс и факс, електронен адрес (Интернет или Х.400), които могат да бъдат използвани за обща комуникация между контролните центрове.

4.   Позицията на съдовете се определя с допустима грешка по-малко от 500 метра и доверителен интервал от 99 %.

5.   Когато даден съд, който извършва риболов съгласно споразумението и е обект на сателитно наблюдение в съответствие със законодателството на Общността, навлезе в изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи, последващите доклади за позицията (идентификация на съда, географска дължина, географска ширина, курс и скорост) се предават веднага от контролния център на държавата по флаг на съда на Центъра за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи (ЦМР) на максимален времеви интервал от три часа. Тези съобщения се считат за доклади за позицията.

6.   Посочените в точка 5 съобщения се предават по електронен път в Х.25 формат или чрез друг сигурен протокол. Tе се предават в реално време във формата, определен в таблица II.

7.   Когато в инсталирано на борда на риболовен съд оборудване за непрекъснато сателитно наблюдение се появи техническа повреда или то се развали, капитанът на съда предава своевременно посочената в точка 5 информация на контролния център на държавата по флаг и на Центъра за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи. При тези обстоятелства общият доклад за позицията се изпраща на всеки девет часа. Този общ доклад за позицията съдържа докладите за позицията, както са записани от капитана на съда на всеки три часа, в съответствие с предвидените в точка 5 изисквания.

Контролният център на държавата по флаг на съда изпраща тези съобщения на Центъра за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи. Повреденото оборудване се ремонтира или сменя в рамките на максимален срок от един месец. След този срок даденият съд трябва да напусне изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи.

8.   Контролните центрове на държавите по флаг проследяват движенията на своите съдове в териториалните води на Сао Томе и Принсипи. Ако корабите не се наблюдават в съответствие с определените условия, Центърът за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи бива информиран незабавно от страна на държавата по флаг, щом това е открито и се прилага посочената в точка 7 процедура.

9.   Ако Центърът за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи установи, че държавата по флаг на съда не предава посочената в точка 5 информация, компетентните отдели на Европейската комисия биват незабавно информирани.

10.   Данните от наблюдението, съобщени на другата страна в съответствие с тези разпоредби, са предназначени единствено за целите на органите на Сао Томе и Принсипи при контрола и наблюдението на риболовния флот на Общността съгласно Споразумението в областта на рибарството между Европейската общност и Сао Томе и Принсипи. При никакви обстоятелства тези данни не могат да бъдат съобщавани на други страни.

11.   Софтуерните и хардуерните компоненти на системата за сателитно наблюдение следва да бъдат надеждни и да не позволяват въвеждането или предаването на неверни данни за позицията или да имат възможност да се контролират ръчно.

Системата следва да е напълно автоматична и да може да функционира по всяко време, независимо от климатичните и природните условия. Унищожаването, повреждането, довеждането до невъзможност за функциониране или манипулирането на системата за сателитно наблюдение са забранени.

Капитаните на съдовете осигуряват:

данните да не се изменят по никакъв начин;

да не се пречи по никакъв начин на антената(ите), свързана(и) към оборудването за сателитно наблюдение;

да не се прекъсва захранването на оборудването за сателитно наблюдение;

да не се отстранява от кораба оборудването за сателитно наблюдение.

12.   Страните се споразумяват да обменят информация при формулирано от една от тях искане относно използваното за сателитно наблюдение оборудване, за да се осигури пълната съвместимост на всяка част от него с изискванията на другата страна за целите на настоящите разпоредби.

13.   Всеки спор, възникнал във връзка с тълкуването или прилагането на настоящите разпоредби, е предмет на консултации между страните в рамките на предвидения в член 9 от споразумението съвместен комитет.

14.   Страните се съгласяват да преразглеждат тези разпоредби при необходимост.

Предаване на Сао Томе и Принсипи на съобщения във връзка със системата за наблюдение на риболовните съдове

Доклад за позицията

Данни

Код

Задължи телни/незадължителни

Коментари

Начало на записа

SR

З

Данни за системата; указва начало на записа

Получател

AD

З

Данни за съобщението: получател. Алфа-3 ISO код на държавата

От

EN

З

Данни за съобщението: подател. Алфа-3 ISO код на държавата

Държава по флаг

FS

Н

 

Вид на съобщението

TM

З

Данни за съобщението: вид на съобщението „POS“

Радиопозивна

RC

З

Данни за съда: международна радиопозивна на съда

Вътрешен референтен номер на договарящата страна

IR

Н

Уникален номер на договарящата страна като ISO-3 код на държавата по флаг на съда, последван от номер

Външен регистрационен номер

XR

З

Данни за съда: страничен номер на съда

Географска ширина

LA

З

Данни за позицията на съда в градуси и минути N/S ГГММ (WGS-84)

Географска дължина

LO

З

Данни за позицията на съда в градуси и минути Е/W ГГММ (WGS-84)

Курс

CO

З

Курс на съда по 360о скала

Скорост

SP

З

Скорост на съда в десети от възела

Дата

DA

З

Данни за позицията на съда: дата на регистриране на позицията в UТC (координирано универсално време) (ГГГГММДД)

Час

TI

З

Данни за позицията на съда: UТC час на регистриране на позицията (ЧЧММ)

Край на записа

ER

З

Данни за системата: показва края на записа

Набор от знаци: ISO 8859.1

Предаването на отделните данни е структурирано по следния начин:

две наклонени черти (//) и кодов знак маркират началото на съобщението;

една наклонена черта (/) маркира разделянето на кода от данните.

Факултативните данни трябва да бъдат вмъкнати между началото и края на записа.

Граници на изключителната икономическа зона на Сао Томе и Принсипи

Координати на центъра за мониторинг на рибарството на Сао Томе и Принсипи

Име на центъра за мониторинг на рибарството:

Тел. SSN:

Факс SSN:

Електронен адрес SSN:

Тел. DSPG:

Факс DSPG:

Адрес Х25 =

Декларация за влизане/напускане:


Top