EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0862

Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 199, 31.7.2007, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 54 - 60

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj

31.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 862/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 юли 2007 година

относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 28 и 29 май 2001 г. отчетоха, че за целите на анализа и подобрения обмен на статистика в областта на убежището и миграцията е необходима цялостна и последователна рамка за бъдещи действия за подобряване на статистиката.

(2)

През април 2003 г. Комисията публикува съобщение до Съвета и до Европейския парламент, в което се установява план за действие за събиране и анализ на статистика на Общността в областта на миграцията. В него бяха включени редица важни промени, предназначени да подобрят изчерпателността и степента на хармонизиране на статистическата информация. Съгласно плана за действие Комисията има за цел да предложи законодателни мерки относно статистиката на Общността в областта на миграцията и убежището.

(3)

Европейският съвет в Солун от 19 и 20 юни 2003 г. заключи, че са необходими по-ефективни механизми за събиране и анализ на информацията в Европейския съюз за миграцията и убежището.

(4)

В своята резолюция от 6 ноември 2003 г. (3) относно горепосоченото съобщение на Комисията Европейският парламент отбеляза, че се изискват законодателни мерки за гарантиране на изготвянето на изчерпателна статистическа информация, необходима за разработването на справедливи и ефективни политики на Общността в областта на миграцията. В тази резолюция се подкрепят плановете на Комисията да предложи законодателни мерки относно статистиката в областта на миграцията и убежището.

(5)

Разширяването на Европейския съюз добави ново географско и политическо измерение към обхвата на явленията, свързани с миграцията. Разширяването даде също нов тласък на изискванията за точна, навременна и хармонизирана статистическа информация. В същото време съществува нарастваща нужда от статистическа информация относно професията, образованието, квалификациите и вида дейност на мигрантите.

(6)

Хармонизираната и съпоставима статистика в областта на миграцията и убежището е от съществено значение за разработването и наблюдението на законодателството и политиките на Общността, свързани с имиграцията и убежището, както и със свободното движение на хора.

(7)

Необходимо е да се увеличи обменът на статистическа информация относно убежището и миграцията и да се подобри качеството на събиране на статистически данни и на резултатите от тях, осъществявани понастоящем въз основа на поредица от „приятелски споразумения“.

(8)

От съществено значение е да съществува информация в целия Европейски съюз за целите на наблюдението на разработването и прилагането на общностното законодателство и политика. В основни линии настоящата практика не гарантира в достатъчна степен, нито по единен начин редовното, навременно и бързо предоставяне и разпространение на хармонизирани данни.

(9)

В обхвата на настоящия регламент не влиза оценката за броя на лицата, които пребивават незаконно в държавите-членки. Държавите-членки не следва да предоставят на Комисията (Евростат) такива оценки или данни относно такива лица, въпреки че те може да са включени в регистрите на населението в резултат на проведени анкети.

(10)

Когато е възможно, определенията, използвани за целите на настоящия регламент, са заимствани от препоръките на Организацията на обединените нации относно статистиката на международната миграция, препоръките на ООН за преброяване на населението и жилищата в региона на ИКЕ или от законодателството на ЕО, и следва да се актуализират по реда на съответните процедури.

(11)

Разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета от 9 февруари 1976 г. относно изготвянето на статистика на миграцията и убежището за чуждестранните работници (4) са остарели предвид новите потребности на Общността от статистически данни в тази област.

(12)

Следователно Регламент (ЕИО) № 311/76 следва да бъде отменен.

(13)

Тъй като целта на настоящия регламент да установи на общи правила за събиране и компилиране на статистическа информация в областта на миграцията и международната закрила не може да бъде осъществена в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба на действието, може да бъде осъществена по-добре на общностно равнище, Общността може да предприеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(14)

Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (5) представлява референтната рамка за разпоредбите на настоящия регламент. По-специално се изисква съгласуваност със стандартите за безпристрастност, надеждност, обективност, научна независимост, съотношение разходи— ефективност и опазване на статистическата тайна.

(15)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6).

(16)

В частност, на Комисията следва да се предостави прaвомощието да актуализира определенията, да взема решения относно групирането на данни и допълнителните разбивки и да определя правилата за точност и стандартите за качество. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент и да го допълнят чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да се приемат в съответствие с процедура по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(17)

Статистическият програмен комитет, създаден с Решение 89/382/EИО, Евратом на Съвета от 19 юни 1989 г. за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (7), беше консултиран в съответствие с член 3 от посоченото решение,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява общи правила за събиране и компилиране на статистиката на Общността в областта на:

а)

имиграцията към и емиграцията от териториите на държавите-членки, включително миграционните потоци от територията на една държава-членка към друга държава-членка или миграционните потоци между държава-членка и територията на трета страна;

б)

гражданството и страната по рождение на лицата с обичайно местопребиваване на територията на държавите-членки;

в)

административните и съдебните процедури и производства в държавите-членки, свързани с имиграцията, издаването на разрешения за пребиваване, гражданство, убежище и други форми на международна закрила, както и предотвратяване на нелегалната имиграция.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„обичайно пребиваване“ означава мястото, в което дадено лице обикновено прекарва частта от деня, предназначена за почивка, независимо от временните отсъствия с цел развлечение, посещения на приятели или роднини, работа, медицинско лечение или религиозно поклонение; или ако няма такова, мястото на законно или регистрирано постоянно пребиваване;

б)

„имиграция“ означава действието, чрез което дадено лице установява своето обичайно местопребиваване на територията на държава-членка за период, който е или се очаква да бъде най-малко дванадесет месеца, като преди това лицето е пребивавало обичайно в друга държава-членка или трета страна;

в)

„емиграция“ означава действието, чрез което лице, което преди е пребивавало обичайно на територията на държава-членка, преустанови обичайното си пребиваване в тази държава-членка за период, който е или се очаква да бъде най-малко дванайсет месеца;

г)

„гражданство“ означава специфичната правна връзка между дадено лице и неговата държава, придобита по рождение или чрез натурализация, независимо дали посредством декларация, избор, брак или друг начин, в съответствие с националното законодателство;

д)

„държава по рождение“ означава държавата по постоянно пребиваване (в сегашните ѝ граници, ако има такива) на майката по време на раждането, или ако няма данни за нея, държавата (в сегашните ѝ граници, ако има такива), в която се е осъществило раждането;

е)

„имигрант“ означава лице, предприемащо имиграция;

ж)

„емигрант“ означава лице, предприемащо емиграция;

з)

„дългосрочно пребиваващ“ означава дългосрочно пребиваващ по смисъла на определението в член 2, буква б) от Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (8);

и)

„гражданин на трета страна“ означава всяко лице, което не е гражданин на Съюза по смисъла на член 17, параграф 1 от Договора, включително лицата без гражданство;

й)

„искане за международна закрила“ означава искане за международна закрила по смисъла на определението в член 2, буква ж) от Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (9);

к)

„статут на бежанец“ означава статут на бежанец съгласно определението в член 2, буква г) от Директива 2004/83/ЕО;

л)

„статут, предоставен по силата на субсидиарна закрила“ означава статута, предоставен по силата на субсидиарна закрила по смисъла на определението в член 2, буква е) от Директива 2004/83/ЕО;

м)

„членове на семейството“ означава членове на семейството съгласно определението в член 2, буква и) от Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна (10);

н)

„временна закрила“ означава временна закрила по смисъла на определението в член 2, буква а) от Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите-членки в полагането на усилия за прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием (11);

о)

„непридружено малолетно или непълнолетно лице“ означава непридружено малолетно или непълнолетно лице, ненавършило пълнолетие по смисъла на определението в член 2, буква и) от Директива 2004/83/ЕО;

п)

„външни граници“ означава външни граници съгласно определението в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (12);

р)

„граждани на трети страни, на които е отказан достъп“ означава граждани на трети страни, на които е отказан достъп на външна граница, тъй като не изпълняват всички условия за достъп, предвидени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 562/2006, и не спадат към категориите лица, посочени в член 5, параграф 4 от посочения регламент;

с)

„незаконно пребиваващи граждани на трети страни“ означава граждани на трети страни, за които официално е установено, че са на територията на държава-членка и които не изпълняват или вече не изпълняват условията за престой или постоянно пребиваване в тази държава-членка;

т)

„преселване“ означава прехвърляне на граждани на трети страни или лица без гражданство въз основа на оценка на техните нужди от международна закрила и трайно решение в държава-членка, в която се допускат да пребивават с осигурен правен статут.

2.   Държавите-членки докладват на Комисията (Евростат) за използването и вероятното отражение на оценките или други методи на адаптиране на статистиката въз основа на национални определения, за да съответстват на хармонизираните определения, установени в параграф 1.

3.   За референтната 2008 година статистическите данни, предоставени на Комисията (Евростат) съгласно настоящия регламент, може да се основат на алтернативни (национални) определения. В такива случаи държавите-членки нотифицират Комисията (Евростат) за тези алтернативни определения.

4.   Ако дадена нормативна разпоредба, посочена в определенията в параграф 1, не е задължителна за държава-членка, тази държава-членка следва да предостави статистика, сравнима с изискваната съгласно настоящия регламент, когато такава може да бъде предоставена съгласно действащите законодателни и/или административни процедури.

Член 3

Статистика за международната миграция, обичайно пребиваващото население и придобиването на гражданство

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно броя на:

а)

имигрантите, влезли на територията на държавата-членка, разбити по следните показатели:

i)

групи според гражданството — по възраст и пол;

ii)

групи според държавата по рождение на лицата — по възраст и пол;

iii)

групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване — по възраст и пол;

б)

емигрантите, напускащи територията на държавата-членка, разделени по следните показатели:

i)

по групи по гражданство;

ii)

по възраст;

iii)

по пол;

iv)

по групи по държавите по следващо обичайно местопребиваване;

в)

лицата, които обичайно пребивават в държавата-членка в края на референтния период, разделени по следните показатели:

i)

групи според гражданството — по възраст и пол;

ii)

групи според държавата по рождение на лицата — по възраст и пол;

г)

лицата, които обичайно пребивават на територията на държавата-членка и са придобили гражданство на държавата-членка през референтната година, и са имали преди това гражданство в друга държава-членка или в трета страна, или са били без гражданство, разделени по групи според възраст и пол, както и по предишното гражданство на съответните лица, като се посочва обстоятелството, че лицата преди това са били без гражданство.

2.   Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до дванадесет месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2008-а.

Член 4

Статистика относно международната закрила

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно броя на:

а)

лицата, подали молба за международна закрила или за вписване в такава молба в качеството им на член на семейството през референтния период;

б)

лицата, които са обект на молби за международна закрила в процес на разглеждане от компетентните национални органи в края на референтния период;

в)

молбите за международна закрила, които са оттеглени през референтния период.

Статистическите данни се разпределят по възраст, пол и гражданство на съответните лица. Те се отнасят до референтни периоди от един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния месец. Първият референтен месец е януари 2008 г.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно броя на:

а)

лицата, обхванати от първоинстанционни решения за отхвърляне на молби за международна закрила, като например решения за обявяване на молби за недопустими или неоснователни и преимуществено взети решения и бързи процедури, постановени от административни или съдебни органи през референтния период;

б)

лицата, обхванати от първоинстанционни решения за предоставяне или отнемане на статут на бежанец, взети от административни или съдебни органи през референтния период;

в)

лицата, обхванати от първоинстанционни решения за предоставяне или отнемане на статут, предоставен по силата на субсидиарна закрила, взети от административни или съдебни органи през референтния период;

г)

лицата, обхванати от първоинстанционни решения за предоставяне или отнемане на временна закрила, взети от административни или съдебни органи през референтния период;

д)

лицата, обхванати от други първоинстанционни решения за предоставяне или отнемане на разрешение за пребиваване по хуманитарни причини съгласно националното право относно международна закрила, взети от административни или съдебни органи през референтния период.

Статистическите данни се разпределят по възраст, пол и гражданство на съответните лица. Те се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2008 г.

3.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно броя на:

а)

лицата, подали молба за международна закрила, считани от компетентните национални органи за непридружени малолетни и непълнолетни лица през референтния период;

б)

лицата, обхванати от окончателни решения за отхвърляне на молби за международна закрила, като например решения за обявяване на молби за недопустими или неоснователни и решения взети по приоритетни и бързи процедури, постановени от административни или съдебни органи при обжалване или преразглеждане през референтния период;

в)

лицата, обхванати от окончателни решения за предоставяне или отнемане на статут на бежанец, взети от административни или съдебни органи след обжалване или преразглеждане през референтния период;

г)

лицата, обхванати от окончателни решения за предоставяне или отнемане на статут, предоставен по силата на субсидиарна закрила, взети от административни или съдебни органи след обжалване или преразглеждане през референтния период;

д)

лицата, обхванати от окончателни решения за предоставяне или отнемане на статут, предоставен по силата на временна закрила, взети от административни или съдебни органи след обжалване или преразглеждане през референтния период;

е)

лицата, обхванати от други окончателни решения, взети от административни или съдебни органи след обжалване или преразглеждане за предоставяне или отнемане на разрешение за пребиваване по хуманитарни причини съгласно националното право относно международна закрила през референтния период;

ж)

лицата, на които е предоставено разрешение за пребиваване в държавата-членка в рамките на национална или общностна схема за преселване през референтния период, когато такава схема се прилага в тази държава-членка.

Статистическите данни се разпределят по възраст, пол и гражданство на съответните лица. Данните се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2008-а.

4.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) следните статистически данни при прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 и Регламент (ЕО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г. за определяне на условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета (13):

а)

броя на исканията за връщане или поемане на лица, търсещи убежище;

б)

разпоредбите, на които се основават исканията, посочени в буква а);

в)

решенията, взети в отговор на исканията, посочени в буква а);

г)

броя на прехвърлянията, до които водят решенията, посочени в буква в);

д)

броя на исканията за информация.

Статистическите данни се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2008-а.

Член 5

Статистика относно предотвратяването на незаконното влизане и пребиваване

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно броя на:

а)

гражданите на трети страни, на които е отказан достъп на територията на държава-членка на външната граница;

б)

гражданите на трети страни, незаконно пребиваващи на територията на държава-членка съгласно националното право в областта на имиграцията.

Статистическите данни, посочени в буква а), се разпределят в съответствие с член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 562/2006.

Статистическите данни, посочени в буква б), се разпределят по възраст, пол и гражданство на съответните лица.

2.   Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2008-а.

Член 6

Статистика относно разрешенията за постоянно пребиваване и постоянно пребиваващите граждани на трети страни

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно:

а)

броя на разрешенията за постоянно пребиваване, издадени на лица, които са граждани на трети страни, разпределени, както следва:

i)

разрешения, издадени през референтния период, през който на лицето е издадено за първи път разрешение за постоянно пребиваване, разпределени по гражданство, основания за издаване и срок на валидност на разрешението;

ii)

разрешения, издадени през референтния период, и предоставени на лице по повод промяната на положението му на имигрант или основанията за престоя, разпределени по гражданство, основания за издаване и срок на валидност на разрешението;

iii)

валидни разрешения в края на референтния период (брой на издадените разрешения, които не са отнети и не са изтекли), разпределени по гражданство, основания за издаване и срок на валидност на разрешението;

б)

брой на дългосрочно пребиваващите в края на референтния период, разпределени по гражданство.

2.   Когато националните закони и административни практики на държавите-членки предвиждат възможност на отделни категории да се издават дългосрочни визи или да се предоставя статут на имигрант вместо разрешение за постоянно пребиваване, данните за тези визи и предоставени статути се включват в статистическите данни, изисквани съгласно параграф 1.

3.   Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до шест месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2008-а.

Член 7

Статистика относно връщанията

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно:

а)

броя на гражданите на трети страни, които са незаконно пребиваващи на територията на държава-членка и са адресати на административно или съдебно решение или акт, в който се заявява или декларира, че пребиваването им е незаконно и с който се възлага задължение за напускане на територията на държавата-членка, разпределени по гражданство на съответните лица;

б)

броя на граждани на трети страни, които в действителност са напуснали територията на държавата-членка вследствие на административно или съдебно решение или акт, както е посочено в буква а), разпределени според гражданството на върнатите лица.

2.   Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2008-а.

3.   Статистическите данни, посочени в параграф 1, не включват граждани на трети страни, които са прехвърлени от една държава-членка в друга съгласно механизма, установен с регламенти (ЕО) № 343/2003 и (ЕО) № 1560/2003.

Член 8

Допълнителни разбивки

1.   Комисията може да приема мерки, свързани с определянето на посочените по-долу допълнителни разбивки, за следните статистически данни:

а)

за статистическите данни по параграф 4 като цяло, разбивки по:

i)

година на подаване на молбата;

б)

за статистическите данни по параграф 4, параграф 4, разбивки по:

i)

брой на лицата, засегнати от искането, решението и прехвърлянето;

в)

за статистическите данни по параграф 5, параграф 1, буква а), разбивки по:

i)

възраст;

ii)

пол;

г)

за статистическите данни по член 5, параграф 1, буква б), разбивки по:

i)

основания за задържане;

ii)

място на задържане;

д)

за статистическите данни по параграф 6, разбивки по:

i)

година на първоначално издаване на разрешението за пребиваване;

ii)

възраст;

iii)

пол;

е)

за статистическите данни по параграф 7, разбивки по:

i)

основания за решението или акта, с който/което се възлага задължение за напускане;

ii)

възраст;

iii)

пол.

2.   Допълнителните разбивки по параграф 1 се предоставят отделно и некласифицирани с разбивките, изисквани съгласно членове от 4 до 7.

3.   При вземане на решението за изискване на допълнителни разбивки Комисията взема предвид необходимостта от такава информация за развитието и наблюдаването на общностите политики и взема предвид наличието на подходящи източници на данни и свързаните с това разходи.

Преговорите относно допълнителните разбивки, които може да са необходими за прилагането на членове от 4 до 7, започват не по-късно от 20 август 2009 г. Най-ранната референтна година за прилагане на допълнителните разбивки е 2010-а.

Член 9

Източници на информация и стандарти за качество

1.   Статистиката се основава на следните източници на данни според тяхното наличие в държавите-членки и в съответствие с националното законодателство и практики:

а)

данни за административните и съдебните производства;

б)

регистри на административните производства;

в)

регистри на населението по лица или по определена подгрупа от това население;

г)

преброявания на населението;

д)

извадки от проучвания;

е)

други подходящи източници.

Като част от статистическия процес могат да бъдат използвани научно обосновани и добре документирани методи на статистическо оценяване.

2.   Държавите-членки докладват на Комисията (Евростат) за използваните източници на данни, основанията за избор на тези източници и отражението на избраните източници върху качеството на статистиката, както и за използваните методи на оценяване, и информират Комисията (Евростат) за извършените промени.

3.   По искане на Комисията (Евростат) държавите-членки представят цялата информация, необходима за оценка на качеството, съпоставимостта и изчерпателността на статистическата информация.

4.   Държавите-членки своевременно информират Комисията (Евростат) за преразглеждането и корекциите на предоставената съгласно настоящия регламент статистика, както и за всяка промяна в методите и използваните източници на данни.

5.   Мерките, свързани с определянето на подходящите формати за предаване на данни, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 2.

Член 10

Мерки по прилагане

1.   Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, за установяване на правилата за подходящите формати за предаване на данните, предвидени в член 9, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 11, параграф 2.

2.   Следните мерки, необходими за прилагането на настоящия регламент и предназначени да изменят негови несъществени елементи, inter alia, чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3:

а)

актуализиране на определенията, установени в член 2, параграф 1;

б)

определяне на категориите въз основа на групите по държави по рождение, групите по държави на предишно и следващо място на обичайно пребиваване и групите по гражданство, както е предвидено в член 3, параграф 1;

в)

определяне на категориите въз основа на причините за разрешителното, предвидени в член 6, параграф 1, буква а);

г)

определяне на допълнителните разбивки и равнища на разбивки, които следва да се прилагат към променливите величини, предвидени в член 8;

д)

определяне на правилата за точност и стандартите за качество.

Член 11

Комитет

1.   При приемането на мерките по прилагане Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден съгласно Решение 89/382/EИО, Евратом.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО, се определя на три месеца.

3.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 12

Доклад

До 20 август 2012 г. и на всеки три години след това Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за статистическите данни, съставени съгласно настоящия регламент, и за тяхното качество.

Член 13

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 311/76 се отменя.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 юли 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

M. LOBO ANTUNES


(1)  ОВ C 185, 8.8.2006 г., стр. 31.

(2)  Становище на Европейския парламент от 14 март 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 12 юни 2007 г.

(3)  ОВ C 83 E, 2.4.2004 г., стр. 94.

(4)  ОВ L 39, 14.2.1976 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(7)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(8)  ОВ L 16, 23.1.2004 г., стр. 44.

(9)  ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 12.

(10)  ОВ L 50, 25.2.2003 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 12.

(12)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 222, 5.9.2003 г., стр. 3.


Top