EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0468

Съвместно действие 2007/468/ОВППС на Съвета от 28 юни 2007 година за подкрепа на дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ОДПЗЯО) с оглед укрепване на капацитета ѝ за наблюдение и контрол в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС за борба срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване

OJ L 176, 6.7.2007, p. 31–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/468/oj

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/31


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2007/468/ОВППС НА СЪВЕТА

от 28 юни 2007 година

за подкрепа на дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ОДПЗЯО) с оглед укрепване на капацитета ѝ за наблюдение и контрол в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС за борба срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 декември 2003 г. Европейският съвет прие Стратегия срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване, глава III от която съдържа списък с мерките за борба срещу разпространението, които трябва да бъдат предприети както в ЕС, така и в трети страни.

(2)

Европейският съюз активно изпълнява Стратегията на ЕС и дава ход на мерките, изброени в глава III от нея, по-специално чрез отпускане на финансови средства за подкрепа на конкретни проекти, провеждани от многостранни институции.

(3)

Държавите, подписали Договора за пълна забрана на ядрените опити (ДПЗЯО), приет от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 10 септември 1996 г., взеха решение за създаване на Подготвителна комисия с юридически правомощия с оглед ефективното изпълнение на ДПЗЯО в периода до започването на дейността на Организацията на ДПЗЯО (ОДПЗЯО).

(4)

На 17 ноември 2003 г. Съветът прие Обща позиция 2003/805/ОВППС (1) относно повсеместното прилагане и укрепване на многостранните споразумения в областта на неразпространението на оръжия за масово унищожаване и на техните носители.

(5)

Бързото влизане в сила и повсеместното прилагане на ДПЗЯО, както и засилването на системата за наблюдение и контрол на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, са важни цели на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване.

(6)

Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, която си поставя същите цели, като посочените в съображения 4 и 5, вече е започнала работата по определяне на оптималните средства за засилване на системата за контрол чрез навременно предоставяне на експертна помощ и обучение на персонала от държавите, подписали договора и участващи в осъществяването на режима за проверка. По тази причина е уместно техническото изпълнение на настоящото съвместно действие да бъде поверено на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО.

(7)

На 20 март 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/243/ОВППС (2) относно подкрепата на дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ОДПЗЯО) в областта на обучението и изграждането на административен капацитет за контрол в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване.

(8)

Извършеният през октомври 2006 г. от Корейската народнодемократична република ядрен опит отново подчерта важността на бързото влизане в сила на ДПЗЯО и необходимостта от ускорено изграждане на системата за наблюдение и контрол на ОДПЗЯО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

1.   За незабавно и практическо изпълнение на някои елементи на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване Европейският съюз подкрепя дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ОДПЗЯО) за постигане на следните цели:

а)

укрепване на капацитета на системата за наблюдение и контрол на ОДПЗЯО, включително и в областта на откриването на радионуклеиди;

б)

подобряване на оперативните резултати на системата за наблюдение и контрол на ОДПЗЯО, включително чрез тестване и утвърждаване на условията за инспекции на място.

2.   Проектите, които се очаква да получат подкрепата на Европейския съюз, имат следните специфични цели:

а)

да предоставят подкрепа за изграждане на капацитет за наблюдение и контрол на благородните газове;

б)

да предоставят помощ за подготовката, провеждането и оценката на интегрираното полево учение 2008 г. в областта на инспекциите на място (ИПУ08/ИМ).

Проектите се изпълняват в полза на всички държави, подписали Договора за пълна забрана на ядрените опити.

Подробно описание на проекта се съдържа в приложението.

Член 2

1.   Председателството, подпомагано от генералния секретар на Съвета/върховния представител за Общата външна политика и политиката на сигурност (ГС/ВП), отговаря за изпълнението на настоящото съвместно действие. Комисията е привлечена за участие в пълна степен.

2.   Проектите, посочени в член 1, параграф 2, се осъществяват от Подготвителната комисия на ОДПЗЯО. Тя изпълнява тази задача под контрола на ГС/ВП, който подпомага председателството. За тази цел ГС/ВП постига необходимите договорености с Подготвителната комисия на ОДПЗЯО.

3.   Председателството, ГС/ВП и Комисията редовно информират всички останали страни относно проектите, съгласно съответните им правомощия.

Член 3

1.   Референтната финансова сума за изпълнението на проекта, посочен в член 1, параграф 2, възлиза на 1 670 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани с посочената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата на Европейската общност, приложими към общия бюджет на Европейските общности, с изключение на това, че предварителното финансиране не остава собственост на Общността.

3.   Комисията контролира правилното управление на разходите, посочени в параграф 2. За тази цел тя сключва финансово споразумение с Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, което ще приеме формата на субсидия. В него се постановява, че Подготвителната комисия на ОДПЗЯО следва да осигури прозрачност на приноса на ЕС, съответстваща на размера му.

4.   Комисията полага усилия да сключи посоченото в параграф 3 финансово споразумение възможно най-скоро след влизането в сила на настоящото съвместно действие. Тя информира Съвета за възникнали трудности в този процес, както и за датата на сключване на финансовото споразумение.

Член 4

Председателството, подпомагано от ГС/ВП, докладва на Съвета за изпълнението на настоящото съвместно действие въз основа на редовните доклади, изготвяни от Подготвителната комисия на ОДПЗЯО. Тези доклади представляват основа за оценката от страна на Съвета. Комисията участва в пълна степен в процеса. Тя предоставя информация по финансовите аспекти на изпълнението на настоящото съвместно действие.

Член 5

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Срокът му на действие изтича:

а)

15 месеца след сключване на финансовото споразумение между Комисията и Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, или

б)

12 месеца след датата на приемането му, ако в този период не е било сключено финансово споразумение.

Член 6

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 28 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

S. GABRIEL


(1)  ОВ L 302, 20.11.2003 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 88, 25.3.2006 г., стр. 68.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкрепа на ЕС за дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ОДПЗЯО) с оглед укрепване на капацитета ѝ за наблюдение и контрола в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване

I.   Въведение

Оповестените през октомври 2006 г. от Корейската народнодемократична република (КНДР) ядрени опити не само подчертаха важността на скорошното влизане в сила на договора, но и доказаха необходимостта от бързото разгръщане на режима за контрол на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ДПЗЯО). Събитието послужи като всеобхватен тест в реално време на Временния технически секретариат (ВТС) и подчерта потенциалната полза, която глобалната система за контрол може да донесе на държавите, подписали договора. То доказа техническата състоятелност на договореностите за контрол в рамките на ДПЗЯО, в това число и важността на утвърдените и ефективни инспекции на място (ИМ). Що се отнася до настоящото проектопредложение, ВТС набеляза някои елементи, свързани с капацитета за наблюдение и контрол, които заслужават особено внимание в светлината на придобития във връзка със събитието в КНДР опит. Предложението се опира на следните две съставни части:

a)

благородни газове;

б)

интегрирано полево учение 2008 (ИПУ08/ИМ).

II.   Описание на проектите

1.   Съставна част „Благородни газове“; обогатяване на познанията, получени от измерванията на благородните газове от ВТС

a)

Международната система за наблюдение (МСН) наскоро достигна експлоатационен капацитет от около две трети работещи станции. Разгръщането на системата продължава като приоритетна задача с перспективата да достигне капацитет от 90 % в началото на 2008 г. Събитието в КНДР бе точно регистрирано от първичните и спомагателните сеизмични станции, предоставяйки надеждни данни на държавите, подписали договора, за времето, мястото и магнитуда на събитието. До този момент системата от сеизмични станции е достигнала равнище от приблизително 80 % разгръщане;

б)

Равнището на експлоатация на станциите, които са в състояние да следят за наличието на съответните благородни газове в атмосферата при влизането в сила на договора, се нуждае все пак от повишаване. Понастоящем са в действие или в строеж 10 станции прототипи, което отговаря на 25 % от проектния брой при влизането в сила на договора. Тези станции предоставят експериментални и временни данни от измервания в рамките на международния експеримент за благородни газове (МЕБГ) на ВТС. Напомняме, че тази научно-изследователска програма се опира на четири технологии, предложени от следните четири страни: Русия, Съединените щати, Франция и Швеция. В резултат на събитието в КНДР много от държавите, подписали договора, в това число държави-членки на Европейския съюз, изразиха виждането си, че капацитетът на ВТС за наблюдение на наличието на благородни газове следва да бъде засилен;

в)

Наблюдението за благородни газове е основополагащ и високо чувствителен способ за отчитане на подземни и подводни ядрени експлозии. От всички технологии за контрол, то е, заедно с наблюдението за радионуклеидни частици, единственият метод с потенциал да предоставя безпогрешно доказателство за ядрена експлозия;

г)

С оглед осигуряването на качество и прецизност на настоящите и бъдещи съоръжения за измерване на благородни газове, от съществено значение е да се познават „фоновите стойности за благородни газове“, които могат да се очакват в други региони в света и където в момента няма станции за наблюдение. По тази причина е необходимо да се разработи методология за категоризация на събитията, отчетени чрез системата за измервания на благородните газове. Полевите измервания на благородни газове са най-добрият начин за постигане на това и за намиране на отговор на подобни „неизвестни“. Понастоящем станциите на МЕБГ събират данни в Северна и Южна Америка, Европа, Азия и Океания. В Южна Азия, Персийския залив и Южна Африка обаче съществуват ядрени инсталации, но няма налични фонови данни за радиоактивен ксенон. Нещо повече, в Европа също има необходимост от измервания на специфични обекти, например в близост до радиофармацевтични заводи или до ядрени електроцентрали;

д)

За тази цел следва да се предприемат измервания в близост до атомни електроцентрали (АЕЦ) или до радиофармацевтични производствени мощности, за да се покаже разликата между теоретичните модели на изхвърляния, отчетените средни стойности на изхвърляния и експерименталните, реално измерени резултати. Освен това е необходимо да се изследват фоновите стойности на благородните газове в други региони на света, където в момента няма измервателни станции;

е)

С оглед осъществяване на гореспоменатите належащи подобрения на капацитета в областта на благородните газове ВТС търси подкрепа за следния проект:

i)

провеждане на до четири кампании за полеви измервания с приблизителна продължителност от 4 месеца всяка. По време на всяка кампания се отчита фоновата стойност на ксенон на няколко обекта, отстоящи на 500—2 500 км от базовия лагер, за период от около три седмици. Освен това следва да се извърши измерване с детектори на радиоактивния фон на всеки обект за измерване. Някои от измерванията могат да бъдат използвани в бъдеще и като фонови данни за обекта при монтиране на станциите на МСН. Всички тези дейности ще се извършват в тясна връзка със съответните метеорологични организации;

ii)

измерванията ще се осъществяват с помощта на преносимо оборудване европейско производство за измерване на благородни газове (съответно шведската система SAUNA и/или френската SPALAX), което ще бъде предоставено на ВТС за безвъзмездно ползване за периода на валидност на настоящото съвместно действие;

iii)

френската система SPALAX е много усъвършенствана система, която е в експлоатация от няколко години на редица обекти (включително обекти на МСН). Тя ще бъде разработена и в преносим вариант, който ще предоставя данни със същата висока степен на чувствителност. По време на всяка кампания цялата система ще се пренася на различни обекти, или ще бъде разделена на преносима пробоотборна част и детекторна част в „базовия лагер“ в зависимост от условията за транспорт в съответния регион;

iv)

шведската система SAUNA, която вече е била използвана при няколко полеви кампании, е получила добра оценка. Системата предоставя данни с граници на отчитане, сходни с тези на варианта на МСН (SAUNA-II) за четирите измервани изотопа, като по този начин данните ще бъдат директно приложими в сценария за измерване на МСН. По време на всяка кампания стационарната част е монтирана на едно място, в базовия лагер, а подвижните пробоотборни измервания се извършват на два или три обекта в близост до него;

v)

при всяка кампания за измерване ще е необходимо да се предвиди следното:

подготовка и старателна логистика (техническо обслужване на оборудването, логистично планиране, споразумения с местни организации, транспорт и т.н.),

монтаж, калибриране и набиране на данни,

калибриране на оборудването, опаковане, обратен транспорт,

анализ на данните;

vi)

прогнозните елементи за себестойността на този проект включват:

персонал (в това число временен помощник по логистиката) и разходи за пътуване,

оборудване (например изработване на пробоотборни канали или сходно оборудване, непрекъснато електроснабдяване и т.н.),

консумативи (например електроенергия и хелий),

техническо обслужване и резервни части,

експедиция и транспорт на оборудването,

местен транспорт и логистика,

работна сесия за оценка;

ж)

Планирано е измерванията да се осъществят в следните региони: Европа (1), Персийски залив (2), Южна Африка (3) и Южна Азия (4). Измерванията в регион (3) и частично в регион (1) се очаква да бъдат извършени с оборудване на CEA (Франция), а измерванията в региони (2) и (4), както и частично в регион (1) — с оборудване на FOI (Швеция);

з)

Оборудването по този проект ще бъде предоставено безвъзмездно от CEA (Франция) и FOI (Швеция), с които ВТС ще сключи и договор във връзка с неговото разгръщане и дейност;

и)

Очакваната продължителност на тази част от проекта ще бъде приблизително една до една и половина години;

й)

Предварителна прогнозна себестойност: 960 507 EUR.

2.   Съставна част „Инспекции на място“; подкрепа за подготовката на интегрираното полево учение 2008 г.

a)

Събитието в КНДР отново подчерта важността на инспекциите на място като основен стълб на режима за контрол на ДПЗЯО. Независимо че предоставените от Международната система за наблюдение и от Международния изчислителен център данни за събитието в КНДР в рамките на предварителното изпробване и работа на системата бяха изключително ценни и надеждни, пълна яснота за естеството на събитието може да се получи единствено с помощта на инспекция на място на определения обект. Подготвителната комисия има основна отговорност за навременното постигане на най-високо ниво на оперативна готовност на режима за инспекция на място към момента на влизане в сила на договора;

б)

Политическите органи на Подготвителната комисия, в частност работна група Б, многократно са подчертавали, че най-ефективният начин за постигане на изискваното ниво на готовност е провеждането на полеви учения за ИМ. Първото такова широкообхватно учение, интегрирано полево учение 2008 г. (ИПУ08), ще се проведе през септември 2008 г. в Казахстан. Това ще бъде първият опит за насърчаване на реална инспекция на място чрез включване на трите основни стълба на режима за ИМ, а именно:

i)

обучени инспектори (приблизително 50);

ii)

оборудване за ИМ; и

iii)

тестване на оперативното ръководство за ИМ.

в)

Широкообхватната подготовка и успешното провеждане на ИПУ08 са предпоставка за реализиране на режима за ИМ в близко бъдеще. Оценката на резултатите и на поуките от ИПУ08 ще дадат на ВТС основни познания за това какви стъпки остава да се предприемат за постигане на оперативна готовност на режима за ИМ. За успеха на ИПУ08 от съществено значение е наличността на съответните финансови и човешки ресурси, както и помощта в натура от страна на държавите, подписали договора, под формата на оборудване, обучение и логистична подкрепа;

г)

На настоящия етап от подготовката за ИПУ08 ВТС е набелязал следните области, в които подкрепата от държавите, подписали договора, би била особено важна:

i)

транспорт:

ИПУ08 налага транспортирането на 20—30 тона оборудване от Виена до входния граничен пункт в Казахстан. Освен това ще трябва да се осигури пътуване до мястото на учението на 80 души (40 инспектори и 40 души друг персонал, в това число ръководството на учението, контролния екип, наблюдатели и оценители). Прогнозният бюджет за ИПУ08, който трябва да бъде одобрен от държавите, подписали договора, предвижда възможността за икономии чрез наземен транспорт на оборудването. Според оценката на ВТС обаче, това е свързано със сериозни неудобства, особено по отношение на продължителността и надеждността на транспорта, както и на безопасността и сигурността на оборудването за ИМ. Тази оценка бе подкрепена от Експертната консултативна група за ИМ, която подпомага ВТС за подготовката на ИПУ08, на заседанието ѝ на 5—6 декември 2006 г. Затова ВТС търси подкрепа за транспорт по въздуха на оборудването и персонала до и от Казахстан. В светлината на логистичните и оперативните изисквания на ИПУ08, както и на правните договорености с държавата домакин, може да се наложи транспортът по въздух да бъде уреден чрез компании със седалища извън територията на ЕС;

ii)

разполагане на оперативни базови лагери:

В хода на ИПУ08 ВТС ще трябва да разположи две оперативни бази в ерзац-зоната на инспекция на територията на бившия съветски полигон за ядрени опити в Семипалатинск. Първата база е за екипа от инспектори, а втората е необходима за оценителите и наблюдателите на ИПУ08. Тези бази, които са оборудвани с необходимата инфраструктура като офиси, комуникационна техника и др., ще се използват като щаб на ИПУ08 и ще изпълняват основна роля в провеждането и контрола на работата в зоната на инспекция. ВТС е в състояние да открие източници на средства за оборудване на първия базов лагер за екипа инспектори. Все пак редовният бюджет няма да позволи окомплектоването на втора база. Затова, за оборудване и разполагане на втората база, ще се наложи привличането на средства, които не могат да бъдат покрити от бюджета на ИПУ08. Използването на дистанционна инфраструктура ще доведе до загуба на много повече време за транспорт, както и свързаните с това средства и ограничения на полезния брой часове, които могат да бъдат използвани за целите на учението;

iii)

работна сесия за оценка на ИПУ08

Цел: Да подобри оценката и резултатите от ИПУ08 през декември 2008 г. Това ще даде възможност на експертите да прегледат и обсъдят непосредствените резултати от учението с оглед да подпомогнат ВТС при изготвянето на предварителния доклад за първата среща на работна група Б през 2009 г., както и да набележат приоритети за по-нататъшните усилия на ВТС. Освен това от експертите се очаква по време на работната сесия да извлекат ценни поуки от суровия материал, както и да се набележат предварителни указания за следващия цикъл от полеви учения. Работната сесия ще се занимае със следните теми:

логистика, включително разполагането и работата на оперативната база,

управление на екипа,

теми, свързани с отношенията с инспектираната държава — страна по договора, в това число по-специално поверителността на информацията и регламентирания достъп,

визуално наблюдение, включително по време на прелитания,

сеизмични въпроси,

геофизични техники,

здраве и безопасност,

комуникация,

навигация.

В допълнение, в сътрудничество със службата на изпълнителния секретар/оценка, следва да бъде обсъдена и самата оценка на учението;

д)

Прогнозната себестойност на двата компонента в подкрепа на ИПУ08 е:

250 000 EUR

(транспорт по въздуха на търговска основа. Помощ в натура, например чартърен товарен самолет, може да бъде алтернативно решение)

269 249 EUR

(закупуване, разполагане и пускане в действие на втория оперативен базов лагер)

152 965 EUR

работна сесия за оценка на ИПУ08

672 214 EUR

(общо)

III.   Продължителност

Общата прогнозна продължителност на изпълнението на проекта е 15 месеца.

IV.   Бенефициери

Бенефициери на проектите в рамките на настоящото съвместно действие, които целят засилването на капацитета за наблюдение и контрол на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, са всички държави, подписали ДПЗЯО.

V.   Изпълнителна структура

Изпълнението на проекта се възлага на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО. Проектите ще се изпълняват пряко от персонала на временния технически секретариат на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО, експерти от държавите, подписали ДПЗЯО, и изпълнители. Що се отнася до изпълнителите, доставката на всякакви стоки, работа или услуги от Подготвителната комисия на ОДПЗЯО в контекста на настоящото съвместно действие ще се извършва по реда и условията, подробно описани във финансовото споразумение, сключено между Европейската комисия и Подготвителната комисия на ОДПЗЯО.

Изпълнителната структура ще подготви:

а)

междинен доклад след първите шест месеца от изпълнението на проектите;

б)

окончателен доклад не по-късно от един месец след приключване на работата по проектите.

Докладите се изпращат на председателството, подпомагано от ГС/ВП за Общата външна политика и политиката на сигурност.

VI.   Участници от трети страни

Проектът се финансира изцяло чрез настоящото съвместно действие. Експерти на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО и от държавите, подписали ДПЗЯО, могат да се считат за участници от трети страни. Те ще работят съгласно стандартните правила за работа на експерти на Подготвителната комисия на ОДПЗЯО.

VII.   Необходими общи прогнозни финансови средства

Приносът на ЕС обхваща цялостното изпълнение на проекта, описано в настоящото приложение. Прогнозните разходи са, както следва:

Съставна част „Благородни газове“:

960 507 EUR

Съставна част „Инспекции на място“:

672 214 EUR

Общо:

1 632 721 EUR

В допълнение се предвижда резервен фонд за непредвидени разходи, възлизащ на около 3 % от допустимите разходи (на обща стойност 37 279 EUR).

VIII.   Референтна финансова сума за покриване на разходите по проектите

Общата стойност на проекта възлиза на 1 670 000 EUR.


Top