EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0467

2007/467/ЕО: Решение на Комисията от 28 юни 2007 година относно създаване на експертна група за радиочестотна идентификация (RFID)

OJ L 176, 6.7.2007, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/467/oj

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/25


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2007 година

относно създаване на експертна група за радиочестотна идентификация (RFID)

(2007/467/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

Член 153 от Договора за създаване на Европейската общност възлага на Европейската общност и държавите-членки задачата да се осигури гарантирано високо ниво на защита на потребителите с цел насърчаване на правото на информация и защита на техните интереси. Член 163 предвижда Общността да поощрява промишлеността да стане по-конкурентоспособна на международно ниво и да използва изцяло потенциала на вътрешния пазар, по-специално чрез определяне на общи стандарти. Член 157 предвижда Общността да поощрява среда, която благоприятства промишлената инициатива, и да засилва по-доброто използване на потенциала ѝ.

(2)

Съобщението на Комисията „Радиочестотната идентификация (RFID) в Европа: стъпки към изграждане на политическа рамка“ (1) (наричано по-нататък „Съобщението“) обяви създаването на експертна група за RFID, което да даде възможност за диалог между заинтересованите страни, за пълно разбиране и даване на съвети за действия по отношение на опасенията, изразени в съобщението.

(3)

Затова трябва да бъде създадена експертната група за радиочестотна идентификация – RFID, а нейният мандат и структури дефинирани подробно.

(4)

Групата следва да развие диалога между потребителските организации, участниците на пазара, националните и европейски органи, в това число и органите за защита на данните.

(5)

Личните данни, които касаят членовете на групата следва да бъдат обработвани в съотвествие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (2).

(6)

Уместно е да бъде определен период за прилагането на настоящото решение. Комисията своевременно ще разгледа възможността за удължаване на срока,

РЕШИ СЛЕДНОТО:

Член 1

Експертна група за радиочестотна идентификация

С настоящото се създава „Експертна група за радиочестотна идентификация – RFID“, съставена от експерти, наричана по-нататък „групата“, считано от 1.7.2007 г.

Член 2

Задача

За тази цел задачите на групата са:

а)

да даде съвет на Комисията относно съдържанието на Препоръка, излагаща принципите, които публичната администрация и другите заинтересовани страни трябва да прилагат по отношение на използването на RFID, а също така и относно съдържанието на инициативи на Комисията, свързани с тази дейност;

б)

да разработи насоки как да функционират приложенията на RFID по начин, който взима предвид становището на заинтересованите страни и по-дългосрочните проблеми на потребителите, както и икономическите и обществените аспекти на технологиите за RFID;

в)

да подкрепи инициативите на Комисията за насърчаване на информационни кампании на ниво държави-членки и насочени към широката общественост, относно възможностите и предизвикателствата на технологията за RFID;

г)

да предостави обективна информация, обмяна на опит и добри практики, относно възможностите и предизвикателствата на технологията за RFID, включително приложенията за европейската икономика и общество, и да предостави обективна инфромация относно регулаторните рамки на Общността и на отделните държави по отношение на защитата на данните, секретността и другите политически опасения.

Член 3

Консултиране

Комисията може да се консултира с групата по всички въпроси, свързани с въвеждането в Европа на безопасен, сигурен и съобразен с изскванията на секретността и ефективен подход към RFID.

Член 4

Състав – назначение

1.   Групата се състои от 35 членове.

2.   Генералният директор на ГД „Информационно общество и медии“ или негов представител отговаря за назначаването на членовете и наблюдателите на групата от екип експерти с компетентност в областите, посочени в член 2 и член 3.1, и по предложение на организациите, които са били поканени да предложат експерти. Равен брой заместници на членовете на групата се назначават при същите условия като членовете. Всеки заместник автоматично замества член, който отсъства или е възпрепятстван.

3.   Членовете се назначават с цел да се осигури балансирано представителство на различните заинтересовани страни, и по-конкретно ще включва представители в следните области:

а)

Като представители на гражданското общество:

i)

общностите на крайните потребители, които са подложени на системите за RFID (граждани, потребители, пациенти, служители);

ii)

организации, занимаващи се с проблемите на секретността.

б)

Като заинтересовани страни:

i)

потребители от сектори на различно приложение (напр. логистика, автомобилен транспорт, въздухоплаване, здравеопазване, търговия на дребно, фармацевтика);

ii)

групи, които активно участват в създаването на системи за RFID (производители на RFID чипове, дизайнери и производители на опаковъчни чипове и четци, програмни и системни интегратори, доставчици на услуги и доставчици на решения за секретност и сигурност);

iii)

органи за стандартизация.

4.   Като представители на публичната администрация ще бъдат поканени за участие в дебатите на групата следните наблюдатели:

а)

представители на държавите-членки, които поемат председателството на ЕС през периода на мандата на експертната група;

б)

представители на органите за защита на данните.

5.   Като експерти ще бъдат поканени за участие в дебатите на групата следните наблюдатели:

а)

университетски изследователи и практикуващи лица;

б)

технологични експерти, по-специално по отношение на следващото поколение мрежови RFID ( „Internet of Things“);

в)

правни експерти, които предоставят консултации по съществуващото законодателство.

6.   Членовете на групата се назначават за двегодишен, подлежащ на подновяване мандат. Те остават на длъжност, докато не бъдат заменени или до приключването на мандата им.

7.   Членове, които не могат повече да участват ефективно в дебатите на групата, които се оттеглят, или които не спазват условията, посочени в точки 3-5 от настоящия член или в член 287 от Договора, могат да бъдат заменени за оставащия срок на мандата им.

8.   Имената на организациите, посочени в параграф 2 на настоящия член, се публикуват в интернет сайта на ГД „Информационно общество и медии“. Данните за членовете се събират, обработват и публикуват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 5

Функциониране

1.   Групата се председателства от представител на Комисията.

2.   Съгласувано с Комисията могат временно да бъдат създадени подгрупи за проучване на специфични въпроси по техническите задания, формулирани от групата; те се разпускат веднага, щом същите бъдат изпълнени.

3.   Представителят на Комисията може да поиска от експертите или наблюдателите с конкретна компетентност по тема от дневния ред да участват в дебатите на групата или подгрупата, ако това е целесъобразно и/или необходимо.

4.   Информацията, придобита по време на участието в дебатите на групата или подгрупата, не може да бъде огласявана, ако Комисията смята, че тя се отнася до поверителни въпроси.

5.   Групата и нейните подгрупи обикновено заседават в помещенията на Комисията в съответствие с процедурите и графика, определен от нея. Комисията предоставя секретарски услуги. Други длъжностни лица от Комисията с интерес в дебатите могат да присъстват на тези заседания.

6.   Групата приема свой процедурен правилник на основата на стандартния процедурен правилник, приет от Комисията.

7.   Комисията има право да публикува на оригиналния език на съответния документ всяко резюме, заключение или частично заключение, или работен документ на групата.

Член 6

Разходи за заседанията

Комисията възстановява разходите за пътни и, когато това е уместно, за дневни на членовете, експертите и наблюдателите във връзка с работата на групата в съответствие с действащите разпоредби в Комисията за заплащане на външни експерти.

Членовете не получават възнаграждение за извършените услуги.

Разходите за заседанията ще бъдат възстановявани в рамките на годишния бюджет, предоставен на групата от отговорните служби на Комисията.

Член 7

Прилагане

Решението е приложимо до 31 март 2009 година.

Съставено в Брюксел на 28 юни 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

член на Комисията


(1)  COM(2007) 96 окончателен.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА ГРУПАТА ЕКСПЕРТИ ПО РАДИОЧЕСТОТНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ (RFID)

ЕКСПЕРТНАТА ГРУПА по Радиочестотна идентификация (RFID),

като взе предвид Решението на Комисията за създаване на експертна група по радиочестотна идентификация (RFID), и по-специално член 1,

като взе предвид стандартния процедурен правилник, публикуван от Комисията,

ПРИЕ СЛЕДНИЯ ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК:

Член 1

Свикване на заседание

1.   Заседанията на групата се свикват от Председателството по негова собствена инициатива или по искане на членовете с обикновено мнозинство, след като е получено съгласието на Комисията.

2.   Съвместни заседания на групата с други групи могат да бъдат свиквани за обсъждане на въпроси, които спадат към съответните им сфери на отговорност.

Член 2

Дневен ред

1.   Секретариатът изготвя дневния ред под отговорността на Председателството и го изпраща на членовете на групата.

2.   Дневният ред се приема от групата в началото на заседанието.

Член 3

Изпращане на документи на членовете на групата

1.   Секретариатът изпраща покана за заседанието и проекта за дневния ред на членовете на групата не по-късно от тридесет календарни дни преди датата на заседанието.

2.   Секретариатът изпраща проектодокументи, по които се прави консултация с групата, както и всички други работни документи на членовете на групата, не по-късно от четиринадесет календарни дни преди датата на заседанието.

3.   При спешни или изключителни случаи сроковете за изпращане на документацията, упомената в 1 и 2, могат да бъдат сведени до пет календарни дни преди датата на заседанието.

Член 4

Становища на групата

1.   Доколкото е възможно, групата приема своите становища или отчети с консенсус.

2.   В случай че не може да бъде постигнат консенсус, конфликтните позиции и свързаните с тях факти се докладват така, че различните позиции да бъдат ясно разбрани.

Член 5

Подгрупи

1.   Със съгласието на Комисията групата може да формира подгрупи за проучване на специфични въпроси на базата на техническите задания, определени от групата; същите се разпускат веднага, щом изпълнят тези технически задания.

2.   Подгрупите се отчитат на групата.

Член 6

Допускане на трети страни

1.   Представителят на Комисията има право да кани експерти или наблюдатели със специална компетентност по въпрос от проекта за дневен ред да участват в работата на групата или подгрупата, когато е уместно и/или необходимо.

2.   Експертите или наблюдателите нямат право на присъствие, когато групата приема становище или отчет.

Член 7

Писмена процедура

1.   Ако е необходимо, становището на групата по конкретен въпрос може да бъде предоставено чрез писмена процедура. За тази цел секретариатът изпраща на членовете на групата проектодокументите, по които се иска консултация от групата, и другите работни документи.

2.   Независимо от това, ако членове на групата с обикновено мнозинство поискат въпросът да бъде разгледан на заседание на групата, писмената процедура се прекратява без резултат и Председателството свиква заседание на групата във възможно най-кратки срокове.

Член 8

Секретариат

Комисията предоставя секретарска помощ на групата и евентуално сформираните подгрупи съгласно член 5, параграф 1 по-горе.

Член 9

Протокол с решенията на заседанията

Протокол с решенията от обсъжданията на всяка точка от дневния ред и становищата, изразени от групата, се изготвя от секретариата под отговорността на Председателството. В протокола не се записва личната позиция на членовете по време на дебатите. Той се приема от групата.

Член 10

Списък на присъстващите

На всяко заседание секретариатът изготвя, под отговорността на Председателството, списък на присъстващите, който съдържа, когато е възможно, институциите, организациите или органите, към които принадлежат участниците.

Член 11

Недопускане на конфликт на интереси

1.   В началото на всяко заседание всеки член, чието участие в дебатите на групата би породило конфликт на интереси по конкретна точка от дневния ред, се задължава да информира Председателството.

2.   В случай на такъв конфликт на интереси, участващият се въздържа от обсъждане на въпросните точки от дневния ред и от гласуване по тези точки.

Член 12

Кореспонденция

1.   Кореспонденцията, отнасяща се до групата, се адресира до Комисията на вниманието на Председателството.

2.   Кореспонденцията за членовете на групата се изпраща на [електронния] адрес, който те са представили за тази цел.

Член 13

Прозрачност

1.   Принципите и условията по отношение на публичния достъп до документите на групата са същите като тези, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (1) от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Право на Комисията е да вземе решение по исканията за достъп до тези документи.

2.   Обсъжданията на групата са поверителни.

3.   Съгласувано с Комисията групата може с обикновено мнозинство от своите членове да вземе решение за предоставяне на достъп до обсъжданията на обществеността.

Член 14

Защита на личните данни

Всяка обработка на лични данни за целите на настоящия процедурен правилник се прави в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2) от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.


(1)  ОВ L 145, 31.5.2002 г., стр. 43.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Top