EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0465

2007/465/ЕО: Решение на Съвета от 5 юни 2007 година за отмяна на Решение 2004/917/ЕО относно съществуването на прекомерен дефицит в Гърция

OJ L 176, 6.7.2007, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/465/oj

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 5 юни 2007 година

за отмяна на Решение 2004/917/ЕО относно съществуването на прекомерен дефицит в Гърция

(2007/465/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 104, параграф 12 от него,

като взе предвид препоръката от Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 2004/917/ЕО на Съвета (1), последвало препоръка от Комисията, в съответствие с член 104, параграф 6 от Договора, беше направен изводът, че в Гърция съществува прекомерен дефицит. Съветът отбеляза, че през 2003 г. общият държавен дефицит е бил 3,2 % от БВП, над определената от Договора референтна стойност от 3 % от БВП, докато общият държавен брутен дълг е бил 103 % от БВП, значително над определената от Договора референтна стойност от 60 % от БВП. Данните за общия държавен дефицит и общия държавен дълг за 2003 г. бяха преразглеждани неколкократно след Решение 2004/917/ЕО. По последни данни дефицитът и дългът представляват съответно 6,2 % и 107,8 % от БВП.

(2)

На 6 юли 2004 г., в съответствие с член 104, параграф 7 от Договора и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. относно ускоряване и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (2), Съветът отправи препоръка към Гърция с оглед прекратяване на състоянието на прекомерен държавен дефицит най-късно до 2005 г. Препоръката бе публикувана.

(3)

На 19 януари 2005 г. с Решение 2005/334/ЕО на Съвета (3), в съответствие с член 104, параграф 8 и въз основа на препоръка от Комисията, Съветът реши, че Гърция не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета съгласно член 104, параграф 7. На 17 февруари 2005 г. с Решение 2005/441/ЕО на Съвета (4), въз основа на препоръка от Комисията, Съветът реши да отправи предупреждение към Гърция съгласно член 104, параграф 9, да вземе считаните за необходими мерки за намаляване на дефицита с цел преодоляване на състоянието на прекомерен държавен дефицит и удължи крайния срок за коригирането му с една година, до 2006 г.

(4)

Съгласно член 104, параграф 12 от Договора, решение на Съвета за съществуването на прекомерен дефицит се отменя, когато, по мнение на Съвета, прекомерният дефицит на съответната държава-членка е коригиран.

(5)

В съответствие с Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора, Комисията предоставя данните за изпълнението на процедурата. Като част от прилагането на този протокол държавите-членки трябва да предоставят данни за държавните дефицити и дълг, както и за други свързани променливи два пъти годишно, а именно преди 1 април и преди 1 октомври, в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета от 22 ноември 1993 г. за прилагането на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (5).

(6)

Въз основа на данните, предоставени от Комисията (Евростат) в съответствие с член 8ж, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 3605/93, след направената от Гърция на 1 април 2007 г. нотификация и основавайки се на прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г., се налагат следните заключения:

общият държавен дефицит е намалял от 7,9 % от БВП през 2004 г. до 2,6 % от БВП през 2006 г., което е под референтната стойност от 3 % от БВП. Това отговаря на заложената цел в актуализираната програма за стабилност от декември 2005 г.;

приходите и разходите са допринесли в почти еднаква степен за номиналната корекция от почти 3 процентни пункта от БВП спрямо дефицита от 5,5 % за 2005 г. По отношение на БВП общите приходи са се увеличили с 1Formula процентни пункта, от които половин процентен пункт от БВП е от косвено облагане. Останалият процентен пункт е от увеличаването на социалните вноски и други приходи, включително и капиталови трансфери (трансфери от ЕС). Общите разходи са намалени с 1Formula процентни пункта от БВП, като това се дължи най-вече на намаленията на първичните разходи (с 0,5 % от БВП) и на лихвените разходи (0,25 % от БВП). Капиталовите разходи също са намалени с около половин процентен пункт от БВП. Еднократните приходи възлизат на 0,6 % от БВП. През 2006 г. подобрението в структурното салдо (т.е. салдото, коригирано с отчитане на промените в икономическата конюнктура, без да се взимат предвид еднократните и други временни мерки) се оценява на 2,25 % от БВП; корекцията на дефицита на 2,3 % от БВП е до голяма степен обяснена;

за 2007 г. прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г. предвижда дефицитът да бъде допълнително намален до 2,4 % от БВП. Тези стойности съответстват на официалната прогноза за дефицит от 2,4 % от БВП, заложена в актуализираната програма за стабилност от декември 2006 г. Прогнозата на службите на Комисията, обаче, включва допълнителни еднократни приходи, възлизащи на 0,25 % от БВП, както и постоянни мерки за спестяване на разходи, възлизащи на около 0,25 % от БВП, и двете обявени до крайната дата в прогнозата на службите на Комисията от пролетта на 2007 г. и следователно неотразени в официалната цел от декември 2006 г. Въпреки това, предвижданията за дефицита за 2007 г. според прогнозата от пролетта не са по-добри от целта, тъй като въздействието на тези нови мерки се компенсира от по-предпазливи очаквания за растеж и от факта, че планираните за 2007 г. постоянни мерки, по мнението на Комисията, не биха заместили изцяло намалението на еднократните приходи. Без еднократни приходи дефицитът би останал под референтната стойност, в размер на 2,9 % от БВП. За 2008 г. пролетната прогноза предвижда дефицит от 2,7 % от БВП, ако няма промяна в политиката без да се включват еднократни мерки за 2008 г. Това показва, че дефицитът е сведен под тавана от 3 % от БВП по един приемлив и устойчив начин. През 2007 г. се очаква подобрение на структурното салдо с около една четвърт процентен пункт от БВП и, ако няма промяна в политиката — незначително увеличение през 2008 г. Това трябва да се разглежда на фона на необходимостта да се напредва към средносрочната цел за бюджетното състояние, която за Гърция е един балансиран в структурно отношение бюджет;

държавният дълг намаля от 108,5 % от БВП през 2004 г. до 104,5 % през 2006 г. Според прогнозата от пролетта на 2007 г., се очаква съотношението на дълга да продължи да намалява до около 97,5 % в края на 2008 г., все още доста над референтната стойност от 60 % от БВП. Може да се счита, че съотношението на дълга намалява достатъчно към референтната стойност от 60 % от БВП.

(7)

Гръцките статистически власти подобриха своите процедури, което доведе до значително намаляване на статистическите неточности и до цялостно подобрение на качеството на общите правителствени данни. Гръцките власти са се ангажирали да изпълнят изцяло плана за действие за подобряване на публичната финансова статистика. В резултат от това Евростат отмени резервите си относно качеството на отчетените данни.

(8)

По мнението на Съвета прекомерният дефицит в Гърция е коригиран и, следователно, Решение 2004/917/ЕО следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предвид цялостната оценка следва, че състоянието на прекомерен дефицит в Гърция е коригирано.

Член 2

С настоящото се отменя Решение 2004/917/ЕО.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Люксембург на 5 юни 2007 година.

За Съвета

Председател

S. GABRIEL


(1)  ОВ L 389, 30.12.2004 г., стр. 25.

(2)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1056/2005 (ОВ L 174, 7.7.2005 г., стр. 5).

(3)  ОВ L 107, 28.4.2005 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 153, 16.6.2005 г., стр. 29.

(5)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 7. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2103/2005 (ОВ L 337, 22.12.2005 г., стр. 1).


Top