EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0798

Регламент (ЕО) № 798/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година относно установяване на забрана за риболова на херинга в зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk на ICES от страна на съдове под флага на Обединеното кралство

OJ L 176, 6.7.2007, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/798/oj

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 798/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2007 година

относно установяване на забрана за риболова на херинга в зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk на ICES от страна на съдове под флага на Обединеното кралство

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (3), определя квотите за 2007 година.

(2)

В съответствие с получената от Комисията информация, уловът на посочения в приложението на настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага или регистрирани на територията на посочената в същото приложение държава-членка, изчерпа отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани уловът на този рибен запас, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2007 г. на споменатата в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от указаната в него дата.

Член 2

Забрани

Забранява се уловът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на риболовни съдове, плаващи под флага или регистрирани на територията на посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в него дата. След тази дата се забранява също и съхраняването на борда, прехвърлянето или разтоварването на суша на този вид рибен запас от посочените риболовни съдове.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11, последно коригиран с ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 444/2007 на Комисията (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

No

16

Държава-Членка

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Ресурс

HER/7G-K.

Вид

Херинга (Clupea harengus)

Зона

VIIg, VIIh, VIIj и VIIk

Дата

12.6.2007 r.


Top