EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0795

Регламент (ЕО) № 795/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

OJ L 176, 6.7.2007, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/795/oj

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 795/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно условията на член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, посочени в член 1 на същите регламенти, и цените на тези продукти в Общността, може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 възстановяванията следва да се определят, като се вземат предвид, от една страна, съществуващата ситуация и прогнозите за наличностите на зърнени култури, ориз и натрошен ориз, както и техните цени на пазара на Общността и, от друга страна, цените на зърнените култури, ориза, натрошения ориз и продуктите на базата на зърнени култури на световния пазар. Съгласно посочените членове важно е също така да се осигури равновесие и естествено развитие на пазарите на зърнени култури и ориз по отношение на цени и търговски обмен и да се вземе предвид икономическия ефект на предвидения износ и стремежа да се предотвратят затруднения във функционирането на пазара на Общността.

(3)

Регламент (ЕО) № 1518/95 на Комисията (3) относно режима на внос и износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз, определя, в член 2, специфичните критерии, които следва да се вземат предвид при изчисляването на възстановяването за тези продукти.

(4)

Уместно е предоставеното възстановяване за определени преработени продукти да се диференцира въз основа на съдържанието, според продукта, на пепел, необработена целулоза, люспи, белтъчини, мазнини и скорбяла, като това съдържание е особено добър индикатор за действителното количество на изходни продукти, включени в преработения продукт.

(5)

По отношение на корените на маниока и други тропически корени и грудки, както и брашната, произведени от тях, икономическият ефект на потенциалния износ и най-вече естеството и произходът на тези продукти не налагат за момента определянето на възстановяване при износ. По отношение на някои преработени продукти на базата на зърнени култури незначителното участие на Общността в световната търговия не налага за момента определянето на възстановяване при износ.

(6)

Ситуацията на световния пазар или специфичните нужди на определени пазари могат да наложат диференциация във възстановяванията за определени продукти с оглед на тяхното местоназначение.

(7)

Възстановяването следва да се определя веднъж месечно. То може да бъде изменяно междувременно.

(8)

Термичната обработка на някои преработени продукти на базата на царевица има опасност да доведе до предоставянето на възстановяване, което не съответства на качеството на продукта. Уместно е да се уточни, че за продуктите, съдържащи предварително желирана скорбяла, не се предоставят възстановявания при износ.

(9)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на продуктите, посочени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1518/95, се определят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1549/2004 на Комисията (ОВ L 280, 31.8.2004 г., стр. 13).

(3)  ОВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2993/95 (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Към регламент на Комисията от 5 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

21,55

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

27,70

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

21,55

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

24,62

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

20,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

23,09

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

17,70

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

3,85

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

24,12

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

18,47

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

24,12

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

24,12

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

18,47

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

25,28

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

17,54

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

18,47

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

Останалите местоназначения се определят както следва:

C10

:

Всички местоназначения.

C14

:

Всички местоназначения с изключение на Швейцария и Лихтенщайн.


(1)  Не се предоставя възстановяване за продукти, които са преминали термична обработка, довела до предварително желиране на скорбялата.

(2)  Възстановяванията се предоставят съгласно Регламент (ЕИО) № 2730/75 на Съвета (ОВ L 281, 1.11.1975 г., стр. 20), изменен.

NB: Кодовете на продуктите и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията (OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Цифровите кодове на местоназначенията са определени в Регламент (EО) № 2081/2003 на Комисията (OВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 11).

Останалите местоназначения се определят както следва:

C10

:

Всички местоназначения.

C14

:

Всички местоназначения с изключение на Швейцария и Лихтенщайн.


Top