EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0793

Регламент (ЕО) № 793/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година за отпускане на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритите с Регламент (ЕО) № 659/2007 тарифни квоти за бикове, крави и юници от някои алпийски и планински породи

OJ L 176, 6.7.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/793/oj

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 793/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2007 година

за отпускане на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритите с Регламент (ЕО) № 659/2007 тарифни квоти за бикове, крави и юници от някои алпийски и планински породи

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на говеждо месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 659/2007 на Комисията от 14 юни 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти за внос на бикове, крави и юници от някои алпийски и планински породи (3) бяха открити тарифни квоти за внос на продукти от говеждо месо.

(2)

Заявленията за права за внос за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. надвишават наличните количества за правата за квота с пореден номер 09.4196. Следователно е целесъобразно да се определи в какъв размер могат да се предоставят правата за внос, като се установи/ят коефициентът/ите на отпускане, който/ито да се прилага/т за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За заявленията за права за внос, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 659/2007 за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г., за правата за квота с пореден номер 09.4196 се прилага коефициент на отпускане от 14,2857 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 20.


Top