EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0791

Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета от 21 май 2007 година за въвеждане на схема за компенсиране на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти от крайно отдалечените региони Азорските острови, Мадейра, Канарските острови, Френска Гвиана и Реюнион

OJ L 176, 6.7.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32014R0508

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/791/oj

6.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 176/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 791/2007 НА СЪВЕТА

от 21 май 2007 година

за въвеждане на схема за компенсиране на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти от крайно отдалечените региони Азорските острови, Мадейра, Канарските острови, Френска Гвиана и Реюнион

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 и член 299, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Секторът на рибарството в крайно отдалечените региони на Общността изпитва затруднения, по-специално по отношение на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти, и породени от специфичните проблеми, признати в член 299, параграф 2 от Договора и свързани най-вече с разходите за транспортиране до континентална Европа.

(2)

С цел поддържане на конкурентоспособността на определени рибни продукти спрямо тази на подобни продукти от други региони на Общността, през 1992 г. Общността въведе мерки за компенсиране на такива допълнителни разходи в сектора на рибарството. Мерките, прилагани за периода 2003—2006 г., са предвидени в Регламент (ЕО) № 2328/2003 на Съвета (3). Необходимо е мерките за компенсиране на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти, да продължат да действат и от 2007 г. нататък въз основа на доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

(3)

Предвид различните пазарни условия в съответните крайно отдалечени региони, колебанията в уловите и запасите, както и в пазарното търсене, съответните държави-членки следва сами да определят рибните продукти, отговарящи на изискванията за компенсиране, съответните максимални количества и размерите на компенсацията в рамките на цялостното разпределение на помощите за държава-членка.

(4)

На държавите-членки следва да се разреши да внасят разграничения в списъка и количествата на съответните рибни продукти, както и в размера на компенсацията в рамките на цялостното разпределение на помощите за държава-членка. Те следва също да получат разрешение да коригират плановете си за компенсиране, ако променящите се условия оправдават това.

(5)

Държавите-членки следва да определят размера на компенсацията на ниво, позволяващо подходящо компенсиране на допълнителните разходи, породени от специфичните проблеми на крайно отдалечените региони и по-специално на тези, породени от разходите за транспортиране на продуктите до континентална Европа. За да се избегне прекомерно компенсиране, компенсацията следва да е пропорционална на допълнителните разходи, които се покриват от помощта, и в никакъв случай не бива да надвишава 100 % от разходите за транспортиране до континентална Европа и другите свързани с тях разходи. За целта следва да се вземат предвид и други видове публична интервенция, които оказват въздействие върху размера на допълнителните разходи.

(6)

За правилното постигане на целите на настоящия регламент и за осигуряване на съгласуваност с Общата политика в областта на рибарството, помощта следва да се ограничи до рибните продукти, добити и преработени в съответствие с правилата на посочения регламент.

(7)

За да работи схемата за компенсиране ефективно и правилно, държавите-членки следва също да дадат уверения, че получателите на помощта са икономически жизнеспособни и че системата за изпълнение на схемата гарантира правилното ѝ прилагане.

(8)

За да позволят извършването на подходящ мониторинг на схемата за компенсиране, съответните държави-членки следва да представят годишни отчети за нейното функциониране.

(9)

За да създаде условия за вземане на решение дали схемата за компенсиране да продължи да съществува и след 2013 г., Комисията следва да представи доклад пред Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, изготвен въз основа на независима оценка, своевременно извършена преди изтичането на срока на схемата.

(10)

Разходите на Общността, предвидени за схемата за компенсиране, следва да се реализират посредством пряко централно управление по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието в съответствие с член 3, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4).

(11)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(12)

За изпълнението на прякото централно финансово управление следва да се прилага Регламент (ЕО) № 2003/2006 на Комисията от 21 декември 2006 г. за установяване на подробни правила за финансирането от Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на разходите, отнасящи се до общата организация на пазарите за рибни продукти и продукти от аквакултури (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент въвежда схема за периода 2007—2013 г., целяща да осигури компенсация (наричана по-долу „компенсацията“) на допълнителните разходи, реализирани от посочените в член 3 участници в търговията с определени рибни продукти от следните крайно отдалечени региони, като резултат от специфичните проблеми на тези региони:

Азорски острови,

Mадейра,

Канарски острови,

Френска Гвиана, и

Реюнион.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилага определението за „рибни продукти“, посочено в член 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (7).

Член 3

Оператори

1.   Компенсацията се изплаща на следните оператори, реализиращи допълнителни разходи във връзка с търговията с рибни продукти:

а)

производители;

б)

собственици или оператори на кораби, регистрирани в пристанищата на посочените в член 1 региони и упражняващи дейността си в тях, или сдружения на такива оператори; и

в)

оператори в сферата на преработвателната промишленост и търговията или сдружения на такива оператори, реализиращи допълнителни разходи във връзка с търговията със съответните продукти.

2.   Съответните държави-членки вземат мерки за гарантиране на икономическата жизнеспособност на получаващите компенсацията оператори.

Член 4

Рибни продукти, отговарящи на изискванията

1.   Всяка съответна държава-членка определя за посочените в член 1 региони списък с рибни продукти и техните количества, които отговарят на изискванията за компенсиране. Както списъкът на рибните продукти, така и техните количества могат да се диференцират за всички региони, принадлежащи на една и съща държава-членка.

2.   При уточняване на списъка и количествата, посочени в параграф 1, държавите-членки вземат предвид всички имащи отношение към въпроса фактори, по-специално необходимостта да се гарантира, че компенсацията не поражда увеличен натиск върху биологично чувствителните рибни запаси, върху размера на допълнителните разходи и върху качествените и количествените аспекти на производството и търговията.

3.   Рибните продукти, за които се предоставя компенсацията, трябва да са добити и обработени в съответствие с правилата на Общата политика в областта на рибарството относно:

а)

опазването и управлението;

б)

проследяемостта;

в)

стандартите за качество.

4.   Не се предоставя компенсация за рибни продукти, които са:

а)

уловени от кораби на трети държави, с изключение на риболовните кораби, плаващи под флага на Венесуела и опериращи във водите на Общността;

б)

уловени от риболовни кораби на Общността, които не са регистрирани в пристанище в някой от регионите, посочени в член 1;

в)

внесени от трети страни;

г)

получени чрез незаконен, недеклариран или нерегламентиран риболов.

Буква б) не се прилага, ако суровината, доставена в съответствие с правилата, предвидени в настоящия член, е недостатъчна за използване на наличния капацитет на предприятията от преработвателната промишленост в съответния крайно отдалечен регион.

Член 5

Компенсация

1.   Всяка съответна държава-членка определя за регионите, посочени в член 1, размера на компенсацията за всеки рибен продукт от списъка, посочен в член 4, параграф 1. Този размер може да бъде диференциран за отделните региони или между регионите, принадлежащи на една държава-членка.

2.   Компенсацията взема предвид:

а)

за всеки рибен продукт допълнителните разходи в резултат на специфичните проблеми на съответните региони, и по-специално разходите за транспортиране до континентална Европа; и

б)

всякакъв друг вид публична интервенция, влияеща върху размера на допълнителните разходи.

3.   Компенсирането на допълнителните разходи е пропорционално на допълнителните разходи, които то цели да покрие. Сумите, с които се компенсират допълнителните разходи, се обосновават надлежно в плана за компенсиране. Компенсацията обаче в никакъв случай не надвишава 100 % от разходите за транспортиране и другите свързани разходи за рибните продукти, предназначени за континентална Европа.

4.   Общият годишен размер на компенсацията не надхвърля:

а)

:

за Азорските острови и Мадейра

:

4 283 992 EUR;

б)

:

за Канарските острови

:

5 844 076 EUR;

в)

:

за Френска Гвиана и Реюнион

:

4 868 700 EUR.

Член 6

Корекции

За да отразят настъпилите промени в обстоятелствата, съответните държави-членки могат да правят корекции в списъка и в количествата на отговарящите на изискванията рибни продукти, посочени в член 4, параграф 1, както и в размера на компенсацията, посочен в член 5, параграф 1, стига да са спазени общите ѝ размери, посочени в член 5, параграф 4.

Член 7

Представяне на планове за компенсиране

1.   До 6 ноември 2007 г. съответните държави-членки представят на Комисията списъка и количествата, посочени в член 4, параграф 1, както и размера на компенсацията, посочен в член 5, параграф 1 (заедно наричани по-долу „план за компенсиране“).

2.   Ако планът за компенсиране не отговаря на изискванията, установени в настоящия регламент, в рамките на два месеца Комисията отправя искане към държавата-членка да коригира плана по съответния начин. В този случай държавата-членка представя на Комисията коригиран план за компенсиране.

3.   Ако Комисията не реагира в гореспоменатия двумесечен срок след получаване на плана за компенсиране, посочен в параграфи 1 и 2, същият се счита за одобрен.

4.   Ако държава-членка направи изменения съгласно член 6, тя представя на Комисията своя изменен план за компенсиране и процедурата, предвидена в параграфи 2 и 3, се прилага mutatis mutandis. Измененият план се счита за одобрен, ако Комисията не реагира в срок от четири седмици след получаване на изменения план за компенсиране.

Член 8

Докладване

1.   Всяка съответна държава-членка изготвя годишен доклад за използването на компенсацията и го представя на Комисията не по-късно от 30 юни всяка година.

2.   Въз основа на независима оценка, до 31 декември 2011 г. Комисията представя пред Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад относно използването на компенсацията, придружен, когато е необходимо, от законодателни предложения.

Член 9

Финансови разпоредби

1.   Разходите, направени от държавите-членки в съответствие с настоящия регламент, се считат за разходи съгласно член 3, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

2.   При изпълнението на параграф 1 се прилага Регламент (ЕО) № 2003/2006.

Член 10

Контрол

Държавите-членки приемат подходящи разпоредби, за да осигурят спазването на изискванията, установени в настоящия регламент, и коректността на действията.

Член 11

Подробни правила

Подробни правила за прилагане на настоящия регламент могат да се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 12, параграф 2.

Член 12

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет по рибните продукти.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

Член 13

Преходни мерки

1.   Ако държавите-членки са представили пред Комисията искания за корекции съгласно член 8, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 2328/2003, по отношение на които не е взето решение до 31 декември 2006 г., спрямо тези искания продължава да се прилага член 8 от посочения регламент.

2.   Разпоредбите на член 9 се прилагат спрямо разходите, направени от държавите-членки съгласно Регламент (ЕО) № 2328/2003 и декларирани пред Комисията след 15 октомври 2006 г.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 май 2007 година.

За Съвета

Председател

M. GLOS


(1)  Становище от 24 април 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 93, 27.4.2007 г., стр. 31.

(3)  Регламент (ЕО) № 2328/2003 на Съвета от 22 декември 2003 г. относно установяване на компенсационен режим за допълнителната себестойност при търговската реализацията на някои рибни продукти от Азорските острови, о-в Мадейра, Канарските острови и френските департаменти Гвиана и Реюнион, причинена от крайната периферност на тези региони (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 34).

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 378/2007 (ОВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 49.

(7)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1759/2006 (ОВ L 335, 1.12.2006 г., стр. 3).


Top