EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните специални директиви и на директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО на Съвета, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 165, 27.6.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 274 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

27.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/21


ДИРЕКТИВА 2007/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 20 юни 2007 година

за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните специални директиви и на директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО на Съвета, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 137, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата по член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Изготвянето от страна на държавите-членки на докладите относно практическото прилагане, на които се основават периодичните доклади на Комисията относно прилагането на общностните правила за безопасността и здравето на работниците, е предвидено от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (3), както и от специалните директиви по смисъла на член 16, параграф 1 от въпросната директива, а именно Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място (4), Директива 89/655/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (5), Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (6), Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (7), Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно оборудване (8), Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци (9), Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа (10), Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (11), Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива чрез сондиране (12), Директива 92/104/ЕИО на Съвета от 3 декември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобива по открит и подземен способ (13), Директива 93/103/ЕО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби (14), Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (15), Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците, в потенциален риск от експлозивни атмосфери (16), Директива 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (вибрации) (17), Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (шум) (18), Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (електромагнитни полета) (19) и Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (изкуствени оптични лъчения) (20).

(2)

Изготвянето на доклад относно прилагането се изисква също и от Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (21), Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове (22) и Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място (23).

(3)

Разпоредбите относно изготвянето на докладите, съдържащи се в специалните директиви по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, и тези на директиви 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, са несъвместими помежду си както от гледна точка на периодичността, така и от гледна точка на съдържанието на докладите.

(4)

Задълженията на държавите-членки да изготвят доклади относно практическото прилагане и задължението на Комисията за изготвяне на доклад въз основа на националните доклади представляват важна част от законодателния цикъл, позволяваща да се направи равносметка и оценка във връзка с отделните аспекти на практическото прилагане на разпоредбите на директивите; поради това обхватът на това задължение следва да се разшири и по отношение на директивите, които не изискват изготвяне на доклади, в частност Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (24), Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (25) и Директива 83/447/ЕИО на Съвета от 19 септември 1983 г. относно защитата на работещите от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО) (26).

(5)

Поради това е необходимо да се хармонизират разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО и тези на специалните директиви по смисъла на член 16, параграф 1 от горепосочената директива, както и на директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО.

(6)

Съобщението на Комисията, озаглавено „Адаптиране към промените на условията на труд и обществото — нова общностна стратегия за здравеопазването и безопасността за периода 2002—2006 г.“, предвижда изготвяне на законодателни предложения за опростяване и рационализиране на докладите по прилагането. Въпросната област беше определена и за един от приоритетите с оглед на опростяване на общностното законодателство в рамките на инициативата „По-добро законотворчество“.

(7)

Задачата следва да се опрости посредством хармонизиране на графика за внасяне на докладите относно практическото прилагане в Комисията, както и чрез въвеждане на един-единствен доклад относно практическото прилагане, който да включва една обща част, отнасяща се до всички директиви, и отделни глави, посветени на особените аспекти на всяка от директивите. Освен това, благодарение на въпросните разпоредби и в частност на добавянето на нов член 17a в Директива 89/391/ЕИО, изготвянето на доклада относно практическото прилагане ще може да обхваща и онези от специалните директиви по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, които не предвиждат изготвяне на доклади, а именно: директиви 2000/54/ЕО и 2004/37/ЕО, както и всяка бъдеща специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО.

(8)

Изготвянето на въпросните доклади и представянето им пред Комисията следва да се осъществява на всеки пет години; по изключение първият доклад би следвало да обхваща по-дълъг период; структурата на въпросните доклади следва да бъде последователна, за да се улесни тяхното използване; те следва да се изготвят въз основа на въпросник, съставен от Комисията след консултация с Консултативния комитет по безопасност и здраве при работа, и да включват съответна информация относно превантивните усилия, които се полагат в държавите-членки, за да се позволи на Комисията, като вземе предвид всички съответни заключения на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд, да оцени в достатъчна степен как работи законодателството на практика.

(9)

В съответствие с член 138, параграф 2 от Договора, Комисията проведе консултация със социалните партньори на общностно равнище относно възможните насоки на действия на Общността в тази област.

(10)

Вследствие на въпросната консултация Комисията прецени, че е желателно да се предприемат действия от страна на Общността и отново се консултира със социалните партньори на общностно равнище относно съдържанието на планираното предложение, в съответствие с член 138, параграф 3 от Договора.

(11)

След споменатия втори етап на консултации социалните партньори на общностно равнище не уведомиха Комисията дали възнамеряват да инициират процедурата, която би могла да доведе до сключване на споразумение съгласно член 138, параграф 4 от Договора.

(12)

Държавите-членки следва да вземат необходимите мерки за транспониране на предвидените в настоящата директива промени, които, с оглед на специфичния характер на настоящата директива и по целесъобразност, биха могли да са под формата на административни мерки,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 89/391/ЕИО

В Директива 89/391/ЕИО се създава следният член:

„Член 17а

Доклади относно прилагането

1.   На всеки пет години държавите-членки представят на Комисията единен доклад относно практическото прилагане на настоящата директива и на специалните директиви по смисъла на член 16, параграф 1, като посочват мненията на социалните партньори. Докладът оценява различните точки, свързани с практическото прилагане на отделните директиви и, по целесъобразност и възможност, предоставя данни с разбивка по пол.

2.   Структурата на доклада, придружена от въпросник с подробности за съдържанието му, се определя от Комисията в сътрудничество с Консултативния комитет по безопасност и здраве при работа.

Докладът включва обща част относно разпоредбите на настоящата директива във връзка с общите принципи и точки, приложими към всички, и отделни глави относно прилагането на директивите по параграф 1.

В допълнение към общата част отделните глави се отнасят до прилагането на специалните аспекти на всяка директива, включително специфични показатели, по възможност.

3.   Най-малко шест месеца преди края на обхванатия в доклада период Комисията представя на държавите-членки структурата на доклада, придружена от горепосочения въпросник. Докладът се предава на Комисията в срок от дванадесет месеца след края на петгодишния период, за който се отнася.

4.   Въз основа на въпросните доклади Комисията прави оценка на прилагането на посочените директиви с оглед на тяхната целесъобразност, проведените изследвания и на новите научни познания в различните области. В срок от 36 месеца след края на петгодишния период Комисията уведомява Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Консултативния комитет по безопасност и здраве при работа за резултатите от тази оценка и, при необходимост, за всички инициативи за подобряване на функционирането на правната уредба.

5.   Първият доклад обхваща периода от 2007 г. до 2012 г.“

Член 2

Изменения на директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО

1.   В Директива 83/477/ЕИО се създава следният член:

„Член 17а

Доклад относно прилагането

На всеки пет години държавите-членки представят на Комисията доклад относно практическото прилагане на настоящата директива под формата на отделна глава от единния доклад по член 17а, параграфи 1, 2 и 3 от Директива 89/391/ЕИО, който служи за основа на оценката, която Комисията извършва в съответствие с член 17а, параграф 4 от тази директива.“

2.   В Директива 91/383/ЕИО се създава следният член:

„Член 10а

Доклад относно прилагането

На всеки пет години държавите-членки представят на Комисията доклад относно практическото прилагане на настоящата директива под формата на отделна глава от единния доклад по член 17а, параграфи 1, 2 и 3 от Директива 89/391/ЕИО, който служи за основа на оценката, която Комисията извършва в съответствие с член 17а, параграф 4 от тази директива.“

3.   В Директива 92/29/ЕИО се създава следният член:

„Член 9а

Доклад относно прилагането

На всеки пет години държавите-членки представят на Комисията доклад относно практическото прилагане на настоящата директива под формата на отделна глава от единния доклад по член 17а, параграфи 1, 2 и 3 от Директива 89/391/ЕИО, който служи за основа на оценката, която Комисията извършва в съответствие с член 17а, параграф 4 от тази директива.“

4.   В Директива 94/33/ЕО се създава следният член:

„Член 17а

Доклад относно прилагането

На всеки пет години държавите-членки представят на Комисията доклад относно практическото прилагане на настоящата директива под формата на отделна глава от единния доклад по член 17а, параграфи 1, 2 и 3 от Директива 89/391/ЕИО, който служи за основа на оценката, която Комисията извършва в съответствие с член 17а, параграф 4 от тази директива.“

Член 3

Отмяна

Следните разпоредби се отменят, считано от 27 юни 2007 г.:

1)

член 18, параграфи 3 и 4 от Директива 89/391/ЕИО;

2)

член 10, параграфи 3 и 4 от Директива 89/654/ЕИО;

3)

член 10, параграфи 3 и 4 от Директива 89/655/ЕИО;

4)

член 10, параграфи 3 и 4 от Директива 89/656/ЕИО;

5)

член 9, параграфи 3 и 4 от Директива 90/269/ЕИО;

6)

член 11, параграфи 3 и 4 от Директива 90/270/ЕИО;

7)

член 10, параграфи 3 и 4 от Директива 91/383/ЕИО;

8)

член 9, параграфи 3 и 4 от Директива 92/29/ЕИО;

9)

член 14, параграфи 4 и 5 от Директива 92/57/ЕИО;

10)

член 11, параграфи 4 и 5 от Директива 92/58/ЕИО;

11)

член 14, параграфи 4, 5 и 6 от Директива 92/85/ЕИО;

12)

член 12, параграф 4 от Директива 92/91/ЕИО;

13)

член 13, параграф 4 от Директива 92/104/ЕИО;

14)

член 13, параграфи 3 и 4 от Директива 93/103/ЕО;

15)

член 17, параграфи 4 и 5 от Директива 94/33/ЕО;

16)

член 15 от Директива 98/24/ЕО;

17)

член 13, параграф 3 от Директива 1999/92/ЕО;

18)

член 13 от Директива 2002/44/ЕО;

19)

член 16 от Директива 2003/10/ЕО;

20)

член 12 от Директива 2004/40/ЕО;

21)

член 12 от Директива 2006/25/ЕО.

Член 4

Прилагане

Държавите-членки приемат мерките, необходими, за да се съобразят с разпоредбите на настоящата директива, до 31 декември 2012 г.

Член 5

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 20 юни 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

G. GLOSER


(1)  Становище от 17 януари 2006 г.

(2)  Становище на Европейския парламент от 26 април 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 30 май 2007 г.

(3)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 2001/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 195, 19.7.2001 г., стр. 46).

(6)  ОВ L 393, 30.12.1989 г., стр. 18.

(7)  ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 9.

(8)  ОВ L 156, 21.6.1990 г., стр. 14.

(9)  ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 6.

(10)  ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 23.

(11)  ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр. 9.

(13)  ОВ L 404, 31.12.1992 г., стр. 10.

(14)  ОВ L 307, 13.12.1993 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11.

(16)  ОВ L 23, 28.1.2000 г., стр. 57.

(17)  ОВ L 177, 6.7.2002 г., стр. 13.

(18)  ОВ L 42, 15.2.2003 г., стр. 38.

(19)  ОВ L 159, 30.4.2004 г., стр. 1, поправена в ОВ L 184, 24.5.2004 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 38.

(21)  ОВ L 206, 29.7.1991 г., стр. 19.

(22)  ОВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 19. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

(23)  ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 12.

(24)  ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21.

(25)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50, поправена в ОВ L 229, 29.6.2004 г., стр. 23.

(26)  ОВ L 263, 24.9.1983 г., стр. 25. Директива, последно изменена с Директива 2003/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 97, 15.4.2003 г., стр. 48).


Top