EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0727

Регламент (ЕО) № 727/2007 на Комисията от 26 юни 2007 година за изменение на приложения I, III, VII и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 165, 27.6.2007, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 035 P. 20 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/727/oj

27.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 727/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2007 година

за изменение на приложения I, III, VII и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 6a, параграф 2 и член 23 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 999/2001 определя правила за наблюдението на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии при животните от рода на едрия рогат добитък, овцете и козите и за вземане на мерки за тяхното ликвидиране след потвърдено наличие на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ) при овце и кози.

(2)

През октомври 2005 г. Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) прие становище относно класификацията на нетипични случаи на ТСЕ при дребни преживни животни. В становището си ЕОБХ заключи, че едно работно определение за нетипичен случай на болестта скрейпи е възможно и осигурява компонентите за класификация на случаи на скрейпи. ЕОБХ също така препоръча да се използват програми за целенасочено наблюдение, включващи тестове и вземане на проби за откриване на всички форми на ТСЕ при дребни преживни животни.

(3)

Следователно изглежда уместно да се въведат определения за ТСЕ при дребни преживни животни, за болестта скрейпи, за класически случай на скрейпи и нетипичен случай на скрейпи.

(4)

Когато едно животно, заклано за консумация от човека, даде положителен резултат от бърз тест според правилата в приложение III към Регламент (ЕО) № 999/2001, трупът на това животно следва да бъде незабавно унищожен заедно с поне непосредствено предшестващия го труп и поне два от следващите след него трупа на същата кланична линия.

(5)

Пълното унищожаване на трите трупа от същата кланична линия непосредствено преди или след трупа с положителен резултат от бързия тест е непропорционално на риска. Тези трупове следва да се унищожат само, ако резултатът от бързия тест бъде потвърден като положителен или неопределен след изследване чрез препоръчаните методи.

(6)

Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с регламенти (ЕО) № 214/2005 (2) и (ЕО) № 1041/2006 (3) на Комисията, предвижда програми за засилено наблюдение на кози и овце след откриването през 2005 г. на случай на коза, заразена със спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ), и на три необичайни случая на ТСЕ при овце със съмнения за СЕГ. Тези програми за наблюдение следва да бъдат преразгледани с оглед на резултатите от двугодишни интензивни тестове, които не доведоха до откриването на нови случаи на СЕГ при овце или кози. За да се гарантира ефикасното изпълнение на програмите, преразгледаните изисквания за наблюдение следва да влязат в сила от 1 юли 2007 г.

(7)

Програмите за наблюдение на овце и кози следва да се оценят и преразгледат с оглед на нови научни данни.

(8)

С оглед на резултатите от засиленото наблюдение на овце и кози, сегашната стриктна кланична и развъдна политика спрямо засегнати от ТСЕ стада изглежда непропорционална. Освен това някои трудности, по-специално по отношение на развъдната дейност в заразените стада, спъват ефективното прилагане на мерки след откриване на ТСЕ в дадено стадо.

(9)

На 8 март 2007 г. ЕОБХ прие становище по определени аспекти, свързани с опасността от появата на ТСЕ при овце и кози. В становището си органът смята, че няма доказателство за епидемиологична или молекулярна връзка между класически и/или нетипични скрейпи и ТСЕ при хора и че агентът, причиняващ СЕГ, е единственият причинител на ТСЕ, разпознат като зоонотичен. Освен това органът смята, че сегашните разграничителни тестове, описани в законодателството на ЕО и използвани за различаване на скрейпи и СЕГ, са надеждни за отличаването на СЕГ от класическата и нетипичната скрейпи.

(10)

Допълнителни фактори, потвърждаващи необходимостта от преоценка на мерките за ликвидиране на ТСЕ при дребни преживни животни, включват липсата на научни доказателства, че скрейпи може да се пренесе на хора, изключването на СЕГ при случай на ТСЕ при дребни преживни животни и откриването на нетипични случаи на ТСЕ, които имат ограничена сфера на разпространение в рамките на едно стадо, но се откриват и при овце с генотипи, смятани за устойчиви срещу СЕГ и класическа скрейпи.

(11)

Известно е, че структурата на сектора на овцете и козите е много различна в Общността и поради това държавите-членки следва да имат възможност да прилагат алтернативни политики, при условие, че са установени хармонизирани правила.

(12)

Пътната карта на Комисията по отношение на ТСЕ, приета на 15 юли 2005 г., определя като една от стратегическите цели прегледа на мерките за ликвидиране на ТСЕ при дребни преживни животни, като се отчита наличието на нови диагностични инструменти и същевременно се гарантира настоящото ниво на защита на потребителите.

(13)

На 13 юли 2006 г. ЕОБХ прие становище относно програмите за развъждане, целящо резистентност към ТСЕ по овцете. В становището си ЕОБХ заключава, че развъдните програми повишават устойчивостта на овцете срещу познатите до момента ТСЕ и следователно допринасят както за подобреното здраве на животните, така и за защита на потребителите. ЕОБХ направи и препоръки относно определянето на прион протеинов генотип.

(14)

В член 6a от Регламент (ЕО) № 999/2001 се предвижда, че държавите-членки могат да въведат програми за развъждане, целящи резистентност към ТСЕ в техните популации овце. Необходимо е да се въведат хармонизирани минимални изисквания за тези развъдни програми.

(15)

Регламент (ЕО) № 999/2001 следва да бъде съответно изменен.

(16)

Решение 2003/100/ЕО на Комисията от 13 февруари 2003 г. за определяне на минималните изисквания за въвеждане на програми за развъждане, целящи резистентност към трансмисивните спонгиформни енцефалопатии по овцете (4) е остаряло, тъй като разпоредбите в него сега се заменят от разпоредбите, заложени в настоящия регламент. От съображения за яснота и правна сигурност посоченото решение следва да бъде отменено.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, III, VII и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Решение 2003/100/ЕО се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 2, буква б) от приложението към настоящия регламент се прилага от 1 юли 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1923/2006 (ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 37, 10.2.2005 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 187, 8.7.2006 г., стр. 10.

(4)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 41.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, III, VII и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 се изменят, както следва:

1.

В приложение I точка 2 се заменя със следното:

„2.

За целите на настоящия регламент се прилагат и следните определения:

а)

„местен случай на СЕГ“ означава случай на спонгиформна енцефалопатия по говедата при животни от рода на едрия рогат добитък, за който няма ясни доказателства, че се дължи на заразяване от внесено животно;

б)

„дискретна мастна тъкан“ означава вътрешна или външна телесна мазнина, отстранена по време на процеса на клане и разфасоване, по-конкретно пресни тлъстини от сърцето, булото и бъбреците на животни от рода на едрия рогат добитък, както и мазнини, добити в разфасовъчните помещения;

в)

„кохорта“ означава група животни от рода на едрия рогат добитък, която включва две категории:

i)

животни, родени в стадото на засегнатото животно и предшестващи или следващи датата на раждане на засегнатото животно в рамките на 12 месеца; и

ii)

животни, които, в който и да е период през първата си година, са били отглеждани заедно със засегнатото животно през първата му година;

г)

„показателен случай“ означава първото животно в стопанството или в епидемиологично определена група, при което се потвърждава наличие на зараза с ТСЕ;

д)

„ТСЕ при дребни преживни животни“ означава случай на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия, открита при овца или коза след потвърждаващо изследване за анормален PrP протеин;

е)

„случай на скрейпи“ означава потвърден случай на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия при овца или коза, при който диагноза за СЕГ е изключена в съответствие с критериите, определени в техническия справочник на референтната лаборатория на Общността за охарактеризиране на щам на ТСЕ при дребни преживни животни (1);

ж)

„класически случай на скрейпи“ означава потвърден случай на скрейпи, класифициран като класически в съответствие с критериите, определени в техническия справочник на референтната лаборатория на Общността за охарактеризиране на щам на ТСЕ при дребни преживни животни;

з)

„нетипичен случай на скрейпи“ означава потвърден случай на скрейпи, който се различава от класическа скрейпи според критериите, определени в техническия справочник на референтната лаборатория на Общността за охарактеризиране на щам на ТСЕ при дребни преживни животни.

2.

В приложение III глава A се изменя, както следва:

а)

в част I точки 6.4 и 6.5 се заменят със следното:

„6.4.

Всички части от тялото на животно, което реагира положително или неопределено на бързия тест, включително кожата, се предават съгласно член 4, параграф 2, букви a) и б) от Регламент (ЕО) № 1774/2002, отделно от материала, който се запазва за архива, предвиден в глава Б, част III.

6.5.

В случай че животно, заклано за консумация от човека, реагира положително или неопределено на бързия тест, се унищожават поне непосредствено предшестващият труп и двата трупа непосредствено след трупа на реагиралото положително или неопределено на теста животно, в същата кланична линия, в съответствие с точка 6.4. Чрез дерогация държавите-членки могат да решат да унищожат гореспоменатите трупове само ако резултатът от бързия тест бъде потвърден като положителен или неопределен от потвърждаващи изследвания, посочени в приложение X, глава В, точка 3.1, буква б).“;

б)

част II се заменя със следното:

„II.   НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ОВЦЕ И КОЗИ

1.   Общо

Наблюдение на овце и кози се извършва в съответствие с лабораторните методи, определени в приложение X, глава В, точка 3.2, буква б).

2.   Наблюдение на овце и кози, заклани за консумация от човека

а)

държави-членки, в които популацията на обагнени овце и полово зрели агнета надвишава 750 000 животни, изследват годишно проби от минимум 10 000 овце, заклани за консумация от човека, в съответствие с правилата за вземане на проби, посочени в точка 4;

б)

държави-членки, в които популацията на раждали и заплождани кози надвишава 750 000 животни, изследват годишно проби от минимум 10 000 кози, заклани за консумация от човека, в съответствие с правилата за вземане на проби, определени в точка 4;

в)

ако държава-членка среща затруднения при набиране на достатъчен брой здрави заклани овце или кози, за да достигне определения минимален брой проби, посочен в букви а) и б), тя може да замени не повече от 50 % от максималния брой на пробите, като изследва умрели овце или кози над 18-месечна възраст при съотношение едно към едно и в допълнение към минималния брой на пробите, посочен в точка 3. Освен това държавата-членка може да замени не повече от 10 % от минималния брой на пробите, като изследва проби от овце или кози над 18-месечна възраст, заклани в рамките на кампания за ликвидиране на огнище на зараза, при съотношение едно към едно.

3.   Наблюдение на овце и кози, които не са заклани за консумация от човека

В съответствие с правилата за вземане на проби, определени в точка 4, и минималния брой на пробите, определени в таблица А и таблица Б, държавите-членки изследват овце и кози, които са умрели или са били заклани, но които не са:

заклани в рамките на кампания за ликвидиране на огнище на зараза, или

заклани за консумация от човека.

Таблица A

Популация на обагнени овце и полово зрели агнета, дадени за оплождане, в държава-членка

Минимален брой проби от умрели овце (2)

> 750 000

10 000

100 000—750 000

1 500

40 000—100 000

100 % до 500

< 40 000

100 % до 100


Таблица Б

Популация на раждали и заплождани кози в държава-членка

Минимален брой проби от умрели кози (3)

> 750 000

10 000

250 000—750 000

1 500

40 000—250 000

100 % до 500

< 40 000

100 % до 100

4.   Правила за проби, приложими при животните, определени в точки 2 и 3

Животните следва да са над 18-месечна възраст или да имат повече от два постоянно израсли резеца, пробили венеца.

Възрастта на животните се преценява въз основа на озъбяването, по видими признаци за зрялост или според друга надеждна информация.

Подборът на пробите се извършва така, че да се избегне свръхпредставяне на която и да било група животни по отношение на произход, възраст, порода, продуктивен тип или според каквато и да е друга особеност.

Пробата следва да е представителна за всеки регион и сезон. По възможност следва да се избягва многократното вземане на проби от едно и също стадо. В своите програми за наблюдение държавите-членки следва да се стремят по възможност да подложат на изследване за ТСЕ всички официално регистрирани стопанства с над 100 животни и в които не са открити случаи на ТСЕ при вземане на проби в последователни години.

Държавите-членки следва да изготвят система за проверка на целева или друга основа, за да не се допусне отклоняване на животни от вземане на проби.

Независимо от това държавите-членки могат да вземат решение да изключат от вземането на проби отдалечени райони с малък брой животни, където няма организирано събиране на умрели животни. Държавите-членки, възползващи се от дерогацията, следва да уведомят Комисията за това и да предадат списък с отдалечените райони, за които се прилага дерогацията. Дерогацията следва да обхваща не повече от 10 % от популациите на овце и кози във въпросната държава-членка.

5.   Наблюдение на заразени стада

Животни над 18-месечна възраст или с повече от два постоянни и пробили венеца резеца, умъртвени с цел унищожаване в съответствие с приложение VII, точка 2.3, буква б), i) или ii), или точка 5, буква a), се изследват с вземане на обикновена проба на случаен принцип в съответствие с броя на пробите, посочен в следната таблица.

Брой животни над 18-месечна възраст или с повече от два постоянни и пробили венеца резеца, умъртвени с цел унищожаване на стадото

Минимален брой проби

70 или по-малко

Всички годни животни

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

500 или повече

150

6.   Наблюдение на други животни

Освен програмите за наблюдение, определени в точки 2, 3 и 4, държавите-членки могат доброволно да извършват наблюдение на други животни, по-специално на:

животни, използвани за производството на мляко,

животни с произход от страни с местни случаи на ТСЕ,

животни, консумирали евентуално заразени храни,

животни, родени или с родословие от майки, заразени с ТСЕ.

7.   Мерки след изследване на овце и кози

7.1.

В случай че овца или коза, заклана за консумация от човека, е определена за изследване за ТСЕ в съответствие с точка 2, нейният труп не се отбелязва със здравна маркировка, предвидена в раздел I, глава III от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004, до получаването на отрицателен резултат от бързия тест.

7.2.

Държавите-членки могат използват дерогация спрямо точка 7.1 при наличие на одобрена от компетентния орган кланица, която гарантира, че всички части на животното могат да се проследят и че никакви части от изследваните животни със здравна маркировка не могат да бъдат изнесени от кланицата, докато не се получи отрицателен резултат от бързия тест.

7.3.

Всички части на тялото на изследвано животно, включително кожата, остават под официален контрол, докато не се получи отрицателен резултат от бързия тест, с изключение на вторични животински продукти, които се премахват директно в съответствие с член 4, параграф 2, буква а), б) или д) от Регламент (ЕО) № 1774/2002.

7.4.

С изключение на материала, който остава за архива съгласно глава Б, част III от настоящото приложение, всички части от тялото на животно, реагирало положително на бързия тест, включително кожата, се премахват директно в съответствие с член 4, параграф 2, буква а), б) или д) от Регламент (ЕО) № 1774/2002.

8.   Определяне на генотипа

8.1.

Прион протеиновият генотип за кодони 136, 154 и 171 се определя за всеки положителен случай на ТСЕ при овце. Случаи на ТСЕ при овце с генотипи, които закодират аланин и в двата алела на кодон 136, арганин и в двата алела на кодон 154 и арганин и в двата алела на кодон 171, незабавно се докладват на Комисията. Ако положителният случай на ТСЕ е нетипичен случай на скрейпи, се определя прион протеиновият генотип за кодон 141.

8.2.

Освен при животни, чийто генотип е определен в съответствие с точка 8.1, се определя прион протеиновият генотип за кодони 136, 141, 154 и 171 на минимален брой проби от овце. При държава-членка с популация възрастни овце, надвишаваща 750 000 животни, минималният брой проби е най-малко от 600 животни. В противен случай минималният брой проби следва да е най-малко от 100 животни. Пробите могат да бъдат по избор от животни, заклани за консумация от човека, от животни, умрели във ферма, или от живи животни. Пробите следва да са представителни за цялата популация овце.“

3.

Приложение VII се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ЛИКВИДИРАНЕ НА ОГНИЩА НА ТРАНСМИСИВНИ СПОНГИФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ

ГЛАВА A

Мерки след потвърждаване на наличие на ТСЕ

1.

Изследването по член 13, параграф 1, буква б) следва да идентифицира:

а)

при животни от рода на едрия рогат добитък:

всички други преживни животни от стопанството на животното, за което е потвърдена болестта,

ако болестта е потвърдена за женско животно, неговото потомство, родено в рамките на две години преди или след клиничното начало на болестта,

всички животни от кохортата на животното, при което е потвърдена болестта,

възможния източник на болестта,

други животни от стопанството, от което е животното с потвърдена болест, или от други стопанства, които може да са заразени чрез агент — причинител на ТСЕ, или са били изложени на същия източник на хранене или зараза,

придвижването на потенциално заразени храни, на други материали или всякакви други средства за предаване на агента — причинител на ТСЕ, към или от въпросното стопанство;

б)

при овце или кози:

всички други дребни преживни животни, различни от овце и кози, в стопанството на животното, за което е потвърдена болестта,

доколкото е възможно тяхното идентифициране, родителите, а за женски животни, всички ембриони, яйцеклетки и последното потомство на женското животно с потвърдена болест,

всички други овце и кози от стопанството, от което е животното с потвърдена болест, в допълнение към посочените във второ тире,

възможния източник на болестта и идентифицирането на други стопанства, в които има животни, ембриони или яйцеклетки, които може да са заразени от агент — причинител на ТСЕ, или са били изложени на същия източник на хранене или зараза,

придвижването на потенциално заразени храни, на други материали или всякакви други средства за предаване, които са могли да пренесат агента — причинител на ТСЕ, към или от въпросното стопанство.

2.

Мерките, посочени в член 13, параграф 1, буква в), включват най-малко:

2.1.

При потвърден случай на СЕГ при животно от рода на едрия рогат добитък — умъртвяване и пълно унищожаване на животните, идентифицирани при изследването и посочени в точка 1, буква а), второ и трето тире; независимо от това държавата-членка може да реши:

да не умъртвява и да не унищожава животните от кохортата, посочени в точка 1, буква a), трето тире, ако се докаже, че тези животни не са имали достъп до същата храна, до която е имало достъп заразеното животно,

да отложат умъртвяването и унищожаването на животните от кохортата, посочени в точка 1, буква a), трето тире, до края на репродуктивния им цикъл, ако това са бикове, държани постоянно в център за събиране на семенна течност, и може да се гарантира тяхното пълно унищожаване след смъртта им.

2.2.

Ако има съмнение за ТСЕ при овца или коза в стопанство в държава-членка, всички други овце и кози от това стопанство се поставят под официална възбрана за преместване до получаване на резултатите от изследването. Ако се докаже, че стопанството, в което е било животното през периода на съмнение за ТСЕ, не е стопанството, където животното може да е било изложено на ТСЕ, компетентният орган може да реши други стопанства или само стопанството на излагане да бъдат поставени под официален контрол в зависимост от епидемиологичната обстановка.

2.3.

При потвърден случай на ТСЕ при овца или коза:

а)

ако възможността за диагноза за СЕГ не може да се изключи след получаване на резултатите от изследване, проведено в съответствие с процедурите, определени в приложение X, глава В, точка 3.2, буква в), умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, ембриони и яйцеклетки, идентифицирани чрез изследванията по точка 1, буква б), тирета от второ до пето;

б)

ако възможността за СЕГ е изключена в съответствие с процедурата, определена в приложение X, глава В, точка 3.2, буква в), на базата на решението на компетентния орган:

или

i)

умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, ембриони и яйцеклетки, идентифицирани чрез изследванията по точка 1, буква б), второ и трето тире. Условията, посочени в точка 3, се прилагат за стопанството;

или

ii)

умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, ембриони и яйцеклетки, идентифицирани чрез изследванията по точка 1, буква б), второ и трето тире, с изключение на:

кочове за разплод с генотип ARR/ARR,

обагнени овце за разплод с поне един алел ARR и без алел VRQ и, в случай на заплодени овце по време на изследванията, агнетата, родени впоследствие, ако техният генотип отговаря на изискванията на настоящата алинея,

овце с поне един ARR алел, предназначени единствено за клане,

по решение на компетентния орган, овце и кози под три месеца, предназначени единствено за клане.

Условията, определени в точка 3, се прилагат за стопанството;

или

iii)

държава-членка може да вземе решение да не умъртвява и унищожава животните, идентифицирани чрез изследванията по точка 1, буква б), второ и трето тире, ако е трудно да се съберат заместващи овце от известен генотип, ако честотата на ARR алела в рамките на породата или на стопанството е ниска, ако се прецени като необходимо за избягване на близкородствено кръстосване, или на основата на разумно обмисляне на епидемиологичната обстановка. Условията, определени в точка 4, се прилагат в стопанството;

в)

чрез дерогация от мерките, определени в буква б), и само ако потвърденият случай на ТСЕ в стопанство е нетипичен случай на скрейпи, държавата-членка може да реши да приложи мерките, определени в точка 5;

г)

държавите-членки могат да решат:

i)

да заменят умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, посочени в буква б), i), с клане за консумация от човека;

ii)

да заменят умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, посочени в буква б), ii), с клане за консумация от човека,

при условие че:

животните се колят на територията на въпросната държава-членка,

всички животни над 18-месечна възраст или с повече от два постоянни и пробили венеца резеца, които се колят за консумация от човека, се изследват за ТСЕ в съответствие с лабораторните методи, определени в приложение X, глава В, точка 3.2, буква б);

д)

определя се прион протеиновият генотип на овце, максимално 50 животни, умъртвени и унищожени или заклани за консумация от човека в съответствие с буква б), i) и iii).

2.4.

Ако заразеното животно е било докарано от друго стопанство, държава-членка може, въз основа на историята на случая, да приложи мерки за ликвидиране в стопанството на произход в допълнение към или вместо стопанството с потвърдена зараза; в случай, когато участък земя се използва за обща паша от повече от едно стадо, държавите-членки могат да ограничат прилагането на тези мерки до едно стадо въз основа на разумно обмисляне на всички епидемиологични фактори; ако в едно стопанство се отглежда повече от едно стадо, държавите-членки могат да ограничат прилагането на мерките до стадото с потвърдено наличие на ТСЕ, при условие че се потвърди, че стадата са били държани отделно едно от друго и че разпространението на заразата сред стадата чрез пряк или непряк контакт е малко вероятно.

3.

След прилагане спрямо дадено стопанство на мерките, посочени в точка 2.3, буква a) и буква б), i) и ii):

3.1.

Само следните животни могат да бъдат допуснати в стопанството/стопанствата:

а)

кочове за разплод с ARR/ARR генотип;

б)

женски овце с поне един ARR алел и без нито един VRQ алел;

в)

кози, при условие че:

i)

в стопанството няма овце за разплод освен тези с генотипите, посочени в букви a) и б);

ii)

се извърши щателно почистване и дезинфекция на всички предварително опразнени помещения за държане на животни.

3.2.

Само следните зародишни продукти от овце могат да бъдат използвани в стопанството/стопанствата:

а)

семенна течност от кочове с ARR/ARR генотип;

б)

ембриони с поне един ARR алел и без нито един VRQ алел.

3.3.

Придвижването на животните от стопанството се определя от следните условия:

а)

придвижването от стопанството на овце от ARR/ARR тип не подлежи на никакви ограничения;

б)

овце само с един ARR алел могат да бъдат придвижвани от стопанството, само ако се насочват директно за клане за консумация от човека или с цел унищожаване; независимо от това:

обагнени овце с поне един ARR алел и без нито един VRQ алел могат да бъдат придвижвани в други стопанства, които са ограничени от прилагането на мерки съобразно точка 2.3, буква б), ii) или точка 4,

по решение на компетентния орган, агнета и козлета могат да бъдат придвижвани в друго стопанство единствено за угояване преди клане; в това стопанство не се отглеждат други овце и кози, различни от тези за угояване преди клане, и от него не се преместват живи овце или кози към други стопанства, освен директно към кланицата;

в)

кози могат да бъдат придвижвани, при условие че стопанството бъде подложено на засилен контрол за ТСЕ, включително чрез изследвания на всички кози над 18-месечна възраст, и:

i)

се колят за консумация от човека след изтичане на продуктивния им период, или

ii)

са умрели или са били умъртвени в стопанството и отговарят на условията, определени в приложение III, глава A, част II, точка 3;

г)

по решение на държавата-членка агнета и козлета под тримесечна възраст могат да бъдат придвижвани от стопанството директно към кланица за консумация от човека.

3.4.

Ограниченията, определени в точки 3.1, 3.2 и 3.3, се прилагат за стопанството за двегодишен период от:

а)

датата на получаване на ARR/ARR статус за всички овце в стопанството; или

б)

последната дата, когато овца е била държана в стопанството; или

в)

датата, от която е започнал засиленият контрол за ТСЕ, определен в точка 3.3, буква в); или

г)

датата, когато всички кочове за разплод в стопанството са с ARR/ARR генотип и всички женски овце за разплод са с поне един ARR алел и без нито един VRQ алел, при условие че през двeгодишния период са получени отрицателни резултати от изследване за ТСЕ на следните животни над 18-месечна възраст:

годишна проба от овце, заклани за консумация от човека в края на продуктивния им период според броя на пробите, посочен в таблицата в приложение III, глава A, част II, точка 5; и

всички овце, посочени в приложение III, глава A, част II, точка 3, които са умрели или са били умъртвени в стопанството.

4.

След прилагането спрямо стопанството на мерките, определени в точка 2.3, буква б), iii), и за период от две разплодни години след откриване на последния случай на ТСЕ:

а)

всички овце и кози в стопанството подлежат на идентифициране;

б)

всички овце и кози в стопанството могат да бъдат придвижвани само на територията на въпросната държава-членка за клане за консумация от човека или с цел унищожаване; всички животни над 18-месечна възраст, заклани за консумация от човека, се изследват за ТСЕ съобразно лабораторните методи, определени в приложение X, глава В, точка 3.2, буква б);

в)

компетентният орган гарантира, че от стопанството не се експедират ембриони и яйцеклетки;

г)

в стопанството може да се използва само семенна течност от кочове с ARR/ARR генотип и ембриони с поне един ARR алел и без нито един VRQ алел;

д)

всички умрели или умъртвени в стопанството овце и кози над 18-месечна възраст подлежат на изследване за ТСЕ;

е)

само кочове с ARR/ARR генотип и овце за разплод от стопанства без случаи на заболяване от ТСЕ или от стада, отговарящи на условията, определени в точка 3.4, могат да бъдат докарвани в стопанството;

ж)

само кози от стопанства без случаи на заболяване от ТСЕ или от стада, отговарящи на условията, определени в точка 3.4, могат да бъдат докарвани в стопанството;

з)

всички овце и кози в стопанството подлежат на обичайните ограничения за паша, определени от компетентния орган въз основа на разумно обмисляне на епидемиологичната обстановка;

и)

с решение на компетентния орган и чрез дерогация от буква б) агнета и козлета могат да бъдат придвижвани в друго стопанство в рамките на същата държава-членка единствено за угояване преди клане; при условие че в това стопанство не се отглеждат овце или кози, различни от угояваните преди клане, и не се експедират живи овце и кози към други стопанства, с изключение на директно насочените към кланицата.

5.

След прилагането на дерогацията, предвидена в точка 2.3, буква в), се спазват следните мерки:

а)

или умъртвяването и пълното унищожаване на всички животни, ембриони и яйцеклетки, идентифицирани при изследванията по точка 1, буква б), второ и трето тире. Държавите-членки могат да решат да определят прион протеин генотипа на овцете, които са били умъртвени и унищожени;

б)

или за период от две разплодни години след откриването на последния случай на ТСЕ спазват най-малко следните мерки:

i)

всички овце и кози в стопанството се идентифицират;

ii)

стопанството се подлага на засилено наблюдение за ТСЕ за двегодишен период, включващо изследването на всички овце и кози над 18-месечна възраст, заклани за консумация от човека, и всички овце и кози над 18-месечна възраст, умрели или умъртвени в стопанството;

iii)

компетентният орган гарантира, че от стопанството не се експедират живи животни, ембриони и яйцеклетки за други държави-членки или за трети страни.

6.

Държавите-членки, прилагащи мерките от точка 2.3, буква б), iii) или дерогациите, определени в точка 2.3, букви в) и г), предават на Комисията отчет за условията и приложените критерии за дерогациите. Ако се открият нови случаи на ТСЕ в стада, за които се прилага дерогация, условията за допускането на такава дерогация ще бъдат преразгледани.

ГЛАВА Б

Минимални изисквания за развъдна програма за резистентност към ТСЕ при овце в съответствие с член 6a

ЧАСТ 1

Общи изисквания

1.

Развъдната програма е предназначена за стада с високи генетични качества.

2.

Въвежда се база данни, съдържаща най-малко следната информация:

а)

идентификацията, породата и броя на животните във всички стада, включени в развъдната програма;

б)

идентификацията на отделните животни, от които са получени проби по развъдната програма;

в)

резултатите от изследвания за определяне на генотип.

3.

Въвежда се система за единна класификация, в която генотипът на всяко животно, от което е получена проба по развъдната програма, се удостоверява чрез препратка към неговия индивидуален идентификационен номер.

4.

Въвежда се система за идентификация на животни и проби, за обработването на проби и предоставянето на резултати, която свежда до минимум възможността за човешка грешка. Ефективността на системата подлежи на редовни проверки на случаен принцип.

5.

Определянето на генотип по кръв или по други източници, събрани за целите на развъдната програма, се извършва в лаборатории, одобрени по програмата.

6.

Компетентният орган на държавата-членка съдейства на развъдните общности за въвеждането на генетични банки за семенна течност, яйцеклетки и/или ембриони на представителни прион протеинови генотипове, които е възможно да намалеят в резултат на развъдната дейност по програмата.

7.

Развъдни програми се изготвят за всяка порода, като се вземат предвид:

а)

честотите на различните алели в рамките на породата;

б)

редкостта на породата;

в)

избягване на близкородствено кръстосване или на генетично отклонение.

ЧАСТ 2

Специфични правила за стадата, които участват

1.

Развъдните програми целят увеличаването на честотата на ARR алелите в рамките на стадото овце и същевременно намаляване на доминирането на тези алели, които доказано допринасят за уязвимостта спрямо ТСЕ.

2.

Минималните изисквания за стадата, които участват, са следните:

а)

всички животни в стадото, чиито генотипове ще се определят, се идентифицират индивидуално чрез сигурни средства;

б)

определя се генотипът на всички кочове за разплод в рамките на стадото, преди да се използват за разплод;

в)

всяко мъжко животно с VRQ алел се коли или кастрира до шест месеца след определянето на неговия генотип; всяко такова животно не се извежда от стопанството, освен за клане;

г)

женски животни, при които е потвърдено наличието на VRQ алел, не се извеждат от стопанството, освен за клане;

д)

мъжки животни, включително донори на семенна течност за изкуствено оплождане, различни от тези, които са удостоверени по развъдната програма, не се използват за разплод в рамките на стадото.

3.

Държавите-членки могат да вземат решение за дерогация от изискванията, определени в точка 2, букви в) и г), за запазване на породи и продуктивни характеристики.

4.

Държавите-членки уведомяват Комисията за разрешени дерогации по точка 3 и за използваните критерии.

ЧАСТ 3

Рамка за припознаване на статута на резистентност срещу ТСЕ на стада овце

1.

Рамката припознава статута на резистентност срещу ТСЕ на стада овце, които в резултат на участието им в развъдната програма, описана в член 6а, отговарят на критериите и изискванията на програмата.

Това припознаване се извършва най-малко на следните две нива:

а)

стада от ниво I са съставените изцяло от овце с ARR/ARR генотип;

б)

стада от ниво II са стадата, чието потомство е с произход само от кочове с ARR/ARR генотип.

За удовлетворяване на национални изисквания държавите-членки могат да разрешат припознаване на допълнителни нива.

2.

Редовно се вземат проби на случаен принцип от стада овце, устойчиви срещу ТСЕ:

а)

във фермата или кланицата за потвърждаване на техния генотип;

б)

в кланицата на животни над 18-месечна възраст при стада от ниво I за изследване за ТСЕ съобразно приложение III.

ЧАСТ 4

Доклади, предоставяни на Комисията от държавите-членки

Държавите-членки, които въвеждат национални развъдно-селекционни програми за резистентност към ТСЕ в своите популации овце, уведомяват Комисията относно изискванията за такива програми и предоставят годишен доклад за своя напредък. Докладът за всяка календарна година се предава най-късно до 31 март следващата година.“

4.

В приложение X глава В се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.   Вземане на проби

Всякакви проби, предназначени да бъдат изследвани за наличие на ТСЕ, се събират чрез използване на методите и протоколите, определени в последното издание на Ръководство за стандарти за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни, издадено от Международното бюро по епизоотиите (МБЕ) (наричано по-долу „Ръководството“). В допълнение към или в отсъствието на методи и протоколи на МБЕ и за гарантиране наличността на достатъчен материал компетентният орган гарантира използването на методи и протоколи за вземане на проби съобразно насоките, издавани от референтната лаборатория на Oбщността. По-специално компетентният орган събира подходящите тъкани съгласно научните съвети и насоките на референтната лаборатория на Oбщността, за да се гарантира откриването на всички известни щамове на ТСЕ при дребни преживни животни, и съхранява най-малко половината от събраните тъкани в прясно, но не замразено състояние, докато не се получи отрицателен резултат от бързия тест. Ако резултатът е положителен или неопределен, остатъчните тъкани следва да се обработят съгласно насоките на референтната лаборатория на общността.

Пробите се маркират точно съобразно идентичността на животното, от което е получена пробата.“;

б)

точка 3.2, буква б) се заменя със следното:

„б)   наблюдение на ТСЕ

Проби от овце и кози, изпратени за лабораторно изследване в съответствие с разпоредбите на приложение III, глава А, част II (Контрол на овце и кози), се изследват с бърз тест, като се използват подходящите методи и протоколи съобразно наличните научни съвети и насоките на референтната лаборатория на Общността, за да се гарантира откриването на всички известни щамове на ТСЕ.

Когато резултатът от бързия тест е неопределен или положителен, взетите тъканни проби незабавно се изпращат в официална лаборатория за потвърждаващо изследване чрез имунохистохимия, имуноблотинг тест или демонстриране на характерните фибрили чрез електронен микроскоп, както е упоменато в буква а). Ако резултатът от потвърждаващото изследване е отрицателен или неопределен, се извършва допълнително изследване за потвърждение в съответствие с насоките на референтната лаборатория на Общността.

Ако резултатът от едно от потвърждаващите изследвания е положителен, животното се смята за позитивно за ТСЕ.“;

в)

в точка 3.2, буква в), ii) третият параграф се заменя със следното:

„Извършва се допълнително изследване на положителни проби за ТСЕ, открити в заразени стада в същото стопанство, най-малко на първите два открити положителни случая на ТСЕ всяка година след показателния случай.“


(1)  http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm“

(2)  Минималният брой проби е определен според броя на овцете в отделните държави-членки и е предназначен да поставя достижими цели.

(3)  Минималният брой проби е определен според броя на козите в отделните държави-членки и е предназначен да поставя достижими цели.


Top