EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0704

Регламент (ЕО) № 704/2007 на Комисията от 21 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2707/2000 относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения

OJ L 161, 22.6.2007, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/704/oj

22.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 704/2007 НА КОМИСИЯТА

от 21 юни 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2707/2000 относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 15 и член 47, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1255/1999 определя размера на помощта, отпускана за доставката на млечни продукти на ученици за периода от 1 юли 2006 г. до 30 юни 2007 г.

(2)

За улеснение на националните администрации и на отговорните за прилагането на схемата за мляко за училищата при управлението на изплащането на помощите, в края на учебната 2005/2006 г. с Регламент (ЕО) № 2707/2000 на Комисията (2) бе въведена преходна мярка в случай на промяна в размера на помощта.

(3)

Държавите-членки, в които учебната 2006/2007 г. завършва през юли, ще продължат да срещат трудности при управлението на изплащането на помощите поради промяната в техния размер. Целесъобразно е да се удължи горепосочената разпоредба за учебната 2006/2007 г.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 2707/2000 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2707/2000 втора алинея се заменя със следното:

„Същевременно за учебната 2006/2007 г. размерът на помощта, който е в сила към 1 юни може да се прилага през юли, ако учебната година в държавата-членка приключва през юли.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 37. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 943/2006 (ОВ L 173, 27.6.2006 г., стр. 9).


Top