EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0532

Регламент (ЕО) № 532/2007 на Комисията от 14 май 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1282/2006 за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти и на Регламент (ЕИО) № 3846/87 за въвеждане на номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ

OJ L 125, 15.5.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2009; отменен от 32009R1187

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/532/oj

15.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 532/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 май 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1282/2006 за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета относно лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти и на Регламент (ЕИО) № 3846/87 за въвеждане на номенклатура на селскостопанските продукти, подлежащи на възстановявания при износ

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1), и по-специално член 31, параграф 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да не бъдат надхвърлени максималните количества за износ, придружени от възстановяване за износ, определено от Споразумението за селското стопанство, сключено по време на уругвайския кръг от многостранни търговски преговори (2), член 16, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията (3) предвижда, че няма да се предоставя възстановяване върху компонента захароза в млечни продукти, съдържащи добавена захар, в случаите когато възстановяването за дела на млякото в тези продукти е нула или не е фиксирано. Макар когато бе въведена тази разпоредба да бе налице действителна опасност от надхвърляне на тези максимални количества, такава опасност вече не съществува.

(2)

Регламент (ЕО) № 61/2007 на Комисията от 25 януари 2007 г. за определяне на възстановяванията при износ на мляко и млечни продукти (4) премахна възстановяванията за пълномаслено сухо мляко и кондензирано мляко, като по този начин доведе до прилагането на член 16, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1282/2006. Премахването на възстановявания за млечни и захарозни компоненти може да доведе до загуба на значителни пазарни дялове за млечни продукти, съдържащи добавена захар. Следователно е целесъобразно да бъдат въведени отново възстановявания при износ за компонента захароза на млечни продукти, съдържащи добавена захар.

(3)

Член 24, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1282/2006 предвижда за износа на сирена за Съединените щати в рамките на квотите, посочени в член 23 от същия регламент, раздел 16 на лицензиите за износ да посочва осемцифрения продуктов код от Комбинираната номенклатура. Опитът показва, че след издаването на лицензиите за износ, вносителите от Съединените щати могат да поискат доставянето на друг вид сирене от същата продуктова група. За да се позволи подобна гъвкавост, е целесъобразно да се внесе съответна корекция в член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1282/2006.

(4)

Регламент (ЕО) № 522/2006 на Комисията от 30 март 2006 г. за установяване на възстановяванията при износ на мляко и млечни продукти (5) предвижда от 31 март 2006 г. всички възстановявания при износ да бъдат определяни в EUR/100 кг. Във формулировката на член 16 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 и раздел 9 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (6) следва да се внесат съответните корекции.

(5)

Следователно Регламенти (ЕИО) № 3846/87 и (ЕО) № 1282/2006 следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по мляко и млечни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1282/2006 се изменя, както следва:

1)

Член 16 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Компонентът, посочен в параграф 1, буква а), се изчислява, като се умножи фиксираната сума на възстановяването по процентното съдържание на мляко в целия продукт.“

б)

в параграф 3 втора алинея се заличава.

2)

В член 24, параграф 1, втора алинея се добавя следното изречение:

„Същевременно лицензиите важат също така за всеки друг код, попадащ под код по КН 0406.“

Член 2

В раздел 9 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 3846/87, първите изречения от точка а) от бележки под линия 4 и 14 се заместват със следното:

„показана е сумата за 100 kg продукт, умножена по процента млечно вещество в 100 kg продукт.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 2 от член 1 се прилага към лицензиите за износ в рамките на 2007-ма квотна година и последващите квотни години.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 май 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1919/2006 (ОВ L 380, 28.12.2006 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 19, 26.1.2007 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 45.

(6)  OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1854/2006 (ОВ L 361, 19.12.2006 г., стр. 1).


Top